Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 351-0211-0211-023A-021A-020


Naastliggers vanNoorderhaven 35
ten oostenNoorderhaven 37
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 33
ten noordende Zoutsloot


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0263r van 28 jun 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35oost_achtervan Trijn Reyners huis en erf tot de Zoutsloot1183‑00‑00 gghuis, houtstek en ledige plaats daar achter ten westen
koperBruyn Gijsses koopman
naastligger ten oostenJurriaen Innes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten westenhet huis en erf van Trijn Reyners
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReyner Minnes, gehuwd met
verkoperGriedt Lubberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBruyn Gijsses, koopman, koopt huis en houtstek met plaats daar achter aan de westzijde, streckende van Trijn Reyners huys ende erff aff tot aende Soutsloot toe. Ten O. Juriaen Innes, ten W. Jacob Hiddes en Trijn Reyners. Gekocht van Reyner Minnes x Griedt Lubberts, voor 1183 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280v van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ [staat: haven]00‑00‑00 cghuis, ledige plaats en loods
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een vorderingFreerck Wygers
naastligger ten oostenhet houtstek van Reynder Minnes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten noordende plaats van Reynder Minnes
verkoperTrijn Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Feddricx
verkoper van 1/2Trijn Reyners, gehuwd met
verkoper van 1/2Doede Jacobs
verkoper q.q.Reynder Minnes, bestevader van en curator over
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Hidde Feddricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Trijn Reyners wv Hidde Feddricx en nu x Doede Jacobs voor 1/2, en Reyner Minnes als bestevader en geauthoriseerde curator over haar kinderen die ze met Hidde heeft voor 1/2, een huis, ledige plaats en loods daar achter, aan de noordzijde van de haven, strekkende noordwaards tot aan Reyner Minnes plaats. Ten O. het houtstek van Reyner Minnes, ten W. Jacob Hiddes, ten N. de plaats van Reyner Minnes. Geen grondpacht.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ [staat: nieuwe haven]495‑00‑00 gghuis
koper provisioneelFredrick Wygers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Haye Laessen, gesurrogeerde voormond over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Fredricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis aan de noordzijde van de nieuwe haven. Waarvan eerste koper is gebleven Frederica Wiggers?, voor 495 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198v van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ00‑00‑00 cghuis en ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
protesteert vanwege een hypotheekde curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpiosecretaris van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes
tekst in de margeD'curatoren over d'naegelatene weeskynderen van wijlen Onnia Geldorpio, in levene secretario deser steede, protesteren per Foppens dat hun d'vercoopinge van de neffens gemelte huysinge ontschadelyck sal zijn, nopende hunne hypotheken specialyck op de huysinge holdende, ende dies onvermindert moegen lijden dat d'vercoopinge voortganck neempt, mits blijvende salffs recht op de cooppenningen. Actum in judicio den 12en februari 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven gemeensman Harmen Claes, een huis en ledige plaats daar achter nz. Noorderhaven.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0205r van 20 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ1590‑21‑00 gghuis
koper provisioneelGerben Tiepckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0070r van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35oostNoorderhaven NZ1444‑12‑00 gg4/6 en 1/3 van 1/6 van een huis met houtstek
koperStoffel Janssen, gehuwd met
koperJantien Reyns
floreenrente0‑07‑12 floreen
eigenaar van 1/6Stoffel Janssen c.u.
eigenaar van 1/3 van 1/6de minderjarige kinderen van hun wijlen moeder Folcku Reyns, zuster van
eigenaar van 1/3 van 1/6Jantien Reyns
naastligger ten oostenGrietke Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFoppe Uftes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6Hotse Reyns, en zijn broers
verkoper van 1/6Jaerich Reyns, en
verkoper van 1/6Wybe Reyns, en hun zuster
verkoper van 1/6Jetscke Reyns, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marten Heeres
verkoper van 1/3 van 1/6meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts, allen mede-erfgenamen van
erflaterhun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses, gehuwd met
erflaterwijlen Pietrick Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Janssen x Jantien Reyns kopen (a) 4/6, en 1/3 van 1/6 huis en houtstek, strekkende tot de Droogstraat.Ten O. Grietke Pieters, ten W. Foppe Ustes.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0150r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]832‑00‑00 gghuis met klein loodsje en plaatsje daarachter
koperGijs Willems, gehuwd met
koperMartien Hessels
naastligger ten oostenGijs Willems c.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten noordenGijs Willems c.u.
verkoperTrijntie Freerckx, weduwe van
verkoperwijlen Claes Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijs Willems x Martie Hessels koopt huis met loods en plaets erachter, nz. Noorder Nieuwe Haven. Ten O. en N. de koper, ten W. Jacob Hiddes, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Trijntje Freercks wv Claes Pieters Jans?, voor 532 gg.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054r van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Gijs Willems


