Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 90
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 907-090 7-091 C-144C-135


Naastliggers vanNoorderhaven 90
ten oostenNoorderhaven 92
ten zuidenVoorstraat 45
ten westende Noorderhaven
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 90naamloze steeg ten oosten


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]700‑00‑00 GGhuis met daarachter een loods
koperJan Allerts, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekTiaerdt Loussecretaris
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres
naastligger ten zuidenals huurder Jan Geurts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de edele heer Dirck Hilbrandts
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastliggersteeg
verkoperCornelis Hendricx, gehuwd met
verkoperSydts Fryeses
tekst in de margeTiaerdt Louszn., secretaris alhier, protesteert dat hem de vercopinge ontschadelicken sal wesen nopende 't guarante van de vorchtochte voor de vercopers moeder gepasseert waer voir de huysinge hier neffens gemelt specialyck staet gehypotheceert vermogens den brieve daeraff zijnde. Actum Harlingen in judicio 21en juny anno 1617.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatie den 21en juny 1617.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0039v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeres
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Dirck Hilbrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLijsbeth Jansen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Allerts, voor haar en haar kinderen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ, naast het huis van Jacob Wytzes420‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastliggerJacob Wytzes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Allerts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0092r van 17 dec 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ0‑00‑00 GGhuis met de loods daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Wytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperwijlen Anna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Siuerd Epkes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]505‑00‑00 GGhuis, waaruit Anna Sierd Epkes verstorven is
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mijnheer Dirck Hilbrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna, weduwe van
verkoperwijlen Sierd Epkes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0163v van 21 nov 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]495‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Goverts, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisJetske Dircks, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisS. Lubberti, erfgenamen van haar bestemoeder
afgewezen niaarnemer ratione proximitatiswijlen Aeltie Hilbrants
geniaarde koperDoytse Ritsers, gehuwd met
geniaarde koperDirck Ariens
bewonerDoytse Ritsers c.u.
naastligger ten oostende uiteindelijke koper Jan Goverts
naastligger ten zuidende uiteindelijke koper Jan Goverts
naastligger ten westende afgewezen niaarnemer Jetske Dircks c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Goverts


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265r van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetske Dirckx, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Suffridus Lubberti notaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheodorus Stansius lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Appelmarkt291‑00‑00 GGhuis
koperSibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Symon Willems Sloterdijk
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgemeester Willem Symons Sloterdijk
naastligger ten westende nazaten van Aeltie Hillebrandts
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkopervroedsman Ype Sydses, gehuwd metijzerkramer te Leeuwarden
verkoperMayke Anny
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Sibrandus Bechius, advocaat Hof van Friesland, koopt huis met eigen steeg, voorzover het huis strekt, zz. N. nieuwe haven, op de Appelmarkt (?). Ten O. oud-burgemeester Symon Willems Sloterdijck, ten Z. wd. burgemeester Willem Symons Sloterdijck, ten W. Aeltie Hillebrants, ten N. de straat en haven. Gekocht van vroedsman en ijzercramer te Leeuwarden Ype Sydses x Maycke?, voor 291 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansius secretaris van Harlingen


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358r van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006v van 5 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTh. Stansius


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090Noorderhaven 90huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerTiepcke Wopkes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090Noorderhaven 90huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerJohannes Isbrandts
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Huigens
naastligger ten westenMichiel Eyberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrugge186‑07‑00 GGhuis
koperAndries Dirks mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jong
naastligger ten zuidenAdriana Stancius
naastligger ten zuidende weduwe Boelens
naastligger ten westenAdriana Stancius
naastligger ten westende weduwe Boelens
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Dirx, mr. metselaar, koopt een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuizerbrug. Ten O. Cornelis Cornelis de Jong, ten W. en Z. wd. Fedde Boele(n)s, ten N. de straat en haven. Eigendom van de steeg zover dit huis zich uitstrekt. Gekocht van Jan Tiommes (Thomas) Wijngaarden, mr. bakker te Leeuwarden en Sietse Jentjes v.d. Veen, mr. slager, als erfgenamen van Hebbea Kyll, voor 186 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090Noorderhaven 90huis
eigenaarAndries Dirks
gebruikerAndries Dirks
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0022r van 22 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrug480‑00‑00 CGhuis
koperBregtje Tjallings, zuster van
koperBotje Tjallings
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Cornelis de Jongh
naastligger ten zuidends. Reen c.u.
naastligger ten westends. Reen c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Beerns, grootvader vanoud schuitschipper
verkoperTrijntie Andrys, nagelaten kind
verkoperPytje Andrys, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Andrys Dirks, weduwe vanmr. metselaar
erflaterwijlen Saske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregtje- en Botje Tjallings, gezusters, kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug. Ten O. Cornelis Cornelis de Jong, ten W. en Z. ds. Reen, ten N. die straat en haven. Met eigendom van de steeg zover dit huis strekt. Gekocht van de (met name genoemde) kinderen van Andries Dirks, mr. metselaar x Saske Jans, voor 480 cg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004ra van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Haarsma


