Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lanen 2 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanLanen 2
ten oostenLanen 4
ten westende Kleine Ossenmarkt
ten noordende Lanen


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0471v van 2 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ [staat: ten zuideinde van de oude stadtsplaats; strekkende van voren de straet tot achter aan de Schritsen]huis daer het Blauwe Kruys althans uuthanght
 
aanhandelaarCent Huyberts, gehuwd met930-00-00 GG
aanhandelaarMaycke Warners
verpachter grondde erven van Cornelis Konings 0-07-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bockes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWynert Lieuwes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarLambert Warnarts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCent Huyberts x Maycke Warners wandelkopen een huis staende ten suydeynde deser oude stadts plaatse daer t'blauwe Kruys althans wthanght, strekkende van vooren de straat tot achter aan de Schritsen. Ten O. Cornelis Bockes, ten W. Wijnert Lieuwes. Belast met de onderholdinge vande pijp daer t'voors. huys opstaet soo verre t'selve huys met sijn gerechticheyt streckt, ende boven dien aen Cornelis Konings erven met seven stuuvers jaerl. grondtpacht. In wandelcope vercregen van Lambert Warnarts, voor 1/3 huis bij de twee Franekerpijpen aan de Voorstraat op de hoek van de nieuwe kerkstraat, met bijbetaling van 930 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar het noorden
naastligger ten westenoud burgemeester Cent Huiberts


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: bredeplaats]1/2 huis
 
koper provisioneelN. N. 552-13-08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douue Meintes
naastligger ten zuideneen huis op de Schritsen
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: de gemene plaats]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats] tot de Schritsen 1/2 huis
 
koperJan van Swol 552-13-08 CG
koperThomas Jansen Breda
naastligger ten oostende erfgenamen van Douwe Meintes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Sent Huyberts, gehuwd met
verkoperMaycke Warners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Swol en Thomas Jansen Breda kopen 1/2 huis op de hoek van de Bredeplaats strekkende voor van de straat tot halverwege de plaats van het achterhuis aan de Schritsen, tussen beide liggende. Ten O. erven Douwe Meintes, ten W. de openbare plaats. Belast met het onderhoud van de Pijp waarop het huis staat, voorzover het strekt. Gekocht van erven Sent Huyberts.


1676 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 21r van 27 jun 1676 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 2
 
overledenevroedsman Pyter Hylckes Coolhart, gehuwd met
aangeverMaycke Hanses Cartouw, gesterkt met
Fedde Tjeerdtskoopman
wijlen Hylcke Pyters Coolhart (x), zoon van de overledenegerechtsbode
burgervaandrig Jacobus Goslings, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overnotaris
Hylcke Hylckes zoon van (x)
of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker aangehuwde oom van (x)koopman
inleiding bij de boedelinventarisatie[0021r] Ontzegelinge ende respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren presiderende burgemeester Pytter Wybrandts Nauta als commissaris, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen de vroedtsman Pyter Hylckes Coolhart, van alle soodanige goederen, actien ende crediten als bij de overledene metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn ende aldaer ten sterfhuyse bevonden, ter instantie van Jacobus Goslings notarius publicus ende burger faendrigh binnen deser stede als geauthoriseerde curator over Hylcke Hylckes naegelaten weeskindt van Hylcke [doorgehaald : Hylckes] Pyters Coolhart in leven mede gerechts bode alhier ende vervolgens een kints kindt van de overledene, ad hunc actum divisionis, ofte tot de thuys komste van de coopman Albert Jansen Acker 't voorschreven weeskindts aengehoude oom, alles op 't aengeven van Maycke Hanses Cartouw, nagelaten weduwe van de overledene in deses gesterckt met de coopman Fedde Tjeerdts, die oock om alles wel ende getrouwlyck te sullen aengeven, gelijck oock dat den sterfhuyse tot noch toe gelaten ende gebleven is, als 't waere bij 't overlijden van de gedachte vroedsman, den eede heeft in forma gepraesteert [0021v] in handen van de welgedaghte heere commissaris waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 27e juny 1676. Nae dat oock welgedaghte heere commissaris geprotesteert heeft wegens 't edele gereghte deser stede salffs reght te blijven, over 't afscheuren van een zegel bij Mayke Hanses Cartouw des overledenes weduwe, staende de beze[ge]linge in de binnenkaemer gedaen, volgens des selffs eygen confessie ende verclaringe, ende in 't voorhuys aen een kiste 't zegel middendeur gescheurt en alsoo toeganckelyck was, ende aen de kas in de voorkamer 't zegel plat gedout, actum ut supra.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0309r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ op de westelijke hoekhuis
 
