Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 402-094 1/22-125 D-046D-042


Naastliggers vanLiemendijk 40
ten oostenLiemendijk 42
ten westenLiemendijk 38
ten noordende Liemendijk


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendiept


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Franekerpoort naast de Corps du Guarde aan de stadsvsten, bij de80‑00‑00 GGhuis
koperArent Cornelis gleibakker
huurderLieuwe Minnes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenMeynte Meynerts schoenmaker te Makkum
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmaker te Makkum
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMeynte Meynertsschoenmaker te Makkum


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Corps du Guarde]100‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Wybes, gehuwd met
koperAmerinske Wopkes
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenperken van Anne Jans
naastligger ten westenJacob Zierx
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJisckjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Arent Cornelis


1704 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 218v van 15 jan 1704 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Liemendijk 40
inventarisantJiskjen Cornelis, weduwe vanlinnennaaister
wijlen Arent Cornelis
Hessel Cornelis, curator over
Cornelis Aernts enige nagelaten zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0218v] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Tomas Huiberts Wijngaarden als commmissaris geadsocieert met de secretaris dr. Arnold van Idsinga, in den weeshuise desen stede Harlingen, van alle de goederen naegelaten bij wijlen Jiskjen Cornelis, in leven weduwe wijlen Arent Cornelis en linnennayster van't voorschreven weeshuis, en in't selve huis gewoont hebbende en overleden sijnde, ten versoek van Hessel Cornelis als geauthoriseerde curator over Cornelis Aernts eenigste nagelaten soon en erffgenaam van wijlen Jiskjen Cornelis voornoemt, en sulx op aengevinge soo van de buiten-voogden sampt binnenvader en moeder van den voorschreven weeshuise. Actum den 15e january 1704.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Liemendijk 40huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094Liemendijk 40huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Franekerpoort, naast Corps de Garde, stadvesten ZZ90‑14‑00 GGhuis met gebruik put
koper door niaarWopke Johannes turfdrager
geniaarde koperHarmen Ages Agamamr. bierbrouwer en collecteur
naastligger ten oostencorps de guarde
naastligger ten zuidenher perk van Tjeerd Fockes koopman
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSuster Hessels, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Johannes, turfdrager, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. brouwer en collecteur Harmen Ages Agema, een huis bij de Franekerpoort, ten W. naast het Corps de Guarde, aan de Stadsvesten. Ten O. het Corps de Guarde, ten Z. Tjeerd Fockes, ten W. het perk,ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Suster Hesselse x Cornelis Jacobs, voor 90 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094 /2Liemendijk 40huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs 12-00-00
gebruikerYsak Jansen 15-00-00
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-094 /2Liemendijk 40wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094 /2Liemendijk 40huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 40Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de stadsvesten]137‑00‑00 GGwoning
koperLeendert Jansen, gehuwd metmr. bontwever
koperHiske Jacobs
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende weduwe Suiringar
naastligger ten westenhet perk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Jansen, mr. bontwever x Hiske Jacobs kopen woning bij de Franekerpoort aan de Corps du Guarde aan de Stadsvesten. Ten O. de Corps dus Guarde, ten Z. wd. Suringar, ten W. het perk, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van de huiszittende armen, voor 137 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenperk


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125, pag. 38Liemendijk 40Pieter Hendriks0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 40Pieter Hendriks Haye Gerbens de Groot wed
D-046Liemendijk 40Johannes Norel Haye Gerbens de Groot wed


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 40koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 40de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jwinkelbediendeLemmerm, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 641b (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 40Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 40Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 436bij de Franekerpoort D-046Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 436Hoogstraat D-042Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4788Liemendijk 40 (D-042)Sjoerd W. Langiustimmerwinkel


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28499
Liemendijk 40Klaas Stellingwerf


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-33612
Liemendijk 40Siebe Stellingwerf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LiemendijkK. Stellingwerf981IJsfabr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 40E.M.N. (Elfriede) v.d. Hoek wv Anema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 40beeldbepalend pand5 van 10
  terug