Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 78
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 787-1537-1537-156C-150C-140


Naastliggers vanNoorderhaven 78
ten oostenNoorderhaven 80
ten zuidenVoorstraat 33
ten westenNoorderhaven 76
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 78naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048r van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten oostenAllert Auckes


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0048r van 8 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Haven ZZ182‑04‑00 gghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Thomas
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Aesge Rabodus te Leeuwarden
verkoper (gesuccumbeerde)Eepe Watses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Aesge Rabodus te Leeuwarden en tot achterdele van Eepe Watses, een huis zz. van de haven. Ten O. Allert Auckes, ten W. Hendrick Thomas.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0139r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten oostenAllert Auckes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0139r van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ [staat: haven ZZ] achter het huis van de zoon van Egbert Claes1575‑00‑00 gghuis daer het Vergulden Kalff uutsteeckt, behalve de twee borden die daar in de gevel vaststeken, waarin het vergulde kalf en het uitzicht geschilderd zijn met de stokken
koperJan Stoffels, gehuwd metbrouwerhet Vergulde Kalf
koperGrietke Pieters Bontemans
verpachter grondde verkoper Ippe Waatzes c.u.1‑08‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekde erfgenamen van wijlen Tijs Wytties, gehuwd met
protesteert vanwege een hypotheekMary Dirx
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten zuidenEgbert Claesen
naastligger ten westenGrietien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan de Blauwers
naastligger ten westenHendrick Tomas
naastligger ten westensteeg naar de Voorstraat in halve eigendom
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperIppe Waatzes, gehuwd met
verkoperMaycke Hendricxs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Stoffels, brouwer x Grietke Pieter bontemans dochter kopen een huis daer het vergulden Calff wtsteeckt, staende aende zuydzijde vande haven achter Egbert Claes, strekkende van Egbert Claes noordwaards tot aan dezelfde haven. Ten O. Allert Auckes, ten Z. Egbert Claes, ten W. Grietie Jan d'blauwers met Hendrick Tomas. Met eigendom van de halve steeg voor naar de Voorstraat ten westen van Egberts huis. Den twee borden daer inde gevels wtsteeken waer inne het vergulden Caff ende wtrecht geschildert zijn mitte stocken diemen daer wt sullen moegen neemen, gelickmen oock wt het huys sullen neemen allet geene die huyrluyden daer inne selffs hebben gemaeckt. Oock dat den proclamanten daetlicken gehouden sullen weesen wederomme wech te breecken zeekere stoep ofte sitbanck daer nu tegenwoordich gemaeckt is voor aende straete onder den lyoff vande voors. Gritie ende dat daer dien dselve stoep oock op een affbreeck aldaer is geset ende haer nyet langer geleegen is dselve stoep aldaer te laeten gebruycken. Grondpacht 28 st aan de verkopers. Gekocht van Ippe Waatzes x Maycke Hendricx, voor 1575 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten oostenAllert Auckes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0234v van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Nieuwe Haven ZZ00‑00‑00 cghuis genaampt het Vergulden Calff
koper provisioneelN. N. het Vergulde Kalf
verpachter grondIppe Waatzes
bewonerYmpcke, weduwe van
bewonerwijlen Hans Cardenael
naastligger ten oostenAllert Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Dierck Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Stoffels, gehuwd metbrouwer
verkoperGrietke Pieters Bontemans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Reyner Cornelis alias Rijkeleelck, als crediteur van) brouwer Jan Stoffels x Grietke Pieters, (a) een huis genaempt het vergulden Calff zz. nieuwe haven, nu bewoond door Ympcke wv Hans Cardenaels. Ten O. Allert Auckes, ten W. burgemeester Dirck Willems. Grondpacht aan Ippe Waatzes.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0247r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0247r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Haven ZZ600‑00‑00 gghuis genoempt het Vergulden Kalff
koper provisioneelReyner Cornelis anders Rickeleeckhet Vergulde Kalf
bewonerYmpcke, weduwe van
bewonerwijlen Hans Kardenael
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Stoffels c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsingaa) huis aende zuydzijde vande haeven, genoempt het vergulden kalff, daer nu tegenwoordich bewoent wordt bij Ympck, Hans Kardenael weduwe, toebehoorende Jan Stoffels c.u. als gecondemneerde, ende nu onlangs vercoft, waer aff eerste cooper is gebleeven Reyner Cornelis anders Rijkeleeck, als triumphant, voor 600 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342r van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]683‑00‑00 ggdwarshuis of kamer met plaats of erf
koper finaalAebe Teyes te Ameland
verpachter grondde verkopers Jan Stoffels c.u.0‑07‑00 cg
bewonerSicke Aggesgortmaker
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Trijn Folckers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Stoffels, gehuwd met
verkoperGrietgien Bontemans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAele Teyes te Ameland koopt een dwarshuis of kamers zz. Nieuwe Haven, nu bewoond door gortmaker Sicke Agges. Ten O. een steeg en erven Pieter Dircx, ten W. erven Trijn Folckerts. Grondpacht 7 st aan de verkopers. Gekocht van Jan Stoffels x Grietgien Bontemans, voor 683 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Allerts, en zijn broer
naastligger ten oostenCornelis Allerts, en zijn broer
naastligger ten oostenArian Allerts
naastligger ten oostenArian Allerts


