Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 551-0321-0321-035A-031A-029


Naastliggers vanNoorderhaven 55
ten oostende Noorderhaven
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 53
ten noordende Droogstraat


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269r van 17 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]1750‑00‑00 gghuis
koperJan Andries, gehuwd met
koperLijsbet Simens
koperTiaart Lollis, gehuwd met
koperAntie Rinckes
naastligger ten oostenFoppe Uuftes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJurrien Hiddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Arians, gehuwd met
verkoperAmarens Pieters


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven tot achter in de Droogstraat toe]2400‑00‑00 gghuis, hof, plaats en loods
koperDirck Douwes, gehuwd metschipper
koperTrijntie Sytses
naastligger ten oostenReynsk Seerps*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Foppe Uiftes*
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jurien Hiddes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Anne Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Douues, schipper x Trijntie Sytses kopen een huis, hof, plaats en loods nz. Noorderhaven tot in de Droogstraat. Ten O. Reynsk Foppes, ten W. wd. Jurien Hiddes. Geen grondpacht. Uitgezonderd van de koop is 'het uythangende boort daer noorwegen nu geschildert staet'. Gekocht van Lijsbet Symens, laatst wd. Van Anne Hendricx voor 2400 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0079v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ590‑00‑00 gghuis met een hof daaragter
koperPieter Doekes, gehuwd metmr. sigarenmaker
koperSijke Douwes
naastligger ten oostende huisinge van Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTjerk Feddricks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMein Dirxwinkelierse


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarPieter Doeckes
gebruikerPieter Doeckes
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarPieter Doeckes
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarPyter Doekes
gebruikerPyter Doekes
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0354r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ1050‑00‑00 gghuis
koperRomulus Backer advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Barradeel
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.koopman
naastligger ten noordenDroogstraat en uitgang
verkoper q.q.Ycke Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, mede-advocaat bij het Hof van Friesland en oud-secr. van Barradeel, koopt een mooi huis met een hof erachter, nz. Noorderhaven. Met in- en uitgang in de Droogstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. Willem Pieters Mouter, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yke Goverts, voor 1050 gg.


1731 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 55, HarlingenNoorderhaven 55Op de kroonlijst zijn de cijfers '1731' verwerkt


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0387r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ1464‑00‑00 cghuis
koperJob Aukes Backer koopman
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Pieter Doekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRomke Cornelis Backeradvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJob Aukes Backer, koopman, koopt een huis nz. Noorderhaven, zoals de verkoper het onlangs heeft gekocht van erven Pieter Doekes. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. Willem Pieters Mouter?, ten Z. die straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Romcke Cornelis Backer, advocaat bij het Hof van Frl, te Harlingen, voor 1464 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarJob A. Bakker
gebruikerJob A. Bakker
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarAuke Bakker
gebruikerAuke Bakker
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-032, fol. 4rNoorderhaven 55Auke J. Bakker cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 1 kindcoopman150:0:00 cg25:0:00 cgbestaet wel en begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarAuke Backer
gebruikerAuke Backer
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarAucke Backer erven
gebruikerAucke Backer erven
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 55huis
eigenaarAuke Bakker wed.
gebruikerAuke Bakker wed.
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-035Noorderhaven 55huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJoh. Spree
huurwaarde160‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑04‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0119r van 22 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ3900‑00‑00 cghuis
koperSikke Popta, gehuwd metmr. chirurgijn
koperJenechie Steensma
naastligger ten oostends. van Assen predikant
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan A. Backerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Popta, chirurgijn, x Jancke Steensma koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. ds. van Assen, ten W. Marten Fokkes, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het is een redemptiekoop, want de verkoper Jan Aukes Backer heeft het recht om het binnen drie jaar terug te kopen tegen dezelfde prijs.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-035 , pag. 4Noorderhaven 55S. Popta 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Martinus Gerbrandus Pettinga... van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerbrand Pettinga en IJda Olivier; Nieuwland, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Sikko Popta... van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-031Noorderhaven 55Sikko PoptaSikko Poptachirurgijn


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 339Noorderhaven 55 Sicco Popta chirurgijnHarlingenhuis en erf (261 m²)


1834 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-031Noorderhaven 55provisionele en finale toewijzingfl. 40562 huizen A-030 en A-031
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperNicolaas Faassen


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Lutske Tjibbes van der Meulen... ovl 1845, ovl 1847, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, (vnm: Loetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-031; VT1839; Loetske Rintjes wed Johannes van der Meulen op het lyf en leven van L.T. vdM., op lijst van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-031NoorderhavenMartinus Pettinga49 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-031NoorderhavenLoetske van der Meulen47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-031NoorderhavenPietertje D Idzerda27 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Folkert Scheltes van der Hoef... en Saakje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 339Noorderhaven A-031erv. Gerrit J. Veenstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 339Noorderhaven A-029 Simon Wiarda woonhuis


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2061 van 21 jan 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-029Noorderhaven 55provisionele veilingfl. 4689herenhuis en erf aan de Noorderhaven A-029
 
verkoperHenderika van der Heide
provisioneel koperDirk van der Meer


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 339Noorderhaven 55 (A-029)Henderika van der Weide (wed. S. Wiarda)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 55 Hero Gerrit Harkemadirect. H.B.S. & B.A.S.f. 3700f. 3800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 55W. Dokter-
Noorderhaven 55H.G. Harkemadir. h.b.s.
Noorderhaven 55mej. L.Z. Harkemaleerares h.b.s.
Noorderhaven 55J. v/d Werf-
Noorderhaven 55H. v/d Werfonderwijzeres
Noorderhaven 55bovenIJ. Norel-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 55T. (Tjitte) Jellema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 55rijksmonument 20550


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 339Noorderhaven 55  terug