Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 113
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noorderhaven 1132-1242-1242-168B-003B-003


Naastliggers vanNoorderhaven 113
ten oostende Rozemarijnstraat
ten zuidende Rommelhaven
ten westende Noorderhaven
ten noordenNoorderhaven 111


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad ten noorden van het groot vallaat en de kolk aldaar]933‑00‑00 ggledige plaats van 77 x 26 (west) x 34 (oost) houtvoeten
koperPieter Rintses, gehuwd met
koperHiltien Tyepkes Hillema
verpachter grondde havenisten5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenhet tweede perceel (ledige plaats) in deze akte
verkoper q.q.Enne Jurians, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Arian Dircks, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Pier Annes Reen, gecommitteerden en volmachten van
verkoperde havenisten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Rintses x Hiltie Tijepkes Hillema koopt 2 ledige plaetsen of huissteden aan elkaar, in de Noorder Nieuwestadt, ten N. van het Groot Vallaat en de kolk. Ten O., W. en Z. de straat, ten N. de door Gerryt Dircks gekochte plaets. Er moet binnen 2 jaar een huis worden gebouwd. Gekocht van Inne Jurians, Arian Dircks en Pier Annes Reen, als volmachten van de Havenisten.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0200r van 21 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: bij de twee verlaten]2265‑00‑00 gghuis, houtstek, plaats en loods
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisTiepcke Sioerdts
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisJoris Cornelis
geniaarde koperClaes Frercx Braem c.u.
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 cg
toehaakeen rozenobel en vier ducatons
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenRitske Aebes
verkoperCornelis Daems c.u. en c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarTiaard van der Form
gebruikerTiaard van der Form
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
aanslag huurwaarde10‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 113Grote sluis, bij de1500‑00‑00 cghuis
koperCasparus Brinkman, gehuwd metmr. pan- en estrikbakker
koperWillemyna Carbergh
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenJunius Munters
verkoperJanke Tjeerds van der Form, gehuwd met
verkoperHarmen Agesmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, mr. pan- en estrikbakker x Willemijna Carberg kopen huis bij de Grote Sluis, met vrije in- en uitgang, op- en afslag langs de straat achter het huis. De straten ten O., W. en Z. en Junius Munter ten N. Gekocht van Janke Tieerds van der Form, de vrouw van Harmen Ages, mr. brouwer.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
aanslag huurwaarde08‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0029r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ bij de grote sluis3301‑07‑08 gghuis
koperJan Roorda, gehuwd metontvanger-generaal Barradeel
koperAnna Vermeersch
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester de heer Munter
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
verkoperWilhelmina Carberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roorda x Anna Vermeersch kopen het huis. Ten O., W. en Z. de straat. Ten N. Junius Munter. Gekocht van Casparus Brinkman x Wilhelmina Carberg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarontfanger Roorda
gebruikerontfanger Roorda
aanslag huurwaarde08‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarontfanger Roorda
gebruikerontfanger Roorda
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-124, fol. 34rNoorderhaven 113Jan Roorda , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenschrijver168:10:00 cg28:0:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarontvanger Roorda erven
gebruikerontvanger Roorda erven
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarontvanger Roorda erven
gebruikerontvanger Roorda erven
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-168Noorderhaven 113huis
eigenaarJ. Roorda wed.
gebruikerJ. Roorda wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0271r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: bij de grote sluis aan de Noorderhaven]6000‑00‑00 cghuis
koperJane Hannema koopman
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen P. Munter
verkoperJacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, coopman, koopt huis bij de Grote Sluys aan de Noorderhaven. Ten O., Z. en W. de straat, ten N. erven P. Munter. Het huis is modern gebouwd met alle commoditeiten en vraye vertrekken, Engelsche glaasen, marmore vloeren, solders, keuken, put en bakken voorsien. Vrij van wallen aan twee kanten van het onderhoud van dien, bezwaard met 4 gg. havenistengeld. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob Roorda, coopman, voor 6000 guldens.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-168Noorderhaven 113huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerSjoerd Hannema
aanslag huurwaarde15‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-168 , pag. 42Noorderhaven 113Jan Hannema 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Douwe Hessels Reidsma... en Elisabeth Pieters Siderius; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1827; gebruiker van wijk B-003, timmerknegt; medegebruiker L.R. Wentholt, preceptor; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); D.H.R. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Jan Hannema... id. f. 115:12:0 wegens geleverde 34 lopen mout, ord. no 6, 4 sep 1781. (GAH1112); eigenaar van wijk B-003, gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Ludolph Reinier Wentholt... 1798 Franeker, koopt wind- en rogmolen en weitmolen, wonende te Franeker 1802 BS ovl 1870; gebruiker wijk B-003, percepteur (= preceptor ?); medegebruiker Douwe H. Reidsma, timmerknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-003Noorderhaven 113Jan HannemaL R Wentholtpercepteur
B-003Noorderhaven 113Jan HannemaDouwe H Reidsmatimmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 480Noorderhaven 113 Willem Reinbach vrederegterHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Elisabeth Cornelis Mollema... huw.afk. 20 en 27 mei 1827, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-003; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-003; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Philippe Adrien Braams... 1830, huw 1833, huw 1836, huw 1840; oud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-003; VT1839; P.A.B. eigenaar van perceel nr. 1721 te HRL, stedelijk ontvanger, woonplaats HRL, legger nr. 122, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-003bij de Grote SluisPhilippus Braams38 jzeehandelaars Gravenhagem, protestant, gehuwd
B-003bij de Grote SluisElisabeth Mollema36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-003bij de Grote SluisCornelis Braams11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisJan Babtiste Braams9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisHein Braams4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisMaria Cristiana Braams6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisHolkje Braams2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisGrietje Braams6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisAkke Louwstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisGrietje van der Woude19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1771 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-003Noorderhaven 113Maria Christina Philippes Braams, overleden op 14 december 184916 jr, dochter van Philippe Adrien Braams, zeehandelaar (Grote Sluis B 3) en Elisabeth Mollema, zuster van minderjarige Cornelis-Mollema, Jean-Baptiste, Hein, Holkje, Grietje en Josina-Wilhelmina Philippes Braams. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4803 Nieuwe Huizen B-003Maria Bosma woonhuis


1877 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 113 (geveltop), HarlingenNoorderhaven 113 (geveltop)'1877'


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 480Noorderhaven B-003 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 480Noorderhaven 113 (B-003)Pieter Dirk Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 113 Pieter D. Matak Fonteinhouthandelaarf. 23700f. 33000
Noorderhaven 113 Dirk Matak Fonteinkantoorbediendef. 2200f. 2100


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 113P.D. Matak Fontein149


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 113P.D. Matak Fontein149


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 113P.D. Matak Fonteinhouthandelaar
Noorderhaven 113D. Matak Fonteinkoopman


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113D. Matak Fonteincuprinol tegen houtworm in meubelen, oxanolie


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113D. Matak FonteinN.V v.h. D. Matak Fonteinfabrikant van meubel-cuprinol, tegen houtworm enz.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 113H. (Heerke) Walinga


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113 Walingawoninginrichting


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 113rijksmonument 20573 1877


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 480Noorderhaven 113  terug