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0186v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrug550‑00‑00 CGhuis
koperArjen Fransen, gehuwd met
koperAntie Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis de Jong koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen juffrouw Boelens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen juffrouw Boelens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntie Tiallings, gehuwd met
verkoperTierk Roelofsbontwever
verkoperTietske Tiallings, gehuwd met
verkoperSymon Fockesmr. pan- en estrikbakker
verkoperBottie Tiallings, gehuwd met
verkoperDirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Fransen x Antie Douwes koopt een huis zz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Ten O. Cornelis de Jong, ten Z. en W. erven juffrouw Boelens, ten N. de straat en haven. Met een eigen steeg zover het huis strekt en waarin vrij in- en uitgang. Laatst bewoond door Bregtie Tjallings. Gekocht van Antie Tjallings x mr. schoenmaker Tjerk Roelofs, Tietske Tjallings x mr. pan- en estrikbakker Symon Fockes, en Bottie Tjallings x Dirk Huigens, voor 550 cg. en 3 zilveren lepels tot een verering.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007ra van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner de heer Haarsma


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0347v van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Fransen mr. schoenmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester J. Gongrijp


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0085r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuisbrug350‑21‑00 GGhuis
koper van 1/2Jacob Tuininga procureur
koper van 1/2Pieter Scheltema koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis de Jonge koopman
naastligger ten zuidenCornelis Jenties
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten westenJan Harmens Speltie
naastligger ten noordenNoorderhaven
heeft vrije uitgang en ingang langs de steegde weduwe van Miechiel Munter
verkoperArjen Fransen, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperAntie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, proc. en Pieter Scheltema kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent de Raadhuisbrug, bewoond door de verkoper. Ten O. Cornelis de Jong, ten Z. Cornelis Jansen, ten W. Jan Harmens Speltie en ook Cornelis Jansen, ten N. de straat. Met eigendom van de steeg ten O. voorzover dit huis strekt, en voor wd. Michiel Munter een vrij in- en uitgang door die steeg. (Met indeling van het huis). Gekocht van mr. schoenmaker Arjen Fransen x Antie Douwes, voor 350 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090Noorderhaven 90huis
eigenaarJacob Tuininga
eigenaarPyter Scheltema
gebruikerYttie Ulbes
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0292r van 7 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij het Raadhuis700‑00‑00 CGhuis
koperYnskjen Jans Scheltema, gehuwd met
koperJan Yedes de Groot beurtschipper
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
huurderYttie Ulbes
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer koopman
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes koopman
naastligger ten westenCornelis Jentjes koopman
naastligger ten westenJan Speltie schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
heeft vrij in- en uitgang en op en afslag in de steegde weduwe van Michiel Munter
verkoperJacob Tuininga, enprocureur postulant
verkoperPieter Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYnskjen Jans Scheltema x beurtschipper Jan Yedes de Groot kopen een huis zz. Noorderhaven omtrent het raadhuis.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0089r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090Noorderhaven 90huis
eigenaarJan Ydes de Groot
gebruikerEelke Jochums
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Ydes de Groot


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0275r van 30 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jentjes koopman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven en Voorstraat bij het Raadhuis, tussen163‑00‑00 GGwoning (noordelijke gedeelte)
koper door niaarvroedsman Jan Schut koffieschenker
geniaarde koperSymon Blomkoopman
huurderHendrik Jonkje c.u.
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenvroedsman Symon Blom koopman
naastligger ten zuidenNathan Levy
naastligger ten westenCornelis Jenties
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot
verkoperburgerhopman Sipke Nauta, gehuwd metstrandmeester
verkoperPetronella Munter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, coffyschenker, koopt, na niaar, het noordelijke deel, en Seerp Wildschut het zuidelijke deel van een woning tussen Voorstraat en Noorderhaven, bij het Raadhuis. Ten O. Jan Schut, ten Z. de kopers en Nathan Levy, ten W. Cornelis Jenties, ten N. erven Jan Ydes de Groot. Gekocht van strandmeester Sipke Nauta x Petronella Munter.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0245r van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 45oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0037r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0073v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ bij de Raadhuizerbrug52‑00‑00 CGhuis
koperClaas Arjens Smid, gehuwd metschipper
koperGatske Cornelis
huurderTrijntie Rienstra 42‑00‑00 CG
huurderwijlen vroedsman Wybren Wijngaerd
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJan Schut
naastligger ten zuidenSymon Blom
naastligger ten westenJan Speltie
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/2Lolkjen Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/2Pyter Hylkes, en namenshuistimmerman
verkoper van 1/2haar broer Tomas Scheltemakoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Arjens Smid, schipper x Gatske Cornelis koopt huis zz. Noorderhaven bij de Raadhuisbrug. Er is een steeg ten oosten. Ten O. Jan Schut, ten Z. Symon Blom, ten W. Jan Speltie, ten N. de straat en haven. Gekocht van Lolkjen Scheltema x huistimmerman Pyter Hylkes voor 1/2 en haar broer Tomas Scheltema te Franeker voor 1/2.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0164r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Jentjes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0069v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ52‑00‑00 CGhuis
koperBeerend Jans Backer, gehuwd metschuitschipper
koperHotske Pyters Scheltema
verzekerde van een lijfrenteThomas Scheltemakoopman te Franeker
verzekerde van een lijfrenteLolkjen Scheltema, gehuwd met
verzekerde van een lijfrentePyter Hylkesmr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Schut
naastligger ten zuidenSymon Blom
naastligger ten westenJan Speltje
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGatske Cornelis voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claas Arjens Smit


