Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lombardstraat 4,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lombardstraat 4 2-172 2-201 D-056 D-055
Naastliggers vanLombardstraat 4
ten oostende Oosterkeetstraat
ten westenLombardstraat 2
ten noordende Lombardstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 159r van 25 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lombardstraat 4Anthonius d'Mol, bewaarder der Tafel van lening x Agatha van Felsen kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lombert. Grondpacht 7 1/2 st. Gekocht van bleker Gerryt Gerryts x Geertgie Jans voor 200 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 99r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lombardstraat 4Claes Garstenbergh, korporaal onder July van Eysinga x Anna Sipckes kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lommerd. Grondpacht 8 1/2 st. Gekocht van Gasper de Baron x Elisabet Sanders voor 265 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]huis
 
koperAndries Steengraeff, gehuwd met180-07-00 GG
Mayke Coertsen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenLombart
naastligger ten westenLombart
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWouter Sipkes, en zijn broerBolsward
verkoperGreolt SipkesBolsward


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lombart op de hoek van de dubbele regel]huis
 
koperIJsbrant Wyntjes burger260-00-00 GG
koperSybe Jansen burger
koperJurrien Falk burger
koperDirk Pottie burger
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-08 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of dubbele regel]
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) kamer
naastligger ten westende Lommert
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWillem Jansen c.u.Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Wynties, Sybe Jansen, Jurrien Falk en Dirk Piters kopen een huis bij de Lommert, op de hoek van de Dubbele Regel. Ten O. de Dubbele Regel, ten Z. een camer van de Jan Jacobsgezinden, ten W. de Lommert, ten N. de straat. Gekocht van Wibren Jansen te Dokkum, voor 260 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
verpachter grondstads armvoogdij1-02-00 CG
het huis van Reyner Pyters
verkoperstads armvoogdij


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar


1701 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 178v van 3 okt 1701 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]
 
overledeneJan Sybes, weduwnaar (1) vanmr. metselaar
wijlen Tjetje Epes, en weduwnaar (2) van
wijlen Ydtie Hanses
aangeverJohan Reinhard Kutsch, curator overadvocaat Hof van Friesland
Sybren Jans nagelaten zoon (1)
Epe Jans nagelaten zoon (1)
aangeverAlbert Hendriks Mollema aangehuwde oom, voorspraak overmr. wagenmaker
Antie Jans nagelaten dochtertje (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.
de boedelinventarisatie[0179r] In 't voorkamertie
een tafel
ses stoelen
een paar groene gordijnen en ?t rabat
een groen en een bont schoorsteenkleed
drie grote pannen delfs
elliff kleine dito nog een
drie kopkes
2 glaesjes
drie stoelkussens nog twee olde
een groen spreedtie
drie bordtjes
een eyerrakje
twee witte panties en eenige flessen
een rommeling

In 't voorhuis
drie schilderbortjes

[0179v] een mormerd kastie
vijff porceleinen pantjes
twee dito kopkes
twee kleine glaesjes
twee porceleinen klapmutskes
twee dito fruitschaelties
drie koppen op de kast delfs
een klein bouteille
een snaphaen
nog een dito met 1 krasser
een patroontasch en hoorn ?
een koperen aker en vogelkouw

Op de solder
twee bedden
drie oorkussens
een sleed
een vleeschvat en drie planken
een bandelier
eenige kleerstocken tot ellif in ?t getal
een kastie
nog een plank
eenige matten

[0180r] In de loods en of keuken en plaets
een tafel
een slaepbanck
een rak met 12 stenen borden
een groen en blauw schoorsteencleed
ses stoelen
een koek pan
een tange ketting en hangijser
vijff tinnen lepels
1 witte canne met een tinnen lid
een spiegel
een holten kandelaer en blicken blaker
een stooff en een scherm
mangelbord en stock
drie pannen en twee klapmutsen en
twee stenen tontjes voor de schoorsteen
drie water emmers
een ijseren pot
een slijpbord
een partij daegelijx steenwerk so in 't portael als in de spijscamer
drie tobben
een tinnen soltvat lockje en lepel

[0180v] Metselaers gereedschap
een droog- en een slijpsteen
eenige bosken stelling touw
een domme kragt
een kroodwagen nog twee
twee dekschammelen
een groote ledder
twee gemene ledders
eenige troffels, houweelen en vordere metselaars gereedschap

In de binnenkamer
acht pantjes in de spijscamer
twee kantjes en twee flesjes
een bliken tromp
seven tinnen lepels en 1 bliken lamp
twee stenen kruicken
ses stenen potten
een lanteern
een holten tafel en turfkorff
een koperen gootling en schuimspaen
een ovaelse segge agtkantige tafel
vier schilderien

