Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 36 5-164 5-179 F-213 F-205
Naastliggers vanLanen 36
ten oostenLanen 38
ten zuidenSchritsen 27
ten westenLanen 34
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 36naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenThonys Symons


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis daer den Draeck uutsteckt, en plaats
 
koperN. N. 100-00-00 CG
bewonerTonys Symons, en
bewonerJanverver
naastligger ten oostenJacob Reynerts Tempelman
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenReyner Frans
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Joanne Vincentio, gehuwd met
crediteur (triumphant)Teth Wilcke, erfgenaam van
crediteur (triumphant)Wilcke Syourdts
verkoper (gesuccumbeerde)Tonys Symons, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Anne Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Joannes Vincentio als man en voogd over Tieth Uulckes en namens de erfgenamen van Uulcke Syourdts, een huis zz. Lanen, daer den draeck uutsteckt, nu bewoond door verver Tonys Symons. Ten O. Jacob Reyners Tempelman, ten W. Reyner Frans.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ van teen water tot het anderhuis met ledige plaats
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Tempel
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Fransen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Pieter van Buyten, curator over
crediteur (triumphant)het sterfhuis van wijlen Oratio Provana
verkoper (gesuccumbeerde)Thoenis Symens c.u.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tot aan de Schritsenhuis daer den Gulden Draeck uuythangende is
 
koperSyrck Tyaerts, gehuwd met231-14-00 GG
koperFeycke Wybes
koperRobijn Wybes, gehuwd met
koperMary Tyaerts
verpachter grondeen man 0-08-00 CG
protesteert vanwege een vorderingGaats, weduwe vanTerschelling
protesteert vanwege een vorderingwijlen Binnert Foppens
niaarnemer ratione sanguinisSymon Thonis, zoon van
niaarnemer ratione sanguinisde verkoper Thonys Symons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Pieters
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg in gezamenlijk gebruik
naastligger ten westenhet huis van Reynder Franssen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThonys Symons, gehuwd met
verkoperAnne Aede
tekst in de margeVincentii nomine proprio protesteert dat hem dese vercoopinge ontschadelyck sal sijn, des noot d'selve oock verspierende, mitsdien ter tijt hij voldaen sal zijn neffens hondert carolusguldens principael sampt costen, schaden ende intressen volgens zijn condemnatie ende executorialen acte, in de secretary den 27e january 1602.
tekst in de margeGaats Binnert Foppens weduwe wonende op Terschelling protesteert dat haer de vercoopinge der geproclameerde huisinge ontschadelyck sal zijn neffens d'somme van 300 gulden over? 't principaell volgende haer ?, doch houdende haer recht op de penningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortgaet.
tekst in de margeSymon Thonis als soon van Thonis zijn vader ratione sanguinis versouckt het niaer, tot dien fine consignerende 6 gulden 12 stuivers tot roepgelt ende consentgelt, presenterende des eerstes voopers handen costeloos ende schadeloos te holden, mits dat de spieringe ende niaernemers sullen rechtelyck disputeren.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnerts, gehoort hebbende d'verclaring van Symon Thonis, desisteert van 't niaer, mogende lijden dat 't gewijsde op Symon voors. voortgaet, den 29? february 1602
tekst in de margeSymen Thoenys staet aff van den niaerneminge, mach lijden dat het gewijsde op den eersten copers ende proclamanten toegewesen wordt. Actum den 5 marty 1602.
tekst in de margePieter van Buyten, gehoort hebbende de verclaringe ende desistement van voors. niaernemers, inhereert zijn spieringe ende protestatie voren gedaen. Actum in judicio den 6 martii 1602.
tekst in de margePieter van Buyten desisteert van zijn spieringe en protesteert neffens zijn competentie in forma, 20 february 1602.
tekst in de margePieter van Buyten als curator over Oratio Provana ende zijn huisvrouw kinderen, in dier qualiteit onder beneficie van inventaris erffgenamen van deselven, verspiert bij desen ? expresselyck de gaerwijsing ende consequentelycke coop in desen geroert, door dies de vercoper hem verspierende als triumphant desen huysinge hebben uytgewesen van zijn achterwesen daer aen te bekomen ende alsoo dat de vercoopers nyet hebben vermocht d'huysinge selffs daer bij hem triumphant te laeten vercoopen, besonderlyck tot zijne preiudatie als connende hij verspierder doordien d'selve huysinge ? penningen niet conen gelden, den 28 january 1602.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnert Foppens weduwe versouckt ratione sanguinis 't niaer der geproclameerde huysinge als zijnde de vercooper van
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyrck Tyaerts x Feycke Wybes en Robijn Wybes x Marij Tyaerts kopen huis op de zz. Lanen daer de Gulden Draeck uuythangende is, met een doorgaande steeg ten westen. Ten O. Meynert Pieters, ten Z. Reiner Frans, ten W. Reyner Fransz. Grondpacht 8 st aan een man van Staveren. Gekocht van Thonis Symons x Anne Aedes, voor 231 GG 14 st.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZbeide helften van een huis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
eigenaar van 1/2Syrck Tyaerdtsscheepstimmerman
naastligger ten oostenFreerck Jacobs kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen
betrokkenehet huis de Brandaris van Jacob Wibrants
betrokkeneHette Watzes bij de Zuiderpoort
verkoper q.q.Sibolt Birdes Buma, voormombermederechter van Wymbritseradeel
verkoper q.q.Aleff Benedicti, voormomber
verkoper q.q.Sibolt Benedicti, voormombers van
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter BenedictiIJsbrechtum


