Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 22(niet bekend)(niet bekend)D-098D-140


Naastliggers vanNieuwstraat 22
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 24
ten westenNieuwstraat 24
ten noordenNieuwstraat 20


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0109v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Baucke Tjerx


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0199v van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden enReiner Jansen mr. bontwever
naastligger ten zuidenMarijke Jans


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0056r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Beernts


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211r van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZ50‑00‑00 GGhuis
koperHinke Bouwes, weduwe vanherbergierse De Benthem
koperwijlen Pieter Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurderLammert Burgers c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwou
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werff
verkoperJohannes Kramer, vader en voogd vankoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders en houders van het oude reversaalbrief
erflaterwijlen Dirk Bartling, gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Bouwes wv Pieter Scheltema, herbergierse in Benthem, koopt huis in de Nieuwestraat, bewoond door Lammert Burgers c.u., grondpacht 25 st aan de stad. Ten O. de Nieuwestraat, ten Z. Jan Bertels, ten N. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. Willem Boekholt, als koper van het volgende perceel. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van de eigenaars, voor 50 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZ75‑00‑00 GGhuis
koper door niaarMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
geniaarde kopervroedsman Rein Hendriks Fabermr. grofsmid
huurderJan Teutling 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema
naastligger ten noordende weduwe van Schellingwouw
verkoperHendrikje Scheltema, gehuwd met
verkoperYpe Jetzesmr. bakker
verkoperGeertje Scheltema, gehuwd met
verkoperReinder IJsenbeek
verkoper q.q.Rein Smidt, geauthoriseerde curator ensecretaris van Barradeel
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperTaeke Scheltema
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperAntje Scheltema, gehuwd met te Rotterdam
verkoperAndries Spieringshoek te Rotterdam
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperBouwe Scheltemaeerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteit
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, geauthoriseerde administrator over
verkoperde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer
verkopervroedsman Pierre Peaux, competerende uit de boedel en nalatenschap van
erflaterwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Rein Hendriks Faber, mr. grofsmid en mede raad in de vroedschap, huis in de Nieuwstraat, thans bewoond door Jan Teutling c.u. voor 26 cg. Grondpacht 25 st aan de stad. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. Jan Wesseling, ten W. de verkopers, ten N. mej. wd. Schellingwouw. Gekocht van (de geauthoriseerde administratoren over de boedel van) Hinke Bouwes wv P. Scheltema, voor 75 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0145r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber mr. ijzersmid


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 22Nieuwstraat120‑21‑00 GGhuis en wagenhuis
koperHarmen Hessels de Wilde
huurderAlle Fopkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder
naastligger ten noordenMinne Vink
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobus Hogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0257r van 5 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. de Wilde


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0015r van 10 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. de Wilda


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZ50‑00‑00 GGhuis en wagenhuis
koper door niaarJan Bertels koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
geniaarde koperHenne Sydsesvoerman
huurderDirk Jans Kok 26‑00‑00 CG
huurderGerke Reinders 6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer
naastligger ten noordenSybren Seerps
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 22Nieuwstraat WZ725‑00‑00 CGhuis en wagenhuis
koperJan Jacobs Burgraaff, gehuwd met
koperTrijntje Claases
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurderJacob van der Linde c.s.
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer
naastligger ten noordenSybren Seerps Hoedtje
verkoperJan Bertels, gehuwd metkoopman
verkoperGrietje Tingeskoopvrouw


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Geertje Mellesgeb 1805 ... , ovl 26 feb 1813 HRL; wijk D-098, dv Melle Heeres en Lupkje Jacobs; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Jacob Uldriks Wip... HRL 1801, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1822, ovl 1823, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1840; gebruiker wijk D-098, korendrager; eigenaar is Jan Jac. Burggraaf, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Jan Jacobs Burggraaf... 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. (GAH204); J.J.B. en Trijntje Klaassen, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-098Nieuwstraat 22Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 302 van 4 nov 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-098Nieuwstraat 22koopaktefl. 78huis met wagenhuis aan de Nieuwstraat D-098
 
verkoperJacob Jans Burggraaff
koperWybe Schoonhoven


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 824Nieuwstraat 22wed. Wybe Eelkes SchoonhovenwinkelierscheHarlingenhuis (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Feikje Jans Roorda... dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, inlandse kramer in 1851, N.H., turfmeetster in 1861 en ovl wijk D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Marijke van den Berg... vdB, en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1820, ovl 1841; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-098; VT1839; geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Harmen van den Berg en Berber ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-098NieuwstraatTietje de Wilde24 jzeemanHarlingenm, protestant, gehuwd
D-098NieuwstraatBerber Zuiderhout26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-098NieuwstraatWillem de Wilde1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatMaartje de Wilde4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatEnelike de Wilde2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-098NieuwstraatMarijke van der Berg49 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 309 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-098Nieuwstraat 22Marijke van den Berg, overleden op 19 april 184151 jr, overleden Nieuwstraat D 98, laatst wed. Johannes Hendriks de Vries, moeder van Berber Willekes Zuidhof (vrouw van Tjietse Willems de Wilde, zeeman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 123 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-098Nieuwstraat 22Corneliske Tjietses de Wilde, overleden op 20 maart 18469 jr (geboren 25/5/1837), overleden Nieuwstraat D 98/1, dochter van Tjietse de Wilde, zeeman en Berber Zuidhof, zuster van minderjarige Maria, Willem en Pieter Tjietses de Wilde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Dirk Tjeerds Jobstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-098Nieuwstraat 22Klaaske Tuinstra... bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 824Nieuwstraat D-098Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 824Nieuwstraat D-140Albert Willemswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 824Nieuwstraat 22 (D-140)Theunis Willemswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 22T. Willemszoon-
  terug