Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lanen 71 6-108 6-104 E-203 E-193
Naastliggers vanLanen 71
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westen
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 71Bedelaarssteeg ten westen


 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0150v van 13 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperJan Fransen, gehuwd metvaandrig1000-14-00 GG
koperTrijntgie Galama
verpachter grondPyter Ens 0-12-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Pyter Huysemanne
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenAnna Sytses steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Claes, gehuwd metbakker
verkoperAnckie Tonis du Way
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fransen vaandrig onder de compagnie van luitenant Julius van Eysinga x Tryntgie Galama kopen een huis nz. Lanen. Ten O. Pyter Huysemanne, ten W. Anna Sytses steeg. Grondpacht 12 st aan Pyter Ens. Gekocht van Willem Claesen backer x Ancke Tonis du Way voor 1000 GG 14 st.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0075r van 18 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperRiemcke Egberts, weduwe van830-00-00 GG
koperwijlen Marten Allerts
verpachter grondTiberius Popta 0-12-00 CG
niaarnemer vanwege grondheerschapTiberius Popta
huurderWelmoet Claeses
naastligger ten oostenNanneke Meins
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Fransen Adamer
tekst in de margeTyberius Popta, in judicio present, als grondheer deswegen 12 stuyvers grondpacht op den proclameerde huysinge, versoeckt 't niaer van den proclameerde huysinge cum annexis, onder presentatie omme des eerste copers handen van de gedaene coop vrij cost- ende schadeloos te willen ontheffen, tot dien eynde in judicio alhier betalende consent-, 56ste penning, roep- ende schrieffgelt, met vordere presentatie omme alle vordere debursementen nae overleveringe van specificatie ende daerop gedane deminutie na rechts tauxatie te willen betalen, met oock al het gene oock bij de eerste coperse mach wesen betaelt, tot eynde alhier in judicio offererende d'selve coopschat door weygeringe van haer bij desen de gehele coopschat ter somma van acht hondert ende dartich goudguldens, ende protesteren wel expresselicken de nullitate ende onschadelickheyt van d'nul ende pretense inwisinge doordien d'selve is gedaen datter geen procureur present is geweest als Faber, soo hij seyt, ende dat oock in absentie van 3 burgemeesters die oock op de rechtdach terstont sijn gecomen als J. Sanstra, Jan Heerts ende Frans Dircxen ende alsoo subratieffelyck salva reverentia judicis geschreven daeraff protesterende, niet tegenstande de niaernemer met het clockluyden op het raedhuys is geweest ende tot dien eynde in iudicio is erschenen, sijnde oock (?)
tekst in de margeTiberius Popta, retrahent, bekenne weder gelicht t'hebben van de commissaris Sent Huyberts de summe van achthondert dartich goltguldens coopschat, bij mij als niaernemer volgens naestaende acte van niaerversoeck in sijn E. handen consigneert, protesterende salffs recht te willen blijven in de procedure, so voor desen gerechte in cas van niaerneminge rede gesustineert, als voor de Hove in cas d'appel aangeleyt sullende werden met alle appendentien ende dependentien van dien, holdende ick commissaris voors. bij faulte van sulcx vorige penningen alsnoch voor geconsigneert, ende sijn de consentgelden ende 56ste penningen mede bij mij Popta gelicht ende ontfangen onder vorige protestatie ende conditie van dat se voor consigneert gehouden werden, in kennisse mijn ende des secretaris hant. Actum den 2en octobris 1643. (get.) Tiberius Popta (get.) Andreas Heemstra 1643.
tekst in de margeSolvit aen den commissatis Sent Huyberts 369 silveren ducatons ende voor consent-, roep- ende schrieffgelt, 13 1/2 ducatons ende aen payement 22 stuyvers.


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0125r van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterBauck Conincks steegkamer
 
koper door niaarHuybert Claesen 275-00-00 GG
geniaarde kopermonsieur Tiberius Popta, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Alagonda van Rijn
huurder voor 7 jarenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Franssen Adama
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd Emaus
verkoperAndries Douues Pascaert c.u.kapitein van de heeren directeurs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuybert Claesen Kiestra koopt, na niaar, een camer in Bauck Coninckssteeg. Ten Z. Jan Franssen Adama (d`Adam?), ten N. het huis 'Emaus'. Gekocht van Andries Douwes Pascaert, kapt. van de Heeren Directeuren.


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225v van 7 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen NZ in de Koninckxsteyghwoning of twee kamers
 
koperSioerd Haitses c.u.300-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem
naastligger ten zuidenFrans Templaer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperMichiel Alberts Stellingwerff c.u. en c.s.commissaris van de grauwe waren


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0202v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen NZ [staat: in de Cooninxsteeg op de Lanen]woning
 
koperJan Jacobs, gehuwd met305-00-00 GG
koperTrijntie Hayes
naastligger ten oostenClaes Bramuiens
naastligger ten zuidenT. Templar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs x Trijntie Hayes koopt een woning in de Coninxsteeg op de nz. Lanen. Ten O. Claes Bramius (Braams), ten Z. T. Templar, ten W. die steeg, ten N. Jancke Jeuckes. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld] voor 305 gg.