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1550‑00‑00 ggten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnen
koperIsbrant Pieters, gehuwd metgrootschipper
koperGeertien Jacobs
verpachter grondEepe Watses 1‑08‑00 cg
huurderJan Tolman? e.a.
huurderHendrick de Wilde e.a.
naastligger ten oostenCornelis Allerts, en zijn broer
naastligger ten oostenArian Allerts
naastligger ten zuidenhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse Reyns
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperOcke Sipckes, gehuwd met
verkoperHotscke Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Pieters, grootschipper x Geertie Jacobs kopen een ten dele nieuw huis, bewoond door Jan Tielman, Hendrick de Wilde en nog 4 andere huisgezinnen, zz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis en Arian Allerts, ten Z. de verkopers, ten W. Jetse Reyns, ten N. de Noorderhaven. Grondpacht 28 st aan Eepe Watses of zijn erven. Gekocht van Ocke Sipckes x Hotske Sybes voor 1550 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Bij de kettingbrug op de nieuwe haven400‑00‑00 gg3/4 van 1/2 huis
koperJacob Jans Stout
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarAnna, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Jelle Sickes
verkoperBaeffgen Harmens, geassisteerd door haar voogdbierschooister te Amsterdam
verkoperPieter Carels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jans Stout koopt 3/4 van 1/2 huis op de nieuwe haven bij de kettingh brugge eertijds toebehoort hebbende aan Jelle Sickes weduwe, voor 400 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0102r van 9 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gatties
naastligger ten oostenGerben Gatties


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0102r van 9 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ 76/786020‑00‑00 gghuis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaats
koperJan Aeltyes, gehuwd metsmid
koperFrouckie Wybes
huurderPiecke Cornelis 54‑00‑00 gg
naastligger ten oostenGerben Gatties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHero Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen Stoutbierschooier te Amsterdam


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weeskinderen van Isbrant Pieters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten oostenWijntien Alefs


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ bij het Raadhuis1070‑00‑00 gghuis
koperJohannes Janssen koopman
niaarnemerPiter Hendricx als volle susterling van de verkopersbrouwer te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTeake Lauta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Pyters apotheker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Pyters apotheker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: ten noorden en naasten van de weduwe en erfgenamen van Gerbrant Hebbes strekkende tot aan het huis ten noorden met de plaats en loods tot aan de straat]1501‑00‑00 gghuis
koper door niaarFrancina Kyl mede voor haar kinderen, weduwe van
koper door niaarwijlen Gerbrandus Hebbaeo
geniaarde koperJohannes Janssenkoopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Pyters apotheker
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerbrant Hebbes
naastligger ten zuidensteeg [staat: vrije in- en uitgang naar de Voorstraat]
naastligger ten westenTake Lauta
naastligger ten westenLenard Croddebos
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Pyters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLambartus Theodori


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ ten westen bij het raadhuis930‑00‑00 gghuis op een verwulfde kelder
koperIpke Jelles c.u.herbergier
naastligger ten oostenGatie Gerbens stadsmakelaar
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenplaats en keuken van Francina Kyl
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Taco Lauta
naastligger ten noordenhet achterhuis van Francina Kyl
verkoperde hypothecaire crediteuren van Lambartus Theodori, gehuwd metprocureur postulant
verkoperAntie Teeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpke Jelles, herbergier, c.u., kopen een huis op een gewelfde kelder, zz. Noorderhaven, ten W. van het Raadhuis. ten O. Gatie Gerbens, stadsmakelaar, ten W. de plaets en keuken van Francina Kyl en wd. burgemeester Taco Lauta, strekkende van de Voorstraat noordwaarts tot het achterhuis van Francina Kyl etc. etc. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Tarquinius Theodori, proc. post. x Antie Teeckes, voor 930 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpke Jelles


