Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 99
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 991-1501-1501-222A-054A-051


Naastliggers vanNoorderhaven 99
ten oostenNoorderhaven 101
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 97
ten noordende Droogstraat


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 99Noorderhaven NZ0‑00‑00 gg1/45 huis, erf en kamer noordwaarts daarachter en ledige plaats tussenbeide
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet vijfde perceel (een houtstek) in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirck Michiels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob R. Braam
gebruikerds. Velsen
aanslag huurwaarde15‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerYdverke Nauta
aanslag huurwaarde15‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
aanslag huurwaarde12‑17‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 99Noorderhaven NZ900‑00‑00 gghuis en pakhuis of houtstek
koper door niaarClaes Reyers Mahui koopman
geniaarde koperSjouke Sjoukes, gehuwd metwijdschipper
geniaarde koperGerritje Zymons
naastligger ten oostenhuis het Moriaantje het Moriaantje
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet pakhuis van Anne Jansen Huydekoper koopman
naastligger ten westende verkopers Jacob Braem, zoon van
naastligger ten westenGrietje Fedrix
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 3/4Jacob Braem, zoon van
verkoper van 1/4Grietje Fedrix, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Romke Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sjouke Sjoukes, schipper x Grietje Symons, een mooi huis, pakhuis en houtstek, nz. Noorderhaven. Er zijn 2 mandelige staketten (hekken), ten O., ten W., waarvan dat ten O. eerst door de naastligger ten O. moet worden verlengd tot de rooilijn. De muur van het pakhuis ten W. is mandelig met de eigenaar v.d. ledige plaets. Ten O. het huis 'het Moriaantje', ten W. de verkoper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Grietje Feddriks van Deinum wv Romke Braam, voor 1/4, en als moeder van haar zoon Jacob Romkes Braam, voor 3/4, voor 900 gg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0256v van 15 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 99Noorderhaven NZ bij het groot vallaat1851‑21‑00 gghuis, hof met vruchtbomen en ledige plaats
koperJetse Roorda schrijver van een compagnie
naastligger ten oostenhet pakhuis van Claas Reyers Mahui
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven of straat]
naastligger ten westenoud burgemeester Hiddema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietie Feddes van Deersum, gehuwd met
verkoperClaas Dirx Fontein


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerds. Jetse Roorda
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerJetse Roorda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-150, fol. 17vNoorderhaven 99Jetse Roorda cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kind168:0:00 cg28:0:00 cgwel begoedight


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerJetse Roorda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-150Noorderhaven 99huis
eigenaarJetse Roorda
gebruikerJetse Roorda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-222Noorderhaven 99huis en tuin
eigenaarJetse Roorda
gebruikerJetse Roorda
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-222Noorderhaven 99huis
eigenaarJacob Roorda
gebruikerJan Fontein
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde26‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-222 , pag. 24Noorderhaven 99ds. G. Stinstra 6‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 4 jun 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-054Noorderhaven 99koopaktefl. 3060huis A-054
 
verkoperJacob Roock
koperMinne Vellinga


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 van 4 jun 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-054Noorderhaven 99koopaktehuis A-054
 
verkoperMinne Vellinga
koperGooitje Stinstra


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Gooitje Stinstra... 1803 koopt bouwland onder Almenum, ontvangt interesse 1807-1811, medicinaal doctor 1813, ovl wijk A-054, zv Pieter S, en Neeltje Schellingwouw; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, DG-Oosterbaan bl. 28 /7; wed. G.S. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-054Noorderhaven 99wed G Stinstrawed G Stinstrarenteniersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 374Noorderhaven 99 Meile Huidekoper en mede eig.Harlingenhuis en erf (522 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Gadske Overdijk... 11 mei 1857 uit Leeuwarden, dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Pieter Huidekoper... 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Teetske Simons Hoornstra... te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-054NoorderhavenPieter Huidekoper31 jkoopvaardijkapteinHarlingenm, protestant, gehuwd
A-054NoorderhavenRijkje Fontein24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-054NoorderhavenJan Huidekoper1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenGeertruida HuidekoperHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenAnna Broekema25 jWinschotenv, protestant, ongehuwd
A-054NoorderhavenJantie Helderson15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 345 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-054Noorderhaven 99Janke Pieters Huidekoper, overleden op 25 juli 18413 mnd (geboren 20/4/1841), overleden Noorderhaven A 54, dochter van Pieter Huidekoper, scheepsgezagvoerder en Rykje Fontein, zuster van 3 niet met name genoemde minderjarige n. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-054Noorderhaven 99Tetje Simons... nov 1814, dienstbaar, dv Symon Sjoerds en Antie Sijbrens; BS huw 1814, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054; rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 47:16:0 verdiende Loonen van Neeltie ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2380Noorderhaven A-054Reinder Steeksma woonhuis en winkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2914Noorderhaven A-051 Jan Foekens woonhuis
Sectie A nr. 2914Noorderhaven A-052 Sipke Faber en Albertus van der Schootplek grond en tuinhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4161Noorderhaven 99 (A-051)Jan van Hulst (Szn.)woonhuis


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 99, HarlingenNoorderhaven 99 Shipping & Coal Company


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Amsterd. Anthraciet Mij.42Agentschap
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen Mij.42


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Harlinger Transport Mij.42
Noorderhaven 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42
Noorderh. 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42
Noorderh. 99Scheepvaart- en Steenkolen-Mij.42


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42
Noorderh. 99Scheepv.- en Steenkolen-Mij.42


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 99Harl. Transport-Mij.42
Noorderh. 99Scheepv.- en Steenkolen-Mij.42


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 99P. Frölichaannemer


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 99Gemeente en Gem. Instellingen978Distributiekant.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 99, HarlingenNoorderhaven 99 Shipping & Coal Company


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenS.H. Ho350Dir. Delftse Rubb. Ind. N.V.
NoorderhavenTj. Lichtendahl434(b.g.g.)
NoorderhavenTj. Lichtendahl J.Wzn.434Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.)
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen585Gem. Dienst voor Soc. Zaken


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 99G. (Geert) Nielsen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 99rijksmonument 20568


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7852Noorderhaven 99  terug