koperClaes Jansen Brouwer oud havenmeester en koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostenThomas Winkelaer koopmansbode
naastligger ten zuidenJelle Sybes wijdschipper
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
Jacob Aerts, gecommitteerde crediteurkoopman
Symen Ages, gecommitteerde crediteurgezworen makelaar
Broer Jans, gecommitteerde crediteuren vanzeilmaker
verkoperMaycke Hanses Cartouw, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jansen Brouwer, oud-havenmeester en koopman, koopt een mooi huis zz. Lanen op de Westhoek. Ten O. koopmansbode Thomas Winkelaer, ten Z. wijdschipper Jelle Sybes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Het huis is belast met het onderhoud van het kanaal of de pijp voorzover die onder dit huis gelegen is. Gekocht van koopman Jacob Aerts, gezworen makelaar Symen Ages en zeilmaker Broer Jans, voor 600 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0370r van 6 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen, ZZ van de westelijke hoekhuis
 
koperAntie Jans IJsenbeeck 900-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Sloterdijck
naastligger ten zuidenJelle Sybes wijdschipper
naastligger ten westenLanen en Bredeplaats
naastligger ten noordenLanen en Bredeplaats
huurder voor 6 jarenHoite Hoites mr. koekbakker25-00-00 CG
verkoperClaes Jansen c.u.brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeek koopt mooi huis zz. Lanen, op de Westhoek. Ten O. hopman Sloterdijk, ten Z. wijdschipper Jelle Sybes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Lanen. Grondpacht. Het huis is belast met het onderhoud van het kanaal of de pijp die onder dit huis doorloopt, maar voorzover die onder dit huis ligt. Bezwaard met zes jaar huur aan mr. koekebakker Hoite Hoites. Gekocht van Claas Jansen Brouwer c.u. voor 900 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0331r van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ op de westhoekhuis
 
koperHoite Hoites mr. koekbakker900-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Tieerd Slooterdiek
naastligger ten zuidenJelke Sybes wijdschipper
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen van Antie Jans IJsenbeek


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129v van 23 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHoite Hoites


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129v van 23 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0139v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Hoyte Hoytes


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0122r van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Hoite Hoites
naastligger ten westensteeg


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0041r van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ op de westelijkste hoek bij de Lange Pijphuis
 
koper van 1/2Wybe Dirks mr. bakker340-00-00 GG
koper van 1/2Jan Hendriks van der Korf mr. chirurgijn
huurderAndle Bonnes c.u.
naastligger ten oostenRobijn Cornelis* sleefmaker
naastligger ten zuidenOeble Gosses
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoperSaera Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkesmr. bakker
verkoperTrijntje Broers, gehuwd met
Gouke Sybrens Hengstkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker en Jan Hendriks v.d. Korf, mr. chirurgijn, kopen huis zz. Lanen op de Westelijkste hoek, bij de Lange Pijp. Het kanaal of Pijp loopt onder dit huis door. Ten O. Robijn sleefmaker, ten W. de Breedeplaats, ten Z. Oeble Gosses, ten N. de Lanen. De muur tussen dit huis en dat van de naastligger ten Z. is mandelig. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker en Trijntje Broers x Gouke Sybrens Hingst, voor 340 gg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0193v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: op de hoek van de Lange Pijp]1/2 huis
 
koperWybe Dirks Vliet mr. bakker170-00-00 GG
huurderWieger Jarigs c.u.
naastligger ten oostenRobijn Cornelis
naastligger ten zuidenOeble Gosses
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker, koopt 1/2 huis, zz. Lanen, hoek Lange Pijp. Ten O. Robijn Cornelis, ten W. de Bredeplaats (Kleine Ossenmarkt), ten Z. Oeble Gosses (v.d. Werf?), ten N. de straat. De Z. helft van het huis is al in bezit van de koper. Gekocht van Jan Hendriks v.d. Korf, mr. chirurgijn, voor 170 gg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0231v van 14 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: op de westhoek van de Lange Pijp]huis
 
kopervrijgezel Klaas Kuiper bakker650-00-00 CG
huurderFoppe
naastligger ten oostenRobijn Cornelis* sleefmaker
naastligger ten zuidenOeble Gosses
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybe Dirks Vlietmr. bakker


