Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 3(niet bekend)6-055/26-057E-137E-135


Naastliggers vanLanen 3
ten oostenLanen 5
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 1
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ [niet vermeld]0‑00‑00 gg1/4 grondpacht van 0-06-00 cg
koperPieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel te Wommels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Symon Jansen0‑06‑00 cg
protesteert vanwege een erfeniskwestieSyoerd Pieters, vader en legitimus administrator over te Bolsward
protesteert vanwege een erfeniskwestiezijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHolle Syoerdts broeder van de koper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Syuerdts, secretaris van Hennaerderadeel wonende binnen Wommels, koopt (c) 1/4 van 6 st grondpacht uit het huis van Symen Jansen. Gekocht van zijn broeder Hobbe Syuerdts te Leeuwarden, voor (a+b+c+d+e) [niet genoemd].


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen, NZ, van de westmuur tot aan de oostmuur165‑00‑00 gg1/3 huis
koperLolcke Wybes, gehuwd met
koperBarber Dierx
verpachter grondClaes Folckerts 0‑06‑00 cg
bewonerDuyrtschroor
naastligger ten oostenHeere Gaatzes
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPyer Pyers, gehuwd met
naastligger ten westenAnneken Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyer Pyers, gehuwd met
verkoperAnneken Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0103r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ200‑00‑00 gghuis
koperJacob Tiercks, gehuwd met
koperRinske Dircks
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Alger Sjoerds 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHero Gaties
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenEeckel Riencks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeger Riencks, gehuwd metkistmaker
verkoperSwaen Claeyse


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0127v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ325‑00‑00 gghuis
koper door niaarDirck Jansen zoon van de verkoperse, gehuwd met
geniaarde koperPyter Pyters te Dokkum
geniaarde koperHill Jurgiens te Dokkum
verpachter grondde weduwe van wijlen Alger schroor0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHero Gatses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEecker Riencx timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Tziercks, gehuwd met
verkoperRins Dircx
tekst in de margeDirck Janszn. zone van de vercoperse, versoeckt ratione sanguinis het naer van de voors. huysinge, onder presentatie d'eerste copers handen te indemneren, te dien eynde betalende consent- ende roepgelt ter somma van acht caroliguldens negentiendehalve stuyvers, presenterende mede paraat den wijncoop ende alles wes naetr rechte gehoorich, mits hebbende behoorlycke specificatie ende op tauxatie nae gestelde diminutien.
tekst in de margeD'proclamant Pyter Pyters, gehoort d'verclaringe van de nyaernemer, consenteert dat het nyaer voortganck mach nemen, onder protestatie dat soo befonden mochte werden ofte andersins wettelyck geattesteert d'selver nyaernemer nomine proprio 't selve versoeck van nyaer niet is doende, dat 't selve in dier cas sal wesen als null ende van geender waerden.
tekst in de margeD'nyaernemer inhereert sijn vorige versoeck, geensins admitterende den reserve ende voorbedingh van de opposant, als seggende nu den tijt te sijn om voor te brengen 't geene hij heeft, dewege protesterende de nullitate van de proclamantes protestatie, contenderende alsnoch onder vorige presentatie tot adiudicatie, ende in cas van vorige oppositie hem offererende liti, versoeckt des opposants eysch bij geschrifte.
tekst in de margeD'proclamant protesteert de nullitate van 't geene d'nyaernemer in vorige acte heeft verclaart, mogende lijden dat 't nyaer effect sortere bij sooverre ende indien d'impetrant stante juditio sijn verclaringe bij eede geadaen sal hebben mits betalende d'expensen ter somma van sestien guldens achtien stuyvers acht penningen, ende inhereert in cas van vordere oppositie sijn vorige protest.
tekst in de margeD'nyaernemer inhereert sijn presentatie ende vorige versoeck. Actum Harlingen in juditio den 30en january 1613.
tekst in de margeEnde sijn alle vordere handen affgewesen ende 't gewijsde tot uuytdrachte van de partien questie gesuspendeert. Actum utsupra.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210v van 3 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ740‑00‑00 gghuis
koperOedts Hylckes, gehuwd met
koperJelcke Jans
protesteert vanwege een hypotheekPhilips Lenerts
naastligger ten oostenThomas Janssen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Jochums Minnemans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Hendrick Hobbes, gehuwd met
verkoperTrijn Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOedts Hylckes x Jelcke Jans