[0181r] drie kleine bordties
drie grote en negen kleine pannen daar onder twee porcheleinen
twee porcheleinen en negen andere kopkes
een bonte oly pot
drie porcheleinen kastkoppen, twee dito klein
een spiegel
een porcheleinen klapmuts
een mantelstok
ses stoelen
vier groene stoelkussens
een old stoelkussen
een paar groene gordijnen met een rabat
een groen en een wit schoorsteenkleed
een dito tafelspreed
twee dito glasgordijnen
een bed en drie peulen
drie oorkussens
twee deekens
een hair borsel en een stoffer
een deegen met een scheed
een gemormerde kast

[0181v] nieuw doek tot twee hemden
twaalf bedlaekens
1 wijtling
3 peuldoeken
12 sloopen
2 bonte tafellakens
2 kinder doecken
26 kleine silver knopen
twee silveren gilde penningen
twee silveren gaspen en een silver eijer lepeltie
12 mans hemden
1 witte onderbroek
twee testamenten met silveren haeken
1 tafellaken
een swart laekens mantel
een dito rock en broek
een blauw lakens hemdrock met
silveren knopen
een blau gevoerde onderbroek
een nieuwe hoed

[0182r] drie daegs mans broeken
een rokjen en een hemdrok
nog een hemdrock sonder mouwen
een bonte hemdrok
eenige paaren hoosen
noch in de bank
een groene deeken met wit voer
een witte Spaense deeken
twee kussens, twee peulen

Vrouwen kledinge
een paar sarje de boyen mouwen
een rode borstrock
nog een dito
een olde borstrock
een blauw schort
een rood bayen rock
een kroon sayen blauwe rock
een cypres saeyen schort
een swart heresaijen schort
nog een dito
een blau en een roodlaeckens rock
een swart bratten en greinen schortel doecken
twee overlijwen
twee rode ondersten en een borstlap

[0182v] een dopies en doecken schorteldoek
een old onderst
een rood buffels omslagh
een rood ende blauwe daegs rocken
twee slechte schorteldoeken
een paar hoosen
een paar olde kraegen mouwen
17 vrouwen hemden
19 neusdoecken
3 witte borstrocken
14 witte schorteldoecken daar onder een dopies
een nachthalsdoek
5 kroplappen
9 ondersten
13 Duitse mutsen
nog eenig klein hoofd goed en ondersten
1 silver oorijser
een Testament met silveren haecken en een silver ketting daaraen
twee manteltjes een boratten en een greinen

[0183r] Silver staende in de lening Bank
negen silveren lepels daarop beleend is 25 gulden
1 silver onderriem en kinderbel beleend voor 14 gulden
sydsilver en lepel voor 15 gulden
1 ringetie voor 2 gulden

Vastigheden
De huisinge cum annexis staende bij de Franequer poort naest de bank van leningh

Inschulden

Jan Jansen Reijers debet2-01-08
de heere Stansius debet0-12-00
[0183v] dr. Surigar debet6-07-08
Feike Schoenmaker debet3-05-08
Ewert Hendriks debet0-04-08
de old burgemeester Adema1-06-08
Take Iedes Coolhart debet0-10-00
Gerrit Wybes soltzieder debet2-16-08
Jacob Cornelis Bonk4-17-08
Trijntie Backster debet4-11-00
Douwe Clasen Brouwer debet in 't nieuw boek6-18-00
Hans Cornelis debet9-08-08
Gouke Gerrits debet7-13-00
Minse Cornelis debet11-19-00
Tjaard Tjaardsen debet58-11-08
Frans Jetses debet1-08-00
Ewert Clasen Oosterbaen debet8-18-08
de secretaris Freerk Jacobs cum soc. debent0-14-09
nog debet Douwe Clasen in 't nieuw boek34-16-00
[0184r] de coopman Jacob Braem debet15-05-00
Filippus Lucas debet0-06-00
deselve in qualiteit4-16-00
Johan Douwes debet3-00-00
Jan Jansen Reijer voorschreven debet nog4-05-00
de heere Wijdenburg debet6-06-00
Reijnouke Gerrits debet0-04-00
Frans Gowerts debet42-01-00
Sjoukmoeij debet0-12-00
Johannes Benedix debet1-01-00
Bauke Saapes debet2-16-00
de faendrig Hultscamp debet1-07-00

in 't old boek

Pytter Feitema debet10-18-12
Nanning Stansen debet3-09-00
[0184v] Seerp Doedes moeder debet0-10-00
Douwe Clasen Brouwer voorschreven debet29-00-00

Op 't leij
Beern Pytters debet0-12-00
Arjen Robijns debet0-12-00
Douwe holtmolenaar debet


