Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 40 5-162 5-177 F-211 F-203
Naastliggers vanLanen 40
ten oostenLanen 42
ten zuidenSchritsen 33
ten westenLanen 38
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 56r van 27 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 40Jacob Reyners Tempelman x Gryet Meynerts kopen een huysinge staende aende suydsijde vande Laenen streckende van vooren t diept tot achteren aent diept vande Schritsen. Ten O. Mathijs Hoegerts?, ten Z. Thonys Symons. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Hendricx ... burger der voors. steede als bijden geene van Vrieslandt geauthoriseerde curator bonorum van Meynert Pieters sterffhuyse voorde somma van 480 gg.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 226r van 22 aug 1612 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 40Joucke Gosses x Taed Rinckes kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Jacob in Vlasbloem, ten W. Lieuue Hartmans, ten N. Pyter Jans. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Douwe Tziaerts, slachter x Syts Hendricx voor 291 GG


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperWybe Doeckles, gehuwd met100-00-00 GG
Martijn Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob in de Flasblom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperJacob Claes, gehuwd metkuiper
Feyck Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Doeckles koopt huis Lanen zz. Ten O. 'De Flasblom', ten Z. Pieter Jans, ten W. Lieuwe Hartmans, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Claesen.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Janssen


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jans


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet nagelaten huis van dr. Wiaerda


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sonderlant


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis met een nieuwe loods en plaats met put
 
koperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris1071-00-00 GG
Riemke Pieters
naastligger ten oostenMiddachten equipagemeester
naastligger ten zuidenEdger Douwes
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Pieters, gehuwd methoosbreider
Jeltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus x Riecke Pieters koopt huis zz. Lanen. Ten O. Middachten, ten Z. Edger Douwes, ten W. Minck Harmens, ten N. de Lanen. Gekocht van Pieter Pieters x Jeltie Pieters.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Bavius Ziricus notaris publicus


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperGerhardus Acker, gehuwd metnotaris530-14-00 GG
Sioucke Jelles Vetsens
naastligger ten oostenhet huis van Gerryt Middachten
naastligger ten zuidenTjepke Alberts
naastligger ten westenHarcke Sierx Cussendrager
naastligger ten noordenLanen
verkoperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris
Riemcke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerhardus Acker, notarius publicus x Sioecke Jelles Vetsens koopt zz. Lanen een huis, loods en plaats. Ten O. Gerryt Middachten, ten Z. Tjepke Alberts, ten W. Harke Zierx Cussendrager, ten N. de straat en diept. Gekocht van Bavius Ziricus x Riemcke Pytters voor 530 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Dirxen mr. metselaar


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Dirx metselaar


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende huisinge van Baucke Fockes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dircks
gebruikerJan Dircks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBauke Fockes c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerwed. Tjeerd Bentes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-162 Lanen 40Johannes Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperOeds Gijsberts, gehuwd metmr. bontwever450-00-00 CG
Akke Werps
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenRomke Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts, mr. bontwever x Akke Werps koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 1 cg 8 st aan de Stad. Ten O. Sibout Buma, ten Z. Jelle Jetses, ten W. Romke Jansen, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen voor 450 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanenhuis
 
aanhandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever25-00-00 CG
Attje Ages
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oosten*burgerhopman Sybout Buma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen en straat
verkoperOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
Attje Worps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts x Attje Werps verwandelt zijn huis op de Lanen voor dat van Focke Oenes x Attje Ages in de Hoogstraat en krijgt 25 cg. toe.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperWieger Jarigs, gehuwd metmr. damastwever540-00-00 CG
Trijntje Reidses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderFokke Oenes c.u.mr. bontwever28-00-00 CG
naastligger ten oostenhopman Syboud Buma
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Jetzes
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever
Attje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Jarigs, mr. damastwever x Trijntie Reytses koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. wd. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Fokke Oenes x Attje Ages.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperSjoerd Andries huistimmerman315-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Trijntje Reytses, weduwe van
wijlen Wyger Jaerigs
verkoper van 3/10Minne Claases Blok, curator vankoopman
Jarig Wygers
Hittje Wygers
Taeke Wygers
verkoper van 1/10stads weesvoogdij, alimentatores van
Doede Wygers
verkoper van 1/10meerderjarige vrijster Doettje Wygers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman, koopt na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis, zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Reytses wv Wyger Jarigs, voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperLyckle Reidses mr. verver220-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderTrijntje Edsgers c.s.
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoerd Andrieshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyckle Reidses, mr. verwer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperPyter Pyters van der Meulen, gehuwd met725-00-00 CG
Fettje Jans Medalen1-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostende erven van Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjeuwke Hendriks, gesterkt met haar man
Cornelis Geerts Knolstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pyters v.d. Meulen x Fettje Jans koopt huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Sjieuwke Hendriks x Cornelis Geerts Krol.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenD. Fenema


