Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kruisstraat 33-ong 3-ong G-214G-262


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221v van 25 mrt 1620 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3Nieuwe Kerkstraat WZ00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastliggerPieter Riuerdts Kingma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Jans, gehuwd met
verkoperEbel Reiners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis van wl. Gerryt Jans x Ebel Reiners, wz. Nieuwe Kerkstraat, achter Pieter Ruerdts Kingma.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0108v van 14 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ [staat: nieuwe kerkstraat]155‑00‑00 GGschuur of huis
koperJan Adams Gipson
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 CG
verpachter grondde weduwe Trijn Engelsman 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenschuur
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes
verkoperDoede Peters c.u.gortmaker


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157r van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [niet vermeld]60‑00‑00 GGledige plaats met bomen en planten
koperJan Adams Gipson c.u.
naastligger ten oostenBartel Cleysen
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende gleibakkerij van Jan Adams Gipson c.u.
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Adams Gipson c.u.
verkoperBauk Jacobs Banga, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Piters Fogelsangh


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042r van 13 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3oostKruisstraat NZ [niet vermeld]4211‑00‑00 CGgleibakkerij met huizen en schuur er tegenover
koperReyer Jacobs, broer van te Delft
koperLeenert Jacobs te Delft
toehaakeen rozenobel als verering
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAdam Jansen


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 24 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHidde Wygers


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0047r van 6 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0125r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ [staat: in de doorgaande steeg ten noorden van de brouwerij bij de Kerkbrug]330‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Hendricx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
huurderweduwe Pyttie 21‑00‑00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipson
naastligger ten zuidenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende brouwerij van Pals Bauckes
naastligger ten westenWiger brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHidde Wygers c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213r van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Fransman


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 271r van 2 jun 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kruisstraat 3
overledeneWarner Egberts
requirantPytter Jelles, curator over
Egbert Warners oudste zoontje van de overledene
requirantde weesvoogden van der Harlingen, alimentatores van
Hiltie Warners jongste kind van de overledene
aangeverHittie Jansdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0271r] Inventarisatie ende Beschrijvinge gedaen ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren Goffe Joannes Adema ende Henricus Caesarius als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuise van wijlen Warner Egberts van alle de inboelen uit en inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Jelles als geauthoriseerde curator ower 't oldste soontie Egberts Warners ende de weesvoogden deser stede als opsienders ende alimentatores ower 't jongste kint Hiltie Warners, op 't aengewen van Hittie Jans als dienstmaagd 't sterffhuis gefrequenteert hebbende, die den belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissarien heeft gedaen, in manieren so volcht. Actum Harlingen den 2 junii 1670. Opmerkingen: Warnar Egberts X (trouwdatum niet bekend) Antje Andries Kinderen uit dit huwelijk: - Egbert Warners, doopdatum niet bekend. - Hiltje Warners, ged Grote Kerk Harlingen 11-01-1663. - Gepke Warners, ged Grote Kerk Harlingen 05-09-1666, vroeg overl. - Andries Warners, ged Grote Kerk Harlingen 12-01-1670, vroeg overl. Warner Egberts, soldaat, c.u. kopen kamer en een weefwinkel, Kerkpad WZ, 1667, Proclamatieboek invnr 239, fol 72v: ?Warner Egberts soldaat cum uxore begere bode en consent over de coop van sekere camer ende een weefwinckel cun annexis, staende ende gelegen binnen deser stede bij 't kerkhoff, hebbende Isbrant Wynties ten zuiden, Mijnert Poppes hovinge ten noorden, de plaats van wijlen Ipe Beerns ten westen, ende de gemene steigh ten oosten, vrij van grontpacht, voorts met actien, servituten, ende gerechtheden daertoe ende aanbehorenden gecocht van Hans Hendrix voor sestich GG volgens de vercoop articulen daeraf zijnde. Ingewesen 09-02-1667.? Warner Egberts X Antje Andries kopen een huis wz Lammert Warnerssteeg (= Kruisstraat 3). Ten O. die steeg, ten W. weduwe Pytter Wolters, ten Z. de dwarsstraat (Kruisstraat) naar de Turfhaven, ten N. Jacob Pytters Cleufoet. Gekocht van Philippus Auckes c.u. voor 376 CG. Tresoar toegang 13-16, Proclamatieboek, inv.nr. 239 folio 0115 van 13 oktober 1667. Warner Egberts c.u., verkoper Weverstraat, 1668, Proclamatieboek, invnr 239, fol 163v: ?Gerrit Sickes Orsinga mede vroedschap binnen deser stadt begere bode en consen over de coop van zekere camer cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede in de Weverstraet hebbende coopman Mijnnert Poppes hovinge ten zuiden, Claes Burger ten oosten, ende wijlen Jan Broers hovinge ten westen, vrij van grondpacht, voorts met actien, servituten ende gerechtigheden daertoe ende aenbehoorende, gecocht van Warner Egberts cum uxore voor de somma van sestich gg te betalen op drie termijnen volgens coopbryff daer aff zijnde. Geproclameert over de Kercke, 1e den 10 may 1668, 2e den 17de dito, 3e den 24e dito; 't Gerechte 1e den 16e may 1668, 2e den 23e dito, 3e den 30e dito. Fiat adjudicatie in forma.? wijlen Warner Egberts, Kruisstraat 3 oost, 08-02-1674, Proclamatieboek, invnr 240, fol 135v: ?Pieter Jelles meester wieldraijer ende burger binnen Harlingen begere bode ende consent op de coop van seeckere gerechte helfte huijsinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede aend den Lambart Warners steijgh, hebbende de selve steigh ten oosten, de dwarsstraat na de Turfhaven streckende ten suijden, Pyter Wouters weduwe ten westen, ende Jacob Pyters Leeuwarder treckschipper ten noorden, ten naasten, vrij van grondpacht, voorts met actien servituten en gerechtigheden daer toe ende aenbehorende, also in cope becomen van Bauckjen Tjebbes weduwe van wijlen Binner Ynses wonende binnen Leeuwarden als erfgenaem ex testamento van wilen Egbert Warners, voor de somma van een hondert caroliguldens van 20 stuivers 't stuck, vrij ende gereed geldt, volgens coopbrieff daaraff sijnde? [Bauck Tjebbes wonende te Leeuwarden trouwt 06-12-1617 voor Gerecht Leeuwarden Binnert Intzis wonende te Dokkum.] Tresoar, archiefnr 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 603, aktedatum 10-06-1670: Wijlen Warner Egberts, vader, Pieter Jelles, mr. wieldraaier curator, curator over personen en goederen, doopsgezind Egbert Warners, weeskind, oudste kind.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0080r van 27 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123r van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Wijdenbrug