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ550‑00‑00 gg1/2 huis
koperCornelius Walsweer c.u.procureur postulant
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Gattje Gerbens
naastligger ten zuidenhet achterhuis van de erfgenamen van wijlen Francina Kyll
naastligger ten westenhet plaatsje en keuken van de erfgenamen van wijlen Francina Kyll
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen Bremen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntje Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Ypke Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelius Walsweer, proc. post. koopt 1/2 huis. Ten O. Gattie Gerbens, ten W. erven Francina Kyll en het huis 'Bremen', ten Z. erven Francina Kyll. Gekocht van Antje Heeres wv Ipke Jelles.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ ten westen bij het Raadhuis1100‑00‑00 gg1/2 huis
koperCornelius Walsweer
eigenaar van 1/2Antje Heeres, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Ypke Jelles
huurderCornelius Walsweer procureur
naastligger ten oostenGattje Gerbens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenplaats en keuken van de erfgenamen van wijlen Francina Kyll
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen Bremen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Ypke Jelles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Cornelius Walsweer, gehuwd metnotaris
naastligger ten oostenJancke Paradijs


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Walsweer


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten oostenburgemeester Otte Knijff


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: noorder nieuwe haven] bij de beurs1200‑00‑00 gghuis op een dubbel erf
koperdr. Sibrandus Bechius, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
koperYda Kyll
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
bewonerLieuwe Willems Graaff
bewonerde verkoperse Jancke Jans Paradijs
naastligger ten oostenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten zuidende koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westengemeensman Velthuys
naastligger ten westenPieter Jansen Noordewint
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven en straat]
verkoperJancke Jans Paradijs, weduwe van
verkoperwijlen dr. Cornelius Walsweer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Sibrandus Bechius, mede advocaat van het Hof van Friesland x Yda Kyll kopen een huis op een dubbel erf met tuin zz. Noorderhaven bij de beurs. Ten O. burg. Otte Knijff, ten Z. de koper, ten W. gemeensman Velthuys en Pieter Jansen Voordewint, ten N. de haven en straat. Nu bewoond door de verkopers en Lieuwe Willems Graaff. Grondpacht 14 st. of misschien meer, voor risico van de koper. Gekocht van Jancke Jans Paradijs wv Cornelius Walsweer, voor zichzelf en als boedelhoudster van haar overleden man, voor 1200 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 144Noorderhaven 78huis
eigenaardr. Bechius erven c.soc.
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
grondpacht aanArjen Robijns
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 95rNoorderhaven 78huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720
grondpacht aanArjen Robijns
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg
opmerkingaen de boode ruwel betaelt


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Simens koopman
naastligger ten oostenJan Simens koopman


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven 76/78 ZZ bij de Korenbeurs416‑07‑00 gghuis
koper door niaarFoekle Jorritsma n.u.mr. chirurgijn te Tzummarum
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisDirk Huygens, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisStijntie Hendriks
geniaarde koperSybren Wybrenskoopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenJan Simens koopman
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Corwer
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio Noorderhaven 78huis
eigenaarFokle Jorritsma
gebruikerSybren Wijngaert
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
grondpacht aanArjen Robijns
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 95vNoorderhaven 78huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerdr. Visser
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑10 cg
grondpacht aanArjen Robijns erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑12 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Haakma commies


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-153Noorderhaven 78Willem Haakma, bestaande uit 3 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 95vNoorderhaven 78huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikercommijs Haekma
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg
grondpacht aanerv. Arjen Robijns
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-153, fol. 133rNoorderhaven 78Haekma , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderencommys van de convoyen52:17:00 cg8:16:00 cgbestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Wijngaarden


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet Jans
naastligger ten oostenLijsbet Jans


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ712‑07‑00 gghuis en tuintje
koperClaas Yedes Wijngaarden, gehuwd metschrijf- en rekenmeester
koperPleuntje Annes
huurderHaakma commies
naastligger ten oostenLijsbet Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Taekes
naastligger ten westenhet pakhuis van Wildschut
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperWybren Wijngaardkoopman te Franeker
verkoperJohannes Wijngaardkoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Ydes Wijngaarden, schrijf- en rekenmeester x Pleuntje Annes (Zijlstra) koopt een huis en tuin zz. Noorderhaven, verhuurd aan de commies Haakma. Ten O. Lijsbeth Jans, ten Z. erven Johannes Takes, ten W. het pakhuis van Wildschut, ten N. de straat en haven. Gekocht van Wybren- en Johannes Wijngaard, beiden te Franeker, voor 712 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 96vNoorderhaven 78huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikercommies Haakma
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg
grondpacht aanArjen Robijns erven
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-153 , folio 96vNoorderhaven 78huis
eigenaarClaas Wijngaarden
gebruikerClaas Wijngaarden
huurwaarde53‑00‑00 cg
grondpacht aan
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑15‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-156 , folio 161rNoorderhaven 78huis
eigenaarClaas Wijngaarden
gebruikerClaas Wijngaarden
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten oostenSimon Frieseman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven ZZ1875‑00‑00 cghuis en tuintje
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
koperBontje Uilkes Nollides
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperPleuntie Annes Zijlstra, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides koopt huis en tuintje met alle goederen (exempt alleen het tinkasje staande in het kleine keukentje) zz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. Simon Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. Pieter Hannema n.u., ten N. de straat en haven. Gekocht van Pleuntje Annes Zijlstra wv mede-vroedschap Claas Ydes Wijngaarden, voor 1875 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein H. Faber


