Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 6 (niet bekend) (niet bekend) G-274 G-318
Naastliggers vanMolenpad 6
ten oostenMolenpad 8
ten zuidenKerkpoortstraat 53
ten westenMolenpad 4
ten noordenhet Molenpad


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 6Molenpad ZZ [staat: achter de grote kerk]huis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het Karrepad
 
koperSieds Freercx, gehuwd met800-00-00 CG
koperAntie Pietters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman
naastligger ten westende heer Bijenkorff
naastligger ten noordenMolenpad [staat: Moriaanstraat]
naastliggerSake Romkes
verkoperAlle Minnes, gehuwd met
verkoperPierke Auckes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0116v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSydse Freercks
1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 245r van 22 feb 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Molenpad 6
 
overledeneSyds Freerx, weduwnaar (1) vanrogverschieter
wijlen Antie Pyters
Baucke Pyters oom, geauthoriseerde curatormr. kleermaker [staat: snijder]
huisman Nanne Freerx te Finkum, oom, geauthoriseerde curator over
Antie Sydses kind uit (1)
Freerck Sydses kind uit (1)
overledeneSyds Freerx, gehuwd (2) metrogverschieter
Jancke Ypes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0245r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de here praesiderende burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Syds Freerx in leven rogverschieter, van alle sodanige goederen actien ende credyten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Baucke Pyters mr. snijder ende Nanne Freerx huysman tot Finkum als omen ende geauthoriseerde curatoren over des selfs twee voorkinderen met namen Antie ende Freerck Sydses bij sijn overleden huysvrouw Antie Pyters in echte verweckt, sijnde de aengevinge geschiet door Jancke Ypes nagelaten weduwe van voornoemde Syds Freerx die om alles getrouwelijck te sullen aengeven den behoorlijcken belofte daer toe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, desen 22e februaris 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 6Molenpad ZZkamer
 
koper provisioneelAge Yttes bakker28-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]Claes Visschers
naastligger ten zuidenAge Yttes bakker
naastligger ten westen [staat: oosten]N. N.
naastligger ten noordenKarrepad
verkoper q.q.Baucke Pieters Rheen, curator overmr. kleermaker
verkoper van 1/2de twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Antie Pieters
verkoper van 1/2Jancke Ypes voor haar 2 kinderen, weduwe vanStiens
verkoper van 1/2wijlen Syds Freerx


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarrepad
1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 6Molenpad ZZhuis
 
kopervroedsman Teunis Norbruis 25-00-00 GG
huurderMurk Alberts c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sydse Pieters
naastligger ten zuidenJohannes van Ziegen
naastligger ten westenCornelis Wijga
naastligger ten noordenMolenpad
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader en voorstander van zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, vroedsman, koopt een huis op het Molenpad, verhuurd aan Murk Alberts. Ten O. erven Sydse Pieters, ten W. Cornelis Ennes Wyga, ten Z. Johannes van Lingen?, ten N. de straat. Gekocht van Anna Toussaint x boekhandelaar Folkert v.d. Plaats, voor 1/3, destillateur Johan Daniel Toussaint, voor 1/3, en Gerardus Riemersma te Dokkum x Sibbeltje Ballings? ook als gelastigde van anderen, voor 1/3, als erven van mede-raad in de vroedschap en burgemeester Johan Daniel Toussaint (sr.) voor 25? gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenT. Norbruis koopman
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Norbruis
1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Haantjes
1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Johannes Durks van Seist... ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-274Molenpad 6Johannes van Seist wedJohannes van Seist wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1777Molenpad 6erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis (16 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Dirk J. van Zeistoud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Fetje Gerrits Olenjus... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Grietje Pieters Kanné... ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk G-284, wijk H-144; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Sipke Gerrits Spoelstra... BS huw 1815, huw 1818, huw 1820; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-274; VT 1839; S.G.S. eigenaar van perceel nr. 1779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 641, huis en tuintje, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-274Dirk Johs. van Zeyst51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-274Vettie Gerrits Olinjus41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-274Johannes van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Gerryt van Zeyst15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-274Yetje van Zeyst10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-274Akke D van Zeyst6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-274Molenpad 6Dirk van Seist, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 1788), overleden Molenpad G 274, hovenier, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-274Molenpad 6Wytse Hettemageb 6 sep 1796 Murmerwoude, huwt met Wytske Schors, rogmolenaar in 1851 N.H., Vst 3 jun 1852 uit Wymbritseradeel, A 7 mrt 1859 Leeuwarden zegge Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, wijk G-274, wijk H-185, supp wijk F-387


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777G-275 (Molensteeg)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777G-319 (Molenpad)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1777Molenpad 6 (G-318)Bauke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 6A.Willemsma-
  terug