Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lammert Warndersteeg 13 3-167 3-190 G-229 G-272
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 13
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 11


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221r van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZ [staat: bij de grote kerk]schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loods
 
koperWybe Joostes c.u.koemelker500-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Claeske Douwes, gehuwd met
naastligger ten zuidenWillem Jacobs de Kock
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: het straatje naar de Lambert Warnerssteeg toelopende]
naastligger ten westen*de kamers van Hendrick Hansen
naastligger ten noordende tuin van de verkoper Claeske Douwes, gehuwd met
naastligger ten noordenWillem Jacobs de Kock
verkoperClaeske Douwes, gehuwd met
verkoperWillem Jacobs de Kock
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Joostes, koemelker, koopt een schuur waarin 2 woningen zijn, met daarbij een dongplaats, wagenhuis en loods, omtrent de Grote Kerk, tegenover de camers van Hendrick Jansen. Ten O.?, ten W. de straat die naar de Lammert Warnderssteeg loopt, ten Z. het huis van verkoper, ten N. de tuin van verkoper. Gekocht van Claeske Douwes x Willem Jacobs de Kock, voor 500 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148v van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Joostes [staat: Jetses]


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216v van 17 jul 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenruygscherne


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Joostes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Joostes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044r van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wybe Joosten


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0092r van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg WZ [staat: grote kerk NZ]grote koeschuur, paardenstal, 2 aparte kamers of woningen met meer onroerende zaken
 
koper door niaarHomme Joostes 220-00-00 GG
geniaarde koperClaes Willemsbakker
naastligger ten oostenFeddrick Greolts slager
naastligger ten zuideneen huis en plaats van N. N.
naastligger ten westenDe straat van het kerkhof af naar de Lammert Warndersteeg strekkende
naastligger ten noordenhet tuintje van Beernt Fockes glasmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Wybe Joostes
tekst in de margeHomme Joostes, per Ziricum volgens speciale procuratie in judio vertoont, versoeckt ratione sanguinis 't niaer van de geproclameerde schuir, camers ende vordere annexen hier nevens staende, onder praesentatie om de eerste copes handen van dese coop vrij cost- ende schadeloos te sullen ontheffen, tot dien eynde realiter tellende consent-, roep- ende schrijffgeldt sampt 56e penningh, ende sroedschapskamers gerechticheyt, ter somma van vijftien gulden elleff stuyvers, met met vordere praesentatie om alle vordere wettige deboursementen, nae overleveringe van behoorlycke specificatie ende daer op gedaene diminutien tot tauxatie van de E. gerechte te betaelen, versoeckende onder vorige praestatie van consentgeldt ende vordere praesentatie voors., adjudicatio in forma.
tekst in de margeDe proclamant, per Knijff, protesteert dat hem het niaerversoeck door Homme Joostes sat wesen ontschadelyck neffens sijne huitgeschotene ende gedebourcheerde vercoopsalarien, strijckgelden sampt bode-, consent- ende 56e penningen, ende 't recht van de vroedtschapscamer, monterende f. 64-16-00, mitsgaders sijne gedane reparatien ende verbouinge van de gecochte schuir cum annexis voor dato van de insinuatie ofte denunciatie van den niaernemer aen den proclamant gedaen, 't welck alles aen den proclamant door den niaerversoecker gerestitueert, voldaen ende betaelt sijnde, mach lijden dat alsdan ende eerder niet, de adjudicatie geschiede, off tenminsten dat hij daervoor sal hebben gestelt sufficiante cautie, alias ende bij weygeringe van sulcx protesteert to nulliteyt van 't gedaene niaerversoeck.
tekst in de margeDe niaernemer insisteert voors. niaerneminge ende gedane praesentatie, verstaende ongehouden te sijn borge te konnen stellen voor de deboursementen ende andere onkosten van verbouwinge hen ende ter tijdt de selve sullen wesen getauxeert, op welke tijdt den retrahent in contuienti sal betaelen, ofte daervoor genoegsaem borge stellen, waarvoor B. Ziricus sich instelt dat sulcx den proclamant sal geworden, onder renunciatie discussionis verbandt ende submissie soo nae rechte, en sijn daerop de voors. 15-11-00 bij de burgemeester Knijff wegens den proclamant ontvangen.
tekst in de margeFiat adjudicatie op den niaernemer. Actum in judicio den 23en martii 1672.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHomme Joostes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Claes Willems, bakker, een grote koeschuur voor 5 koeien, een paardenstal, 2 camers die hun in- en uitgang hebben in de straat, en een grote dong plaats en tuintje ten N. van het huis en schuur etc. etc. Het geheel staat ten N. van de Grote Kerk. Ten O. Feddrick Greolts, slager, ten W. de straat naar de Lammert Warnerssteeg, ten Z.?, ten N. Beernt Fockes, mr. glazenmaker. Gekocht van erven Wybe Joostes, voor 220 gg.