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperJan Bolman burgerkoopman350-00-00 GG
koperAlbert Bolman burgerkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderSymon Jans
huurderDiederik Hendriks
naastligger ten oostende erven van Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erven van Romke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFettie Jans Medalen, weduwe van
wijlen Pieter Pieters van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Albert Bolman kopen een huis zz. Lanen, als huurders bewoond door Symon Jans en Diederik Hendriks. Ten O. erven Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. erven Romke Jans, ten N. de Lanen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Fettie Jans Medalen wv Pieter Pieters v.d. Meulen, voor 350 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperSipke van Sloten, gehuwd metkoopman 150-00-00 GG
Maike Jacobs Kok
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorste gedeelte Hendrik Pieters 21-00-00 CG
huurder achterkamer de weduwe van Pieter gleibakker23-00-00 CG
huurder bovenJantje 0-06-00 CG
naastligger ten oostende erven van Sibout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4burgersergeant Albert Bolman
verkoper van 1/4 Christina Briel, weduwe van
wijlen Jan Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke van Slooten x Maike Jacobs Kok koopt een huis c.a. zz. Lanen. Het voorste deel is verhuurd aan Hendrik Pieters, het achterste deel aan wd. gleibakker Pieter, en boven aan Jantje? Ten O. erven Sibout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Harmen Gonggrijp, ten N. de Lanen. Gekocht van Albert Bolman voor 3/4, en Christina Briel wv Jan Bolman voor 1/4, voor 150 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoeke Veenema


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Sipke van Slooten


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van S. van Slooten


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Homeulen koopman130-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorkamerHendrik Faber 21-00-00 CG
huurder achterkamerDrevus Pieters 22-00-00 CG
huurder voorbovenkamerTjerk Pieters 15-12-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Homeulen
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erven van A. Wijngaarden
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaayke Jacobs Kock, weduwe van
wijlen Sipke van Slooten


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Homeulen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Homeulen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Homeulen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-177 Lanen 40Harmen Homeulen2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje Sakes... aug 1809, quit. no. 11 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Harmen Homeulen... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Durks Wijngaard... bruid. 1811, meester kleermaker in 1817; BS huw 1811, huw 1815, huw 1817, ovl 1834; gebruiker wijk F-211, kleermaker; medegebruikers Aaltje Sakes, naaivrouw, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-211Lanen 40Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
F-211Lanen 40Aaltje Sakes naayvrouw
F-211Lanen 40Albert Bruining


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Geeske Martens Wijngaarden, overleden op 9 augustus 1825vrouw van Hendrik Westerhuis, mr. boendermaker (Laanen F 211), moeder van minderjarige Thomas Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1357Lanen 40Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Jans Vlas... BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk F-211; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, korendrager
F-211LaanenAaltie Jacobs Faber54 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-211LaanenTetje Jans Brink [Vlas]14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1357F-211 Berend PolHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Jan Vlas, overleden op 2 oktober 184357 jr (geboren 17/8/1786), korendrager, overleden Laanen F 211, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 145) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Albert Jans Bruining... HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-211 (Lanen)Joachim IJ. Huizingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-203 (De Lanen)Jan Huizingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357Lanen 40 (F-203)Johannes W. Drost


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 40 Herke Plantingamelktapper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 40H.Plantengamelktapper
Lanen 40aF.Radsmapakhuisknecht


1931 - kentekenadresnaam
B-16749
Lanen 40Taeke Strandstra


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 40, HarlingenLanen 40T. Strandstrarijwielhandel


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 40J.E. (Jan) v.d. Tuin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 40rijksmonument 20511
  terug