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0244r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ202‑00‑00 CGhof en zomerhuis
koperJetske Hanses Oosterveen, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Tjeerd Poort mr. chirurgijn
huurderJetske Hanses Oosterveen 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten noordenhof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk
verkoper van 1/3Vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrug, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland buiten Franeker
verkoper van 1/3Heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteit
verkoper van 1/3Vrouwe Margaretha van Wijdenbrug
erflaterwijlen Jan Willem van der Haar te Koudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Hanses Oosterveen wv Tjeerd Poort, chirurgijn, koopt een grote hof met zomerhuis, in de Kruisstraat. Ten O. en N. de hof en koetshuis, ten W. wd. Jelte Douwes, ten Z. die straat. Gekocht van Amelia Sophia van Wijdenbrug wv wl. Pieter Beerent van Wijdenbrug, ontv. generaal bij de Admiraliteit te Franeker op Groot Lankum, voor 1/3, Ernst Willem van Wijdenbrug, Raad en Adv. fiscaal bij de Admiraliteit en Grietman van Hemelumer Oldefaert en Noordwolde, te Harlingen, voor 1/3 en vrouwe Margaretha van Wijdenburg wv wl. Jan Willem van der Haar, Grietman van Hem. Oldef. en Noordwolde te Koudum, voor 1/3.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0234r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ200‑07‑00 GGhof en ?
koper door niaarvroedsman Minne Vink
geniaarde koperDoeke Fenemamr. schilder en glasmaker
naastligger ten oostende heer Hibma
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenDoede Bakker
naastligger ten westenPieter Klasen timmermansknecht
naastligger ten noordende heer Hibma
verkopervroedsman Klaas Poortmr. chirurgijn


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276av van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ350‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperBonnefacius Oolgard, gehuwd methovenier
koperDirkje Alberts
naastligger ten oostende heer Hibma
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenBonnefacius Oolgard
naastligger ten westenPieter Klaazen timmermansknecht
naastligger ten noordende heer Hibma
verkoperburgemeester Menne Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonifatius Oolgaard, hovenier x Dirkje Alberts koopt een tuin en zomerhuis nz. Kruisstraat. Ten O. en N. de heer Hibma, ten W. de koper en Pieter Klaazen, timmermansknegt, ten Z. die straat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, voor 350 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0023v van 11 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 3westKruisstraat NZ400‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperDirk Fontein koopman
naastligger ten oostende heer W. J. Hanekuyk
naastligger ten zuidenKruisstraat
naastligger ten westenBonnefacius Ohlgard hovenier
naastligger ten westenPieter Clasen
naastligger ten noordende heer W. J. Hanekuyk
verkoperBonnefacius Ohlgardhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Fontein koopt een tuin met zomerhuis, nz. Kruisstraat. Ten O. en N. W.J. Hanekuik (Wybe Johannes), ten Z. die straat, ten W. de verkoper en Pieter Clasen. Gekocht van Bonifatius Oolgaard, hovenier, voor 400 cg. Lange acte, maar met interessante gegevens.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0276r van 25 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Fontein


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Dirk Pzn Fontein... is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-214Kruisstraat 3D Fontein tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 967Kruisstraat 3wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenplaisiertuin (220 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-214Kruisstraat 3Sipkje Folkerts Bakker... B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1813, ovl 1828, huw 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4215Kruisstraat 3 (G-262)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma)woonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84paardenslager


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstraat 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kruisstraat 3 Gerrit de bruinpaardenslagerf. 2500f. 2000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Export- en paardenslager en veehandelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 3J. de Bruinpaardenslager
Kruisstraat 3J. Rooswinkeltimmerman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3G. de Bruin84Exp.- en paardensl. en veeh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr. 3Tj. Anema967Slagerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kruisstr.Tj. Anema967Slagerij
  terug