Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 48 5-158 5-173 F-207 F-198
Naastliggers vanLanen 48
ten oostenLanen 50
ten zuidende Lanen
ten westenWoudemansteeg 2
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 48Woudemanssteeg ten westen


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZhuis
 
koperTaedts Gerryts, weduwe van115-00-00 GG
koperwijlen Hendrick Gildts
naastligger ten oostende weduwe van Dirck Lourens
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenWoudemanssteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten westenPieter Cornelis bakker
naastligger ten noorden
verkoperRincke Tyallings c.u., gehuwd metveerschipper


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Gerryts


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Gerryts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiomme Sioerdts


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeghuis
 
koperJan Goslycx c.u.187-00-00 GG
huurder voor 10 jarenAllert Hansen
naastligger ten oostenBauke Iemes glasmaker
naastligger ten zuidenJacob Doedes
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperFoppius Gerardirentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslycx c.u. kopen een huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmanssteeg. Ten O. glasmaker Baucke Iemes, ten Z. Jacob Doedes, ten W. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van rentmeester Foppius Gerardi, voor 187 GG.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234r van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48achterWoudmanssteeg OZdwarskamer
 
koperTrijntie Gerryts, weduwe van240-00-00 GG
koperwijlen Dierck Pytters
naastligger ten oostenBaucke glasmaker
naastligger ten zuidenSymen Grettinga
naastligger ten westenWoudmanssteeg
naastligger ten noordenJan Cock
verkoperJacob Doedes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Trijntie Gerryts wv Dirck Pytters koopt dwarscamer in de Woudmanssteeg. Ten O. glaesmaker Baucke, ten Z. Symen Grettinga, ten W. die steeg, ten N. Jan Cock. Gekocht van Jacob Doedes, voor 240 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg]huis
 
koperSybe Foppes c.u.303-00-00 GG
toehaakeen ducaton tot een verering
naastligger ten oostenBaucke Imes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Cornelis bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Goslicx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Foppes c.u. kopen een huis nz. Lanen op de hoek van de Woudemanssteeg. Ten O. Baucke Imes, ten W. bakker Pyter Cornelis, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Goslicx c.u. voor 303 gg en een ducaton tot verering.


1649 - rooiboek blz. 12v sub 2adresbetrefttekst
Lanen 48 Baucke Innes, glasmaker
Sipke Gijsberts
D'Burgemeesteren Willem Symens ende Albert Harmens als presidenten neffens Boumeesteren, oculare inspectie genomen ende parthiens Coopbrieven geexamineert hebbende, ordonneert Baucke Innes, Glaesmaker, omme ?t visbancktie inde plaets van Sipke Gijsberts staende ende nieu bij hem geset, te amoveren, ordonneren d'selve Baucke, omme geen water uyt de put mede aldaer staende te vercoopen ofte wech te geven, verclarende dat Sipke Gijsberts den goote ten westen vandien loodse gemaeckt aldaer mach behouden ten aensien alsdan drie voeten plaets ledigh blijft tusschen d'selve loods ende voors. put, daerover d'voors. Baucke Innes sijn uytgangh vrij ende onverhindert tot Jan Woudmans steygh mach ende moet hebben. Actum nae Continuatie den 12en July 1649.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48achterWoudmanssteeg OZkamer
 
koperSipke Gijsberts c.u.192-00-00 GG
naastligger ten oostenBaucke Innes glasmaker
naastligger ten zuidenSymen Symens Grettinga
naastligger ten westenWoudmanssteeg
naastligger ten noordenSybe Foppes
verkoperTrijn Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Pyters


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeghuis
 
koperWybren Buues, gehuwd met275-00-00 GG
koperJiske Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Sipke Gisberts
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSybren Foppes c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Buues x Jisk Thomas kopen huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmans steeg. De muur tussen dit huis en het huis van Sipke Gisberts moet gezamenlijk worden onderhouden. Ten W. de Jan Woudmanssteeg. Geen verdere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Sybren Foppes voor 275 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Goslyks


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48achterJan Woudemanssteeghuis, loodske en plaatske
 
koperMintie Ipes, weduwe van210-00-00 GG
koperwijlen Simen Simens Grettinga
naastligger ten oostenJacob Jochums
naastligger ten zuidenMintie Ipes
naastligger ten westenJan Woudemanssteeg
naastligger ten noordenWibren Bouues
verkoperSipke Gisbertsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Mintie Ipes wv Simen Symens Grettinga koopt huis, loods en plaatsje in Jan Woudmanssteeg. Ten O. Jacob Jochums, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. Wibren Bouues. Het huis van Baucke Iemes heeft ook uitgang over het plaatsje naar Jan Woudmanssteeg. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Sipcke Gisberts, voor 210 GG.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybren Bouues


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemans Steeghhuis
 
koperLieuckjen Lieuwes, weduwe van200-00-00 GG
koperwijlen Arjen Pytters
naastligger ten oostenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten zuidenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten westenJan Woudemans Steegh
naastligger ten noordenLaenen
verkoperJylck Thomas, weduwe van
verkoperwijlen Wybren Bouwesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuckjen Lieuwes wv Arjen Pytters koopt een huis zz. Lanen, hoek van de Jan Woudemanssteeg. De koper moet de scheidsmuur tussen dit huis en dat van Grettinga samen met hem onderhouden en de verkoop is incl. alle goederen. Ten O. en Z. apotheker Symen Grettinga, ten W. die steeg, ten N. de Lanen en diept. Geen grondpacht. Gekocht van Jysck Thomas wv schuitschipper Wybren Bouwes, voor 200 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuke Mooy