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0053v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westenKlaas Kuiper


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004va van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ op de Lange Pijphuis en bakkerij
 
koper van 1/3Jan Broers 262-10-00 GG
koper van 1/3Wybren Broers
koper van 1/3Wybren Heeres
eerdere bewonerYede de Ruitermr. bakker
naastligger ten oostenSimon Hendriks
naastligger ten zuidenJohannes O. van der Werff
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoperJetske Heeres, weduwe van, en voogd van
haar minderjarige kinderen bij wijlen Claas Cuipermr. bakker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0209v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ aan de westhoek bij de Lange Pijphuis en bakkerij
 
koperBerend Jans, gehuwd metkraamopzetter400-00-00 GG
koperCatharina van Lint
huurderSimon de Haas c.u.
naastligger ten oostenSimon Hendriks
naastligger ten zuidenJohannes Oebles van der Werff
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: Kleine Bredeplaats]
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Wybren Broerstimmerman
verkoper van 1/3Jan Broerstimmerman
verkoper van 1/3Wybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans, kraamopsetter x Catharina van Lint kopen een huis en wel te nering staande bakkerij zz. Lanen op de westhoek bij de Lange Pijp, verhuurd aan Simon de Haas c.u. Geen grondpacht. Ten O. Simon Hendriks, ten Z. Johannes Oebles van der Werff, ten W. de Brede Plaats, ten N. de Lanen. Gekocht van Wybren en Jan Broers, timmerlieden en Wybren Heeres, mr. metselaar, voor 400 gg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0131r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 2Lanen ZZ op de Lange Pijphuis
 
koperJohannes Harmens, gehuwd met607-00-00 CG
koperGeertruid Schonenberg
huurder achterste deelAtse Douwes
naastligger ten oostenSimon Hendriks
naastligger ten zuidenJohannes Oebles van der Werff
naastligger ten westenKleine Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten noordenLanen
Take Stephany, curator overprocureur fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Catie van Lindt, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0166v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob van Germen


1845 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 2 (oostgevel naast schutting), HarlingenLanen 2 (oostgevel naast schutting)Rodenhuis, PieterDen 10dn Aril 1845 heeft
PIETER RODENHUIS II
op deszelfs zesden verjaar-
dag aan dit gebouw den
eersten steen gelegd'
Deze steen zit in het gebouw 'De Harmonie'. De omschrijving van De Harmonie als monument luidt: 'Blokvormig gepleisterd gebouw onder laag tentdak met hoekschoorstenen. Gevels geleed door hoekrisaliet waarin de hoge achteruitvensters door driehoekige frontons zijn gedekt; onder de vensters consoles en uitgespaarde velden. Ingang in uitgebouwd blok, dat een balcon vormt. In de kroonlijst opgelegde ornamentstukken.'
In 1845 gebouwd en tot ca. 1938 gebruikt door de Harlinger samenleving in al haar verscheidenheid. Daarna is het gebouw overgenomen door de Firma P. Jonkman en gebruikt voor expeditiebedrijf.
In 1988 is het gebouw door de Gemeente aangekocht. Het oorspronkelijke gebouw ahd de ingang in een diepe portiek met aan weerszijden stoere pilaren.
De vermoedelijke ontwerper is Thomas Romein, een Leeuwarder architect. In ca. 1928 verving men de portiek door een uitbouw met balcon. Het gebouw is ingewijd 30 oktober 1845.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2307Lanen 2 (F-227)Directie Gebouw Harmonieconcertzaal


1906 - variaadresbronbericht
Lanen 2Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Harmonie)


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Lanen 2)Harmonie123Concert- en verg.zaal, Bioscoop, D. v. Drooge & Zn.


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 2P. (Pieter) Jonkman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 2rijksmonument 20501
  terug