Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 55 1-032 1-035 A-031 A-029
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 55 1-156 1-035 A-031 A-029
Naastliggers vanNoorderhaven 55
ten oostende Noorderhaven
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 53
ten noordende Droogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248v van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Arians
1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269r van 17 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]huis
 
koperJan Andries, gehuwd met1750-00-00 GG
koperLijsbet Simens
koperTiaart Lollis, gehuwd met
koperAntie Rinckes
naastligger ten oostenFoppe Uuftes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJurrien Hiddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Arians, gehuwd met
verkoperAmarens Pieters


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven tot achter in de Droogstraat toe]huis, hof, plaats en loods
 
koperDirck Douwes, gehuwd metschipper2400-00-00 GG
koperTrijntie Sytses
naastligger ten oostenReynsk Foppes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Jurien Hiddes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Anne Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Douues, schipper x Trijntie Sytses kopen een huis, hof, plaats en loods nz. Noorderhaven tot in de Droogstraat. Ten O. Reynsk Foppes, ten W. wd. Jurien Hiddes. Geen grondpacht. Uitgezonderd van de koop is 'het uythangende boort daer noorwegen nu geschildert staet'. Gekocht van Lijsbet Symens, laatst wd. Van Anne Hendricx voor 2400 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 57west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Douwes
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201v van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0232v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMein Dirks
1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0079v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZhuis met een hof daaragter
 
koperPieter Doekes, gehuwd metmr. sigarenmaker590-00-00 GG
koperSijke Douwes
naastligger ten oostende huisinge van Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTjerk Feddricks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMein Dirxwinkelierse


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarPieter Doeckes
gebruikerPieter Doeckes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
1-156Noorderhaven 55hoff
eigenaarJan Auckes Backer
gebruikerJan Auckes Backer
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032Noorderhaven 55huis
eigenaarPieter Doeckes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-7-1720
1-156Noorderhaven 55hoff
eigenaarJan Auckes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032 Noorderhaven 55huis
eigenaarPyter Doekes
gebruikerPyter Doekes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG
1-156 Noorderhaven 55hoff
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0354r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZhuis
 
koperRomulus Backer advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Barradeel1050-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.koopman
naastligger ten noordenDroogstraat en uitgang
verkoper q.q.Ycke Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomulus Backer, mede-advocaat bij het Hof van Friesland en oud-secr. van Barradeel, koopt een mooi huis met een hof erachter, nz. Noorderhaven. Met in- en uitgang in de Droogstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. Willem Pieters Mouter, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yke Goverts, voor 1050 gg.


1731 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 55, HarlingenNoorderhaven 55Op de kroonlijst zijn de cijfers '1731' verwerkt


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0387r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZhuis
 
koperJob Aukes Backer koopman1464-00-00 CG
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Pieter Doekes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Pieters Mouter n.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRomke Cornelis Backeradvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJob Aukes Backer, koopman, koopt een huis nz. Noorderhaven, zoals de verkoper het onlangs heeft gekocht van erven Pieter Doekes. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. Willem Pieters Mouter?, ten Z. die straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Romcke Cornelis Backer, advocaat bij het Hof van Frl, te Harlingen, voor 1464 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032 Noorderhaven 55huis
eigenaarJob A. Bakker
gebruikerJob A. Bakker
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
1-156 Noorderhaven 55hoff
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-032 Noorderhaven 55Auke Bakker, bestaande uit 3 personenbiedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-032 Noorderhaven 55huis
eigenaarAuke Bakker
gebruikerAuke Bakker
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
1-156 Noorderhaven 55hof
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJan Aukes erv.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0258r van 12 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Backer
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0003r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 57west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan A. Backer koopman
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0019r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Backer
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0119r van 22 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 55Noorderhaven NZhuis
 
koperSikke Popta, gehuwd metmr. chirurgijn3900-00-00 CG
koperJenechie Steensma
naastligger ten oostends. van Assen predikant
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan A. Backerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Popta, chirurgijn, x Jancke Steensma koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. ds. van Assen, ten W. Marten Fokkes, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Het is een redemptiekoop, want de verkoper Jan Aukes Backer heeft het recht om het binnen drie jaar terug te kopen tegen dezelfde prijs.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0132r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicco Popta, gehuwd metchirurgijn
naastligger ten oostenJenkjen Steensma
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-032 Noorderhaven 55S Poptade zoon studiosus te franequer
1-032 Noorderhaven 55Claas Molenaar, 21 jaar, gehuwdinwooning, chirurgijnsknegt


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-035 Noorderhaven 55S Popta6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Martinus Gerbrandus Pettinga... van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerbrand Pettinga en IJda Olivier; Nieuwland, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Sikko Popta... van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis; medegebruiker Jan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-031Noorderhaven 55Sikko Popta Sikko Popta chirurgijn


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 339Noorderhaven 55Sicco PoptaHarlingenchirurgijnhuis en erf (261 m²)


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
adressoortbedraggebruik
A-031Noorderhaven 55provisionele en finale toewijzingfl. 40562 huizen A-030 en A-031
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperNicolaas Faassen


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Lutske Tjibbes van der Meulen... ovl 1845, ovl 1847, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, (vnm: Loetske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-031; VT1839; Loetske Rintjes wed Johannes van der Meulen op het lyf en leven van L.T. vdM., op lijst van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-031NoorderhavenMartinus Pettinga49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
A-031NoorderhavenLoetske van der Meulen47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-031NoorderhavenPietertje D Idzerda27 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-031Noorderhaven 55Folkert Scheltes van der Hoef... en Saakje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 339A-031 (Noorderhaven )Jacob Tj. Vellingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 339A-029 (Noorderhaven)Simon Wiardawoonhuis


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2061 van 21 jan 1903
adressoortbedraggebruik
A-029Noorderhaven 55provisionele veilingfl. 4689herenhuis en erf aan de Noorderhaven A-029
 
verkoperHenderika van der Heide
provisioneel koperDirk van der Meer


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 339Noorderhaven 55 (A-029)Henderika van der Weide (wed. S. Wiarda)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 55 Hero Gerrit Harkemadirect. H.B.S. & B.A.S.
vorige grondslagf. 3700
huidige grondslagf. 3800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 55W.Dokter-
Noorderhaven 55H.G.Harkemadir. h.b.s.
Noorderhaven 55mej. L.Z.Harkemaleerares h.b.s.
Noorderhaven 55J. v/d Werf-
Noorderhaven 55H. v/d Werfonderwijzeres
Noorderhaven 55bovenIJ.Norel-


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 55T. (Tjitte) Jellema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 55rijksmonument 20550


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 339Noorderhaven 55
  terug