Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 40 2-094 1/2 2-125 D-046 D-042
Naastliggers vanLiemendijk 40
ten oostenLiemendijk 42
ten westenLiemendijk 38
ten noordende Liemendijk


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendiept


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Franekerpoort naast de Corps du Guarde aan de stadsvsten, bij dehuis
 
koperArent Cornelis gleibakker80-00-00 GG
huurderLieuwe Minnes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMeynte MeynertsschoenmakerMakkum


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Corps du Guarde]huis
 
koperJohannes Wybes, gehuwd met100-00-00 CG
koperAmerinske Wopkes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenperken van Anne Jans
naastligger ten westenJacob Zierx
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJisckjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Arent Cornelis


1704 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 218v van 15 jan 1704 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Liemendijk 40
 
overledeneJiskjen Cornelis, weduwe vanlinnennaaister
wijlen Arent Cornelis
Hessel Cornelis, curator over
Cornelis Aernts enige nagelaten zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0218v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden als commmissaris geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, in den weeshuise desen stede Harlingen, van alle de goederen naegelaten bij wijlen Jiskjen Cornelis, in leven weduwe wijlen Arent Cornelis en linnennayster van't voorschreven weeshuis, en in't selve huis gewoont hebbende en overleden sijnde, ten versoek van Hessel Cornelis als geauthoriseerde curator over Cornelis Aernts eenigste nagelaten soon en erffgenaam van wijlen Jiskjen Cornelis voornoemt, en sulx op aengevinge soo van de buiten-voogden sampt binnenvader en moeder van den voorschreven weeshuise. Actum den 15e january 1704.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 40huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 40huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Liemendijk 40huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Franekerpoort, naast Corps de Garde, stadvesten ZZhuis met gebruik put
 
koper door niaarWopke Johannes turfdrager90-14-00 GG
geniaarde koperHarmen Ages Agamamr. bierbrouwer en collecteur
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten zuidenher perk van Tjeerd Fockes koopman
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Johannes, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. brouwer en collecteur Harmen Ages Agema, een huis bij de Franekerpoort, ten W. naast het Corps de Guarde, aan de Stadsvesten. Ten O. het Corps de Guarde, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. het perk,ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Suster Hesselse x Cornelis Jacobs, voor 90 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Liemendijk 40huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Liemendijk 40huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Liemendijk 40wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Liemendijk 40huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
2-094 /2Liemendijk 40huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de stadsvesten]woning
 
koperLeendert Jansen, gehuwd metmr. bontwever137-00-00 GG
koperHiske Jacobs
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende weduwe Suiringar
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Jansen, mr. bontwever x Hiske Jacobs kopen woning bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de Stadsvesten. Ten O. de Corps dus Guarde, ten Z. wd. Suringar, ten W. het perk, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van de huiszittende armen, voor 137 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenperk


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 Liemendijk 40Pieter Hendriks0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Haye Gerbens de Groot wed
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Haye Gerbens de Groot wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 40koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 40de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jLemmerm, protestant, gehuwd, winkelbediende
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-046Liemendijk 40Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436D-046 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436D-042 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4788Liemendijk 40 (D-042)Sjoerd W. Langiustimmerwinkel


1945 - kentekenadresnaam
B-28499
Liemendijk 40Klaas Stellingwerf


1948 - kentekenadresnaam
B-33612
Liemendijk 40Siebe Stellingwerf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 40E.M.N. (Elfriede) v.d. Hoek wv Anema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 40beeldbepalend pand5 van 10
  terug