Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 3 6-055 1/2 6-057 E-137 E-135
Naastliggers vanLanen 3
ten oostenLanen 5
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 1
ten noordenKleine Bredeplaats 23


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ [niet vermeld]1/4 grondpacht van 0-06-00 CG
 
koperPieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel0-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Symon Jansen0-06-00 CG
protesteert vanwege een erfeniskwestieSyoerd Pieters, vader en legitimus administrator overBolsward
protesteert vanwege een erfeniskwestiezijn kinderen bij [wijlen] Gryet FolckertsBolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHolle Syoerdts broeder van de koperLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Syuerdts, secretaris van Hennaerderadeel wonende binnen Wommels, koopt (c) 1/4 van 6 st grondpacht uit het huis van Symen Jansen. Gekocht van zijn broeder Hobbe Syuerdts te Leeuwarden, voor (a+b+c+d+e) [niet genoemd].


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0355v van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolcke Wybes glasmaker


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356r van 20 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen, NZ, van de westmuur tot aan de oostmuur1/3 huis
 
koperLolcke Wybes, gehuwd met165-00-00 GG
koperBarber Dierx
bewonerDuyrtschroor
verpachter grondClaes Folckerts 0-06-00 CG
naastligger ten oostenHeere Gaatzes
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPyer Pyers, gehuwd met
naastligger ten westenAnneken Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyer Pyers, gehuwd met
verkoperAnneken Pieters


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0103r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koperJacob Tiercks, gehuwd met200-00-00 GG
koperRinske Dircks
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Alger Sjoerds 0-06-00 CG
naastligger ten oostenHero Gaties
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenEeckel Riencks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeger Riencks, gehuwd metkistmaker
verkoperSwaen Claeyse


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0127v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koper door niaarDirck Jansen zoon van de verkoperse, gehuwd met325-00-00 GG
geniaarde koperPyter PytersDokkum
geniaarde koperHill JurgiensDokkum
verpachter grondde weduwe van wijlen Alger schroor0-06-00 CG
naastligger ten oostenHero Gatses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEecker Riencx timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Tziercks, gehuwd met
verkoperRins Dircx
tekst in de margeDirck Janszn. zone van de vercoperse, versoeckt ratione sanguinis het naer van de voors. huysinge, onder presentatie d'eerste copers handen te indemneren, te dien eynde betalende consent- ende roepgelt ter somma van acht caroliguldens negentiendehalve stuyvers, presenterende mede paraat den wijncoop ende alles wes naetr rechte gehoorich, mits hebbende behoorlycke specificatie ende op tauxatie nae gestelde diminutien.
tekst in de margeD'proclamant Pyter Pyters, gehoort d'verclaringe van de nyaernemer, consenteert dat het nyaer voortganck mach nemen, onder protestatie dat soo befonden mochte werden ofte andersins wettelyck geattesteert d'selver nyaernemer nomine proprio 't selve versoeck van nyaer niet is doende, dat 't selve in dier cas sal wesen als null ende van geender waerden.
tekst in de margeD'nyaernemer inhereert sijn vorige versoeck, geensins admitterende den reserve ende voorbedingh van de opposant, als seggende nu den tijt te sijn om voor te brengen 't geene hij heeft, dewege protesterende de nullitate van de proclamantes protestatie, contenderende alsnoch onder vorige presentatie tot adiudicatie, ende in cas van vorige oppositie hem offererende liti, versoeckt des opposants eysch bij geschrifte.
tekst in de margeD'proclamant protesteert de nullitate van 't geene d'nyaernemer in vorige acte heeft verclaart, mogende lijden dat 't nyaer effect sortere bij sooverre ende indien d'impetrant stante juditio sijn verclaringe bij eede geadaen sal hebben mits betalende d'expensen ter somma van sestien guldens achtien stuyvers acht penningen, ende inhereert in cas van vordere oppositie sijn vorige protest.
tekst in de margeD'nyaernemer inhereert sijn presentatie ende vorige versoeck. Actum Harlingen in juditio den 30en january 1613.
tekst in de margeEnde sijn alle vordere handen affgewesen ende 't gewijsde tot uuytdrachte van de partien questie gesuspendeert. Actum utsupra.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0273r van 15 apr 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koperHidde Hiddes 800-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters 0-06-00 CG
naastligger ten oostenTomas Jansen brouwer
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en schuur van Reinsck, weduwe van
naastligger ten westenJan Minneman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Breuticks, gehuwd met
verkoperRinske Poppes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hibbe Uustes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0018r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis of woning
 
koperIsbrand Isbrandts grootschipper260-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenClaes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de weduwe van Hibbe Edes
verkoper q.q. van 1/2Jacob Pytters Clijffoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrandt Isbrands, grootschipper, koopt een huis of woning nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten W. Claes Doedes. Grondpacht 6 st. Gekocht van de wv Hibbe Eves voor 1/2, en Jacob Pytters Olijfoet in qlt. voor 1/2, voor 260 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis of woning
 
