Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 807-1547-1547-157C-149C-139


Naastliggers vanNoorderhaven 80
ten oostenNoorderhaven 82
ten zuidenVoorstraat 35
ten westenNoorderhaven 78
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 80naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0015r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllert Auckes


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0342r van 16 jan 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Dircx


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135v van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0264r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van wijlen Allert Auckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051r van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenArjen Allerts
naastligger ten noordensteeg achter naar de haven strekkende


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] bij het raadhuis, recht achter en aan het huis van apotheker Gerrit Pieters1040‑00‑00 gghuis en plaats
koperWijntien Aleffs c.u.
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weeskinderen van Isbrant Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRixt Tiercks mede voor haar uitlandige zoon, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Geerties
verkoperGeertie Obbes mede voor zijn uitlandige broeder, erfgenaam van
verkoperzijn wijlen vader Obbe Geerties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyntien Aleffs c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ1753‑21‑00 gghuis
koperGattie Gerbens c.u.
huurder voor 6 jarenN. N. 65‑00‑00 gg
naastligger ten oostenAntoni Arenburgh
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambartus Theodori
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWyntien Alefs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGattie Gerbens c.u. kopen een huis zz Noorderhaven. Ten O. Antoni Arenburg, ten W. Lambartus Theodori. Geen grondpacht. Gekocht van Wyntie Alefs c.u. voor 1753 GG 21 st.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGatie Gerbens stadsmakelaar


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0138r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGattie Gerbens stadsmakelaar


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGattie Gerbens


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236r van 23 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGattje Gerbens


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 297r van 27 nov 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noorderhaven 80
inventarisantGattie Gerbens, weduwnaar vanstadsmakelaar
wijlen Wybrichien Douwes
requirantgemeensman Wopke Jansen Acker, gelastigde van zijn broeder
Allert Jansen n.u., te Liepaja in Letland, gehuwd met
Antie Gatzes
Fedde Tieerds, ter sterking vankoopman
requirant en aangeverRiemcke Gerloffs, weduwe van
wijlen Gerben Gatties
requirantEelcke Rinnerts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
aangeverHincke Gattjes
inleiding bij de boedelinventarisatie[0297r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de burgemeester Evert Ruierdts als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterffhuyse van wijlen Gattie Gerbens in leven stadts maakeler alhier ende Wybrichien Douwes, in tijden echteluiden, van alle de goederen, in- ende uitschulden aldaer bevonden ende bij d' overledene metter doot ontruimt ende nagelaten, opt versoek van de geswooren gemeensman Wopke Jansen Acker gelastigde ende occuperende voor sijn broeder Allert Jansen woonachtich tot ter Libouw in Coerlant [Libouw, nu: Liepaja in Letland] nomine uxoris namentlijck Antie Gatzes, een dochter van d'overledene voor een darde part in dier qualiteit, sampt Riemke Gerloffs weduwe wijlen Gerben Gattjes ende erfgenamen ex testamento van de selve haer man in desen met coopman Fedde Tieerds gesterckt, in die qualiteit mede voor een darde part, mitsgaders coopman Eelcke Rinnerts als [0297v] geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hincke Gattjes voor de resterende darde part ende soo gesamentlijck erffgenaamen van de gedachte Gattie Gerbens cum uxore, zijnde d'aengevinge gedaen bij de voornoemde Riemke Gerloffs ende Hincke Gatties het sterffhuys gefrequenteert hebbende onder beloften daer toe staende in welgedachte commissaris handen gepresteert, ende is daerop geprocedeert so volght, Actum 27 november 1666.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ [staat: oude haven bij de buerse]1500‑00‑00 gg1/3 huis
koperAlbert Jans Acker c.u. te Klaipeda [staat: Termemel]
eerdere bewonerGattie Gerbens c.u.makelaar
naastligger ten oostenHylcke Hanekuick koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenYpke Jelles
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
verkoperwijlen S. Stijll


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Gattje Gerbens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGattje Gerbens


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 16vNoorderhaven 80Acker, koopmanf. 6000-00-00


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054r van 2 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Albert Jansen Acker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0085v van 22 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Albert Jansen Acker
naastligger ten noordendoorlopende steeg tussen Acker en Walsweer, waarlangs in- en uitgang naar de Noorderhaven


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ bij de Beurs1100‑00‑00 gghuis
koperSymon Jacobs
bewonerElbert Ackerkoopman
naastligger ten oostenhuis genaamd de Beurs Jacob Velthuys de Beurs
naastligger ten zuidenburgemeester Otto Knijf
naastligger ten westendr. Walsweer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van Elbert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs koopt een huis bij 'de Beurs', zz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Velthuis, waar 'de Beurs' uithangt, ten W. dr. Walsweer, ten Z. de burgemeester Otto Knijff, ten N. de straat en haven. Gekocht van de crediteuren van Albert Jansen Acker, voor 1100 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0001r van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven met vrije in- en uitgang


