Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 485-1585-1585-173F-207F-198


Naastliggers vanLanen 48
ten oostenLanen 50
ten zuidende Lanen
ten westenWoudemansteeg 2
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 48Woudemanssteeg ten westen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ115‑00‑00 gghuis
koperTaedts Gerryts, weduwe van
koperwijlen Hendrick Gildts
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirck Lourens
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenWoudemanssteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten westenPieter Cornelis bakker
naastligger ten noorden
verkoperRincke Tyallings c.u., gehuwd metveerschipper


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoppe Gerryts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoppe Gerryts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiomme Sioerdts


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeg187‑00‑00 gghuis
koperJan Goslycx c.u.
huurder voor 10 jarenAllert Hansen
naastligger ten oostenBauke Iemes glasmaker
naastligger ten zuidenJacob Doedes
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperFoppius Gerardirentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslycx c.u. kopen een huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmanssteeg. Ten O. glasmaker Baucke Iemes, ten Z. Jacob Doedes, ten W. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van rentmeester Foppius Gerardi, voor 187 GG.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234r van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Cock


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234r van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48achterWoudmanssteeg OZ240‑00‑00 ggdwarskamer
koperTrijntie Gerryts, weduwe van
koperwijlen Dierck Pytters
naastligger ten oostenBaucke glasmaker
naastligger ten zuidenSymen Grettinga
naastligger ten westenWoudmanssteeg
naastligger ten noordenJan Cock
verkoperJacob Doedes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Trijntie Gerryts wv Dirck Pytters koopt dwarscamer in de Woudmanssteeg. Ten O. glaesmaker Baucke, ten Z. Symen Grettinga, ten W. die steeg, ten N. Jan Cock. Gekocht van Jacob Doedes, voor 240 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg]303‑00‑00 gghuis
koperSybe Foppes c.u.
toehaakeen ducaton tot een verering
naastligger ten oostenBaucke Imes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [overkant steeg]Pyter Cornelis bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Goslicx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Foppes c.u. kopen een huis nz. Lanen op de hoek van de Woudemanssteeg. Ten O. Baucke Imes, ten W. bakker Pyter Cornelis, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Goslicx c.u. voor 303 gg en een ducaton tot verering.


1649 - rooiboek blz. 12v sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Lanen 48 Baucke Innes, glasmaker
Sipke Gijsberts
D'Burgemeesteren Willem Symens ende Albert Harmens als presidenten neffens Boumeesteren, oculare inspectie genomen ende parthiens Coopbrieven geexamineert hebbende, ordonneert Baucke Innes, Glaesmaker, omme ?t visbancktie inde plaets van Sipke Gijsberts staende ende nieu bij hem geset, te amoveren, ordonneren d'selve Baucke, omme geen water uyt de put mede aldaer staende te vercoopen ofte wech te geven, verclarende dat Sipke Gijsberts den goote ten westen vandien loodse gemaeckt aldaer mach behouden ten aensien alsdan drie voeten plaets ledigh blijft tusschen d'selve loods ende voors. put, daerover d'voors. Baucke Innes sijn uytgangh vrij ende onverhindert tot Jan Woudmans steygh mach ende moet hebben. Actum nae Continuatie den 12en July 1649.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybe Foppes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48achterWoudmanssteeg OZ192‑00‑00 ggkamer
koperSipke Gijsberts c.u.
naastligger ten oostenBaucke Innes glasmaker
naastligger ten zuidenSymen Symens te Grettinga
naastligger ten westenWoudmanssteeg
naastligger ten noordenSybe Foppes
verkoperTrijn Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Pyters


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeg275‑00‑00 gghuis
koperWybren Buues, gehuwd met
koperJiske Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Sipke Gisberts
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSybren Foppes c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Buues x Jisk Thomas kopen huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmans steeg. De muur tussen dit huis en het huis van Sipke Gisberts moet gezamenlijk worden onderhouden. Ten W. de Jan Woudmanssteeg. Geen verdere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Sybren Foppes voor 275 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Goslyks


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWibren Bouues


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48achterJan Woudemanssteeg210‑00‑00 gghuis, loodske en plaatske
koperMintie Ipes, weduwe van
koperwijlen Simen Simens Grettinga
naastligger ten oostenJacob Jochums
naastligger ten zuidenMintie Ipes
naastligger ten westenJan Woudemanssteeg
naastligger ten noordenWibren Bouues
verkoperSipke Gisbertsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Mintie Ipes wv Simen Symens Grettinga koopt huis, loods en plaatsje in Jan Woudmanssteeg. Ten O. Jacob Jochums, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. Wibren Bouues. Het huis van Baucke Iemes heeft ook uitgang over het plaatsje naar Jan Woudmanssteeg. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Sipcke Gisberts, voor 210 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Bouues


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 22vLanen 48Wybren Bouwesf. 100-00-00


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemans Steegh200‑00‑00 gghuis
koperLieuckjen Lieuwes, weduwe van
koperwijlen Arjen Pytters
naastligger ten oostenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten zuidenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten westenJan Woudemans Steegh
naastligger ten noordenLaenen
verkoperJylck Thomas, weduwe van
verkoperwijlen Wybren Bouwesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuckjen Lieuwes wv Arjen Pytters koopt een huis zz. Lanen, hoek van de Jan Woudemanssteeg. De koper moet de scheidsmuur tussen dit huis en dat van Grettinga samen met hem onderhouden en de verkoop is incl. alle goederen. Ten O. en Z. apotheker Symen Grettinga, ten W. die steeg, ten N. de Lanen en diept. Geen grondpacht. Gekocht van Jysck Thomas wv schuitschipper Wybren Bouwes, voor 200 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuke Mooy


