Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 24 6-123 1/2 6-119 F-221 F-213
Naastliggers vanLanen 24
ten oostenLanen 26
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 22
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 24naamloze steeg ten oosten


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283v van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis daer het Cromholdt utsteeck, met het vrije eigendom van de steeg
 
koperAlbert Sjurdts, gehuwd met306-00-00 GG
koperGeert Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenJan Dyrx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenThoenys Gerryts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHendrick Lyuwes, enAmsterdam
verkoperJacomijntien Lyuwes, gehuwd met
verkoperJochem Boyens, namensAmeland
erflaterwijlen Lyuwe Ottens, gehuwd met
erflaterwijlen Caereltjen? Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Syurdts x Geert Jans kopen een huis zz. Lanen, daer het ? utsteeckt. Ten O. Jan Dyrx, ten W. Thoenys Gerryts. Met de vrije eigendom van de steeg van voren tot schteren aan de wal. Grondpacht 4 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Lyuwes te Amsterdam, en Jacomijntien Lyuwes geassisteerd met Jochum Royens? haar man op Ameland, nagelaten weeskinderen van Lyuwe Ottens x Caerlken Hendrix in hun leven borgers binnen Harlingen, voor 306 GG.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084r van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZ [staat: recht achter het grote nieuwe huis van wijlen Maycke Philips op de oude zuiderwal]3/7 woning
 
koperde erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips, met als curator92-10-00 CG
koper q.q.Enne Juriens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAlbert Hessels, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperGriet Jacobs


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191r van 25 sep 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis daer het Cromholt uytsteeckt
 
koperGrietie, weduwe van400-00-00 GG
koperwijlen Pieter Huyberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn 0-04-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Jans bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenToenis Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCent Reniers, gehuwd met
verkoperBeydts Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrietie [Hieronymus] wv Pieter Huyberts, koopt een huis zz. Lanen daer t'cromholt uytsteeckt. Ten O. bakker Albert Jans, ten W. Toenis Gerryts. Met een vrije steeg tot aan de [Zuider]wal. Grondpacht 4 st aan erven Isabella van Hoorn. Gekocht van Cent Douwes (Eeuues?) x Beydts Pieters voor 400 gg.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016r van 27 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis, strekkende van voor tot achter de wal
 
koperJacob Joostes, gehuwd met324-00-00 GG
koperMaycke Philips
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoorn 0-04-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Jans bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jan Dircks Bossent
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Geert Bijma, gelastigdecontrarolleur convooien en licenten
verkoper q.q.Hendrick Wigbolts, gelastigden vanbakker
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietie Hieronimus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Joosten, kleermaker x Maycke Philips kopen een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Albert Jans, ten W. wd. Jan Dircks Bessent. Grondpacht 4 st aan Isabella van Hoorn [de Hoorn]. Met eigendom van de steeg, strekkende tot achter aan de wal. Gekocht van (contrarolleur van de convooien Geert Bijma, en bakker Hendrick Wigbolts, speciaal lasthebbenden van) de edele en gestrenge heren jr. Berent Hoornties, gouverneur te Groningen en de burgemeester Berent Gruys aldaar, als gezamenlijke erfgenamen van wl. Grietie Hyeronimus voor 324 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0103v van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis
 
koperFrederick Samuels c.u.500-15-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Meynerts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Tiebbe Pyters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederick Samuels koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. Hendrik Meynerts. Grondpacht 4 st. Gekocht van Tjebbe Pyters Dreyer in qualiteit voor 500 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFredrick Samuels
1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110r van 20 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFredrick Samuels
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013va van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFredrick Samuels
1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 131r van 15 okt 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 24
 
overledeneFredrick Samuels
Samuel Fredrix kind van de overledene
Wypckien Fredrix kind van de overledene
Salomon Fredrix kind van de overledene
Auke Poppes, gehuwd met
Antie Fredrix kind van de overledene
dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0131r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeesteren Jacobus Goslinghs ende Jan Symens Bijlaen als commissarien volgens schriftelijke commissie van dato den 30e september 1680, in desen geadsocieert met de secretaris dr. Dominicus Wringer, ten sterffhuys van wijlen Fredrick Samuels in leven burger binnen dese stadt Harlingen, van de voornaemste offe principaelste goederen aldaer ten sterffhuyse bevonden alles ten versoeke van de samentlyke erven van de gedachte wijlen Fredrick Samuels om daer om daer door veiliger ende te eerder te comen ende geraken tot finale deilinge ende ontscheydinge van den selven sterffhuys nae dat oock al voren Samuel, Wypckien ende Salomon Fredrix gelijk oock Auke Poppes echte man ende vooghd van Antie Fredrix sampt dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk, alle kinderen ende respectievelijk erffgenamen van hun wijlen vaeder Fredrick Samuels [0131v] hun eed, doch Godt tot een getuyge nemende vooruits Menonyten waeren, in handen van welgedachte heeren commissarien hebben affgeleght van het selve sterffhuys in sodanige staet te hebben gelaten als bij hun gemelte wijlen vaeder metter doodt ontruympt ende naegelaten is, welx doende tot beschrijvinge is geprocedeert wes volght. Actum den 15e october 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0211v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSamuel Fredriks
1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0059v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis en stede
 
koperClaes Jansen gebandeertwerker170-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn 0-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hendrik Meynerts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSalomon FrederiksWorkum