koperMinne Jansen, en235-00-00 GG
koperGerben Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenTomes Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet voormalige huis van Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGabbe Ariens, gehuwd met
verkoperMaycke Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jansen en Gerben Gerbens kopen een woning nz. Lanen. Ten O. Tomas Jansen Breda, ten Z. die straat, ten W. het huis dat van Claas Doedes was, ten N.? Gekocht van Gabbe? Ariens x Maycke Stoffels, voor 235 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koper van 1/2Anne Buwes 252-14-00 GG
koper van 1/2Jan Willems mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenTomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMinne Jansen
verkoperGerben Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Buwes en Jan Willems, mr. metselaar, kopen elk voor 1/2 een huis nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten Z. de Lanen, ten W. Claas Doedes. Gekocht van Minne Jans en Gerben Gerbens, voor 252 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ1/2 woning
 
koperJan Willems mr. metselaar90-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jan Willemsmr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnne Bouweskoperslager


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZwoning
 
koperStoffel Saeckes c.u.300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Thomas Jansen Breda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Willems c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Saeckes koopt een woning nz. Lanen. Ten O. Thomas Jansen Breda, ten W. erven Claes Doedes, ten Z. die straat. Gekocht van Jan Willems, mr. metselaar, voor 300 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer of woning
 
koperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar50-00-00 GG
koperGrietie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJoannes Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAegtie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Stoffel Saeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hiddes, mr. metselaar


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZkamer
 
koperAEdse Cornelis, gehuwd metbootsgezel100-00-00 CG
koperYisch Willems
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Spannenburg bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarAlmenum
verkoperGrietie HarmensAlmenum


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072r van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZwoning
 
koperJoannes Pieters, gehuwd metmr. kleermaker194-00-00 CG
koperHidtie Hiddes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenUlbe Cornelis Hollander
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenoud burgemeester Wijnsma c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Pieters, gehuwd met
verkoperJiskjen Willems


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0348r van 17 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N. kleermaker van het weeshuis


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074v van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannis


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0225r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZwoning
 
koperBeern Joris, gehuwd met155-00-00 CG
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Ulbe Cornelis Hollander
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Pieters, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperHidtie Hiddes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-055Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-055Lanen 3huis
eigenaarburgem. Winsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 3huis
eigenaarburgemeester Wynsma
gebruikerwed. Cornelis Yes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0115r van 20 jun 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntje Pyters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0031v van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntje Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 3huis
eigenaarJacob Jochems
gebruikerJacob Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar180-14-00 GG
koperTettie Piers
naastligger ten oostende weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Jochums schuitvoerder
naastligger ten noordenObbe Ypes [staat: Hendriks] mr. hoedenmaker
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Joris


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-055 Lanen 3erven Jacob Jocchems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
6-055 /2Lanen 3Sikke Eelkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-055 Lanen 3huis
eigenaarerv. Jacob Jochums
gebruikererv. Jacob Jochums
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
6-055 /2Lanen 3huis
eigenaarRutger Goslings
gebruikerSikke Eelkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0185r van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRutger Goslings


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0108v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Rutger Goslings


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZ dicht bij de Lange Pijphuis
 
koperFreerk Baukes, gehuwd metscheepstimmerman575-00-00 CG
koperBeitske Sybrens
huurderAndries Jamezon
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenReinder Pieters
verkoperRuurd Ackringa, gehuwd met
verkoperAmelia Klein


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0010r van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166r van 26 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ? diaconie


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0052v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 3Lanen NZhuis
 
koperJan Galama, gehuwd met126-00-00 CG
koperAafke Overdijk
naastligger ten oostenMinne van der Veen
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Wybe Nammerts
naastligger ten noordenJan Galama, gehuwd met
naastligger ten noordenAafke Overdijk
verkoperHeere Meyles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-057 Lanen 3Jan Galama1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Helena Wiggersgeb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Jan Sipkes Galama... van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-137Lanen 3Jan Galama Helena Wiggers


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
E-137Lanen 3provisionele en finale toewijzingfl. 1371/2 deel van huis E-137
 
verkoper en koperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1241Lanen 3Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Trijntie Nijhof... 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-137LaanenTrijntie Nijhof46 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-137LaanenSipke Houtsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenArius Houtsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-137LaanenCatharina Houtsma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-137LaanenHendrikje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-137Lanen 3Beertha H. Ypeus Rodenhuis, overleden op 10 maart 1843H.=Hendrika, 1 jr (geboren 1/11/1841), overleden Noorderhaven E 137, dochter van Ypeus Pietersz Rodenhuis, zeehandelaar en Dirkje-Adama Zijlstra, zuster van minderjarige Pieter, Barend en Margaretha-Hendrika Ypeus Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Anthony Jans de Boer... 1803, 1808, bsha181ov, ovl 1828, ovl 1852, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168,; gebruiker van wijk E-137, sjouwer; medegebruikers Jan Groote wed., winkelierse, Paulus Keyzer, wewer; eigenaar is Hielke M. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Cecilia/Sytske van der Haring... Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-137Lanen 3Hendricus Anastatius Geermansgeb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-137 (de Lanen)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241E-135 (De Lanen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1241Lanen 3 (E-135)Raphaël Paiswoonhuis
  terug