Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 103
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1031-151 1/21-224 A-056A-053a


Naastliggers vanNoorderhaven 103
ten oostenNoorderhaven 105
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 101
ten noordenDroogstraat 16


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 103naamloze doorlopende steeg ten oosten


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Sydts Floris* timmerman


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTonys Intes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ bij de verlaten0‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats en loods daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenToenis Intis
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Pyter Aris
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris, gehuwd mettimmerman
verkoperAlyt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste (voor)huis in deze akte


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ [staat: op het noordwesten van het groot verlaat in de noorder nieuwe stad]1024‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenToenis Intes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede (achter)huis in deze akte
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van het voorhuis


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Droogstraat
naastligger ten westenTiebbe Pytters Dreyer


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 206r van 2 okt 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 103
inventarisantJacob Tjebbes Dreyer, gehuwd methoutkoper
aangeverWytske Freerx, gesterkt met haar neef
Fedde Tjeerdts
Pytter Feddes, geauthoriseerde curator overbrouwer
Martje Pytters Dreyer broeders dochter van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0206r] Inventarizatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Tjebbes Drejer in leven burger ende holtcoper binnen Harlingen, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoecke van Pytter Feddes burger ende brouwer als geauthoriseerde curator over Martje Pytters Drejer broeders dochter van de overledene ende alzoo erfgename van de selve, soo ab intestato als ex testamento in dier qualiteit requirent ende Wytske Freerx weduwe van wijlen Jacob Tjebbes Drejer voornoemt, in desen soo veel noodt gesterckt met Fedde Tjeerdts haer neef, requireerde, alles ten overstaen van de presiderende burgemeester in dezen occuperende voor de burgemeester Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt tot desen verordineerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende is in gevolge dies de aengevinge gedaen door de requireerde Wytske Freerx bovengenoemt naedat alvorens zij de belofte om alles getrouwe te zullen aengeven, hadde gedaen, in handen van welgedachte praesiderende burgemeester, [0206v] waerdoor tot de bescrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum desen 2e october 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Feddes


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDina Tiebbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 103huis
eigenaarDina Tiebbes
gebruikerDina Tiebbes
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ419‑14‑12 GGhuis
koperJacob Romkes Braam voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
koperwijlen Anna Reiniers Fontein
naastligger ten oostenburgervaandrig J. Ouwerkerk
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
verkoperde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam koopt als vader van zijn kinderen bij wl. Anna Reiners Fontein een huis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. de vaandrig Johannes Ouwekerk, ten W. en N. de verkoper, ten Z. die haven. Het huis heeft vrij op- en afslag naar de zz. Zoutsloot en is belast met 1/3 van het onderhoud van de wal en van de beide kappen van de D.G. kerk. Gekocht van erven Dina Tiebbes Dreier, voor 419 gg.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294v van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Feddes


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Romkes Braam


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 103huisen (2)
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0146r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Dirx


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0147r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Romke Braem


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ lopend tot achter aan de Droogstraat800‑00‑00 CGhuis
koperHeere Wybrens, gehuwd metmr. metselaar
koperLijsbeth Alberts
huurderPieter Dirks c.u.
huurderTheunis Rimmerts
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Jan Damast
naastligger ten zuidenNoorderhaven en sluis
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar x Lijsbeth Alberts kopen huis c.o.a. met alle goederen nz. Noorderhaven, strekkende achterwaarts tot de Droogstraat, verhuurd aan Pieter Dirks c.u. en Theunis Rimmerts. Geen grondpacht. Ten O. Jan Damast als bewoner en een doorgaande steeg, ten Z. straat, sluys en haven, ten W. de verkoper, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft een voorhuis, zolders en een gang naar achteren, opzij een kamer, dan een plaets, keuken en daarachter een ledige plaets, put en regenwaterbak. De afscheiding tussen dit erf en dat van de verkoper ten W. is mandelig in onderhoud. Kopers van de ledige ruimte (achter) aan de Droogstraat zullen het recht hebben om tegen de zijmuur van het achterhuis van verkoper. te bouwen etc. Gekocht van Feddrik Aitses Mahui, koopman, voor 800 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0001v van 29 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeerre Wybrens


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Wybrens


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0199r van 29 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Wybrens


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0182v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 101, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybren Heeres


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-207 , pag. 16Noorderhaven 103Wybren Heeres


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 103Noorderhaven NZ wijk A-056, A-0631575‑00‑00 CGhuis
koperWatze Ruitinga drogist
huurderWatze Ruitinga
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 160r van dec 1808 , betreft pand A-056 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 103Watse Ruitinga, drogist koopt huis nz. Noorderhaven, wijk A-056. Ten O. erven Dirk Jans, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Verkoper Wybren Heeres, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-224, pag. 24Noorderhaven 103W Ruitinga2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Gajus Andree... in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Johannes Watses Ruitinga... 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes Ruitenga te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-056Noorderhaven 103Watze Johannes Ruitinga... van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-056Noorderhaven 103W Ruitinga G Andrae wedrenteniersche


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 7 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Elisabeth Lyklama a Nijeholt, overleden op 4 september 182944 jr, wed. Gosling Braaksma, vrouw van Johannes Watzes Ruitinga, apotheker Noorderhaven A 56, moeder van minderjarige Mintje-Johanna, Watze en Geertruida-Antoinetta Johannes Ruitinga (uit 2e huwelijk) en Siebe Goslings Braaksma, apotheker (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 378Noorderhaven 103Watze Johannes RuitengaapothecarHarlingenhuis en erf (186 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-056NoorderhavenJohannes Ruitinga59 japothecarHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-056NoorderhavenMentie Ruitinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenGeertruida Ruitinga15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-056NoorderhavenFrouwkje Akkerboom20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3556 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-056Noorderhaven 103Dirk Hendriks van der Molen, overleden op 8 maart 1855Lanen/Spekmarkt A 56, man van Tietje Sjerps van der Sluis, koopvrouw (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van wijlen Ane Hendriks van der Molen (vader van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 583,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 378Noorderhaven A-056Watse Ruitengawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3442Noorderhaven A-053Watze Ruitingawoonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-053Noorderhaven 103provisionele en finale toewijzingfl. 6774herenhuis met tuin en erf aan de Noorderhaven A-053
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
koperJan van der Schoot


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103 (A-053)Antje Hoedemakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 103 Jacobus van der Sluisschelpenvisscherf. 2000f. 2000
Noorderhaven 103 Take Jacob Krijtherijksklerk dir. bel.f. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 103J. v/d Sluisschipper


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14260
Noorderhaven 103Jurjen van Dieken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 103W. (Wibe) v.d. Linde


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 103rijksmonument 20570


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4281Noorderhaven 103
  terug