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0054v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Gijs Willems


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0216v van 11 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35oostNoorderhaven NZ1250‑00‑00 cg1/2 huis en twee houtstekken
koperJan Joostes mr. glasmaker te oosteinde van Vlieland
eigenaar van 1/2Anna Gijsberts, gehuwd met
eigenaar van 1/2Rintie Peters
naastligger ten oostenbrouwerij en huis van Laes Laessen
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenMartien Hessels
naastligger ten westenRuird Claessen
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Peters, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperTrijntie Gijsberts
verkoperMartien Hessels*
verkoperRintie Peters*
erflaterwijlen Lijsbet Gijsberts


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0085r van 26 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gijsbert Willems


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234v van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35oostNoorderhaven NZ [niet vermeld]765‑14‑00 gghuis
koperJoost Hayes houtkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema de oude
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gijs Willems
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Pytter Jansen Bentes, gehuwd met
verkoper van 1/2Claertie Meynerts
verkoper q.q.wijlen Jan Joosten, gecommitteerdemr. glasmaker te Terschelling
verkoper q.q.Cornelis Claeses, gecommitteerden uitblokmaker
verkoper van 1/2de crediteuren van wijlen Gijsbert Rinties


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0027v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ bij de Vischmercks brugge425‑00‑00 gghuis
koper door niaarJoost Hayes koopman
geniaarde koperHylckien Martens, en
geniaarde koperSytske Martens
huurderJan Netters wijdschipper
naastligger ten oostenJoost Hayes
naastligger ten noordenJoost Hayes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenGoitien Clases Braam c.s.koopman
verkoperJurjen Claesen Fontein
verkoperReyner Claesen Fontein
verkoper q.q.Gillis Vermeersch, curator
verkoper q.q.Reyner Gijsberts Fontein, curatoren over
verkoperClaes Gijsberts
verkoperGijsbert Janses
verkoperDirk Dirxenbakker
verkoper van 3/10Arjaentie Gijsberts


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212r van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Haies


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 4Noorderhaven 35twee huizen
eigenaarJan Haies wed.
gebruikerJan Haies wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35huisen (twee)
eigenaarJan Haies wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35twee huizen
eigenaarwed. Jan Hayes
gebruikerwed. Jan Hayes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Hayes koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0209v van 19 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Jansen van der Hout koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerEvert Nieuwenhuis
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerSybe Aukes
huurwaarde40‑08‑00 cg
huurwaarde totaal110‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑08‑02 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0163v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk van der Hout


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-021Noorderhaven 35Trijntje Everts Oosterbaan, bestaande uit 1 persoon10‑00‑00 cg0
1-021Noorderhaven 35wed. Sybe Aukes, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg00‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerSybe Aukes
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerTrijnke Oosterbaan
huurwaarde56‑00‑00 cg
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-021, fol. 3rNoorderhaven 35Sybe Aukes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenvisafdraegster6:12:00 cg1:2:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout wed.
gebruikerSybe Aukes
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerHein Joukes
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 2vNoorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerSybe Aukes
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerHein Joukes
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-023 , folio 3vNoorderhaven 35huis
eigenaarF. van der Hout
gebruikerJacob Jelles
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede en derde perceel in deze akte


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35westNoorderhaven NZ5285‑00‑00 gghuis
koperJan Auckes Bakker koopman
huurderJacob Jelles c.u.60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (b) een mooi huis ten O. en N. naast a), ten W. v.d. houtschuur, verhuurd aan Jacob Jelles (met beschrijving). Alle drie percelen zijn pro quota belast als andere Havenisten. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35oostNoorderhaven NZ5285‑00‑00 ggpakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek
koperJan Auckes Bakker koopman
huurder kamerAlbert Egberts c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste en tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Hout
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (c) een ruim pakhuis dat eerder in 2 woonkamers was verdeeld en nog 2 schoorsteenmantels heeft, met zolder en kelder, zoals het nu wordt gebruikt door de verkoper voor zijn wijnhandel, met uitgang op de Zoutsloot, een open hout stek met een kamer of kantoortje dat op de haven uitziet, en nog een (verhuurde) kamer met haard- en bedstede. Ten O. Bente IJsenbeek, ten W. de vorige percelen, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-023 , folio 3vNoorderhaven 35huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 1-022


