Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 82
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noorderhaven 827-1557-1557-158C-148C-138


Naastliggers vanNoorderhaven 82
ten oostende Raadhuisstraat
ten zuidenVoorstraat 37
ten westenNoorderhaven 80
ten noordende Noorderhaven


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0015r van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]1000‑00‑00 gghuis, plaats en loods
koperAerndt Foppens, gehuwd met
koperGriedt Willems
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: de nieuw gemaakte straat]
naastligger ten zuidenLolcke Aenes
naastligger ten westenAllert Auckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: voorstraat en nieuwe haven]
verkoperAppolonia Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Otte Tiercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArendt Foppens x Griedt Willems kopen een huis, plaats en loods zz. nieuwe haven, strekkende van de haven tot achter aan het huis van Lolcke Aenes. Ten O. de nieuw gemaakte straat [Raadhuisstraat?], ten Z. Lolcke Aenes, ten W. Allert Auckes, ten N. de Voorstraat en de nieuwe haven. Geen grondpacht. Gekocht van Appolonia Claeses wv Otte Tiercx, voor 1000 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0264r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhvaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] noordwesterhoek Raadhuisstraat [staat: raadhuiser nieuwe straat]1074‑00‑00 gghuis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke Anis
koperJacob Tjebbes Popta, gehuwd met
koperAncke Pieters
protesteert vanwege een hypotheek van 13 juni 1593dr. Regnerus Martini, via zijn gewezen curator
betrokkenePieter Ens
naastligger ten oostenRaadhuisstraat
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Lolcke Anis
naastligger ten westenhet huis van wijlen Allert Auckes
naastligger ten noordenNoorderhaven
eerdere eigenaarwijlen Appollonia Ottes
verkoperAert Foppes, gehuwd metnotaris
verkoperGriet Willems
tekst in de margeDoctor Regnerus Martini per Pieter Ens zijn gewesene curator, protesteert dat hem d'vercopinge van de huysinge hier neffens gemelt ontschadelyck sal wesen, neffens sijn hypoteeck de dato den 13en juny 1593, ende naerder acte daerop gevolcht specialyck opte voors. huysinge holdende ter somma van [?] goudguldens cum eo quod interessen, doch blijvende salffs recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercopinge voortganck neemp. Actum den 22en aprilis 1615.
tekst in de margeDe post houdt de protestant dit protest voor nul en gecasseert, blijvende niettemin 't hypoteeck voors. in vigeur ende crachte. Actum utsupra.
tekst in de margeJan Franszn. als volmacht van de curatoren van Jacob Tempelmans kynderen, protesteert dat hem d'vercopinge nopende sijn hypoteeck sal ontschadelyck wesen in forma. Actum den 10en juny 1615.
tekst in de margeFoppens protesteert de nullitate ende tot ontschadelickheyt van't voors. protest. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protesten den Xen juny 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tyebbes Popta x Ancke Pieters Ens kopen een huis zz. Noorder nieuwe haven, op de noordwesthoek van de Raadhuizer nieuwe straat, bewoond door de verkopers. Ten O. die straat, ten Z. wl. Solcke Anis, ten W. wl. Allert Auckes. Geen grondpacht. Rechten en plichten zoals die eerder door de verkopers overgenomen zijn van wl. Appolonia Ottes. Gekocht van notarius publicus Aert Foppes x Griet Willems voor 1074 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0104r van 14 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0148r van 5 dec 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tiebbes Popta


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0079r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Tyebbes Popta


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071r van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntoni Arenburgh


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0215v van 28 nov 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Popta


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0236r van 23 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Raadhuisstraat [staat: Wijde Raadhuisstraat] hoek Noorderhaven ZZ2050‑00‑00 gghuis
koperHylke Joannis Hanecuik, gehuwd met
koperWeintje Hendriks
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Wijde Raadhuisstraat]
naastligger ten zuidenPieter Joris Piphron
naastligger ten westenGattje Gerbens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde heer Jan Wittert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Joannis Hanecuik x Weintje Hendriks kopen een huis op de hoek van de wijde Raadhuizerstraat zz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten Z. Pieter Joris Piphron, ten W. Gattje Gerbens, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Wittert voor 2050 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018va van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylcke Hanekuick koopman


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0253v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWeyntien Hendricks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hylcke Joannes Hanekuyk


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0269v van 24 jun 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Weyntje Hendrix


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054r van 2 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ600‑00‑00 gghuis
koperPytter Luytjens Roorda mr. smidde Korenbeurs
naastligger ten westenburgerhopman Albert Jansen Acker
naastligger ten zuidenFrans Pytters koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
verkoperWeyntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Joannes Hanekuyk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Luytiens Roorda, mr. smid, koopt huis zz. Noorderhaven, waar 'de Coornbeurs' uithangt. Ten O. de grote Raadhuizersteeg, ten W. Albert Jansen Acker. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuyk.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0176r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd de Beurs Jacob Velthuys


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0205r van 28 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ hoek Groote Raadhuisersteigh700‑00‑00 cghuis alwaar de Coornbeurs uithanght
koperJoost Harmens Gongrijp, gehuwd metmr. tingieterde Korenbeurs
koperFockjen Velthuis
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes koopman
naastligger ten westenSimon Jacobs koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Harmens Gongrijp mr. tinnegieter x Foekjen Velthuis koopt het huis 'de Coornbeurs', hoek grote Raadhuizersteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Sicke Hettes, ten W. Simon Jacobs, ten N. de haven. Gekocht van Auckien Ruurdts wv Jacobus Velthuis, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 700 cg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0110v van 9 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven NZ op de hoek van de Grote Raadhuissteeg950‑00‑00 cghuis
koperSybe Sweerts, gehuwd met
koperFroukjen Saskers
naastligger ten oostenRaadhisstraat [staat: Grote Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenSicke Hettes
naastligger ten westenSimon Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Joost Gonggrijp