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192v van 29 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen in de Bauck Conicxsteighhuis of woning
 
koperNicolaus Gerardi Bramius apotheker93-00-00 GG
naastligger ten oostende koper Nicolaus Gerardi Bramius apotheker
naastligger ten zuidenPiter Huiberts
naastligger ten zuideneen uitgang van de koper
naastligger ten westenBauck Conincxsteigh
naastligger ten noordenTrijntie Hayes
verkoperDominicus Siouma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Girardi Bramius, apotheker, koopt woning op de Lanen in de Bauck Conincxsteeg. Ten W. die steeg, ten O. de koper, ten Z. Pieter Huiberts en een uitgang van de koper, ten N. Trijntje Hayes. Gekocht van Dominicus Siouckes (Siouma?).


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen in de Coningssteeg1/4 huis
 
koper provisioneel en finaalLiuwe Fliger 350-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braam
naastligger ten zuidenClaes Gerrits Braam
naastligger ten westenConingssteeg
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0097r van 17 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71twee_achterBauck Koningssteeg OZkamer
 
koperMoses Abrahams 140-00-00 GG
naastligger ten oostenClaas Gerrits Braam
naastligger ten zuidenClaas Gerrits Braam
naastligger ten westenBauck Coningssteeg
naastligger ten noordenTrijntie Haies
verkoperClaas Gerrits Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMoses Abrahams koopt een camer in Bauck Koningssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die steeg, ten N.? Gekocht van erven Claas Gerrits (Braem?).


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016r van 12 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis en tuin
 
koperMoses Abrams 825-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Foppe Tjeerds
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westeneen uitgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Jansen c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMoses Abrahams x Grietie Douwes koopt huis en tuin c.a. nz. Lanen. Ten O. erven Foppe Dirx, ten W. een uitgaande steeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van Hans Jansen.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0069v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71vier_achterLanen NZ [staat: steeg lopende naar de Lanen]kamer
 
koperMartien Clases, zuster van65-00-00 GG
koperAntie Clases
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBotte Jacobs bierdrager
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Reyn Lolckes
verkoperde weduwe van vroedsman Reyn Lolckes mede voor haar kinderen
verkoperPybe PybeslakenkoperFraneker
verkoper q.q.Eelcke Rinnerts, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen de heer Johan Wittert


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71vijf_achterLanen NZ [staat: steeg lopende naar de Lanen]twee kamers
 
koperCornelis Adams mr. linnenwever80-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen kamer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTrijntie Jans van Laer
verkoperde weduwe van Reyn Lolckes mede voor haar kinderen
verkoperPybe PybeslakenkoperFraneker
verkoper q.q.Eelcke Rinnerts, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen de heer Johan Wittert


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen NZ1/4 van 1/5 huis
 
koperGoitien Clasen Braem 365-00-00 CG
koperHuybert Clasen Braem
koperJanke Gerrits, weduwe van
koperwijlen Theunis Foppes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMoses Abrahams
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Aertskoopman


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0404r van 24 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71drie_achterLanen NZ, steeg naar dehuis of kamer
 
koper door niaarJan Foppes Steensma mr. koekbakker100-00-00 CG
geniaarde koperTjeerd Fockesmr. schoenmaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Trijntie Sipkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Rein Lolkes c.soc.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhuis en kamer van Trijntie Jans
verkoperYmsk Ulbes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Adamslinnenwever


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0222v van 6 mei 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71twee_achterBauck Coningssteygh OZ op de Lanenhuis of woning
 
koperEvert Jansen Oosterbaan, gehuwd met100-00-00 CG
koperHincke Seerps
naastligger ten oostende kopers Evert Jansen Oosterbaan c.u.
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenBauck Coningssteygh
naastligger ten noordenBotte Jacobs c.s.bierdrager
verkoperMoises Abrahamsmr. knoopmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan x Hincke Seerps koopt woning op de nz. Lanen in Bauck Coningssteeg. Ten O. de koper, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten W. die steeg, ten N. Trijntie Hajes of Bottie Jacobs. Gekocht van mr. knoopmaker Moses Abrahams.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0256r van 4 mei 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71vier_achterLanen NZ in een steegjekamer
 
koperClaes Hayes, gehuwd met55-00-00 GG
koperPyttie Jans
naastligger ten oostende hof van Evert Jansen koopman
naastligger ten zuidenBotte Jacobs n.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMoises Abrahams
naastligger ten noordenJan Foppes
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: armen, onderstand gevende aan
verkoperMartjen Clases bejaarde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIn een steeg


