Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 1 3-ong 3-183 G-223 G-267


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de vos
Kwartier/wijk G-223
Verkoper:
Koper/eigenaar: fontein, jan
1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0185r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]nieuwe keet
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenweduwe Pietke Reyners
crediteur (triumphant)burgemeester Gabbe JansDokkum
verkoperPietke Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eerck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een [zout]keet in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]twee zoutketen naast elkaar
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
betrokkeneveiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants
verkoperPytcke Reyners voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hans Ericx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee zoutketen aan elkaar onder 1 dak in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warnderssteeg [staat: nieuwe kerkstraat]huis
 
koperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekbakker287-00-00 GG
koperTrijnke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende [zout]keten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTaecke Sipckes
verkoperCornelis Jansen Olivier, gehuwd met
verkoperPerck Jans
tekst in de margeDoctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conincx, protesteert per Jan Breda dat hem in voors. qualiteyt d'bovengeroerde proclamatie ende vercoopinge ontschadelyck zal zijn nopende zijn achterwesen volgende den sententie tegens den vercooper Cornelis Janszn. Olivier voor den Hove geobtineert ende d'uutwijsinge bij dien voors. Cornelis te dien eynde an de deurwaerder als mede bij acte van dato den 25e october verleden op de geproclameerde huysinge gedaen. Actum den 15e marty 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jacobs, koekebakker x Trynke Jans


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0207v van 6 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordKerkstraat, nieuwehuis strekkende oostwaarts naar het diept
 
koperJan Hansen, gehuwd met300-07-00 GG
koperDetke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keeten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Taecke Sipckes
verkoperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekbakker
verkoperTrijnke Jans
tekst in de margeBauck Sytses, echtewijff van Jan Breda, mit den selven gesterckt, ende doctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conings, verspieren per d'voors. Breda d'vercopinge van de geproclameerde huysinge, neffens hun achterwesen, hen in voors. qualiteyt van Cornelis Janszn. Oliviers (van wien d'voors. huysinge affgecomen is), competerende volgens den bescheyden ende sententie daeraff zijnde, te meer alsii d'voors. huysinge bij d'gemelte Olivier an de deurwaerder tot d'executie van de voors. sententie gecommitteert, ten proffijte van de voors. Foppens in zijn qualiteyt bij acte van de 25e october 1613, uutgewesen is. Actum den 24e 7bris 1614.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]zoutkeet
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van Coenraad Abbes
naastligger ten zuidenals eerdere eigenaar Hans Ericks c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen Soet
verkoperErick Hansen, erfgenaam van zijn ouders
erflaterwijlen de heer Hans Ericks, gehuwd met
erflaterwijlen Pytcke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidKerkstraat, nieuwezoutkeet
 
koper finaalAernt Foppens 675-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopernagelaten door wijlen Hans Erichs, gehuwd met
verkoperwijlen Pytke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet die in gebruik was bij Hans Ericx x Pytke Reyners, in de nieuwe kerkstraat. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Aernt Foppes, voor 675 GG.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0255r van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: nieuwe kerkstraat]huis
 
koperLambert Warnarts, gehuwd met290-00-00 GG
koperLijsbeth Jansen Olivier
verpachter grondCornelis Jansen Olivier 0-12-00 CG
verpachter grondN. N. 0-04-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende proclamant Lambert Warnarts c.u.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Foockel Idses
verkoperJan Hansen Soet, gehuwd met
verkoperDoed Jansen


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355r van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: Kleine Kerkstraat]1/2 huis
 
koperburgerhopman Lambert Warnarts 154-00-00 CG
eigenaar van 1/2het weeskind van Agge Agges
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenTiman Andries
verkoperPier Oedtsen Campen, gehuwd metFraneker
verkoperTrijn WopckesFraneker


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0355v van 10 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: Kleine Kerkstraat]1/2 huis
 
koperburgerhopman Lambert Warnarts
eigenaar van 1/2burgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten oostenTiaard Jouckes* brouwer
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnarts
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: Kleine Kerkstraat]
naastligger ten noordenTiman Andries
verkoper q.q.Pieter Tyepckes, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Agge Agges


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008v van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordtegenover de mouterij van Epe Wouterstwee boven- en twee benedenkamers
 
aanhandelaarburgerhopman Lambert Warnerts 0-00-00 GG
verpachter grondTiaard Jouckes c.u.0-12-00 CG
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten noordende verwandelaar Tiaard Jouckes
verwandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met
verwandelaarAuck Syuerdts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen, achter het huis in de vorige akte beschrevenmouterij
 
koperTiede Jouckes, gehuwd met2109-00-00 GG
koperGrietie Pieters
verpachter grondTiaard Jouckes 0-12-00 CG
verpachter grondCornelis Jans 0-12-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordende kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kinderen, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
verkoper q.q.Cornelis Jansen Oliphier, curator
verkoper q.q.Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen aan de zuidkant van het diept, bij demouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte
 
koperGerryt Gerbens, gehuwd met1801-00-00 GG
verpachter grondTiaard Jouckes 0-12-00 CG
verpachter grondCornelis Jans 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Lambert Warners
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordenTiman Andries
naastligger ten noordende kamer van Grietie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tyte Jouckes
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0083v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit
 
koperClaes Gerbens, gehuwd met450-00-00 GG
koperIttie Louwes Achlum
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van Lambaert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThomas Lambarts Salvarda