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 145Noorderhaven 82huis
eigenaarSibe Sweerds Bontekoe
gebruikerSibe Sweerds Bontekoe
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 95vNoorderhaven 82huis
eigenaarSybe Bontekoe
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0253r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Jenties nom. lib.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio Noorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 96rNoorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJacob Symons
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0217r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jenties


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 96rNoorderhaven 82huis
eigenaarCornelis Jentjes
gebruikerAefke van der Sluis
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0095r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jentjes Timmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 97rNoorderhaven 82huis
eigenaarCorneles Jentjes
gebruikerDieke Pyters
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-155 , folio 97rNoorderhaven 82huis
eigenaarCorneles Jentjes erven
gebruikerDieuwke Pyters
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-158 , folio 161rNoorderhaven 82huis
eigenaarJetze Boomsma nom.ux.
gebruikerPieter Jetzes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0274r van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetse Boomsma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0149v van 25 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ hoek Raadhuissteeg1500‑00‑00 cghuis
koperDirk Lautenbach, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAafke Harmens
naastligger ten oostenRaadhuissteeg
naastligger ten zuidenP. Strooband
naastligger ten westenHiltje Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntje Cornelis Timmerman, gehuwd met
verkoperJetse Boomsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Lautenbach, mr. schoenmaker x Aafke Harmens koopt huis Zz. Noorderhaven op de hoek van de Raadhuissteeg. Geen grondpacht. Ten O. de steeg, ten Z. P. Strooband, ten W. Hiltje Jans, ten N. de straat en haven. Gekocht van Antje Cornelis Timmerman gesterkt met haar man Jetse Boomsma, coopman, voor 1500 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0102v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 80, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Lautenbach


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-158 , folio 161rNoorderhaven 82huis
eigenaarDirk Lautenbach
gebruikerDirk Lautenbach
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-158 , folio 161rNoorderhaven 82huis
eigenaarD. Lautenbach
gebruikerD. Lautenbach
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0268r van 7 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Lautenbach


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-164, pag. 117Noorderhaven 82D. Lautenbach


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0033r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 82Noorderhaven ZZ wijk C-148 bij het stadshuis1210‑00‑00 cghuis
koperH. F. Schoonhoff koopman
naastligger ten oostenRaadhuisstraat [staat: Raadhuissteeg]
naastligger ten zuidenJ. Norel
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Frieseman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperCornelis Lautenbach, zoon, enmr. schoenmaker
verkoperHarmen Lautenbach, zoon, en te de Drachten
verkoperBaukje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Lautenbachmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.F. Schoonhoff koopt het huis wijk C-148 (voorheen D. Lautenbach). Ten O. de Raadhuisstraat, ten W. erven Simon Frieseman, ten Z. J. Norel, ten N. de haven. Gekocht van erven Dirk Lautenbach, voor 1210 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-158 , pag. 157Noorderhaven 82F. Schoonhoff 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Hendrik Jacobus Kuipers... 1814, zv Jacob K, en Neeltje Wiersma; BS huw 1814, ovl 1817, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk C-148, ijserkramer, 1814. (GAH204); erven H.J. Kuipers eigenaars van perceel nr. 584 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-148Noorderhaven 82H KuipersH Kuipersijserkramer


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 268 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-148Noorderhaven 82Piebo Wiarda, overleden op 15 januari 183132 jr, overleden Vlissingen (hospitaal), (in 1823 gescheiden) man van Eelkje Ykema, ijzerkramerse Noorderhaven C 148, vader van minderjarige Anna en Maria Piebes Wiarda. (vader is na de scheiding met Koloniale Troepen naar Oostindien vetrokken). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 584Noorderhaven 82erven Hendrik Kuipers Harlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Eelkje Ykes IJkema... BS huw 1819, huw 1824; oud 47 jaar, geb Westhem en wonende te HRL. 1839, winkelierse in ijzerwaren, wijk C-148; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-148Noorderhaven47 jwinkeliersche in ijzerwarenWesthemv, protestant, weduwe
C-148Noorderhaven19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-148Noorderhaven17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Christoffel Snijdersgeb geb 1788 prov, ovl Leeuwarden tussen 1851-1860, schoenmaker; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-148Noorderhaven 82Dirkje van Kammengeb 24 aug 1799 Slooten, ovl 8 sep 1873 HRL, huwt met Daniel van Echten, (gk), vroedvrouw in 1851, N.H., dv Steven vK, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148, 176, wijk H-197


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 584Noorderhaven C-148wed. Jan Fekkes woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 584Noorderhaven C-138 Hendrikus Fluks woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 584Noorderhaven 82 (C-138)Cornelis Reuswoonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 82C. Reus71Vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. hunzebooten


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 82C. Reus71vert. Gron.-Rott. Stoomb. Mij. Hunzebooten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 82H. Heereskleermaker
Noorderhaven 82aL. Spaandermanschoenmaker
Noorderhaven 82aJ. Spaandermantimmerman


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 82, HarlingenNoorderhaven 82J. Spaandermantimmerman, aannemer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 82H. (Harmannus) Schrik


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 82rijksmonument 20597


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8641Noorderhaven 82


2023
0.17387413978577


  terug