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0122r van 6 apr 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZ [staat: ten noorden van de grote kerk]koeschuur en paardenstal met een huis
 
kopergemeensman Saeke Romkes Gasma, gehuwd met220-00-00 GG
koperHylk Willems
naastligger ten oostenFeddrick Greolts
naastligger ten zuidenhet huis en de plaats van Antie Gerrits
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenhet tuintje van Beernt Fockes
verkoperHomme JoostesMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeke Romkes Gaasma, gemeensman x Hylk Willems koopt een grote koeschuur met daarin 5 koestallen en een paardenstal, en een huis, met in- en uitgang in de Lammert Warnerssteeg. Ten N. is een grote dongplaats en een tuintje etc. het geheel ligt ten N. van de Grote Kerk. Ten O. Feddrick Greolts, ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. Antie Gerryts, ten N. Beernt Fockes. Verkoper heeft het van Claas Willems Burger? gekocht, na niaar ratione sanguinis. Gekocht van Homme Joostes te Midlum, voor 220 gg.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperburgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans, namens zijn dochter50-00-00 GG
koperGrietje Pytters Oldaans, en namens zijn vrouw
koperDieucke Pytters Oldaans, weduwe van
koperwijlen Freerck Claasen Braam, en
koperReyner Claasen Fontein, namens zijn kinderen bijkoopman
koperwijlen Ybeltje Pytters
erflaterwijlen Auck Reyners
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenAnne Dircks
verkopergemeensman Saake Romckes Gaasma, weduwnaar van
verkoperwijlen Hylck Willems


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-167Lammert Warndersteeg 13kamer en schuir
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-167Lammert Warndersteeg 13huis en schuir
eigenaarHendrik Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoor de executeur ontfangen


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-167 Lammert Warndersteeg 13kamer en schuir
eigenaarJelle Hendriks
gebruikerJelle Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-167 Lammert Warndersteeg 13huis en schuir
eigenaarJan Hennes
gebruikerJan Hennes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-167 Lammert Warndersteeg 13Jan Hinnes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-167 Lammert Warndersteeg 13huis en schuir
eigenaarJan Hinnes
gebruikerJan Hinnes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0029v van 19 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Beydschat koemelker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0140r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZhuis en koemelkerij
 
koperJacob Sybrens bleker450-00-00 GG
koperJan Cornelis Beidschat meerderjarig vrijgezelwagenaar
huurderAle Johannes c.u.
naastligger ten oostenAntje Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenTaetske Beidschat
naastligger ten zuidenAntje Cornelis Beidschat
naastligger ten zuidenTaetske Beidschat
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDirk Douwes
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens, bleker buiten de Bildpoort en Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel en wagenaar, kopen huis en koemelkerij in de Lammert Warnderssteeg, thans bewoond door Ale Johannes c.u. Geen grondpacht. Ten O. en Z. de verkopers, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Dirk Douwes qq. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 450 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0142r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvolgend perceel


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg1/2 huis, stalling en grond
 
koperJanke Sybes, gehuwd met500-00-00 CG
koperMeile Faber mr. ijzersmid
eigenaar van 1/2Jan Cornelis Beidschat
naastliggerDirk Douwes q.q.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Sybes x mr. ijzersmid Meile Faber kopen 1/2 huis en stal in de Lammert Warnerssteeg


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0124r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis E. Wyga


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0150r van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZ1/2 huis, koemelkerij en stalling
 
koperJanke Sybes, gehuwd met210-07-00 GG
koperMeile Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenJanke Sybes
naastligger ten zuidenMeile Faber
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDirk Douwes
verkoperJan Beidschatwagenaar en koemelker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0239v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wyga


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0029r van 25 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZhuis, stalling en koemelkerij
 
koperDirk Cornelis bleker330-00-00 GG
huurder kamerSytse Jacobs 0-08-00 CG
huurder overigeJan Beidschat 25-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wijga
naastligger ten zuidenCornelis Duinker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDirk Douwes
verkoper q.q.Bartle Tuininga, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van
verkoperwijlen Meile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Sybes


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0335r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZhuis, stal en koemelkerij
 
koperDirk Brefo Heslinga, gehuwd met365-00-00 CG
koperTrijntje van der Meulen
huurderJan Beytschat c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Ennes Wijga
naastligger ten zuidenCornelis Duinker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDirk Douwes
verkoperDirk Cornelisblekeronder de jurisdictie van Harlingen


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0052r van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wijga


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0065v van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZhuis, bestaande uit 2 woningen
 
koperDirk Brefo Heslinga distillateur en koopman
huurder 1 woningSibrigje Antoons
huurder 1 woningHendrik Baukes c.u.
naastligger ten oostenHarmen Schuur
naastligger ten zuidenJ. Beidschat
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDirk Brefo Heslinga distillateur en koopman
verkoperTjietske Claases Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ennes Wijgarogmolenaar