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis en plaats waar de Gulden Draeck uitsteekt
 
koperN. N. 500-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Sierck Tiaerdtstimmerman
verkoper van 1/2de curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]huis met een ledige plaats daarachter
 
aanhandelaarJan Annes Beeck, gehuwd met
aanhandelaarAntie Jochums
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenFrans Janssen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verwandelaarJohannes Hylckes, gehuwd metscheepstimmerman
verwandelaarBeyts Ulbes


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]huis met een ledige plaats daarachter
 
koperDouwe Pieters, gehuwd met550-00-00 GG
koperSiouck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenFreerk Jansen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Annes Beeck, gehuwd met
verkoperAntie Jochums


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouue brouwer


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis, brouwerij, mouterij en gereedschappen
 
koperJan Dircxs, gehuwd met800-00-00 GG
koperAntie Rijks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Gerryt Jops 0-08-00 CG
naastligger ten oostenLaas Dirx
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westen*Reiner Frans Templair
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMaicke Dirx, gehuwd met
verkoperFocke Fockes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReynck Fransen Tempelaer koopman


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ [staat: noordzijde]huis, brouwerij en mouterij
 
koperFocke Fockes, gehuwd met1225-07-00 GG
koperMaycke Dircks
verpachter grond huis en brouwerijde stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond mouterijde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenweduwe van Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperAntie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Fockes x Maycke Dirks kopen een huis, brouwerij en mouterij met een steeg ten westen, met alle brouwgereedschap, aan de nz. [moet zijn: zz.] Lanen. Ten O. metselaar Laes Dircks, ten W. wd. Wigbolt Freercks. Grondpacht 8 st op het huis en de brouwerij, 1 gg op de mouterij. Gekocht van Jan Dircks x Antie Rijcks voor 1225 gg 7 st.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Focke Fockes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tot op de Schritsenhuis en brouwerij met mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostenLaes Dirx
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Reyners Templar
verkoperNancke Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYttie Willems wv hopman Thomas Pyetters, koopt een kamer op het zuideinde van de Wortelhaven, of oosteinde van de Lanen. Ten Z. de woning van Jan Willems, ten N. de koperse. Geen grondpacht. Gekocht van de Gereformeerde Diaconie. Voor 158 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ [staat: ten zuiden van en naast het huis van Frans Reyners Tempeler]huis
 
koper door niaarFrans Reyners Templaer 475-21-00 GG
geniaarde koperSioert Pytters c.u.
huurderJan Kussendrager
naastligger ten oostenhet huis van dr. Dionisius
naastligger ten zuidenOepke Haytses
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten noordenFrans Reyners Tempeler
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sioerd Pytters, een huis ten Z. en W. van zijn eigen huis. Ten O. dr. Dionisius, ten Z. Upke Haytses, ten W. een mandelige steeg, ten N. de koper. Gekocht van Aernt? Symens, voor 475 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsenhuis met mouterij en brouwerij
 
koper door niaarFrans Reiners Templar 1100-00-00 GG
geniaarde koperSipke Symens c.u.brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Reyners
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMayke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes, met steun van haar zwager
verkoper q.q.Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione proximitatus tegen brouwer Sipke Symens c.u., een huis, brouwerij en mouterij, zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen. Ten O. Laes Dircx, ten W. Frans Reyners [Templar]. Grondpacht 8 st. Gekocht van Maycke Dircks wv Focke Fockes, gesterkt met haar zwager Dirck Cornelis, voor 1100 gg en 2 Rosenobels.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis met brouwerij en mouterij
 
koperMinck Harmens c.u.2500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
verkoperFrans Templaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens c.u. kopen een huis, brouwerij en mouterij op de Lanen. Ten O. Laes Dircksen en Edger Feddes, ten W. de verkoper. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans [Reiners] Templaer voor 2500 cg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinck Harmens* brouwer


