Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kruisstraat 6 3-176 3-199 G-212 G-258
Naastliggers vanKruisstraat 6
ten oostenKruisstraat 8
ten westenKruisstraat 4
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegensteeg
Kruisstraat 6naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372r van 17 jul 1603 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047v van 22 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: de straat van de Turfhaven oostwaarts naar de nieuwe Kerkstraat]schuur
 
kopergemeensman Jan Adams Gipsun 321-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenBartel Cleysen brouwer
naastligger ten zuidenBartel Cleysen brouwer
naastligger ten westende mouterij van Idts Fockes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperBartel Cleysenbrouwer


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende mouterij van Cornelis Ariens
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: brede steeg of straat achter de Kerkstraat]mouterij, schuur met eest, en kamer met gortmolen
 
koper provisioneelN. N. 400-00-00 CG
naastligger ten oostende mouterij van Sicke Scheltes
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Goslyck kleinroggenbakker
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0036r van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koeschuur van Bartel Kleisen Lanting
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032r van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jilles Baarts]koeschuur
 
koperFeike Symons c.u.1300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastliggervoormalige brouwerij van Jilles Baarts
naastligger ten oostende mouterij van Sikke Scheltes
naastligger ten zuidenSikke Scheltes c.s.
naastligger ten westenSikko Sytzes van Vlieland
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Bartel Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Symons koopt een koeschuur in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jelis Baarts. Ten O. de mouterij van Sicke Scheltes, ten W. ook Sicke Scheltes?, ten N. Sicke Sytses en de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lanting voor 1300 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168v van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de vroedsman Jacob van der Voorda]schuur, westelijk gedeelte van een
 
koperWillem Pytters 291-00-00 GG
huurderHessel Hingst
verpachter grondburgemeester Lantingh 2-16-00 CG
naastligger ten oostenhet oostelijke deel van de schuur
naastligger ten oostende brouwerij van Jacob Voorda
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten westenSicke Syties
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde crediteuren van Feike Simens c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007v van 13 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat Z [staat: achter de vroedsman Jacob Voorda]schuur
 
koperHessel Jacobs Hinxt gortmaker276-20-00 GG
verpachter grondoud burgemeester Bartle Lanting 2-16-00 CG
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenJouke Assuerus* koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Syties
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2oud burgemeester Bartle Lanting, en
verkoper van 1/2Antie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jacobs Hingst, gortmaker, koopt een schuur achter het huis van vroedsman Jacob Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten Z. koordewerker Jouke, ten W. Sicke Syties, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lantingh voor 1/2, en van Antie Fransen voor 1/2, voor 276 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0072r van 10 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voordaschuur
 
koperDoede Hendrix, gehuwd metmr. bakker200-00-00 GG
koperBaukjen Seerps
verpachter grondoud burgemeester Lantingh 2-16-00 CG
naastligger ten oostenSicko Scheltes
naastligger ten zuidenJoucke Assuerus* koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Sytjes
naastligger ten noordenstraat
verkoperHessel Jacobs Hinxt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, mr. bakker x Bauckjen Seerps koopt een schuur achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Sicke Syties?, ten Z. koordewerker Jouke, ten N. de straat. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst voor 200 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Hendrix
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerSimen Dates
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannis
gebruikerSimen Dates
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannes erven
gebruikerTomas weversoon
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarerven Hylke Johannes
gebruikererven Hylke Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johan. Hanekuik erv.
gebruikerHylke Johan. Hanekuik erv.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0252r van 22 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardenstal
 
koperDurk Cornelis mr. timmerman650-00-00 CG
koperDurk Christiaans mr. ijzersmid
eigenaarPhilippus Hanekuik, overleden
naastligger ten oostenJan Symons
naastligger ten oostenEylert Olthof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper q.q.Allard Scheltinga, curator ad actum over
verkoper van 1/8Johannes Hanekuik, en
verkoper van 1/8Aagjen Hanekuik
verkoper van 1/8dr. Stijl, zoon van
verkoperJelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeekkoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDurk Cornelis, mr. timmerman en Dirk Christaans, mr. ijsersmid kopen een deftig groot wagenhuis en paardenstalling c.a. in de Kruisstraat Zz., in 1765 geheel NIEUW uit de grond opgebouwd. Het bestaat uit een plaats met een put, twee grote hooizolders en werd door Philippus Hanekuik zelf gebruikt. Ten O. Jan Symons en Eijlert Olthof, ten W. ds. Harkenroth, ten N. de Kruisstraat, ten Z.? Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik, voor 1/2, Johannes- en Aagjen Hylkes Hanekuik, voor 2/8, dr. Simon Stijl (zn. van Jelle Stijl), voor 1/8, en Rinske IJsenbeek, de vrouw van Sjoerd Schrik en Thomas- en Hylke IJsenbeek tezamen voor 1/8, als erven van Philippus Hanekuik.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Christiaans Faber
1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0089r van 13 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardenstal
 
koperPieter Aukes koopman1012-05-00 CG
huurder voor 10 jarenN. N. 36-00-00 CG
naastligger ten oostenEilert Olthof c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperDirk Cornelismr. huistimmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0007r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardestallen
 
koperDirk Fontein koopman408-20-00 GG
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westendr. E. F. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur testamentair van
verkoperPieter AukesAlmenum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-199 Kruisstraat 6Dirk Fontein1-10-00 CGwagenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Pzn Fontein... (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-212Kruisstraat 6Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 981Kruisstraat 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederstal en wagenhuis (90 m²)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
adressoortbedraggebruik
G-212Kruisstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 405stalling, wagenhuis en de dongplek G-212
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperSjoerd de Boer


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Ruurds Baanstra... N.H., zv Ruurd B., en Grietje Dirks Romewal; BS ovl 1842; 1843 huwelijken, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 G-212, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 981G-212 (Kruisstraat)Sjoerd J. de Boerpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3924G-258 (Kruisstraat)Sake Kleinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4451Kruisstraat 6 (G-258)Sake Kleinbergplaats


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kruisstraat 6, HarlingenKruisstraat 6P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kruisstraat 6rijksmonument 20489
  terug