Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 373-0323-0323-036D-153D-178


Naastliggers vanNieuwstraat 37
ten zuidenNieuwstraat 39
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 35


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0038r van 1 jul 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 37stadswal, aan de54‑00‑00 ggledige plaats
koperSyds Jacobs c.u. te om oost van Harlingen
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenpaardenstal
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiaerd Douwes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024v van 10 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: in de Anjelierstraat bij naast de schippers paardestal]450‑07‑00 gghuis
koperSeerp Sybes c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende schippers paardestal
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouue Abeles
verkoperFolckert Jansentichelaar
verkoper q.q.burgerhopman Evout Jetses Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Sybes c.u. kopen een huis bij naast de schippers paardestal in de Aenielierstraet


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 183v van 13 nov 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 37
inventarisantTrintie Pitters, weduwe van
wijlen Seerp Sybes
requirant q.q.Cornelis Pitters te Berlikum, geauthoriseerde curator over
Sybe Seerps nagelaten zoon
Pitter Seerps nagelaten zoon
aangeverAeff Jans het sterfhuis hebbende gefrequenteerd
inventarisantJanneke Michiels
inleiding bij de boedelinventarisatie[0183v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen bij de here presiderende burgemeesters Bartel Lantingh geadsocieert met Dr. Dominico Wringer, secretaris, van alle goederen ten sterffhuise van Trintie Pitters, weduwe van Seerp Sybes bevonden, alles ten versoecke van Cornelis Pitters wonende tot Belcum [Berlikum] als geautoriseerde curator over Sybe ende Pitters Seerps zoonen, kinderen en erffgenamen van wijlen Trintie, voorschreven opt aengeven van Aeff Jansdochter, 't sterffhuis hebbende gefrequenteerd, naerdat sij om alles getrouuigh sulcx te doen, den ede daertoe staende in handen van welgemelte here commissaris heeft gepresteert waer nae is geprocedeert soo volgh, desen 13e November 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0322v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]440‑00‑00 cghuis met plaats
koperJan Adriaensen, gehuwd met
koperJanke Hanses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende schipperspaardestal
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Wopkes [staat: Aukes]
verkoperGrietie Jans, gehuwd met
verkoperPyter Seerpshuistimmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37pothuis
eigenaarSchelte Jansen
gebruikerSchelte Jansen
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37pothuis
eigenaarSchelte Jans
gebruikerSchelte Jans
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37wagenhuis
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Lammerts
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0285v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Nije straat of Anjelierstraat]170‑00‑00 cg1/2 huis
koperde Doopsgezinde Gemeente
huurderde weduwe van wijlen Feite Arjens c.s.
naastligger ten oostenbolwerk of stadsvesten
naastligger ten zuidende Paardenstallen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beerns
verkopermeerderjarige vrijgezel Jacob Jaspers


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerLeendert Jansen
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerDoopsgezinde Gemeente
opmerkingvergeefs bewoond


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0235v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 37Nieuwstraat OZ [staat: Anjelier of Nijestraat]355‑00‑00 gghuis
koperJan Gerryts, gehuwd met
koperHendrikje Heyns
huurderSwerus Ruirds Bontekoe
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende paardestallen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelier of Nijestraat]
naastligger ten noordenJohannes Gerryts pottenbakker
verkoperde Doopsgezinde Gemeentediaken


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-032Nieuwstraat 37huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerDoopsgezinde Gemeente
opmerkingvergeefs bewoond


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 37huis
eigenaarHarm. Jansen
gebruikerHarm. Jansen
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 37huis
eigenaarHarmen Jansen Kamp
gebruikerHarmen Jansen Kamp
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-036 , pag. 52Nieuwstraat 37Harmen Jans Kamp 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Jan H Kamp... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Johannes Gerrits ter Velde... BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1853, ovl 1881; gebruiker van wijk D-153, wewer; eigenaar is Jan Kamp, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-153Nieuwstraat 37Jan KampJohannes G ter Veldewewer


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-153Nieuwstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 89huis D-153
 
verkoperJan Kamp
koperAte Folkerts Nauta


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 855Nieuwstraat 37 Ate Nauta scheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Atje Freerkszie: Smit; Smeetzel; W.A. Brons; oud 63 jaar, geb Makkum en wonende te HRL 1839; wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Brandt Blanksmaoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Styntje Aukes Dijkstra... wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-153NieuwstraatStijntie A Dijkstra56 jwinkelierscheMakkumgezin 1, v, protestant, weduwe
D-153NieuwstraatBrandt Blanksma36 jMakkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-153NieuwstraatAttie Freerks63 jMakkumgezin 2, v, protestant, weduwe
D-153NieuwstraatJacob Brons24 jblokmakerHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-153Nieuwstraat 37Jan Nielsen, overleden op 15 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 25/6/1844), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-153Nieuwstraat 37Ype Beidschat, overleden op 18 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 17/7/1845), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Aukje van der Vorm... Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 37Hendrikus de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855Nieuwstraat D-153erv. Douwe Tuinstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855Nieuwstraat D-178wed. en erven Harmanus Bonkée woonhuis
Sectie A nr. 855Nieuwstraat D-179wed. en erven Harmanus Bonkée woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 855Nieuwstraat 37 (D-178)Theodorus A. Keijzerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 37A. Oliviertransportarbeider
Nieuwstraat 37T. Weldringtransportarbeider


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Nieuwstraat 37Onbewoonbaar verklaard  terug