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinck Harmens, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenRixtie Teeckes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinck Harmens brouwer


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ doorlopend tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westen
 
koperSytse Gerbens brouwer2050-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderSytse Gerbens c.u.
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts
naastligger ten noordenLanen
verkoperMink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Gerbens, brouwer, koopt huis, brouwerij, turfhuis en nieuwgebouwde mouterij, zz. Lanen en doorgaande tot op de Schritsen. Op de Lanen ten O. Pieter Sonderlant, ten W. de verkoper en een vrije steeg tot aan de mouterij op de Schritsen. Ten O. grootschipper Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. erven Hendrik Wigbolts, ten N. de Lanen. Grondpacht 8 st. Gekocht van Mink Harmens c.u. voor 2050 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, mouterij en turfhuis
 
koperoud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen1300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgemeester Evout Stiensma, commissaris
verkoper q.q.Harmen Synes Nauta, commissaris over
verkoperde boedel van wijlen Sytse Gerbensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Keth, oud-burgemeester en ontvanger der boelgoederen, koopt een huis, brouwerij, mouterij en turfhuis zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen met een vrije eigen steeg ten westen. Op de Lanen ten O. notarius publicus B. Ziricus, ten W. kistmaker Dirk Auckes. Op de Schritsen ten O. Edger Douwes, ten W. erven Hendrik Wigbolts. Grondpacht 8 st. Gekocht van (burgemeester Evout Stiensma en burgemeester Harmen Synes Nauta als redders van de boedel van) wl. brouwer Sytse Gerbens voor 1300 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen strekkende van voren tot het achterste pakhuis aan toehuis en plaats
 
koperHaercke Siercks Kussendrager c.u.484-04-00 GG
naastligger ten oostenvroedsman Bavius Ziricus notaris
naastligger ten zuideneen pakhuis van N. N.
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
eerdere eigenaardit was het sterfhuis van Sytse Gerbens c.u.
verkoperde erfgenamen van wijlen juffrouw Uilckien van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen de heer Keth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Siercks Kussendrager c.u. kopen een huis en plaets op de Lanen, eerder eigendom van Sytse Gerbens c.u., strekkende tot het achterste pakhuis dat er van afgescheiden zal worden. Ten O. mede-vroedschap en notarius publicus Bavius Ziricus, ten W. kistmaker Dirck Auckes. Geen grondpacht. Gekocht van Vikkien van Viersen wv Keth, als universeel erfgenaam, voor 484 gg 4 st.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarcke Sjerx


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219v van 10 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperSymon Syboldi Beelsma 250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmaker
naastligger ten zuidenElingh Douwes
naastligger ten westenFreerck Heyns* timmerman
naastligger ten noordenLanen
voormalig eigenaar van een huis uitkomende op de Schritsenwijlen Wigbolt Hendrix
verkoper q.q.Cornelis Symons, curator over Wigbolt Hendrix in 1654Franeker
verkoperAefke Pieckes, weduwe van
verkoperwijlen Sybolt Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Syboldi Beelsma koopt een huis c.a. zz. Lanen. Ten O. wd. kistmaker Dirck Auckes, ten Z. Elingh Douwes, ten W. timmerman Freerk, ten N. de Lanen. De grond pacht van dit gekochte huis wordt betaald voor de grond vanaf de Lanen tot halverwege de plaets tussen dit huis en het huis dat op de nz. Schritsen uitkomt en dat eerder van Wigbolt Hendricks was. Gekocht van Aeffke Pieckes wv mr. Sybolt Symens (de ouders van de koper), voor 250 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarcke Sierx Cussendrager


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarcke Sierx Kussendrager


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Harke Sierx Cussendrager


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Harke Zierx Cussendrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-164Lanen 36huis
eigenaardr. Titus Sloterdijk
gebruikerdr. Haentie schuitvoerder
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-164Lanen 36huis
eigenaardr. Sloterdijk
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperDirck Jansen c.u.mr. ijzersmid145-00-00 GG
naastligger ten oostenAntie Rommerts
naastligger ten zuidenGerlof Jansen Buma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDouwe Sickes
naastligger ten noordenLanen
verkopervroedsman dr. Tytus SloterdijkLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Antie Rommerts, ten W. Douwe Sickes, ten Z. Gerlof Jansen Buma, ten N. de straat en diept. Gekocht van dr. Titus Sloterdijk.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Jansen ijzersmid


