Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 196-072 6-070 E-162E-157


Naastliggers vanLanen 19
ten oostenLanen 21
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 17
ten noordenSchoolplein 7


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 19naamloze steeg ten oosten


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0040v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAucke Gol


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018r van 17 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Auke Ariens Gol


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Auke Aeraens Gol


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071v van 10 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Obbes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van Huybert Alifs


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aucke Ariens Gol


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aucke Gol


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142r van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenObbe Obbes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120v van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aucke Arien Gol


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen lakenkoper


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Jansen lakenkoper


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067r van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 19Lanen NZ485‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Jancke Reyners Jeddema, weduwe van
koper van 1/2wijlen Gijsbert Fonteyn
koper van 1/2de erfgenamen van wijlen Claes Jurriens Fonteyn
naastligger ten oostenhet huis van Pytter Jansen
naastligger ten zuidenLanen [niet genoemd]
naastligger ten westenFijcke uitdraagster
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJancke Auckes Gol


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 19Lanen NZ [niet vermeld]171‑00‑00 GGhuis of schuur, genaamd zijnde het Oudt Vlaems Doopsgezinde Predickhuis
koperPytter Jansen lakenkoper
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Jacob Heeres
naastligger ten zuidenhet huis, na de Lanen strekkende
naastligger ten westenhet huis van Pytter Sjoerds lakenkoper
naastligger ten noordende paardenstal van Cornelis Pouwels
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde): diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jansen, lakenkoper, koopt een huis of schuur 'het Oudt Vlaemse Doopsgezinde Predickhuis'. Ten O. erven Jacob Heeres, ten W. het huis van de koper, ten N. de paardenstal van Cornelis Pouwels. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente q.q. voor 171 gg.


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 69r van 20 sep 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 19
overledenePieter Jansen, weduwnaar vanlakenkoper
wijlen Lijsbeth Ripperts
Jan Freerx Backer, ter sterking vankoopman
Sybrandt Joosten Heyns, ter sterking vankoopman
Pyttie Pieters nagelaten kind, veniam aetatis
Willemijntie Pieters nagelaten kind, veniam aetatis
Jurien Claessen Fonteyn, geauthoriseerde curator overkoopman
Jan Pieters nagelaten kind
Enoch Pieters nagelaten kind
Cornelis Pieters nagelaten kind
Trijntie Pieters nagelaten kind
aangeverClaes Andries
inleiding bij de boedelinventarisatie[0069r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer # [marge: # ende Theodorus Stansius respectievelyk als de eerste onder des ende voor 't perfecteren deses rede overleden sijnde] secretaris, ten sterffhuise van wijlen Pieter Jansen laeckencoper, van alle sodanige goederen, actien uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuise bevonden, ten versoecke van Pyttie ende Willemijntie Pieters beide veniam aetatis bij den hove van Frieslandt becomen hebbende in desen so wel nodigh gesterkt met de cooplieden Jan Freerx Backer ende Sybrandt Joosten Heyns, ende de coopman Jurien Claessen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Jan, Enoch, Cornelis ende Trijntie Pieters, alle kinderen van wijlen Pieter Jansen bij sijn wijlen huysvrouw Lijsbeth Ripperts in echte getogen in dien qualiteit requiranten, Claes Andries alsoo de requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requireerde die den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van de heeren commissarien waer op dan tot de beschrievinge geprocedeert is in manieren als volgt. Actum den 20e september 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 19Lanen NZ340‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Tjerx, gehuwd metsmakschipper
koperBeitske Jansen
naastligger ten oostenmr. Enog van Ripperts c.s.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenAntie Pytters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
verkoperReyner Gijsberts Fontein te op Toutenburg onder Rijperkerk


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeitske Jans, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrick Tierx wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarJan Ripperts cum soc.
gebruikerSimon Bouwes cum socis
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarJan Dirks metzelaer


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0042r van 5 mrt 1719 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Cornelis c.s.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Cornelis
naastligger ten oostenTrijntie Jans


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Dirks cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0368v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jansen mr. metselaar


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0178r van 4 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSikke Jans Builart


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sikke Builard


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0292r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSicco Bulard


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0310r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSikke Builaar


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0268r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0346v van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSikke Builard


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0055v van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSikke Builard


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0019r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Sikke Bulard


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 19Lanen NZ wijk E-163 [moet zijn E-162]447‑00‑00 CGhuis en tuin
koperSymon Schuurmans
naastligger ten oostenA. Oostendorp
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Leenderts schipper
naastligger ten noordende heer G. Stinstra
verkoperTjeerd Bouwes, erfgenaam ex testamento van zijn vrouw
verkoperwijlen Antje Bulard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Schuurmans koopt huis en tuin wijk E-162. Ten O. A. Oostendorp, ten W. Johannes Leenderts (Stoef), ten Z. de Lanen, ten N. G. Stinstra. Gekocht van Tjeerd Bouwes, als erfgenaam van zijn vrouw Antje Builard.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-070, pag. 131Lanen 19Symon Schuurman2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-162Lanen 19Ate Gerrits Zeylmakergeb 28 feb 1754 HRL, ovl 31 mrt 1818 HRL, huwt met Sijbrigje Goverts op 12 feb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1818, ovl 1848; gebruiker wijk E-162, zeylmakersknegt; eigenaar is S. Schuurmans, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-162Lanen 19Simon Douwes Schuurman... 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-162Lanen 19S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1262Lanen 19wed. Simon SchuurmanstapperscheHarlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-162Lanen 19Marianne Stokvishuwt met Levi Liepmans de Vries, ovl voor 1871, wonende te HRL, NI; BS huw 1832 1871 overlijdens; oud 66 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-162; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-162LaanenLevi de Vries61 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
E-162LaanenMaranna Stokvisch66 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
E-162LaanenLeepman de Vries23 jkoopmanHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-162LaanenAkke de Vries27 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-162Lanen 19Jurjen de Jong... direkteur gemeente reiniging 1890, zv Gerrit dJ en Antje Kroes; BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk E-162, supp wijk C-245; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-162Lanen 19Levij Liepman de Vries... IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1262de Lanen E-162Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4077De Lanen E-157Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4077Lanen 19 (E-157)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 19 Pier Boumakantoorbediendef. 600f. 700


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200voorh. Wagemakers, Sleepdienst


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6306
Lanen 19Hubertus van Drooge


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 19H.J. Schootscheepskok
Lanen 19aJ. van Dijkbrievenbesteller


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 19A.J. (Andries) Sjollema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 19beeldbepalend pand7 van 10
  terug