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Claas Arjens
naastligger ten westende weduwe van C. J. Timmerman


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0232v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ350‑00‑00 GGhuis
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGerrit de Jong koffieschenker
naastligger ten zuidenvroedsman S. Blom
naastligger ten westenJan Speltje
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.burgerhopman Auke Janzen Faber, curator
verkoper q.q.B. H. Siderius, curatoren overdorpsrechter van Almenum
verkoperde boedel van Barend Jans Bakker, gehuwd met
verkoperHotske Pieters Scheltema


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0246r van 14 jul 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0244v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Boomsma


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0298r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ222‑00‑00 GGhuis
koperGerryt van Danswijk
huurderDirk Sybrens sleper55‑00‑00 CG
huurderWybrigje Sydses
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger
naastligger ten zuidenH. Lieuwma
naastligger ten westenJ. Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Gratama te Oosterlittens


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0337v van 26 jun 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJetze Boomsma


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0051r van 14 okt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ470‑00‑00 CGhuis en erf
koperJanneke Pieters, weduwe van
koperwijlen Bokke Gooykes grootschipper
huurderDirk Sybrens c.u.sleper
naastligger ten oostende weduwe van J. de Jong
naastligger ten zuidenH. Lieuwma
naastligger ten westenJ. Boomsma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerrit van Danswijksergeant


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-094, pag. 111Noorderhaven 90wed. Bokke Goykes


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 31 van 22 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-144Noorderhaven 90koopaktefl. 380huis zuidzijde Noorderhaven C-144
 
verkoperJanneke Pieters (weduwe van)
verkoperBokke Gooitses
ten oostenJelle Jacobi
ten oostende weduwe van J. de Jong
ten zuidenJ.W. Vettevogel
ten westenAlbert van Eeken
ten noordenNoorderhaven [staat: straat of haven]
koperJan van der Heide (gehuwd met)
koperTrijntje Bokkes


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 90Noorderhaven ZZ380‑00‑00 CGhuis
koperJan van der Heyde, gehuwd metmr. verver en glasmaker
koperTrijntje Bokkes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJelle Jacobi
naastligger ten oostende weduwe J. de Jong
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel koopman
naastligger ten westenAlbert van Eeken
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJanneke Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Bokke Gooykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van eene huisinge met alle de losse en vaste goederen die daar bij zijn en behooren, staande en geleegen aan de zuidzijde van de Noorderhaven, hebbende een vrije steeg met de oostelijke naastligger massaal


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-091, pag. 151Noorderhaven 90Jan van der Heide2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-144Noorderhaven 90Bokke Gooykes... 1815; zie ook: Overberg; zie ook: Bokke Goukes; zie ook: Janneke Pieters; wed. B.G. gebruiker van wijk C-144, eigenaar is Jan van der Heyde, 1814. (GAH204); ovl 17 jan 1787 HRL, oud 52 jaar; B.G. en Janneke Pieters, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-144Noorderhaven 90Jan Eeuwes van der Heyde... huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1829, ovl 1832 1834 overlijdens, ovl 1838,; eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-144Noorderhaven 90Jan van der Heyde Bokke Gooykes wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 592Noorderhaven 90erven Jan Eeuwes van der Heide(verwer)Harlingenhuis en erf (64 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 306 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-144Noorderhaven 90Gerrit de-Lon Doekles Hettinga, overleden op 20 maart 1834korporaal, overleden Eindhoven (hospitaal), broer van Romke, commissaris v/h veer der beurtschippers op Amsterdam (Noorderhaven C 144) en minderjarige Johanna-Catharina en Anke Doekles van Hettinga (voogd is broer Romke), kleinzoon van Gerrit de Lon, te Leeuwarden. Saldo fl. 150,89. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-144Noorderhaven 90T Adema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-144NoorderhavenTjerk Adema25 jwinkelbediendeMidlumm, protestant, gehuwd
C-144NoorderhavenSietske Tichelaar23 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-144NoorderhavenMetje Adema8 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 592Noorderhaven C-144Aafje J. van der Heidewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 592Noorderhaven C-135Johs. Miedema en medeëigen.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4758Noorderhaven 90 (C-135)erv. Simon Miedemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 90B. Posthumaboekhandelaar


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Noorderhaven 90okt: 25-jarig jubileum van Posthuma's Boekhandel Noorderhaven


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-09-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboekhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1951 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboekhandel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenPosthuma's Boekhandel589Boek-, kant.- papierh.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 PosthumaPosthumaboekhandel


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel, algemeen advertentiebureau


1965 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Posthumaboek-, kantoor- en papierhandel


1981 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 90, HarlingenNoorderhaven 90 Funkinstallatiebureau


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 90rijksmonument 20599


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8785Noorderhaven 90
  terug