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0158v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperJakle Jansen c.u., en400-00-00 CG
koperJan Sioerds Schiere c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
toehaaktwee ducaten
naastligger ten oostenHubert Braam
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenBauck Conincxsteeg [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenCornelis Jansen
naastligger ten noordenBotsma koopman
verkoperTrijntie Moises, gehuwd metNes
verkoperJan HarmensbakkerNes
verkoper q.q.Jan Harmens, gelastigde vanbakkerNes
verkoperMayke MoisesNes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJakle Jans en Jan Sioerds Schiere kopen een huis nz. Lanen. Ten O. Hubert Braam, ten W. een steeg en Cornelis Wetsens, ten N. Claas Rinties Botsma. Met vrij in- en uitgang door die steeg. Gekocht van Trijntie Moses x bakker Jan Harmens en Jan Harmens als gelastigde van Mayke Moses, allen van Nes op Ameland, voor 400 cg en 2 ducaten.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-108Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinaert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-108Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-108 Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerMeindert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010r van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperMeile Ollema, gehuwd met365-07-00 GG
koperAntje Tjeerds Siverda
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouko Suringar 0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Huibert Braem
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBauck Conincxsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Feytema koopman
verkoper van 1/2Sytske Freerks Hingst, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Sjoerds Schiere
verkoper van 1/6Freerk Hingst van Schierekoopman
verkoper van 1/6Antje Jans Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/6Claes Sytses Hingstkoopman
verkoper van 1/6Sytske Freerks Hingst, moeder van
verkoper van 1/6Lijsbeth Jans Schiere meerderjarig vrijster
erflaterwijlen Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Ollema x Antie Tjeerds Siverda koopt een huis c.a. nz. Lanen. Ten O. erven Huibert Braam, ten W. een steeg met vrij in- en uitgang etc., ten Z. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Feytema. (Met beschrijving van het huis). Er is in het huis ook een ververij, en de gereedschappen worden deels meeverkocht. Gekocht van (Sytske Freerks Hingst, wv Jan Sjoerds Schiere voor 1/2, Freerk Hingst van Schiere voor 1/6, Antje Jans Schiere x Claes Sytses Hingst voor 1/6, Lijsbet Jans Schiere met hun 3 kinderen elk voor 1/6 , zijnde) de erven van Jan Sjoerds Schiere, voor 365 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-108 Lanen 71huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-108 Lanen 71huis
eigenaarMeyle Ollema
gebruikerMeyle Ollema
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-19-10 CG


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achterLanen NZhuis en tuin
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirk Wildschut
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenDirk Wildschut
verkoper q.q.huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
verkoper q.q.huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperSikke Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperObbe Everts Wijnalda kindskind, en
verkoperAnne Everts Wijnalda kindskind
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (c) huis en tuin Nz. Lanen, thans door diverse huurders bewoond, vrij van grondpacht, ten O. Dirk Wildschut en Jacob Reinalda c.s., ten Z. de Lanen, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Dirk Wildschut.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0370ar van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis, stal en wagenhuis
 
koperPieter Foekens, met zijn vaderklerk ter secretarie van Westdongeradeel93-00-00 GG
koperSjoerd Foekens schoolmeester
huurder huisJacob Durks c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffrouw de weduwe Schrik
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende heer Hannema
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-107 1/2Lanen 71Anne Foekes, 23 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0151v van 23 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperAnne S. Fockens schoolonderwijzer400-00-00 CG
koperde weduwe van Sjoerd Fockens
huurderAnne S. Fockens 38-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Doekes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van P. Hannema
verkoperPieter Foeke SjoerdsprocureurDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sjoerds Foekens, schoolonderwijzer, zoon van Sjoerd Foekens, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Pieter Doekes, ten Z. die straat, ten W. een steeg, ten N. wd. Hannema. Vrij uitgang door die steeg. Gekocht van procureurs Pieter- en Foeke Sjoerds te Dokkum, voor 400 cg.


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0292r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_achtersteeg achter het huis van de verkopershuis
 
kopermeerderjarige vrijster Jieskje Roukes 80-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrina Wildschut
naastligger ten zuidenSjoerd Foekes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenC. Mollema koopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperHendrina Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Jacobina Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-104 Lanen 71Anne Foekes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Anne Fockenszie ook: Anne Sjoerds Foekens; eigenaar en gebruiker van wijk E-203, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-203Lanen 71Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-203Lanen 71Sjoerd Jacobs de Vries, overleden op 17 januari 1821zoon van Jacob Sjoerds de Vries, pakhuisknecht (Laanen E 203) en Hendrikje Alberts Kikkert. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1292Lanen 71Hans Wybrandus van StratenHarlingenverwerhuis (175 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hans Wybrandus van Straten... bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. eigenaar van perceel nr. 1092 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 655, erf, 20 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Wilhelmina Weddeloper... geven toestemming; BS huw 1822; oud 38 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzeres, wijk E-203; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-203LaanenHans van Straten35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huisschilder
E-203LaanenWilhelmina Weddeloper38 jAmsterdamv, protestant, gehuwd, onderwijzeres
E-203LaanenPietje Hovius21 jPingjumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hendricus Roestergeb 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rebecca de Vriesgeb 1805 prov, huwt met Hendricus Roester, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rigtje Cornelis Voordewind... V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155E-193 (De Lanen)Jan Fredrik Jansenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155Lanen 71 (E-193)Jan Frederik Jansenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 71 Andries J. Bergsmamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 71F.Burghoutmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 71J. (Johannes) Burghout


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8154Lanen 71
  terug