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten oostenSimon Frieseman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven 76/78 ZZ950‑00‑00 gghuis en tuintje
koperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
koperAake Jacobs Houtkoper
huurdervroedsman Jacob Ruitinga
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperBontje Uilkes Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Wopkes, mr. bakker x Anke Jacobs Houtkoper koopt huis en tuin zz. Noorderhaven. Ten O. S. Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. P. Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van Rein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-156 , folio 161rNoorderhaven 78huis
eigenaarJohannes Wopkes
gebruikerJohannes Wopkes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendhr Frieseman
naastligger ten oostendhr Frieseman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven 76/78 ZZ1414‑00‑00 cghuis, tuin en bakkerij
koperHermanus Bruinsma, gehuwd met
koperHiltje Ottes
naastligger ten oostendhr Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperAake Jacobs Houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Bruinsma x Hiltje Atses koopt huis, tuin en bakkerij met alle losse goederen, maar niet de bakkerijgereedschappen, die aan de verkoper blijven, zz. Noorderhaven. Ten O. Simon Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. P. Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van mr. bakker Johannes Wopkes x Anke Jacobs Houtkoper, voor 1414 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-156 , folio 161rNoorderhaven 78huis
eigenaarHarm. Bruinsma
gebruikerHarm. Bruinsma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 76, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Frieseman
naastligger ten oostenS. Frieseman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 78Noorderhaven 76/78 ZZ1300‑00‑00 cghuis en bleekveld
koperJacob van Slooten, gehuwd met
koperRiemke Wybes
naastligger ten oostenS. Frieseman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Norel
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoper q.q.Sybe Visser, curatornotaris
verkoper q.q.Thomas Westerhuis, curatoren overkoopman
verkoperHiltje Atzes, weduwe van
verkoperwijlen Harmannis Bruinsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van Slooten x Riemcke Wybes koopt huis en bleekveld zz. Noorderhaven, bewoond door Hiltie Atses wv Harmannus Bruinsma. Het huis is belast met het mandelig onderhoud v.d. schutting erachter, samen met erven Norel. Koper moet alle losse goederen overnemen. Ten O. koopman Simon Frieseman, ten Z. erven Norel, ten W. Pieter Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Hiltie Atses wv Harmannus Bruinsma, voor 1300 cg., die de verkopers moeten verdelen over de gerechtigde preferente crediteuren.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-162, pag. 117Noorderhaven 78J. van Slooten, 38 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-156 , pag. 157Noorderhaven 78J. van Slooten 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Jacob van Slooten... regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-150Noorderhaven 78Jacob van SlotenJacob van Slotenkoopman


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 137 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Klaas de Beer, overleden op 20 januari 183130 jr, Noorderhaven C 150, man van Anna Westerkamp, vader van minderjarige Bauke, Andries en Teunis Klazes de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
C-150Noorderhaven 78Huizinge met bleek en verdere annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe klaas de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 580Noorderhaven 78Klaas de Beer bestelderHarlingenhuis en erf (162 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 367 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Jetje Hendriks van Gelder, overleden op 31 augustus 1835zuster van Abel, besteller Amsterdamse Veer (Noorderhaven C 150) en Aaltje Hendriks van Gelder (vrouw van Fedde H. Bleeker, scheepstimmerman). Saldo fl. 190,41. (op omslagvel 'Jeltje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 96 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-150Noorderhaven 78Abel Hendriks van Gelder, overleden op 17 oktober 1836besteller v/h Amsterdamse veer Noorderhaven C 150, man van Neeltje van Gelder, vader van Anna-Rinske-Maria-Hendriks! Abels van Gelder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Froukje Herbiggeb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Maria Smit... 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Ulbe Folkersmaoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kantonrechter, wijk C-150; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-150NoorderhavenUlbe Folkersma40 jkantonrechterLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-150NoorderhavenFrouwkje Herbich58 jzonder beroepLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-150NoorderhavenMaria J Smidt37 jzonder beroepHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78B. van der Meer... sep daaraanvolgend op het oude stadskerkhof aldaar is begraven; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 580Noorderhaven C-150Karel Jans Timmer woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 78Claaske Breso Feersma... ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3270Noorderhaven C-140 Hidtje Tromp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3270Noorderhaven 78 (C-140)Pieter Daniel de Ruiter (C.S.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 78G. Pierikkantoorbediende


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20237
Noorderhaven 78Nicolaas Hollander


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 78L. (Lammert) de Graaf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 78rijksmonument 20595


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8260Noorderhaven 78


2023
0.10472106933594


  terug