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ802‑00‑00 gghuis
koperJelle Breuticks, gehuwd met te Franeker
koperRinske Poppes te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende brouwerij van Tomas Jans
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Minnemans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOedts Hylckes, gehuwd met
verkoperJeltye Jans Corael
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Breuticks x Rinske Poppes te Franeker kopen een huis nz. Lanen. Ten O. de brouwerij van Tomas Jans, ten W. huis en schuur van Rinsck wd. Jan Minnemans. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Oedts Hylckes x Jeltyn Jans Corˆals dr. voor 802 GG.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0273r van 15 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ800‑00‑00 gghuis
koperHidde Hiddes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenTomas Jansen brouwer
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Minneman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Breuticks, gehuwd met
verkoperRinske Poppes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ260‑00‑00 gghuis of woning
koperIsbrand Isbrandts grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de weduwe van wijlen Hibbe Edes
verkoper q.q. van 1/2Jacob Pytters Clijffoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrandt Isbrands, grootschipper, koopt een huis of woning nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten W. Claes Doedes. Grondpacht 6 st. Gekocht van de wv Hibbe Eves voor 1/2, en Jacob Pytters Olijfoet in qlt. voor 1/2, voor 260 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ235‑00‑00 gghuis of woning
koperMinne Jansen, en
koperGerben Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenTomes Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet voormalige huis van Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGabbe Ariens, gehuwd met
verkoperMaycke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen en Gerben Gerbens kopen een woning nz. Lanen. Ten O. Tomas Jansen Breda, ten Z. die straat, ten W. het huis dat van Claas Doedes was, ten N.? Gekocht van Gabbe? Ariens x Maycke Stoffels, voor 235 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ252‑14‑00 gghuis
koper van 1/2Anne Buwes
koper van 1/2Jan Willems mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenTomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMinne Jansen
verkoperGerben Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Buwes en Jan Willems, mr. metselaar, kopen elk voor 1/2 een huis nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten Z. de Lanen, ten W. Claas Doedes. Gekocht van Minne Jans en Gerben Gerbens, voor 252 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ90‑00‑00 gg1/2 woning
koperJan Willems mr. metselaar
eigenaar van 1/2Jan Willemsmr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnne Bouweskoperslager


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ300‑00‑00 cgwoning
koperStoffel Saeckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Thomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Willems c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Saeckes koopt een woning nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten W. erven Claes Doedes, ten Z. die straat. Gekocht van Jan Willems, mr. metselaar, voor 300 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ50‑00‑00 ggkamer of woning
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJoannes Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAegtie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Stoffel Saeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ0‑00‑00 cgkamer
koperAEdse Cornelis, gehuwd metbootsgezel
koperYisch Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
toehaak100-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenJohannes Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar te Almenum
verkoperGrietie Harmens te Almenum


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ194‑00‑00 cgwoning
koperJoannes Pieters, gehuwd metmr. kleermaker
koperHidtie Hiddes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenUlbe Cornelis Hollander
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenoud burgemeester Wijnsma c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Pieters, gehuwd met
verkoperJiskjen Willems


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0225r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ155‑00‑00 cgwoning
koperBeern Joris, gehuwd met
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Ulbe Cornelis Hollander
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Pieters, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperHidtie Hiddes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ bij de Lange Pijp180‑14‑00 gghuis
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar
koperTettie Piers
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Doede Sikkes [staat: Sierks]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Jochums schuitvoerder
naastligger ten noordenObbe Ypes [staat: Hendriks] mr. hoedenmaker
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Joris


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055/2Lanen 3huis
eigenaarRutger Goslings
gebruikerSikke Eelkes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055/2Lanen 3huis
eigenaarRutger Goslings erven
gebruikerRutger Goslings erven
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-055/2Lanen 3huis
eigenaarRutger Goslings erven
gebruikerSicke Eelkes
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057Lanen 3huis
eigenaarRuurd Ackringa
gebruikerSophia Bentfort
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ dicht bij de Lange Pijp575‑00‑00 cghuis
koperFreerk Baukes, gehuwd metscheepstimmerman
koperBeitske Sybrens
huurderAndries Jamezon
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Nammerts
naastligger ten noordenReinder Pieters
verkoperRuurd Ackringa, gehuwd met
verkoperAmelia Klein


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057Lanen 3huis
eigenaarFreerk Baukes
gebruikerFreerk Baukes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 3Lanen NZ126‑00‑00 cghuis
koperJan Galama, gehuwd met
koperAafke Overdijk
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Nammerts
naastligger ten noordenJan Galama, gehuwd met
naastligger ten noordenAafke Overdijk
verkoperHeere Meyles


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-057 , pag. 130Lanen 3Jan Galama 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Helena Wiggersgeb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Jan Sipkes Galama... van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-137Lanen 3Jan GalamaHelena Wiggers


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-137Lanen 3provisionele en finale toewijzingfl. 1371/2 deel van huis E-137
 
verkoper en koperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1241Lanen 3 Wijbe Faber stoelmakerHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Trijntie Nijhof... 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-137LaanenTrijntie Nijhof46 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
E-137LaanenSipke Houtsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenArius Houtsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenCatharina Houtsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-137LaanenHendrikje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 328 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-137Lanen 3Beertha H. Ypeus Rodenhuis, overleden op 10 maart 1843H.=Hendrika, 1 jr (geboren 1/11/1841), overleden Noorderhaven E 137, dochter van Ypeus Pietersz Rodenhuis, zeehandelaar en Dirkje-Adama Zijlstra, zuster van minderjarige Pieter, Barend en Margaretha-Hendrika Ypeus Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Anthony Jans de Boer... 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; eigenaar is Hielke M. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Cecilia/Sytske van der Haring... Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-137Lanen 3Hendricus Anastatius Geermansgeb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241de Lanen E-137Pieter Tj. Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241De Lanen E-135wed. en erven Wijbe Faber woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1241Lanen 3 (E-135)Raphaël Paiswoonhuis  terug