Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKruisstraat 63-176 3-199 G-212G-258


Naastliggers vanKruisstraat 6
ten oostenKruisstraat 8
ten westenKruisstraat 4
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kruisstraat 6naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372r van 17 jul 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047v van 22 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: de straat van de Turfhaven oostwaarts naar de nieuwe Kerkstraat]321‑00‑00 GGschuur
kopergemeensman Jan Adams Gipsun
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBartel Cleysen brouwer
naastligger ten zuidenBartel Cleysen brouwer
naastligger ten westende mouterij van Idts Fockes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperBartel Cleysenbrouwer


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende mouterij van Cornelis Ariens


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: brede steeg of straat achter de Kerkstraat]400‑00‑00 CGmouterij, schuur met eest, en kamer met gortmolen
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende mouterij van Sicke Scheltes
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Goslyck kleinroggenbakker
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0036r van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koeschuur van Bartel Kleisen Lanting


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032r van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jilles Baarts]1300‑00‑00 CGkoeschuur
koperFeike Symons c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastliggervoormalige brouwerij van Jilles Baarts
naastligger ten oostende mouterij van Sikke Scheltes
naastligger ten zuidenSikke Scheltes c.s.
naastligger ten westenSikko Sytzes van Vlieland
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Bartel Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Symons koopt een koeschuur in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jelis Baarts. Ten O. de mouterij van Sicke Scheltes, ten W. ook Sicke Scheltes?, ten N. Sicke Sytses en de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lanting voor 1300 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168v van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de vroedsman Jacob van der Voorda]291‑00‑00 GGschuur, westelijk gedeelte van een
koperWillem Pytters
huurderHessel Hingst
verpachter grondburgemeester Lantingh 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenhet oostelijke deel van de schuur
naastligger ten oostende brouwerij van Jacob Voorda
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten westenSicke Syties
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde crediteuren van Feike Simens c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007v van 13 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat Z [staat: achter de vroedsman Jacob Voorda]276‑20‑00 GGschuur
koperHessel Jacobs Hinxt gortmaker
verpachter grondoud burgemeester Bartle Lanting 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenJouke Assuerus* koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Syties
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2oud burgemeester Bartle Lanting, en
verkoper van 1/2Antie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jacobs Hingst, gortmaker, koopt een schuur achter het huis van vroedsman Jacob Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten Z. koordewerker Jouke, ten W. Sicke Syties, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lantingh voor 1/2, en van Antie Fransen voor 1/2, voor 276 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0072r van 10 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda200‑00‑00 GGschuur
koperDoede Hendrix, gehuwd metmr. bakker
koperBaukjen Seerps
verpachter grondoud burgemeester Lantingh 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSicko Scheltes
naastligger ten zuidenJoucke Assuerus* koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Sytjes
naastligger ten noordenstraat
verkoperHessel Jacobs Hinxt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, mr. bakker x Bauckjen Seerps koopt een schuur achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Sicke Syties?, ten Z. koordewerker Jouke, ten N. de straat. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst voor 200 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Hendrix


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerSimen Dates
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannis
gebruikerSimen Dates
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannes erven
gebruikerTomas weversoon
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarerven Hylke Johannes
gebruikererven Hylke Johannes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-176Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johan. Hanekuik erv.
gebruikerHylke Johan. Hanekuik erv.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0252r van 22 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ650‑00‑00 CGwagenhuis en paardenstal
koperDurk Cornelis mr. timmerman
koperDurk Christiaans mr. ijzersmid
eigenaarPhilippus Hanekuik, overleden
naastligger ten oostenJan Symons
naastligger ten oostenEylert Olthof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper q.q.Allard Scheltinga, curator ad actum over
verkoper van 1/8Johannes Hanekuik, en
verkoper van 1/8Aagjen Hanekuik
verkoper van 1/8dr. Stijl, zoon van
verkoperJelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeekkoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDurk Cornelis, mr. timmerman en Dirk Christaans, mr. ijsersmid kopen een deftig groot wagenhuis en paardenstalling c.a. in de Kruisstraat Zz., in 1765 geheel NIEUW uit de grond opgebouwd. Het bestaat uit een plaats met een put, twee grote hooizolders en werd door Philippus Hanekuik zelf gebruikt. Ten O. Jan Symons en Eijlert Olthof, ten W. ds. Harkenroth, ten N. de Kruisstraat, ten Z.? Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik, voor 1/2, Johannes- en Aagjen Hylkes Hanekuik, voor 2/8, dr. Simon Stijl (zn. van Jelle Stijl), voor 1/8, en Rinske IJsenbeek, de vrouw van Sjoerd Schrik en Thomas- en Hylke IJsenbeek tezamen voor 1/8, als erven van Philippus Hanekuik.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Christiaans Faber


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0089r van 13 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ1012‑05‑00 CGwagenhuis en paardenstal
koperPieter Aukes koopman
huurder voor 10 jarenN. N. 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenEilert Olthof c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperDirk Cornelismr. huistimmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aukes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0007r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ408‑20‑00 GGwagenhuis en paardestallen
koperDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westendr. E. F. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.vroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur testamentair van
verkoperPieter Aukes te Almenum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-199, pag. 69Kruisstraat 6Dirk Fontein1‑10‑00 cgwagenhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Pzn Fontein... (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-212Kruisstraat 6Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 981Kruisstraat 6Dirk FonteinzeepziederHarlingenstal en wagenhuis (90 m²)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-212Kruisstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 405stalling, wagenhuis en de dongplek G-212
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperSjoerd de Boer


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Ruurds Baanstra... N.H., zv Ruurd B., en Grietje Dirks Romewal; BS ovl 1842; 1843 huwelijken, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 G-212, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 981Kruisstraat G-212Sjoerd J. de Boerpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3924Kruisstraat G-258Sake Kleinpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4451Kruisstraat 6 (G-258)Sake Kleinbergplaats


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kruisstraat 6, HarlingenKruisstraat 6P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kruisstraat 6rijksmonument 20489
  terug