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0007v van 19 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven (met vrije in- en uitgang)


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205r van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Jacobs koopman


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0110v van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSimon Jacobs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 145Noorderhaven 80huis
eigenaarSimon Jacobs wed.
gebruikerSimon Jacobs wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 95vNoorderhaven 80huis
eigenaarSimon Jacobs wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201r van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Simon Jacobs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio Noorderhaven 80huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0258v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Symons olieslager


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 96rNoorderhaven 80huis
eigenaarJan Symons erven
gebruikerSierk Geitiebaan
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ870‑00‑00 cg2/3 huis
koper door niaarmajoor Berend Geersma, gehuwd met
koper door niaarJanke Symons
geniaarde kopermajoor Simon de Haas, gehuwd metexecuteur
geniaarde koperBeatrix Agema
huurderBocke Rienstra stadsbouwmeester
naastligger ten oostenCornelis Jenties
naastligger ten zuidenvroedsman Hendrik Wassenaar
naastligger ten westenals bewoner Haakma commies
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAaltie Andrys, gehuwd met
verkoperJacob J. van der Leykoopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-154Noorderhaven 80Beernt Geersma, bestaande uit 3 personen18‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 96rNoorderhaven 80huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-154, fol. 133rNoorderhaven 80Beernt Geersma cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindcoopman64:13:00 cg10:16:00 cgbestaet wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ692‑00‑00 gghuis
koper door niaarLijsbet Jansz bejaarde ongehuwde dochter
geniaarde koperYmkjen Pybes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Herre Rinkeskoopman
naastligger ten oostenCornelis Jentjes Timmerman
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaar
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sybrand Wijngaarden
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda te Groningen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 97rNoorderhaven 80huis
eigenaarLijsbeth Jans
gebruikerLijsbeth Jans
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-154 , folio 97rNoorderhaven 80huis
eigenaarLijsbert Jans
gebruikerJan Boomsma
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0107r van 5 mrt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHiltje Jans


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-157 , folio 161rNoorderhaven 80huis
eigenaarHiltje Jansz
gebruikerHiltje Jansz
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0183r van 13 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHiltje Jans


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0149v van 25 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHiltje Jans


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 80Noorderhaven ZZ1200‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Simon Frieseman koopman
gebruikerseHiltje Heidkamp
naastligger ten oostenDirk Lautenbach
naastligger ten zuidenSimon Frieseman
naastligger ten westenRein H. Faber
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Jans bejaarde vrijster


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-157 , folio 161rNoorderhaven 80huis
eigenaarS. Frieseman
gebruikerHiltje Jans
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeevsch


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-157 , folio 161rNoorderhaven 80huis
eigenaarS. Frieseman
gebruikerDirk Kortlang
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-163, pag. 117Noorderhaven 80D. Kortlang


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0033r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 82, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Frieseman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-157 , pag. 157Noorderhaven 80S. Frieseman 5‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Dirk Kortlang... voor 1827, huwt met Hiltje Heikamp, vlgs ovlakt vrouw 1 kind; BS huw 1826; wed. D.K. gebruiker van wijk C-149, winkeliersche, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); D.K. ende Hiltje Heidkamp, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Sjoerd Piebes Wiarda... J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-149Noorderhaven 80S P Wiardawed D Kortlangwinkeliersche


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 362 van 29 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-149Noorderhaven 80koopaktefl. 4000a. huis aan de Voorstraat C-047, b. huis aan de Noorderhaven C-149
 
verkoperSjoerd Piebes Wiarda (voor a en b)
koperJacob Mollema (voor a en b)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 581Noorderhaven 80Oene Gorter Moll winkelierHarlingenhuis en erf (112 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 91 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-149Noorderhaven 80Oene Gorter Moll, overleden op 16 oktober 1833koopman Voorstraat C 47/Noorderhaven C 149, man van Tjetske Ages Tromp, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Jacob Oenes Moll. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 29 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-149Noorderhaven 80Roelof Peizel, overleden op 5 februari 184265 jr, bakker, geboren Grouw 24/2/1778, overleden Noorderhaven C 149/179, weduwnaar, vader van Cornelis Roelof Peizel, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-149Noorderhaven 80Sybrigje Abrahamsgeb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 581Noorderhaven C-149Dirk Tjallingii pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 581Noorderhaven C-139erven Solco Tromp Azn.pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 581Noorderhaven 80 (C-139)Pieter Daniel de Ruiterpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 80rijksmonument 20596


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Noorderhaven 80


2023
0.16673398017883


  terug