Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 82
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 82(niet bekend)5-064 F-185F-177


Naastliggers vanLanen 82
ten oostenLanen 84
ten zuidenLanen 82a
ten westende Spekmarkt
ten noordende Lanen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464v van 21 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ1090‑00‑00 GGwoonhuis
koperJorys Jelys de Kocker, gehuwd met
koperDigna Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDirck schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHendrick Jansen Pleucken


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0344r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoris de Kokere


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023r van 10 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoris de Kokere


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0053v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ op het oosteinde0‑00‑00 CGhuis genaamd de Grauue Kath, met een ledige plaats erachter
koper door niaarRemmerich Isacks, gesterkt met haar zoonde Grauwe Kat
koper door niaarJacob Juriens, en als moeder van
koper door niaarde verkoperse Antie* Jurians*
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperMinne Ruierdts c.u.
toehaak1560-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenmr. Salvis Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSpekmarkt [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenLanen
verkoperSytse Aleffs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Ruurds c.u. doen een wandelkoop van een huis met een ledige plaets erachter, 'de Grauwe Kat', op `t oosteinde v.d. Lanen zz. Ten O. Salvis Jansen, ten W. de Molenstraat. De toonbanken en gereedschappen worden niet meegekocht. Het huis is ingewandeld tegen een Kaagschip met zeil, treil, touw, 2 ankers en alle gereedschappen. Gekocht van Sytse Aleffs, die 1560 cg. krijgt voor de meerwaarde.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de Kat


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107r van 7 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Juriens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 10vLanen 82gemeensman Jacob de Langef. 4400-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082v van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jurriens de Lange


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016va van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Jacob Jurjens de Lange


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 100r van 2 okt 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 82
overledeneoud gemeensman Jacob Juriens de Langelakenkoper
vroedsman Wijngaerden te Leeuwarden, curator
Hendrik Pytters Donker, curatores over
Timeus de Lange innocente zoon van de overledenemedicinae doctor en s.s.Theol.candid.
aangeverGrietie Jacobs de Lange meerderjarige dochter van de overledene
Auck Lolckes nicht van Grietie Jacobs de Lange
inleiding bij de boedelinventarisatie[0100r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvingen gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Tjeerdt Bouwens als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris ten sterffhuise van Jacob Jurjens de Lange in leven old Gemeensman en lakenkoper binnen deser stede, ter instantie van de vroedsman Wijngaerden tot Leeuwarden wonachtig ende Hendrik Pytters Donker 't samen als curatores over Timeus de Lange s.s.theol. candidatus et med. dr. nagelaten soon van den overledene doch innocent en 't recht gebruyck van sijn sinnen niet machtig sijnde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Grietie Jacobs de Lange meerderjarige dochter van gedachte gemeensman de Lange ende Auck Lolckes desselfs nicht welke dese sterfhuyse meest hebben gefraequenteert, de welke ook de belofte bij manuale stipulatie, om alles getrouwelijk te sullen op en aengeven in handen van de mede commissaris Asperen hebben gepraesteert, waer op dan also tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt. Acutm den 2e october 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Spekmerkt aan het einde van de Wortelhaven]450‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelDirk Formholt de Grauwe Kat
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerReiner IJsbrandtsmr. tingieter
bewonerSibolt Sybrens c.s.
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 82a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82aLanen ZZ [staat: recht achter en aan het eerste perceel in deze akte]126‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelDirk Hugens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Doede Jansen
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 82(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (1) het huis 'de Grauwe Kat' met ten O. perceel (2), ten W. de Spekmarkt, ten Z. perceel (4), ten N. de Wortelhaven. Met vrij achter uit- en ingang op de Spekmarkt. Er is geboden door Dirk Formholt 450 gg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 82a(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (4) een huis recht achter perceel (1), met ten O. wd. Doede Jansen, ten W. de Spekmarkt, ten Z. Harmen Roeloffs, ten N. perceel (1). Geboden door Dirk Hugens 126 gg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: aan het eind van de Wortelhaven op de hoek van de Spekmarkt]900‑00‑00 CGhuis waarin twee aparte woningen
koperPieter Jarigs Adama c.u.de Grauwe Kat
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderSibout Sibouts c.u.37‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Servaas c.u.
naastligger ten zuidende woning van Jan Ydes c.u.
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
verkoperDirck Formhout c.u.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294r van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 82a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Grauwe kat van Pieter Adama