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-164 Lanen 36huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn154-07-00 GG
koperTjetje Guilker
huurderTaeke c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts
naastligger ten zuidenSchelte Uyfkes
naastligger ten westensteeg die overbouwd mag worden, zoals nu zichtbaar is
naastligger ten westende weduwe van Douwe Sickes
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperDirk Jansen van Dooren, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperSytske Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jelles Vettevogel, mr. chirurgijn x Tietje Guilker koopt een huis zz. Lanen. Ten O. wd. Jan Rommerts, ten W. wd. Douwe Sickes?, ten Z. Schelte Uyftes, ten N. die straat en diept. Het huis is verhuurd en heeft ook aan de wz. een eigen steeg, die is overgebouwd, en als de naastligger ten Z. daarvan gebruik zou willen maken zal de koper daar geen bezwaar tegen hebben. Gekocht van mr. smid Dirk Jansen [van Dooren?] x Sytske Dirks voor 154 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperTijs Hendriks, gehuwd metmr. scheepstimmerman280-00-00 CG
koperTrijntie Yedes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts
naastligger ten zuidenWopkens predikant
naastligger ten westenSioerd Johannis* mr. timmerman
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTieertie Guilker


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-164 Lanen 36huis
eigenaarTijs Hendriks
gebruikerTijs Hendriks
gebruikerAntie Baukes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-164 Lanen 36Tijs Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-164 Lanen 36huis
eigenaarThijs Hendriks
gebruikerThijs Hendriks cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenThijs Hendrix


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten brugjeshuis
 
koperJan Gerryts, gehuwd met195-07-00 GG
koperAaltje Wybes
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Johannes
naastligger ten noordenLanen
verkoperTijs Hendriks, gehuwd metscheepstimmerbaasonder Franeker
verkoperTrijntje Yedesonder Franeker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten bruggenhuis
 
koperPieter Tijsses, gehuwd met520-00-00 CG
koperAaltje Gerryts
eigenaar en bewonerAaltje Wybes
huurderJacob Tuik c.u.
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abram Wijngaarden
naastligger ten westenDooytze Teunis* kooltjer
naastligger ten noordenLanen
verkoperAaltje Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerryts Schooneschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen x Aeltje Gerrits koopt een huis zz. Lanen, tussen de twee houten bruggen aldaar, gedeeltelijk door hunzelf bewoond als eigenaar. Ten O. schoenmaker Romke Jans, ten Z. Abraham Wijngaarden, ten W. Dooitse Teunis, ten N. de Lanen. De steeg ten westen is massaal met de naastligger ten westen. Gekocht van Aaltje Wybes wv schipper Jan Gerryts Schoone, voor 520 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tijssen


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tijssen


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperCarel Hendrik Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht261-05-00 CG
huurder voorste deelSytse Jans c.s.30-00-00 CG
huurder achterste deelRommert Wybes 0-06-00 CG
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDooytze Theunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Thijssenscheepstimmerman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperZytse Jans, gehuwd met55-00-00 CG
koperAntje Jans
huurder vooraan de straatZytse Jans 30-00-00 CG
huurder vooraan de straatAntje Jans
huurder achterClaas steenvoerder0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden
naastligger ten westenDooitze Teunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperCarel Hendrik Roezer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jans x Antje Jans koopt een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. Doytse Teunis, ten N. de Lanen. De kopers wonen voor aan de straat en erachter wonen anderen. De steeg is massaal met de naastligger ten westen en de put en bak met de naastligger ten oosten en met Jelle Jetses op de nz. Schritsen. Gekocht van rooyer Carel Hendriks voor 55 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen[als bewoner] Pieter Thijssen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-181 Lanen 36wed Zijtse Jans


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZytse Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZytse Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-179 Lanen 36Zytze Jans wed1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Sietze Jansovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-213, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-213Lanen 36Sietze Jans wedSietze Jans wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1360Lanen 36Hendrik Sijtzes RoordaHarlingenmetzelaarsknegthuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Elisabeth Harmanus Holmans... en Trijntje IJedes Mooi; BS huw 1817, ovl 1848, ovl 1857; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-213; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Hendrik Sietses van der Laan... F-271, wijk H-099, wijk H-200, supp wijk G-402; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-213; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-213LaanenHendrik van der Laan48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-213LaanenElizabeth Holman48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-213LaanenSytze van der Laan17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-213LaanenJan van der Laan14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-213LaanenTrijntie van der Laan8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-213Lanen 36Elizabeth Hermanus Holmans, overleden op 25 februari 184857 jr (geboren april 1790), overleden Lanen F 4 (moet zijn: 213), vrouw van Hendrik Sietzes Rooda, metselaar, moeder van Sietse, barbier en minderjarige Trientje Hendriks Rooda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1360F-213 (Lanen)Anne R. Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 1360F-214 (Lanen)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4084F-205 (De Lanen)Anna R. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4084Lanen 36 (F-205)Antje A. Blijstra (wed. T.H. van Slooten)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 36S. (Sjouke) Jorna


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 36rijksmonument 20509


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7635Lanen 36
  terug