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Bank van Lening]huis
 
koperPytter Borkes, gehuwd met300-07-08 GG
Dieuke Pytters
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: steeg of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Lommerd
naastligger ten westende Lommerd
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-05 CG
verkoperSibe Jansen veniam aetatis bekomen hebbend, erfgenaam
dr. Reinhard Kutsch, curator van
verkoperYpe Jansen, erfgenaam
Albert Hendrix, curator vanmr. wagenmaker
verkoperAntie Jans, erfgenamen van
Jan Sybesmr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 4huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 4Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: naast de Oude Lombart]huis
 
koperJan Jansen mr. bontwever392-14-00 GG
verpachter grondBank van lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of steeg waarin vrij in- en uitgang]
naastligger ten zuidenBank van lening [staat: lombart]
naastligger ten westenBank van lening [staat: lombart]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
bejaarde vrijster Taetske Ruirds Bontekoe


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 4Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Hendrik Rutgers, gehuwd met600-00-00 CG
Lijsbeth Fransen
verpachter grondBank van lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBank van lening [staat: de oude Lombart]
naastligger ten westenBank van lening [staat: de oude Lombart]
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperJan Janzenbontwever


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems schipper (trek-)


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: achter de oude lommert in het straatje bij de Franekerpoort]huis annex weefwinkel
 
koperJan Hendrik Gerryts bontwever480-00-00 CG
huurderGeert c.u.
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten westenBank van lening
naastligger ten noordenJan Hendrik Gerryts bontwever
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Lombard]huis
 
koperDirk Jans Lahouw, gehuwd metmr. bontwever283-00-00 GG
Johanna Dolinga
verpachter grondBank van lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBank van lening
naastligger ten westenBank van lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrik Rutgers, gehuwd metbontwever
Lijsbeth Fransen


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjerk Pieters, gehuwd metmeetserknecht in de plateelbakkerij van Frans Tjallingii255-21-00 GG
Antje Theunis
verpachter grondBank van lening1-00-00 CG
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBank van lening
naastligger ten westenBank van lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Dolinga, weduwe van
wijlen Dirk Jans Lahoumr. bontwever


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-201 Lombardstraat 4Tjerk P Oude erven1-10-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 24 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4koopaktefl. 139huis D-056 en meubelen
 
erflaterTjerk Pieters Oude (in leven gehuwd met wl. Antje Teunis)
erfgenaamNeeltje Tjerks Oude (gehuwd met Wybren Gerbens Vellinga)
cedentBerend Teunis (te Bolsward, broer van Antie Teunis)
cedentMary Ydes (te Bolsward, gehuwd met Wybren Romkes Lamring)
cedentPierkje Bonnes Zeefsma (wv Bernardus Koelman)
cedentCornelis Lautenbach
cedentJacobus Johannes Posthuma
cedentMarten Betsauw
cedentIetze Bouwes Boomsma
cedentJohannes Hendrik Hasseborg
cedentHendrik de Vries
cessionaris en verkoperSybrand Hingst (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
cessionaris en verkoperJan Hannema (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
koperCornelis Andries Smith (gehuwd met Marytie Pieters Postma)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Andries Cornelis... Grote Kerk HRL, zv Cornelis Andries en Martentje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Cornelis Andries Smit... 1799 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1826, huw 1837, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk D-056, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-056Lombardstraat 4Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 763Lombardstraat 4Cornelis R. SmithHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Janneke Tjepkes Blok... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1839; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Luutske Gaykema... 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Pieter Douwes Bekius... Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-056 P Bekius stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-056Bij de LombardPieter D Bekius47 jMidlumm, protestant, weduwnaar, tichelaar
D-056Bij de LombardWybrandus Bekius7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardDouwe Bekius4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJan Bekius1 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardAdriana Bekius9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJanneke Blok60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 en 207 van 3 mei 1843
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 275huis D-056
 
verkoperPieter Douwes Bekius
koperBartel Jelles Agema
koperSjoerd Ates van der Veen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Ybeltje van Leer... ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-056Lombardstraat 4Pieter Hamers, overleden op 5 januari 1854man van Ybeltje Tjeerds van Leer, turf/houtverkoopster (Lombardstraat D 56), vader van minderjarige Martinus, Tjeerd en Jeltje Pieters Hamers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763D-056 (Lombardstraat)wed. Pieter Hamerswoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 178 en 182 van 27 nov 1872
adressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 687huis D-056
 
verkoperWiebren Wielinga (te Groningen)
verkoper en koperTjeerd Hamers


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763D-055 (Lombardstraat)Erven Jetske Cornelis de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat 4 (D-055)Bonefacius Jacobi


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 4J.Roukemakoopman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 4J. Weitenberg & Zn.695Slagerij


1948 - kentekenadresnaam
B-34915
Lombardstraat 4Johannes Jacobus Weitenberg


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 4W. (Wietske) Jasper wv Knol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 4beeldbepalend pand3 van 10
  terug