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemanssteeghuis
 
kopermr. Jurjen Harmens 300-00-00 CG
naastligger ten oostenDirck Mock c.s.
naastligger ten zuidenNicolaus Akker medicinae doctor
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperFookeltie Arjens, gehuwd met
verkoperJan Jansenschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt huis zz. Lanen/hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. Dirk Mock, ten Z. medicinae doctor Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Fookeltie Arjens x Jan Jansen schuitevoerder.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261r van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudemanssteeghuis
 
koperJancke Clases bejaarde ongehuwde dochter322-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Nicolaus Akker
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Akker
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]
naastligger ten noordenLanen
verkopermr. Jurrjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Clases koopt huis hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. en Z. dr. Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. Jurjen Harmens.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-158Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie van Campen
gebruikerGebke moeij
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-158Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie moeij
gebruikereen wed. Martien
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Claeses
gebruikerJanke Claeses cum soc.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerJan Jansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanenhuis
 
koperJurjen Crose makelaar en winkelier140-07-00 GG
huurderEelke Bernardus c.s.31-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Lijsbert Jans, gehuwd meteven buiten Zwolle
verkoper van 1/2Evert Rouslingeven buiten Zwolle
verkoper van 1/2Gerrit Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Crose, makelaar en winkelier, koopt huis zz. Lanen. Ten O. en Z. de burgemeester Wiltetus Jelgersma, ten W. de steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Lijsbert Jans x Evert Rousing voor 1/2 en Gerrit Jansen voor 1/2.


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Woudemansteeg OZ]huis
 
koperPopkjen Pyters, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker
huurderMayke Meintes
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJurjen Claesen Krosemakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopkjen Pyters wv IJsbrand Dirks, mr. kleermaker, koopt huis hoek Woudemansteeg. Ten W. deze steeg, ten O. en Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de Lanen. Gekocht van Jurjen Claesen Crose, makelaar.


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-158 Lanen 48huis
eigenaarwed. IJsbrand Dirks
gebruikerwed. IJsbrand Dirks
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-08 CG


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg hoek Lanen]huis
 
koperWybren Willems metselaar154-00-00 GG
bewoner benedende verkoper Claas Claasen
bewoner bovende weduwe van Wybe Dirks18-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten zuidenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemanssteeg
naastligger ten noordenLanen en straat
verkoper q.q.Roelof Tjerks, hypothecaire en geprefereerde crediteurbontwever
verkoper q.q.Cornelis Jans, hypothecaire en geprefereerde crediteuren vanbontwever
verkoperwijlen Lijsbeth IJsbrands, gehuwd met
verkoperClaas Claasenmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Willems, metselaar, koopt hoekhuis Lanen/Woudemanssteeg. Ten O. en Z. oud-burgemeester B. Jelgersma, ten W. deze steeg, ten N. de Lanen. Met vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van de hypotheek crediteuren van wl. Lijsbeth IJsbrandts x Claas Claasen, metselaar.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Wybren Willems


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Woudemansteeg, wijk F-207 [staat: F-217]huis
 
koperGerben Claasen, gehuwd met165-00-00 CG
koperElisabeth Luitjes
huurder benedenAlbert Teunis c.u.24-00-00 CG
huurder voorbovenkamerYtje Lolkes 21-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper Karst Pieters
naastligger ten zuidenN. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperKarst Pieters meerderjarig jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-217


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 77r van mrt 1808 , betreft pand F-207 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 48Gerben Claasen x Elisabeth Luitjes koopt huis zz. Lanen/hoek Woudemanssteeg, wijk F-207. Ten O. Karst Pieters, ten W. deze steeg, ten Z. N. Jelgersma, ten N. de Lanen. Gekocht van Karst Pieters.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Claasen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-173 Lanen 48Gerben Claasen1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Berber Sjoukesgeb 1781 ... , ovl 30 dec 1814 HRL; wijk F-207; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Gerben Claasen... (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Pietje Hanenburggeb 1781 Franeker, ovl 8 jun 1829 HRL, huwt met Harmen Geerts Oostvries BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-207, medegebruiker is Magnus Severein vrouw, eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-207Lanen 48Gerben Claasen wedMagnus Severin vrouw
F-207Lanen 48Pietje Hanenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1345Lanen 48Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Marytje Alderts... BS ovl 1838; 1840 huwelijken, ovl 1849; Maria A., oud 41 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk F-207; VT ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Lutske Jans van Royen, overleden op 1 juli 183931 jr, overleden Laanen F 207, vrouw van Jan Baukes Blom, werkman, moeder van minderjarige Bauke Jans Blom. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-207LaanenGerryt Baukes Blom26 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
F-207LaanenAnna Maria de Wit24 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-207LaanenMaria Alders41 jMedemblikgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Geertje Rinses van Vliet, overleden op 23 mei 18402 mnd, overleden Laanen F 207, dochter van Rinse D. van Vliet en Berendtje Gosses Schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Arend Sterk, overleden op 30 maart 1846(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1809), kleermaker, overleden Lanen F 207, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Jouwkje Weyzenbach... G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Magnus Severin... 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204); kind: Hendrikje Magnus ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Sietske de Witgeb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345F-207 (Lanen)Pieter Tj. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345F-198 (De Lanen)Berend Dorenboschwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345Lanen 48 (F-198)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 48J.Waardenburgkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 48M. (Marijke) Beuker wv v.d. Meer


1975 - variaadresbronbericht
Lanen 48Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 48rijksmonument 20514
  terug