Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) D-101 D-144
Naastliggers vanNieuwstraat 16
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 18
ten westenOoievaarsteeg 15
ten noordenNieuwstraat 14


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteegje


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0145v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperAntie Lyckeles, weduwe van177-00-00 GG
koperwijlen Jacob Taekes voerman
bewoner en voormalig eigenaarSjoerd Hylckes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Thallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenYede Pieters
verkoper q.q.Hendrick Hendrix, gecommitteerde
verkoper q.q.Claes Andries, gecommitteerden over
verkoperde boedel van Sjoerd Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Lijckles wv Jacob Taekes, voerman, koopt huis oz. Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een doorgaande steeg en wd. Jan Tjallings, ten N. Yede Pieters. Gekocht van de curatoren over de boedel van Sjoerd Hylckes.


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 430r van 11 dec 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Nieuwstraat 16
 
overledeneAntie Lyckles, weduwe van
wijlen Jacob Tekesvoerman
aangeverPieter Lyckles enige oom, geauthoriseerde curator over
Trijntie Jacobs enige nagelaten dochter
ene oude Susanna ligt met belroos te bedde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0430r] Ontzegelinge ende respectieve inventarisatie ende beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Sybrandus Pauw als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Antie Lyckles weduw van wijlen Jacob Tekes voerman, bij de overledene metter doot ontruymt ende nagelaten ende aldaer ten sterfhuyse bevonden ende dat ter instantie van Pieter Lyckles eenige oom ende geauthoriseerde over Trijntie Jacobs, des overledeens eenighste nagelaten dochter, en also seker olde vrouw Susanna genaemt, den behoorlycke eede soude hebben gedaen om alles getrouwelyck aen te geven, vermits somwijlen desen sterfhuyse gefrequenteert heeft ende tegenwoordigh aen de belroos [= wondroos, Erysipelas] syek te bedde is leggende heeft sulx niet connen geschieden, ende also men niemant anders daertoe heeft conen gebruycken seide de voornoemde curator dat hij selfs desen sterfhuyse noch meest heeft gefrequenteert, ende dat hij om desen ook volkomen te vreden was, persisterende, so veel [0430v] nood bij sijn eede, so aenstonds bij sijn authorisatie gedaen, om alles getrouwelyck te sullen aengeven, waerop dan also tot de beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 11e december 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZkamer
 
koper door niaarJohannes Hylkes 20-00-00 CG
geniaarde koperNanning Willems
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenhet pothuis van Schelte Jans
naastligger ten westenSimke Tomas
naastligger ten noordende stal van Harmen Johans
verkoper q.q.Simon Jacobs, curator over de kinderen van zijn broer
verkoperwijlen Dirk Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton koopt een huis zz. Blauwe Trappen. Ten O. en Z. de vroedsman Nollides, ten W. ds. Botterwegh, ten N. de straat. Gekocht van de hypotheek crediteuren van oud-burgemeester en not. publ. Jacobus Goslings.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg en stal


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Johannis Hylkama


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0159r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0344r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0212v van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0224r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0066v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063v van 18 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]kamer
 
koperTomas Lammerts bontwever43-00-00 CG
huurderGerryt Langezaal
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenLieuwe Epkes
naastligger ten noordenSybren Jogchems
verkoperAaltje Meinerts, gehuwd met
verkoperSteven Albertsbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts, bontwever, koopt een camer wz. Nieuwstraat. Ten O. die straat, ten W. Lieuwe Epkes, ten Z. Hendrik Boekholt, ten N. Sybren Jogchems. Gekocht van Aaltje Meinerts x Steven Alberts, bontwever, voor 43 cg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063r van 24 jun 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ [staat: Nije straat]huis
 
koperHille Harmens Hollander, gehuwd metmr. bontwever56-00-00 GG
koperTrijntje Beernts
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenHein Gerrits Brouwer
naastligger ten noordenGerryt Hulscher
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFokke Jans


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230r van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Ecama schoolmeester


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZhuis
 
koperDirk Ecama schoolmeester30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenHein G. Brouwer
naastligger ten noordende weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester
verkoperCatharina Beernds, gehuwd met
verkoperHarmen Jans Weghuismr. bontwever


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ 14/16twee nieuw getimmerde woonkamers
 
koperMinne Abes Faber, gehuwd metmr. grofsmid125-00-00 GG
koperAntje Lieuwes
huurderCasper Dillard
huurderWillem Alama
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenJ. Ruitinga
verkoper q.q.vroedsman Claas Poort, gelastigde van zijn schoonbroer
verkoperDurk Ecama


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ 14/16 [niet vermeld]twee nieuw getimmerde woonkamers
 
koperOene Fokkes, gehuwd met144-00-00 GG
koperHendrikje Everts
huurderBruin Rimmerts
huurderAndele Folkerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoper van 1/2Antje Ydes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Abe Minnes
verkoper van 1/2Wijke Jans, gehuwd metBirdaard
verkoper van 1/2Jarig Jans, erfgenamen van hun kindskindarbeiderBirdaard
erflaterwijlen Antje Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Fokkes x Hendrikje Everts kopen twee voor eenige jaaren nieuw betimmerde woonkamers, thans bij Bruin Rinnerts en Andele Folkerts in gebruik. Geen grondpacht. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. een doorlopende steeg, ten W. Fokke Carsten, ten N. B. van der Ley. Gekocht van Antje Ydes wd. Abe Minnes voor de ene helft, en Gerryt Hettes, mr. wagenmaker als lasthebber van Wijke Jans, huisvrouw van Jarig Jans, arbeider te Birdaard voor de andere helft, voor 144 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0035r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOene Fokkes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0173r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOene Fokkes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Gerrit Jans Veenstra... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-141, beurtschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-101; gebruiker Wiebe Klaasen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-102; gebruiker Marten Visser, wafelbakker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Wiebe Claasenovl voor 1815; gebruiker van wijk D-101, eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-101Nieuwstraat 16Gerrit J Veenstra Wiebe Klaasen wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 109 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
D-101Nieuwstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 79a. woning D-101 en b. woning D-102
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperSaartje Wolff Parvumeur (wv Wolff Friedman Parvumeur, in de b.s. is de familienaam: Parfumeur)
borgJacob Levie de Beer


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
D-101Nieuwstraat 16Woning in de Nieuwstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 829Nieuwstraat 16erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Fetje Renaldesoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Jan J Tichelaaroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-101NieuwstraatJan J Tichelaar38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
D-101NieuwstraatFetje Renaldes37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-101NieuwstraatMeindert Tichelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatArnoldus Tichelaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatJeltie Tichelaar3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatJetske Tichelaar14 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Sake Blok, overleden op 12 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 16/11/1844), overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Anthoon Anthoons Bouma, overleden op 9 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 12 1/2 jr, geboren Makkum 10/12/1833, overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Befke Blok, overleden op 2 november 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 2/9/1841), overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 829D-101 (Nieuwstraat)Friedman Wolf Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 829D-144 (Nieuwstraat)Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 829Nieuwstraat 16 (D-144)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 16 Johannes M. van der Heidestoker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 16G.Visserletterzetter
  terug