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis, mouterij en praam
 
koperRuyerd Wirdes, gehuwd met982-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Gerbens c.u.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteegzoutkeet
 
koper door niaarSchelto Fonteyn 3915-00-00 CG
floreenrente0-07-00 fl
geniaarde koperburgervaandrig Willem Hendricx c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisWybrant Peters, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAeltie Jans zuster van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRuird Wirdes
verkoperWarner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Willem Hendricx c.u. koopt zoutkeet in de Lammert Warners steeg. Ten Z. de rentmeester Fonteyn, ten N. Ruird Wierdes. Belast met 7 st floreen in de algemene aanbreng. Geen grondpacht.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 moutmakerij met een huis
 
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd met555-00-00 GG
koperMayke Ipes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van burgemeester Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hendrick Meyer
verkoperde andere de erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Lieuwes c.u. koopt een woning met drie kamers, omtrent de Lommertspijp. Ten O. Lieuwe Jeltes erven, ten W. Claes Sipkes Amelander. Gekocht van Joannes Provana, voor 250 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder2400-00-00 CG
koperBauckien Seerps
floreenrente0-07-00 fl
toehaakeen dubbele dukaat voor iedere verkoper
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van gemeensman Acker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenPieter Cornelis Boncq
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZmouterij
 
aanhandelaarJoannes Willems Vosma koopman400-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenals bewoner Dirck Jacobs* bakker
verwandelaarMinse CorneliskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Willems Vosma verwandelt (ruilt) een mouterij in de Lammert Warnerssteeg (staat in de acte, maar is eigenlijk in de Zoutstraat) met ten O. de straat en diept., ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de zoutkeet van erven Doede Hendricx, ten N. Dirck Jacobs, bakker (Backer?). De verwandelaar is Minse Cornelis.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1tussen de keten van de wandelaars8 voeten van een turfhuis
 
aanhandelaarMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopman350-00-00 GG
aanhandelaarRomke Cornelis, nagelaten kind van
aanhandelaarwijlen Cornelis Minses koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJoannes Willems Vosmakoopman


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZzoutkeet met de pan
 
koperburgemeester Sybe Sies Hilma, gehuwd metkoopman6500-00-00 CG
koperDieuke Cornelis Wijngaerden
floreenrente0-07-00 fl
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot of diept]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddricks, mr. brouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwke Cornelis Wijngaarden, een zoutkeet met inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de sloot of diept (Zoutstraat), ten W. die steeg, ten Z. de zoutkeet van Romcke Cornelis, ten N. de verkoper en Claas Rinties Botsma. Zie de acte voor meer gegevens. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 6500 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLambert Warnderssteegzoutkeet
 
koperDirk Pieters, gehuwd metkoopman4000-00-00 CG
koperAuckjen Reiners Fontein
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: de sloot off diept]
naastligger ten zuidende keet van Romcke Cornelis bakker
naastligger ten westenLambert Warnderssteeg
naastligger ten noordenJohannis Hofma e.a.
verkoperWiebe Feddricks Kalff, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerdts


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 CG
 
aanhandelaarFreerk Fontein koopman0-00-00 CG
eigenaar van 1/2Freerk Fonteinkoopman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende aanhandelaar Freerk Fontein
verwandelaarReiner FonteinkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein koopt 1/2 zoutkeet in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. de (Zout?)straat, ten W. die steeg, ten Z. Tjalling Tjallingii. Het is een lange, slecht leesbare acte. Verkoper?, voor 3580 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 1J Fontein3-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe Scheltes van der Woude... vd Werp; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1841; gebruiker wijk G-223; eigenaar is Jan Fontein, zoutkeet ''de Vos'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein... id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein zoutkeet de vos
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe van der Woude


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 934Lammert Warndersteeg 1Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanzoutkeet (430 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Hendrik Schimmelpenning, overleden op 1 januari 1833zoutziedersknecht Lammert Wandersteeg G 223, man van Johanna Johannes Oosterhof, vader van minderjarige Petronella, Johanna en Janneke Hendriks Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Hendriks Mulder... M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-223Lammert van der steegJan Hendriks Mulder41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
G-223Lammert van der steegJanke Y de Groot41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegYede Mulder15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegHendrik Mulder13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegAdam Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegTrijntie Mulder10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegRinskje Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegWietske Mulder6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegNeeltie Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacomina Lieuwma, overleden op 24 december 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lammertwerndersteeg G 223, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Gerritje Foppes Molenaar, overleden op 27 september 184744 jr, geboren Franeker 11/3/1803, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Jan Jans van der Wijk, moeder van minderjarige Jan, Wiebe en Elisabeth Jans van der Wijk. (in tafel met patroniem 'Fokkes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Pietje Hendriks Zijlstra, overleden op 24 september 184831 jr, geboren Almenum 25/9/1817, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Frans Jetzes de Boer, keetknecht, moeder van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacob Klazes de Vries... Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Janke Yedes de Groot... 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Trijntje Eikhout... 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3661Lammert Warndersteeg 1 (G-267)Sybrand Fonteinzoutkeet


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 1 Klaas Kostermeesterkn. zoutkeet.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800
  terug