Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 63-1093-109(niet bekend)G-274G-318


Naastliggers vanMolenpad 6
ten oostenMolenpad 8
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westenMolenpad 4
ten noordenhet Molenpad


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad achter de kerk op de Hollandse Tuin]1100‑00‑00 gghuis met drie kamers aanelkaar staand
koperPytter Fransen de Boer
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenIpe Meinnerts
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenaarspad
verkoperEvert Ruirdts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Fransen de Boer koopt een hof met 3 camers aanelkaar, achter de kerk, op de Hollandsche Tuin in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. Ipe Meinerts, ten W.?, ten Z. Hans Lamberts, ten N. het Molen(aars)pad. Gekocht van Evert Ruurds, voor 1100 gg. en 1 zilveren ducaton.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0269r van 5 sep 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkoper Pytter Fransen


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ [staat: achter de grote kerk]800‑00‑00 cghuis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het Karrepad
koperSieds Freercx, gehuwd met
koperAntie Pietters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman
naastligger ten westende heer Bijenkorff
naastligger ten noordenMolenpad [staat: Moriaanstraat]
naastliggerSake Romkes
verkoperAlle Minnes, gehuwd met
verkoperPierke Auckes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSydse Freercks
naastligger ten westenSydse Freercks


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 297r van 12 sep 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Molenpad 6
aangeverSydts Freercks, gehuwd metrogverschieter
Jantien Ypes
getuigeBaucke Pytters, oom vanmr. kleermaker
aangeverde twee kinderen van Sydts Freercks, weduwnaar vanrogverschieter
wijlen Antie Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie ende beschrijving ten owerstaene van de praesiderende burgemeesteren doctor Wilhelmus Hillebrants ende Hans Keijmpes als commissarien gedaen ten huise van Sydts Freercks burger ende rogverschieter alhier sich wederom te echte begewen hebbende met Jantien Ypes van alle sodanige goederen actien ende crediten als hij soo voor hemselffs als sijne twee kinderen bij sijn owerleden huisvrou Antie Pytters in echte verweckt aen de voornoemde sijn tegenwoordige huisvrouwe t'echte heeft ingebracht alles ter praesentie van Baucke Pytters meester cleermaecker als oom van de voornoemde kinderen nopens het intresse van haer moederlijcke goederen voor soo vele bij scheijdinge mach worden uitgevonden ende alles op 't aengewen van gedachte Sydts Freerx nae gedaene boelede daer toe staende in handen van welgedachte mede commissaris Hans Keijmpes gepraesteert, sijnde vooreerst door Dieucke Claeses ende Dieucke Jans gesworen wardeersters de huisgeraden ende inboelen ende is vervolgens geprocedeert als volcht, actum den 12e september 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 245r van 22 feb 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Molenpad 6
inventarisantSyds Freerx, weduwnaar (1) vanrogverschieter
wijlen Antie Pyters
Baucke Pyters oom, geauthoriseerde curatormr. kleermaker [staat: snijder]
huisman Nanne Freerx te Finkum, oom, geauthoriseerde curator over
Antie Sydses kind uit (1)
Freerck Sydses kind uit (1)
inventarisantSyds Freerx, gehuwd (2) metrogverschieter
Jancke Ypes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0245r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Syds Freerx in leven rogverschieter, van alle sodanige goederen actien ende credyten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Baucke Pyters mr. snijder ende Nanne Freerx huysman tot Finkum als omen ende geauthoriseerde curatoren over des selfs twee voorkinderen met namen Antie ende Freerck Sydses bij sijn overleden huysvrouw Antie Pyters in echte verweckt, sijnde de aengevinge geschiet door Jancke Ypes nagelaten weduwe van voornoemde Syds Freerx die om alles getrouwelijck te sullen aengeven den behoorlijcken belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, desen 22e februaris 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ28‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelAge Yttes bakker
naastligger ten oosten [staat: westen]Claes Visschers
naastligger ten zuidenAge Yttes bakker
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordenKarrepad
verkoper q.q.Baucke Pieters Rheen, curator overmr. kleermaker
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Antie Pieters
verkoper van 1/2Jancke Ypes voor haar 2 kinderen, weduwe van te Stiens
verkoper van 1/2wijlen Syds Freerx


