Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 71,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lanen 71 6-108 6-104 E-203 E-193
Naastliggers vanLanen 71
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Bedelaarsteeg


aangrenzende stegensteeg
Lanen 71Bedelaarssteeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-108 Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinaert Teunis
huurwaardeCG 21:18:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-108 Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinert Teunis
huurwaardeCG 21:18:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-108 Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerMeindert Teunis
huurwaardeCG 21:18:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-108 Lanen 71huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaardeCG 21:18:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:00


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0370ar van 27 nov 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis, stal en wagenhuis
 
koperPieter Foekens, met zijn vaderklerk ter secretarie van WestdongeradeelGG 93:00:00
Sjoerd Foekensschoolmeester
huurder huisJacob Durks c.u.CG 40:00:00
naastligger ten oostenjuffrouw de weduwe Schrik
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende heer Hannema
verkoper van 1/3Anna Toussaint
de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Reimersma, gehuwd metkoopman
Sibbeltje Ballings, en gelastigde van schoonmoeder
Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
wijlen Albert Ballings
Gerardus Reimersma, curator van de kinderen van en voor allen te samenkoopman
Johannes Sipkes Terpstra
verkoper van 1/9Hylke Hanekuikkoopman
Volkert van der Plaats, curatoren over
mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper van 1/9Haaye Beekkerk, vader van dochtertjekoopmanLeeuwarden
Geertje Toussaint Beekkerk
allen ergenamen van mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 370r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 71Pieter Foekens, klerk ter secretarie te Dokkum, koopt met zijn vader Pieter Sjoerds Foekens, schoolmeester te Harlingen, een deftig huis met stal en wagenhuis, nz. Lanen. Ten O. wd. Schrik, ten Z. die straat, ten W. een openbare steeg, ten N. Hannema. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Geen grondpacht. Gekocht van (Anna Toussaint x boekhandelaar Volkert v.d. Plaats voor 1/3, destillateur Johan Daniel Toussaint voor 1/3, en Gerardus Riemersma te Dokkum x Sibbeltje Ballings mede namens met name genoemde anderen voor 1/3, zijnde) de erfgenamen van Geertje Ollema wv Johan Daniel Toussaint, voor 93 GG.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-107 1/2Lanen 71Anne Foekes, 23 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0151v van 23 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperAnne S. Fockens schoolonderwijzerCG 400:00:00
de weduwe van Sjoerd Fockens
huurderAnne S. Fockens CG 38:00:00
naastligger ten oostenPieter Doekes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van P. Hannema
verkoperPieter Foeke SjoerdsprocureurDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sjoerds Foekens, schoolonderwijzer, zoon van Sjoerd Foekens, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Pieter Doekes, ten Z. die straat, ten W. een steeg, ten N. wd. Hannema. Vrij uitgang door die steeg. Gekocht van procureurs Pieter- en Foeke Sjoerds te Dokkum, voor 400 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-104 Lanen 71Anne FoekesCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Anne Fockenszie ook: Anne Sjoerds Foekens; eigenaar en gebruiker van wijk E-203, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-203Lanen 71Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-203Lanen 71Sjoerd Jacobs de Vries, overleden op 17 januari 1821zoon van Jacob Sjoerds de Vries, pakhuisknecht (Laanen E 203) en Hendrikje Alberts Kikkert. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1292Lanen 71Hans Wybrandus van StratenHarlingenverwerhuis (175 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hans Wybrandus van Straten... bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. eigenaar van perceel nr. 1092 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 655, erf, 20 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Wilhelmina Weddeloper... geven toestemming; BS huw 1822; oud 38 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzeres, wijk E-203; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-203LaanenHans van Straten35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huisschilder
E-203LaanenWilhelmina Weddeloper38 jAmsterdamv, protestant, gehuwd, onderwijzeres
E-203LaanenPietje Hovius21 jPingjumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hendricus Roestergeb 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rebecca de Vriesgeb 1805 prov, huwt met Hendricus Roester, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rigtje Cornelis Voordewind... V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155E-193 (De Lanen)Jan Fredrik Jansenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155Lanen 71 (E-193)Jan Frederik Jansen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 71 Andries J. Bergsmamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 71F.Burghoutmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 71J. (Johannes) Burghout


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8154Lanen 71
  terug