Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 21(niet bekend)4-196 H-140H-155


Naastliggers vanNieuweburen 21
ten oostenNieuweburen 23
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 19


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0366v van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis no. 11 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningen


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0281r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gequoteerd met nummer 11


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190, pag. 64Nieuweburen 21P. Kummel
4-1901/2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 21wed. Jan Baukes
4-1901/2 no. 1, pag. 64Nieuweburen 21Marten Jansinwooning
4-1901/2 no. 4, pag. 64Nieuweburen 21Gerrit Hendriks
4-1901/2 no. 5, pag. 64Nieuweburen 21Paulus Hansen
4-1901/2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 21Willem Jans
4-1901/2 no. 7, pag. 64Nieuweburen 21Ype Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-1901/2 no. 8, pag. 64Nieuweburen 21Pieter Jurjens
4-1901/2 no. 12, pag. 64Nieuweburen 21Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196, pag. 93Nieuweburen 210‑00‑00 cgde twaalff nieuwe woningen


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Trijntje Yepsgeb 1789 ... , ovl 13 okt 1813 HRL; wijk H-140; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Geert Willems van Vals... Kerk HRL 1794, 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1806, 1807, BS ovl 1811; wed. G. vV. gebruiker wijk H-140, gealimenteerd; eigenaar is J.D. Toussaint wed., 1814. (GAH204); G.W. vV. en Mettje Teunis Claver, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Johan Daniel Toussaint... ingenieur, Sijbrand Toussaint; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk H-140; gebruiker Geert van Vals wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-140Nieuweburen 21J D Toussaint Geert van Vals wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1900Nieuweburen 21Ulbe Ruurds VissergrofsmidsknegtHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Roelof D Visseroud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk H-140; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-140Roelof Dirks Visser31 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
H-140Fetje Ulbes Visser22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-140Neinke Roelofs Faber1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-140Akke Roelofs Faber4 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-140Nieuweburen 21Roelof Dirks Faber, overleden op 14 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 36 jr (geboren 23/11/1808), timmerman, overleden 12 Nieuwe Huizen H 140, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Reino Franses Kievit... Wijnaldum, dv Frans Pieters K en Rinske Rimkes; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-140Nieuweburen 21Sietske Sipkes... Gosses en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 190012 Nieuwe huizen H-140Tetje Visser wed. R. Faberwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1900Nieuwe Buren H-155Freerk van der Molenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1900Nieuweburen 21 (H-155)Andries de Jongwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 21A. de Jongtimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 21C. (Christina) Scheffer wv de Vries
  terug