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0149r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg OZstalling
 
koperKlaas Jans Roodtje koemelker116-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Schuur
naastligger ten zuidenUlbe Jacobs c.u.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beydschat
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenUlbe Jacobs c.u.
verkoperDirk Brefo Heslinga, gehuwd met
verkoperTrijntje van der Meulen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-190 Lammert Warndersteeg 13Willem Lieuwes1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0054v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 13Lammert Warndersteeg [staat: wijk G-230]stalling
 
koperRuurtje Rienders, weduwe van116-00-00 CG
koperwijlen Jan Beydschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperKlaas Jans Roodtjekoemelker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13Jacob Willems Bonnema... 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); gebruiker van wijk G-229; eigenaar en medegebruiker Willem L. Bonnema, (vader), trekschipper, (vermeld als Jan W.B. ), 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13Willem Lieuwes Bonnema... van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf gebruiker, trekschipper; medegebruiker Jan Willems Bonnema, (zoon), 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13Willem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
G-229Lammert Warndersteeg 13Jan Willems Bonnema


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 173 van 20 dec 1821
adressoortbedraggebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13koopaktefl. 500huis, stalling en koemelkerij G-229
 
verkoperJelle Klazes Hidma
koperKlaas Tijsses Bruinsma (te Almenum)
koperYtje Lieuwes Kingma (te Almenum)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 13 mrt 1828
adressoortbedraggebruik
G-229Lammert Warndersteeg 13koopaktefl. 700huis, stalling en koemelkerij G-229
 
verkoperKlaas Tijsses Bruinsma
koperFedde Douwes Rinkema (te Almenum)
koperJantje Jans Rinkema (te Almenum)


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Fedde Douwes Rinkema, overleden op 4 januari 183062 jr, melktapper Lammert Warnderssteeg G 229, wednr. Trijntje Dirks, man van Jantje Jans Rinkema, melktapster (enige testamentair erfgenaam), vader van Douwe, Dirk, Fokke, Anne, Tjietske, Antje en Trijntje Feddes Rinkema (uit 1e huwelijk) en Jantje en Ymkje Feddes Rinkema (uit 2e huwelijk) (alle 9 kinderen elk fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 916Lammert Warndersteeg 13Jantje Jans, wed. Fedde Douwes RinkemaHarlingenhuis en erf (280 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-229Lammert Warndersteeg 13Jantje Jans Rinkema... 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb Opende en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk G-229; VT1839; J.J.R. weduwe Fedde Douwes, eigenaresse van perceel nr. 916 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-229Lammert van der steegAnna Mosjepluk24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-229Lammert van der steegJantie J Rinkema60 jOpende Grv, protestant, weduwe, melktappersche
G-229Lammert van der steegJacobus Reinhart22 jHarlingenm, protestant, gehuwd
G-229Lammert van der steegYemkje Rinkema20 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-229Lammert van der steegJantie Reinhart7 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-229Lammert van der steegJantie Rinkema22 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Jantje Jans Rinkema, overleden op 4 februari 184161 jr, geboren Opeinde, overleden Lammert Warndersteeg G 229, weduwe, moeder van Jantje en Ymkje Feddes Rinkema (vrouw van Jacob R. Reinhart, arbeider). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Jantje Feddes Rinkema, overleden op 15 september 184629 jr (geboren 8/12/1817), overleden Landwarndersteeg G 229, ongehuwd, zuster van Ymkje Feddes Rinkema (vrouw van Jacob Reinhart, melktapper) (enige testamentair erfgenaam), halfzuster van Anne, idem, Dirk, arbeider Sexbierum, Fokke, idem, wijlen Douwe, in leven melktapper Almenum (vader van Jeike, Trijntje en Jantje Douwes Rinkema), Tjitske (wed. Broer Weidema), te Dokkum, Trijntje (vrouw van Gooi Tjallings Schaafsma, houtmolenaarsknecht aldaar) en Antje Feddes Rinkema (vrouw van Evert Hoog, pakhuisknecht). Saldo fl. 262,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Hendrik Franses de Boer, overleden op 15 juli 18482 mnd (geboren 15/5/1848), overleden Landwerndersteeg G 229, zoon van Frans Jetzes de Boer, keetknecht en Petronella Hendriks Zijlstra, broer van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-229Lammert Warndersteeg 13Rimke Walles Bergsma, overleden op 28 juli 1852geboren 15/10/1851, zoon van Walle Bergsma, koopman (Kerkpoort G 229) en Ienskje Zaagstra, broer van minderjarige Bauke, Saapke, Harmina en Johannes Walles Bergsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 916G-229 (Lammert Warndersteeg)erv. Douwe Tuinstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3663Lammert Warndersteeg 13 (G-272)Meindert G. Pollemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 13 Herrt jornamelkventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 13H.Jornalandarbeider
  terug