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemanssteeg300‑00‑00 cghuis
kopermr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenDirck Mock c.s.
naastligger ten zuidenNicolaus Akker medicinae doctor
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperFookeltie Arjens, gehuwd met
verkoperJan Jansenschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt huis zz. Lanen/hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. Dirk Mock, ten Z. medicinae doctor Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Fookeltie Arjens x Jan Jansen schuitevoerder.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261r van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudemanssteeg322‑00‑00 cghuis
koperJancke Clases bejaarde ongehuwde dochter
naastligger ten oostendr. Nicolaus Akker
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Akker
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]
naastligger ten noordenLanen
verkopermr. Jurrjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Clases koopt huis hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. en Z. dr. Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. Jurjen Harmens.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 108Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie van Campen
gebruikerGebke moeij
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 70rLanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie moeij
gebruikereen wed. Martien
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio Lanen 48huis
eigenaarJanke Claeses
gebruikerJanke Claeses cum soc.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 70vLanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen140‑07‑00 gghuis
koperJurjen Crose makelaar en winkelier
huurderEelke Bernardus c.s.31‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Lijsbert Jans, gehuwd met te even buiten Zwolle
verkoper van 1/2Evert Rousling te even buiten Zwolle
verkoper van 1/2Gerrit Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Crose, makelaar en winkelier, koopt huis zz. Lanen. Ten O. en Z. de burgemeester Wiltetus Jelgersma, ten W. de steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Lijsbert Jans x Evert Rousing voor 1/2 en Gerrit Jansen voor 1/2.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Woudemansteeg OZ]300‑00‑00 cghuis
koperPopkjen Pyters, weduwe van
koperwijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker
huurderMayke Meintes
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJurjen Claesen Krosemakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopkjen Pyters wv IJsbrand Dirks, mr. kleermaker, koopt huis hoek Woudemansteeg. Ten W. deze steeg, ten O. en Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de Lanen. Gekocht van Jurjen Claesen Crose, makelaar.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 70vLanen 48huis
eigenaarwed. IJsbrand Dirks
gebruikerwed. IJsbrand Dirks
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 71vLanen 48huis
eigenaarIJsbrand Dirks wed.
gebruikerIJsbrand Dirks wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 71vLanen 48huis
eigenaarIJsbrand Dirks wed.
gebruikerIJsbrand Dirks wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg hoek Lanen]154‑00‑00 gghuis
koperWybren Willems metselaar
bewoner benedende verkoper Claas Claasen
bewoner bovende weduwe van wijlen Wybe Dirks18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten zuidenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemanssteeg
naastligger ten noordenLanen en straat
verkoper q.q.Roelof Tjerks, hypothecaire en geprefereerde crediteurbontwever
verkoper q.q.Cornelis Jans, hypothecaire en geprefereerde crediteuren vanbontwever
verkoperwijlen Lijsbeth IJsbrands, gehuwd met
verkoperClaas Claasenmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Willems, metselaar, koopt hoekhuis Lanen/Woudemanssteeg. Ten O. en Z. oud-burgemeester B. Jelgersma, ten W. deze steeg, ten N. de Lanen. Met vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van de hypotheek crediteuren van wl. Lijsbeth IJsbrandts x Claas Claasen, metselaar.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173 , folio 123rLanen 48huis
eigenaarWybren Willems
gebruikerJacob Piebes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybren Willems


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173 , folio 123rLanen 48huis
eigenaarWybren Willems
gebruikerJan Gerryts wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerDirk Reyns
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173 , folio 124rLanen 48huis
eigenaarWybren Willems
gebruikerPieter Daniels
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerPieter Daniels
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 48Lanen ZZ hoek Woudemansteeg, wijk F-207 [staat: F-217]165‑00‑00 cghuis
koperGerben Claasen, gehuwd met
koperElisabeth Luitjes
huurder benedenAlbert Teunis c.u.24‑00‑00 cg
huurder voorbovenkamerYtje Lolkes 21‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkoper Karst Pieters
naastligger ten zuidenN. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperKarst Pieters meerderjarig jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-217


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-173 , pag. 120Lanen 48Gerben Claasen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Berber Sjoukesgeb 1781 ... , ovl 30 dec 1814 HRL; wijk F-207; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Gerben Claasen... (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Pietje Hanenburggeb 1781 Franeker, ovl 8 jun 1829 HRL, huwt met Harmen Geerts Oostvries BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-207, medegebruiker is Magnus Severein vrouw, eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-207Lanen 48wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
F-207Lanen 48wed Gerben Claasen Pietje Hanenburg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1345Lanen 48Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Marytje Alderts... BS ovl 1838; 1840 huwelijken, ovl 1849; Maria A., oud 41 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk F-207; VT ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 91 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-207Lanen 48Lutske Jans van Royen, overleden op 1 juli 183931 jr, overleden Laanen F 207, vrouw van Jan Baukes Blom, werkman, moeder van minderjarige Bauke Jans Blom. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-207Laanen26 jmetzelaarHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-207Laanen24 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-207Laanen41 jMedemblikgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 182 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-207Lanen 48Geertje Rinses van Vliet, overleden op 23 mei 18402 mnd, overleden Laanen F 207, dochter van Rinse D. van Vliet en Berendtje Gosses Schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-207Lanen 48Arend Sterk, overleden op 30 maart 1846(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1809), kleermaker, overleden Lanen F 207, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Jouwkje Weyzenbach... G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Magnus Severin... 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204); kind: Hendrikje Magnus ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-207Lanen 48Sietske de Witgeb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345Lanen F-207Hidde Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345De Lanen F-198 Berend Dorenbos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1345Lanen 48 (F-198)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 48J. Waardenburgkleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 48M. (Marijke) Beuker wv v.d. Meer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 48rijksmonument 20514


2023
0.15372800827026


  terug