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Janke Jacobs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieucke Leenders


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0333v van 21 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ50‑00‑00 cgkamer
koperGerrit Gosses, gehuwd met
koperDoedtie Olpherts
naastligger ten oostenJetse Hanses mr. bakker
naastligger ten zuidenJetse Hanses mr. bakker
naastligger ten noordenMolenpad
naastligger ten westende stal van Johannes Tjebbes gortmaker
verkoperJohannes Tjebbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 51Molenpad 6stal
eigenaarJohannes Tiebbes
gebruikerJohannes Tiebbes
huurwaarde totaal03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 32vMolenpad 6stal
eigenaarJohannes Tiebbes
huurwaarde totaal03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio Molenpad 6stal
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerJohannes Tiebbes erven
huurwaarde totaal03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 33rMolenpad 6stal
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 33rMolenpad 6stal en kamer
eigenaarJohannes Tjebbes erv.
gebruikerJohannes Tjebbes erv. cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0035r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hans Jetses


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 33rMolenpad 6stal en kamer
eigenaarJohannes Tjebbes
gebruikerJohannes Tjebbes c.soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0064r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad30‑00‑00 gg1/2 woning
koperAntje Tjerks, weduwe van
koperwijlen Hans Jetses mr. bakker
huurderAaltje Hendriks 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntje Tjerks
naastligger ten westenJohannes Tjebbes
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperYmkjen Jetses, gehuwd met
verkoperClaas Symonsmr. bakker


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0109r van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad30‑21‑00 ggwoning
koperClaas Simons mr. bakker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPhillippus Hanekuik
naastligger ten westenJohannes Tjebbes
naastligger ten noordenMolenpad
verkoper van 3/4Antje Tjerks, weduwe van
verkoper van 3/4wijlen Hans Jetsesmr. bakker
verkoper van 1/4Antje Tjerks voor haar minderjarige dochter


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-109 , folio 33rMolenpad 6stal en kamer
eigenaarJohannes Tjebbes erven
gebruikerJohannes Tjebbes erven c.soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Wijga


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad bij Rapenburg, aan het22‑10‑00 cghuis
koperde weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen
huurderMarijke Wouters
naastligger ten oostenT. Norbruis koopman
naastligger ten zuidenJan Dirks
naastligger ten westende weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen
naastligger ten noordenstraat
verkoperTjietske Claases Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ennes Wijgarogmolenaar


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet volgende perceel in deze akte


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ21‑05‑00 cgwoning
koperAbraham de Ruiter boekbinder
huurderde weduwe van wijlen Joseph de Jong 15‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTheunis Norbruis
naastligger ten zuidenAtze Lubberts
naastligger ten westenhet vorige perceel in deze akte
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperTjebbe J. van der Meulen


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 6Molenpad ZZ wijk G-27637‑00‑00 cghuis
koperSchelte Piers mr. timmerman
huurderHendrikje Hessels
naastligger ten oostenSymon Haantjes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Zeist
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperDouwe Claaseskoemelker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Johannes Durks van Seist... ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-274Molenpad 6wed Johannes van Seistwed Johannes van Seistgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 6erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenhuis (16 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Dirk J. van Zeistoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Fetje Gerrits Olenjus... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Grietje Pieters Kanné... ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Sipke Gerrits Spoelstra... BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-274Dirk Johs. van Zeyst51 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-274Vettie Gerrits Olinjus41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-274Johannes van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Gerryt van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Yetje van Zeyst10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-274Akke D van Zeyst6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-274Molenpad 6Dirk van Seist, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1788), overleden Molenpad G 274, hovenier, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777Molensteeg G-275erv. Rint O. Hilwerda woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad G-319 Adam Lodewijks Hoek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad 6 (G-318)Bauke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Molenpad 6A. Willemsma-


2023
0.16394209861755


  terug