Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 416-0946-094/26-091E-188E-181


Naastliggers vanLanen 41
ten oostenLanen 43
ten zuidende Lanen
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 41Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten westen


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 41, HarlingenLanen 41


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]0‑00‑00 cg1/2 huis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenJacob slager
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]
verkoperde crediteuren van Sipcke Roeliffs, gehuwd met
verkoperGriet Piers


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0255v van 4 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Lolckes c.soc.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050v van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRinse Boldewijn


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRemmert Hendricx boendermaker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRembert Hendricx c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 13rLanen 41Rommert Jansenf. 0-00-00
kwartier 6, fol. 14rLanen 41Rommert, lakenbereiderf. 200-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]447‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
huurderMoses Napthali
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Willem Boontje
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten noordenWybren Heres Coster
verkoperde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommert Jansen


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRommert Jansen lakenbereider


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094 , folio 121Lanen 41huis
eigenaarRommert Jans
gebruikerRommert Jans
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094 , folio 79rLanen 41huis
eigenaarElske Huiberts
gebruikerElske Huiberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingaen de executeur bet:


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]500‑00‑00 cghuis
koperElske Huiberts, weduwe van
koperwijlen Sytse Lolkes
naastligger ten oostenJan Jansen mr. glasmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Henke Jouckes
verkoperRemmert Jansenlakenbereider


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094 , folio Lanen 41huis
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg425‑21‑00 gghuis
koper door niaarYeffke Huyberts, weduwe van
koper door niaarwijlen Otte Jetses
geniaarde koperAlbert Jansen, gehuwd met
geniaarde koperde weduwe van wijlen Maike Remmerts
huurderTrijntie Sytses
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Jansen glasmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman
verkoper q.q.Sjoerd Talma, gecommitteerdedistillateur en koopman
verkoper q.q.Jan Jarigs van der Ley, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Baucke Harckes, gehuwd met
verkoperElske Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYefke Huyberts wv Otte Jetses koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Albert Jansen x Maike Remmerts, een huis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg. Ten O. wd. glazenmaker Jan Jansen, ten Z. de Lanen, ten W. die steeg, ten N. de kinderen van wl. Hylke Douwes Hanekuik. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van... X... Huyberts, voor 425 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094/2 , folio 79vLanen 41woning
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes Velthuis
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 6-094]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0191v van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Harkes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenElske Huiberts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094/2 , folio 79vLanen 41huis
eigenaarElske Huberts
gebruikerElske Huberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094/2 , folio 80vLanen 41huis
eigenaarElske Huiberts
gebruikerElske Huiberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElske Huiberts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-094/2 , folio 80vLanen 41huis
eigenaarElske Huiberts
gebruikerElske Huiberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ op de hoek van de Odolphisteeg345‑07‑00 gghuis
koperGrytje Romkes, gehuwd met
koperMichiel Melles scheepstimmerman
naastligger ten oostenEeke Menalda
naastligger ten zuidenLanen en straat
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Meinert van Hoek
verkoperLolke Sytzesoud trekschipper en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrytje Romkes x Michiel Melles, scheepstimmerman, koopt hoekhuis nz. Lanen/Sint Odolphisteeg. Ten O. Eeke Menalda, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg, ten N. Meinert J. van Hoek. Gekocht van oud-trekveerschipper en winkelier Lolke Sytzes, voor 345 GG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091 , folio 137vLanen 41huis
eigenaarMichiel Melles
gebruikerMichiel Melles
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ386‑14‑00 gghuis
koperHendrik Meyer, gehuwd methuistimmermansknecht
koperAnna Gerbens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen vroedsman Klaas Wijngaarden
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenFreerk Wouters
verkoperGrietje Romkes, gehuwd met
verkoperMichiel Melles absent, dood of levend onbekend
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Meyer, timmerman x Anna Gerkes (Gerbens?) koopt hecht en sterkgebouwd huis nz. Lanen. Ten O. Claas Yedes Wijngaarden, ten W. de Odolphisteeg, ten Z. de Lanen, ten N. Freerk Wouters. Gekocht van Grietje Romkes, vrouw van Michiel Melles.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091 , folio 137vLanen 41huis
eigenaarMichiel Melles
gebruikerMichiel Melles
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-091 , folio 137vLanen 41huis
eigenaarHendrik Meyer
gebruikerHendrik Meyer
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Meyer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-092, pag. 97Lanen 41Hendrik Meyer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 41Lanen NZ wijk E-188470‑00‑00 cghuis
koperWopke Djoerds koopman
huurderDouwe M. van der Mey
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Dirks
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten noordenMeindert Jans
verkoperHendrik Meyerhuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds, koopman koopt huis wijk E-188, nz. Lanen. Ten O. erven Claas Dirks, ten Z. de Lanen, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. Meindert Jans. Gekocht van huistimmerman Hendrik Meyer.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-091 , pag. 134Lanen 41Wopke Djoerds 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Douwe Martens van der Mey... Douwes Siderius; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1870; gebruiker van wijk E-188, varensgesel; eigenaar is Wopke D. van der Stel, 1814. (GAH204); oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Wopke Djoerds van der Stel... ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-188Lanen 41Wopke D van der StelDouwe M van der Meyvarensgesel


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 158 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-188Lanen 41Sara Berends van Messel, overleden op 17 augustus 1822dochter van Barend Gomperts van Messel, koopman (Laanen E 188) en Heintje Abrams de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 287 van 4 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-188Lanen 41koopaktefl. 150huis op de Laanen E-188
 
verkoperWopke Joerds van der Stel
koperRinske Sjoerds Hoekstra (wv Dirk Hendriks Faber)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1273Lanen 41Lykle de Boer lootsHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Martje Jans de Bruin... van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Ruurd Leenstra... HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Ruurdtje Vertuinoud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-188LaanenRuurd Leenstra42 jslakkebakkerSneekgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-188LaanenRuurdtie Vertuin40 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-188LaanenAalle Leenstra7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenJohannes Leenstra5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenCatryna Leenstra3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-188LaanenMartje de Bruin62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Dirk Rinses Jager... 1818, zv Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-188Lanen 41Sophia Magdalena Elskampgeb 3 dec 1791 Leeuwarden, N.H., Vst mei 1854 uit Leeuwarden, weer vertrokken, verbleef te HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1273de Lanen E-188Johannes van der Elst woonhuis


1862 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49060 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 van 26 mrt 1862
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-188Lanen 41koopaktefl. 1000huis E-188
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperJacob Benjamin de Vries


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1273St. Odolphisteeg E-181 Jacob B. de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1273Lanen 41 (E-181)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 41L. Tigchelaarkolenweger


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 41P. Boomstra736Vischh., vischrook.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 41J. (Jenneke) den Dekker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8613Lanen 41gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8613Lanen 41


2023
0.062479972839355


  terug