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294r van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82aSpekmarkt OZ275‑00‑00 CGwoning
koperUilke Foeckes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Doede Jansen
naastligger ten zuidenHarmen Roeloffs
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenhet huis de Grauwe kat van Pieter Adama
verkoperJan Ydesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUilke Fockes koopt een woning aan de Spekmarkt. Ten O. wd. Doede Jansen, ten Z. Harmen Roeloffs, ten W. de Spekmarkt, ten N. Pieter Adama met het huis 'de Grauwe Kat'. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ydes.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0093v van 20 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Wortelhaven hoek Spekmarkt]1300‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFolkert de Haas mr. slotmakerde Grauwe Kat
geniaarde koperHendrik Jansen, gehuwd met
geniaarde koperMeynouw Bokkes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder van een deelHessel Hayes 38‑00‑00 CG
huurder van een deelDeuke Jelles 40‑00‑00 CG
huurder van een deelwijlen Gerben Tjeerds lijnslager
huurder bovenkamerAlbert Gerryts 11‑00‑00 GG
naastligger ten oostenFolkert de Haes
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenUilke Foekes* steenvoerder
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoperAeltie Pyters Adama, gehuwd met
verkoperPier Piers Stellingwerffmr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert de Haas, mr. slotmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis aan het eind van de Wortelhaven, hoek Spekmarkt, 'de Grauwe Kat'. Het is in 3-en bewoond en heeft vrij in- en uitgang op de Spekmarkt. Ten O. Folkert de Haas, ten W. de Spekmarkt, ten Z. steenvoerder Uilke [Fockes], ten N. de Wortelhaven. Gekocht van Aeltie Pyters Adama x mr. tinnegieter Pier Piers Stellingwerff.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0172v van 24 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Wortelhaven hoek Spekmarkt]1300‑00‑00 GGhuis, in tweeën gedeeld
koperFrans Jans de Gaver, gehuwd metmr. ijzerkramerde Grauwe Kat
koperMarijke Leenderts Clocq
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder 1Hessel Hayes 38‑00‑00 GG
huurder 2Dieuke Jelles 40‑00‑00 CG
huurder 2wijlen Gerben Tieerdts lijnslager
huurder bovenkamerAlbert Gerrits 11‑00‑00 GG
naastligger ten oostenFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker
naastligger ten oostenMargarieta Elbring
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenUilke Foekes* steenvoerder
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
verkoperFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker
verkoperMargarieta Elbring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jans de Gaver mr. ijserkramer x Marijke Leenderts Clocq koopt huis aan het eind van de Wortelhaven, op de hoek v.d. Spekmarkt, 'de Grauwe Kat' genaamd. Het is in tweeen gedeeld en verhuurd, evenals de bovenkamer en heeft een in- en uitgang op de Spekmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. de Spekmarkt, ten N. de Wortelhaven, ten Z. Uilke [Fockes]. Gekocht van mr. slotmaker Folkert Jacobs de Haas x Margarietie Elbring.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0186v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: Spekmarkt OZ hoek Wortelhaven]1800‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Bonnes Zeefsma, gehuwd metmr. ijzerkramerde Grauwe Kat
koperJantje Sipma
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 5 of 10 jarenDouwe Bonnes Zeefsma mr. ijzerkramer65‑00‑00 CG
huurder voor 5 of 10 jarenJantje Sipma
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Jacobs
naastligger ten zuidende stad Harlingen armvoogdij
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper van 1/2Marijke Leenders Klok, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Frans Jans
verkoper q.q.Dirk Bartling, gelastigde vanspekslager
verkoper van 1/2Maria Westendorp meerderjarige vrijster te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Bonnes Leefsma mr. ijsercramer x Jantje Sipkes, koopt huis aan het eind van de Wortelhaven, op de hoek van de Spekmarkt, genaamd 'de Grauwe Kat', met vrije in- en uitgang op de Spekmarkt, inclusief de schalen, banken en spekkramen etc. Ten O. wd. Folkert Jacobs, ten Z. de Stadsarmen, ten W. de Spekmarkt, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Leenders Klok wv Frans Jans voor de helft en Maria Westendorp te Amsterdam voor de andere helft.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0220r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 82a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Bonnes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0220r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82aSpekmarkt OZ350‑00‑00 CGwoning
koperJohannes Alberts, gehuwd met
koperTrijntie Teunis
huurderDurk Pieters
naastligger ten oostenJohannes Alberts, gehuwd met
naastligger ten oostenTrijntie Teunis
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten noordenDouwe Bonnes
verkoperde stad Harlingen armvoogdij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Alberts x Trijntje Teunis koopt huis op de Spekmarkt. Ten O. de koper, ten W. de Spekmarkt, ten Z. Jacob Norel, ten N. Douwe Bonnes. Gekocht van de voogden van de Stadsarmen


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0044r van 30 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Spekmarkt]1714‑07‑00 GGhuis
koperJan Bettels, gehuwd metde Grauwe Kat
koperGrietje Tinges
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarmanus J. de Haas
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper q.q.Bernardus Koelmans, boedelredderkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, boedelredders vankoopman
verkoperwijlen Douwe Bonnes Zeefsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bettels koopt 'de Grauwe Kat'. Ten O. F. de Haas, ten Z. Johannes Alberts, ten W. de Spekmarkt, ten N. de straat. Het huis heeft vrije in- en uitgang op de Spekmarkt. De koper moet overnemen alle goederen, waaronder 'het kraamke met de tafels, banken en schraagen en alles wat weekelijks ten dienste der spekmarkt wordt gebruikt'. Maar niet de winkelinventaris in `t benedenvoorhuis en op de agterbovenkamer. Gekocht van de curatoren van wl. koopman Douwe Bonnes Leefsma.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0217v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 82a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Bertels