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 24huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0030v van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen wever
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 24huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172v van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis
 
koperJan Harmens 200-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn 0-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Meinderts
naastligger ten noordenlanen [niet vermeld]
verkoperClaes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt een huis zz Lanen. Ten O. een steeg, ten W. erven Hendrick Meinderts. Grondpacht 4 st aan de erven Ysabella van Hoorn. Gekocht van Claes Jansen voor 201 CG 10 st.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123 Lanen 24huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0290r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks bontwever
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0070v van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks mr. bontwever
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123 Lanen 24huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-123 Lanen 24wed. Jacob Scheltes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123 Lanen 24huis
eigenaarwed. erven Foppe Uiftes
gebruikerwed. Jacob Scheltes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG
6-123 Lanen 24huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Harmens* wever
1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 196r van jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 24Harmen Gerryts, mr. bontwever, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Lammert Jansen, ten Z. Pieter Jetses, ten W. Bauke Cornelis, ten N. de Lanen. Gekocht van Jan Harmens, mr. bontwever, voor 159 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0195r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZ [niet vermeld]huis
 
koperHarmen Gerryts mr. bontwever159-07-00 GG
naastligger ten oostenLammert Jansen bakker
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten westenBauke Cornelis
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Harmensmr. bontwever


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0078r van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis
 
koperHendrik Willems mr. bontwever300-00-00 CG
huurder voor 2 jarenN. N. 21-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Jansen
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten westenBauke Cornelis
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Gerrytsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Willems, mr. bontwever, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Lammert Jansen, ten Z. Pieter Jetses, ten W. Bauke Cornelis, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Harmen Gerryts.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123 Lanen 24huis
eigenaarJan Lammerts
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht verschuldigd Foppe Uiftes erven
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201r van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Bessing, gehuwd metbontwever215-00-00 GG
koperLijsbet Gerryts
huurderHarmen Claezen c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Jans mr. bakker
naastligger ten westenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenWillem Styckel
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrik Willemsbontwever


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007ar van 8 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Besling
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0034r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Besling
1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0017r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 24Lanen ZZ wijk F-221huis
 
koperClaas Dirks molenaarsarbeider185-00-00 CG
huurderwijlen Harmen Besling bontwever
naastligger ten oostenPier L. van der Veen
naastligger ten zuidenWybe Baukes
naastligger ten westenLolke Sybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Besling
verkoperEva Besling, gesterkt met
verkoperFrederik Eyses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Dirks, molenaar arbeider, koopt een huis F-221, zz. Lanen. Geen grondpacht. Ten O. Pier L. van der Veen, ten Z. Wybe Baukes, ten W. Lolke Sybrens, ten N. de Lanen. Gekocht van Harm Besling en Eva Besling x Fredrik Wyses voor 185 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-119 Lanen 24Claas D Molenaar1-10-00 CGstond: harmen besling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-221Lanen 24Claas Dirks Molenaar... Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1821; eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-221Lanen 24Dirk Hendriks Faber... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1856; gebruiker van wijk F-221, varensgezel, eigenaar is Claas D. Molenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-221Lanen 24Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-221Lanen 24finale toewijzingfl. 230huis F-221
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperNicolaas Klok


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1376Lanen 24Hendrik van der WeideHarlingentimmermansknegthuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-221Lanen 24Hendrik van der Weyde... Paulus de Boer, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-221; VT1839; H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1376 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-221LaanenHendrik van der Weide53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-221LaanenPietje Rodenhuis59 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-221Lanen 24Pietje Rodenhuis... 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk F-286; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1376F-221 (Lanen)Hendrik van der Weidewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1376F-213 (De Lanen)Baukje de Wit, wed. Wiebe A. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4981Lanen 24 (F-213)Hermina Langenhorstwoonhuis en hok


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 24J.Nautaverver


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 24, HarlingenLanen 24E. van der Meijdames- en heerenkleeding


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 24E. (Evert) v.d. Meij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 24rijksmonument 20505
  terug