Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 6(niet bekend)(niet bekend)G-274G-318


Naastliggers vanMolenpad 6
ten oostenMolenpad 8
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westenMolenpad 4
ten noordenhet Molenpad


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ [staat: achter de grote kerk]800‑00‑00 CGhuis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het Karrepad
koperSieds Freercx, gehuwd met
koperAntie Pietters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman
naastligger ten westende heer Bijenkorff
naastligger ten noordenMolenpad [staat: Moriaanstraat]
naastliggerSake Romkes
verkoperAlle Minnes, gehuwd met
verkoperPierke Auckes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSydse Freercks


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 297r van 12 sep 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Molenpad 6
aangeverSydts Freercks, gehuwd metrogverschieter
Jantien Ypes
getuigeBaucke Pytters, oom vanmr. kleermaker
aangeverde twee kinderen van Sydts Freercks, weduwnaar vanrogverschieter
wijlen Antie Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie ende beschrijving ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren doctor Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keijmpes als commissarien gedaen ten huise van Sydts Freercks burger ende rogverschieter alhier sich wederom te echte begewen hebbende met Jantien Ypes van alle sodanige goederen actien ende crediten als hij soo voor hemselffs als sijne twee kinderen bij sijn owerleden huisvrou Antie Pytters in echte verweckt aen de voornoemde sijn tegenwoordige huisvrouwe t'echte heeft ingebracht alles ter praesentie van Baucke Pytters meester cleermaecker als oom van de voornoemde kinderen nopens het intresse van haer moederlijcke goederen voor soo vele bij scheijdinge mach worden uitgevonden ende alles op 't aengewen van gedachte Sydts Freerx nae gedaene boelede daer toe staende in handen van welgedachte mede commissaris Hans Keijmpes gepraesteert, sijnde vooreerst door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans gesworen wardeersters de huisgeraden ende inboelen ende is vervolgens geprocedeert als volcht, actum den 12e september 1670. Opmerkingen: Syds Freercks, wonende te Menaldumadeel, trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 12-04-1658 Antie Pitters wonende te Harlingen, bevestiging huwelijk. Kinderen uit 1e huwelijk: Antie, ged Harlingen 20-02-1659 (vroeg overl.); Antje, ged Harlingen 05-02-1660; Freerck, ged Harlingen 13-07-1662 (vroeg overl.); Freerck, ged. Harlingen 17-07-1664; Pytter, ged. 28-02-1669 (vroeg overl.); Syds Freerx wonende te Harlingen, trouwt (2) Herv. gem. Stiens 08-05-1670 Jantien Ypes, wonende te Stiens, 1e proclamatie; trouwt Herv. gem. Harlingen 22-06-1670, bevestiging huwelijk. Kinderen uit 2e huwelijk: Ippe, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 08-01-1671; Auckien, ged Harlingen 22-09-1672. Jantjen Ypes, weduwe van Syds Freerks, op 7 februari 1675 ingekomen van Harlingen, Lidmatenregister Herv. gem. Stiens. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 11r, aktenr 700, aktedatum 23-02-1674: Antie Sydses oud 13 jaar weeskind, Freerk Sydses oud 9 jaar weeskind, Wijlen Syds Freerx burger vader, In leven weduwnaar van Antie Pieters moeder, Nanne Freerx huisman, woonachtig te Finkum curator, curator over personen en goederen, oom Baucke Pieters mr. snijder curator, curator over personen en goederen, oom.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 245r van 22 feb 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Molenpad 6
overledeneSyds Freerx, weduwnaar (1) vanrogverschieter
wijlen Antie Pyters
Baucke Pyters oom, geauthoriseerde curatormr. kleermaker [staat: snijder]
huisman Nanne Freerx te Finkum, oom, geauthoriseerde curator over
Antie Sydses kind uit (1)
Freerck Sydses kind uit (1)
overledeneSyds Freerx, gehuwd (2) metrogverschieter
Jancke Ypes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0245r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Syds Freerx in leven rogverschieter, van alle sodanige goederen actien ende credyten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Baucke Pyters mr. snijder ende Nanne Freerx huysman tot Finkum als omen ende geauthoriseerde curatoren over des selfs twee voorkinderen met namen Antie ende Freerck Sydses bij sijn overleden huysvrouw Antie Pyters in echte verweckt, sijnde de aengevinge geschiet door Jancke Ypes nagelaten weduwe van voornoemde Syds Freerx die om alles getrouwelijck te sullen aengeven den behoorlijcken belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, desen 22e februaris 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ28‑00‑00 CGkamer
koper provisioneelAge Yttes bakker
naastligger ten oosten [staat: westen]Claes Visschers
naastligger ten zuidenAge Yttes bakker
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordenKarrepad
verkoper q.q.Baucke Pieters Rheen, curator overmr. kleermaker
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Antie Pieters
verkoper van 1/2Jancke Ypes voor haar 2 kinderen, weduwe van te Stiens
verkoper van 1/2wijlen Syds Freerx


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarrepad


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ25‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Teunis Norbruis
huurderMurk Alberts c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sydse Pieters
naastligger ten zuidenJohannes van Ziegen
naastligger ten westenCornelis Wijga
naastligger ten noordenMolenpad
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe van te Dokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert Ballings te Dokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopman te Dokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, vroedsman, koopt een huis op het Molenpad, verhuurd aan Murk Alberts. Ten O. erven Sydse Pieters, ten W. Cornelis Ennes Wyga, ten Z. Johannes van Lingen?, ten N. de straat. Gekocht van Anna Toussaint x boekhandelaar Folkert v.d. Plaats, voor 1/3, destillateur Johan Daniel Toussaint, voor 1/3, en Gerardus Riemersma te Dokkum x Sibbeltje Ballings? ook als gelastigde van anderen, voor 1/3, als erven van mede-raad in de vroedschap en burgemeester Johan Daniel Toussaint (sr.) voor 25? gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. Norbruis koopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Norbruis


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Johannes Durks van Seist... ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-274Molenpad 6Johannes van Seist wedJohannes van Seist wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 6erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis (16 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Dirk J. van Zeistoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Fetje Gerrits Olenjus... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Grietje Pieters Kanné... ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Sipke Gerrits Spoelstra... BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-274Dirk Johs. van Zeyst51 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-274Vettie Gerrits Olinjus41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-274Johannes van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Gerryt van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Yetje van Zeyst10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-274Akke D van Zeyst6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-274Molenpad 6Dirk van Seist, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1788), overleden Molenpad G 274, hovenier, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molensteeg G-275Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad G-319Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad 6 (G-318)Bauke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 6A. Willemsma-
  terug