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0217v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82aLanen ZZ [staat: Spekmarkt OZ]500‑00‑00 CGhuis
koperdr. W. S. Hanekuyk
huurderPiebe Post c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts trekveerschipper
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippis
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenJan Bertels
verkoperJohannes Albertstrekveerschipper


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0253r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 82a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Bertels


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0253r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 82aSpekmarkt OZ550‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Duman, gehuwd met
koperJantje Joh. Dijkstra
huurderPiebe Post c.u.
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuiden[als bewoner?] Jan Philippus
naastligger ten westenSpekmarkt
naastligger ten noordenJan Bertels
verkoperdr. W. J. Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Duman koopt huis op de Spekmarkt. Ten O. Johannes Alberts, ten W. die straat, ten Z. Jan Philippus, ten N. Jan Bertels [Bettels]. Gekocht van dr. W.J. Hanekuik.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-067, pag. 75Lanen 82Hendrik Duman, 29 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0348v van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bertels koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-064, pag. 109Lanen 82Hendrik Duman0‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 van 6 mei 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82koopaktefl. 4000huis F-185
 
verkoperJan Bettels (gehuwd met Grietie Tinges)
koperHenricus Rinkes (zoon van Gerardus Rinkes)
koperIda Moltz


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 82 H. Rinkesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-185Lanen 82Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 29 van 7 mrt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82provisionele en finale toewijzingfl. 250koopmanshuis F-185, genaamd de Grauwe Kat
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperHendrik Witte


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 van 13 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82koopaktefl. 4000huis genaamd de Grauwe Kat F-185
 
verkoperHendrik Witte (te Arum)
koperTiete Jochums Elzinga (te Arum, gehuwd met Akke Eeltjes Faber)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 262 en 273 van 21 sep 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-185Lanen 82provisionele en finale toewijzingfl. 1401huis hoek Spekmarkt F-185
 
verkoperMinne Jeltes Radsma
koperAndries Hoogmolen


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
F-185Lanen 82Hechte en sterke koopmans huizinge, waaraan de voordelen van vleeschkramen verbonden zijn op de hoek der vleeschmarkt, eigenaarsche weduwe t.j., elsinga. Finaal verkocht op 28 sep 1831 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1034Lanen 82wed. Tiete Jochems ElzingaHarlingenhuis en erf (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-185Lanen 82Dieuwke Anes Molenaar... 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-185Lanen 82Martinus Thomas van Slooten... BS huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 33 jaar, geb en wonb. HRL. 1839, winkelier, wijk F-185; VT1839; M. v. S. eigenaar van perceel nr. 345 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 621, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-185Lanen 82Mietje Rinkesovl voor 1844, kind: Juliana Rinkes/Gerrits de Vries, geb 1805 Workum; BS huw 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-185WortelhavenMartinus van Slooten33 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
F-185WortelhavenDjeuwke Molenaar34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-185WortelhavenAne van Slooten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenMarijke van Slooten9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenSophia van Slooten8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenLieuwkje van Slooten4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenCristina van Slooten2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenMaaike van Slooten6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185WortelhavenAafke H Tuinstra24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-185SpekmarkMietje Rinkes49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-185SpekmarkAnne Hovenier12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1865 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 82 (westgevel (Spekmarkt)), HarlingenLanen 82 (westgevel (Spekmarkt))Wehberg, Heinrich Franz'H F W'
een afbeelding van een zittende kat naar links
'in de grauwe cat'
'1865'
HFW' = Heinrich Franz Wehberg, geboren 11 maart 1833 te Ankum (Hannover), overleden 27 januari 1889, koopman.
1865 is waarschijnlijk het jaar van herstelling of restauratie, omdat de benaming 'grauwe cat' veel ouder is


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3609De Lanen F-177Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82J.S. VeenstraGrauwe Kat, desigarenmagazijn


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3609Lanen 82 (F-177)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82J.F. Krolfietsen, reparatie van fietsen en motoren


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Spekmarkt 82W. Zonderland20Muziekleeraar


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 82 Jansje Schuit vrouw van Jan Fekkeswinkel. in sigarenf. 0f. 700
Lanen 82wed J. Fekkes geb. de Jongzonderf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 82H. Krolrijwielhandelaar
Lanen 82aJ. Krolrijwielhandelaar


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14042
LanenFa. J.F. Krol


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16668
Lanen 82Firma J.F. Krol


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16767
Firma J. F. Krol


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4629
Lanen 82Firma J.F. Krol


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Lanen 82nov: 50-jarig bestaan van de smederij/fietsenhandel van de heer F.J. Krol, eerst op de Heiligeweg, later naar de Lanen verplaatst


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-192
Lanen 82Jan Jozephus Krol


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol430(b.g.g.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 82S. (Sieuwke) Anema wv Krol


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 82, HarlingenLanen 82J. en F. Krolgarage, rijwielhandel


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 82, HarlingenLanen 82Fa. J. en F. Krolautobedrijf, datsun dealer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 82rijksmonument 20522
  terug