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0140v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35Noorderhaven NZ3010‑21‑00 gghuis met twee daarachter staande houtschuren
koperPieter Lensius, gehuwd met
koperAnna Hibma
huurderJacob Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten oostenSikke B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius x Anna Hibma koopt een huis met 2 houtschuren erachter, nz. Noorderhaven, verhuurd aan Jacob Tjallingii. Ten O. Sicco IJsenbeek, ten W. de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de gelastigden van Jan Aukes Backer, voor 3010 gg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0168v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Lensius koopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-023 , folio 3vNoorderhaven 35huis
eigenaarPieter Lenzius
gebruikerPieter Lenzius
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0301r van 13 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35Noorderhaven NZ en uitlopend op de Zoutsloot2145‑07‑00 gghuis
koperRein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel
naastligger ten oostenSicco IJsenbeek koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenRein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Pieters Hibma, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Willems Houtsma, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperPieter Lensius, gehuwd met
verkoperAnna Jacob Hibma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Smit, secretaris en boelgoedontvanger van Barradeel, koopt een fraai huis met 2 houtschuren erachter, nz. Noorderhaven, strekkende tot aan de Zoutsloot, zoals het door Pieter Lensius werd bewoond en gebruikt als houthandel. Ten O. Sicco IJsenbeek, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Overname van de inboedel tegen taxatie, en de schoorsteenmantel in de voorkamer wordt speciaal genoemd. Lange, uitgebreide acte. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Pieter Lensius x Anna Jacobs Hibma, voor 2135 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0063r van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 35Noorderhaven NZ1930‑00‑00 gghuis met twee houtschuren
koperBarend Visser koopman
huurderPiers
naastligger ten oostenSicco B. IJzenbeek koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenjuffrouw Foekje Nieuwenhuis
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Hannema, curator
verkoper q.q.S. Wijma, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Rein Smit, gehuwd metoud secretaris van Barradeel te Sexbierum
verkoper op eigen naamFoekje Nieuwenhuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser koopt een huis met 2 houtschuren er achter, nz. Noorderhaven en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Sicco B. IJsenbeek, ten W. Foekje Nieuwenhuis, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. (Lange acte.) Gekocht van de curatoren over de boedel van Rein Smit, oud-secr. van Barradeel, voor 1/2 en Foekje Nieuwenhuis wv Rein Smit, voor 1/2, voor 1930 gg.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0073v van 4 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0125r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0033v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-021, pag. 3Noorderhaven 35


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-023 , pag. 3Noorderhaven 35B. Visscher 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Barend Jansen Visser... wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Bouwe Rodenhuis... Pieters Scheltema; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, ovl 1834; gebruiker van wijk A-021, kantoorbediende; eigenaar is B. Visser & zoon 1814. (GAH204); B.R. eigenaar van percelen nrs. 49 en 53 te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-021Noorderhaven 35B Visser & zoonB Rodenhuiskantoorbediende


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 325Noorderhaven 35erven Pieter Rodenhuis Harlingenhuis en erf (276 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Dirk van Dam... huwt met Maria de Vries, chirurg en vroedmeester A 2 nov 1854 naar Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Fetje Tilstraoud 32 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Leonora J Bangaoud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Pieter Adama Zijlstra... huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Zijlstra en Dirkje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-021Noorderhaven29 jcommissionairHarlingenm, protestant, gehuwd
A-021Noorderhaven28 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-021Noorderhaven2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-021Noorderhaven6 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-021Noorderhaven32 jBerlikumv, protestant, ongehuwd
A-021Noorderhaven20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Maria de Vriesgeb 1810 Frl, huwt met Dirk van Dam, A 2 nov 1854 Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 325Noorderhaven A-021Jacob Sloterdijk woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 325Noorderhaven A-020wed. en erven Daniël Snijder woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 325Noorderhaven 35 (A-020)E.M. Trampen (wed. D. Snijder)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 35D. Snijderhouthandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 35A. (Andries) Nauta


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 35rijksmonument 20540


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7320Noorderhaven 35


2023
0.09111213684082


  terug