Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 15 2-149 2-182 D-017 D-013
Naastliggers vanNoordijs 15
ten zuidenNoordijs 17
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 13


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 15 (zuidgevel fietsenhok), HarlingenNoordijs 15 (zuidgevel fietsenhok)figuursteen


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 15naamloze steeg ten zuiden


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0255v van 28 feb 1647 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs naast de houten brughuis en hof
 
koperJan Lammerts c.u.1835-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSchelte van Jeltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts koopt, na niaar ratione sanguinis door Doedtie van Tadema x Pybe van Doma etc. etc., een mooi huis en hof met bomen erachter, oz. Noordijs naast de houten brug, en strekkende zuidwaarts van voor tot achter van het diept tot aan de Zoutsloot. Het huis heeft daar dus ook in- en uitgang. Gekocht van Schelte van Jeltinga, voor 1835 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Templar


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs OZ achter tot aan de Zoutsloot toehuis met loods, plaats en hof met bomen en planten
 
koperHoite Pieters koopman3400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEelco Rinnertz
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes
verkoperde erfgenamen van Pieter Clasen Leyenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Pieters koopt een huis met loods, plaats en hof erachter, oz. Noordijs, strekkende achterwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten Z. Eelco Rinnerts, ten N. Seerp Tjepkes (Gratama). Gekocht van erven Pieter Clases Leyenaar.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029r van 26 jan 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs OZhuis, tuin en pakhuis
 
koperMede Ged.Staat van Friesland en vroedschap alhier Wilhelmus Hillebrants, gehuwd met6000-00-00 GG
koperGeertie Bouwes Ferx
floreenrentede Grietenij Barradeel2-04-00 GG
eerdere eigenaarwijlen Hoite Pieters de Vrieskoopman
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Seerp Tjepkes
verkoperSibrand Feitemakoopman
verkoperSimon Jacobs Bootsma voor zich zelf en zijn kindere, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Arjaantie Fransen
verkoper en erfgenamenArjen Hansen, gehuwd metapotheker
onder beneficie van inventaris van wijlen Hoite Piters
verkoperHiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs OZ of Oosterwalhuis
 
koper provisioneelReyn Sytses 1900-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Grietie Wybrants 1-06-00 CG
bewonerAttie Hessels, weduwe van
wijlen Marten Tjepkes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidenJancke Jacobs
naastligger ten zuidenFreerck Jacobs
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFreerck Jacobs ontvanger-generaal der Admiraliteit en ontvanger der boelgoederen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Theunis Foppes
Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks
erfgenamende nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
Jan Pieters Oldaens, curator over
erfgenamende minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
Jan Pieters Oldaens, gelastigde van
erfgenamen vande meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
wijlen Grytie Wybrants, laatst gehuwd met
Lammert Claessenboormaker
Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarien van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
Lammert Claessenboormaker


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs OZ strekkende tot aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis, hof en pakhuis
 
koper door niaarDieuwerke Cornelis Wijngaerden, gehuwd met3945-00-00 CG
koper door niaarburgemeester Sybe Sijes Hilma
geniaarde koperSeerp Doedes Bakker, gehuwd met
geniaarde koperAuckien Huiberts Braem
huurderLucas van Hulten commies-generaal
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.koopman
verkoperdr. Jacobus Hillebrandsadvocaat Hof van FrieslandMakkum
verkoperAegien Hillebrands, gehuwd metMakkum
verkoperJohannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in FrieslandMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Cornelis Wijngaarden x Sybe Sijes Hilma, burgemeester koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Seerp Doedes, bakker x Auckien Huiberts Braam, een mooi huis, hof met bomen etc. en een deftig pakhuis, strekkende van oz. Noordijs tot achter aan de wz. Zoutsl. (W.B. straat. ), laatst verhuurd aan de Commies-Generaal Lucas van Hulten. Ten O. de W.B. straat, ten W. het Noordijs, ten Z. de koopman Eelke Rinnerts, ten N. de koopman Jacob Meiles (Ollema?). Er is mede-eigen dom v.d. steeg ten Z. van het grote huis. Seerp Doedes, bakker wilde het kopen van dr. Jacobus Hillebrands, advocaat bij het Hof van Friesland, en Aegien Hillebrands x Johannes Beima, convooimeester te Makkum, voor 3945 cg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 15Noordijs OZ tot aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis met hof met daarachter een pakhuis
 
koperJacob Fransen Roorda, gehuwd metkoopman2460-00-00 GG
koperAntie Jans
floreenrente3-00-00 GG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.
verkoperde gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Fransen Roorda x Antie Jans koopt een mooi huis en deftige hof met een royaal pakhuis erachter, resp. staande oz. Noordijs en wz. Zoutsloot (W.B. straat), zoals het door burgemeester Hilma in eigendom is geweest. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Albert Rinnerts?, ten N. Jacob Meiles (Ollema?). Gekocht van de crediteuren v.d. boedel van Sybe Sijes Hilma, voor 2460 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-149 Noordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses in qlt.
eigenaarAntie Jans
gebruikerAnne Jansen
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-149 Noordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses cum soc.
gebruikerAnne Jans
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-149 Noordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses erven
eigenaarAnne Jans
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-149 Noordijs 15huis
eigenaarFreerk Scheltinga
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-149 Noordijs 15Claas R. Mahui, bestaande uit 2 personenpraesenteert eens voor al 500 gl
aangebooden capitaal100-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 13, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTheunis van der Ley


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-173 Noordijs 15Jelle Wildschut


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-182 Noordijs 15Jelle Wildschut8-00-00 CGhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Jelle Wildschut... met Baudina Stinstra, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803-1805, koopman in 1814, ovl wijk D-017; BS ovl 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-017Noordijs 15Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 725Noordijs 15Jacob Adriaan van der StratenHarlingenschout bij nachthuis en erf (730 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-017Noordijs 15Jacob Adriaan van der Straten, overleden op 23 november 1838gepensioneerd Schout bij Nacht/vice admiraal Noordijs D 17, man van Margaretha Fontein (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Johan, wijlen Cornelis (vader van niet met name genoemde kinderen) en wijlen Jacoba van der Straten (moeder van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 22.714,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Engeltje Klokgeb 1786 HRL, ovl 10 feb 1848 HRL, ongehuwd, dienstbode, dv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Eva Fontein... Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Sybrand Tjallingii... Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1818, huw 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-017NoordijsMargaretha* Fontein59 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-017NoordijsEva Fontein66 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-017NoordijsEngeltie Klok52 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-017NoordijsDirkje van Rheenen23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-017Noordijs 15Engeltje Klok, overleden op 10 februari 184862 jr (geboren 17/12/1786), overleden Noordijs D 17, ongehuwd, moeder van Nicolaas Reiners, boekbinder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Pieter Tjallingiigeb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Rijkje Fontein... 1807, dv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; Sijbrand Tjallingii van HRL. en R.F. van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door de advokaat Jacob ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 725D-017 (Noordijs)Jacob A. van der Stratenwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Margaretha D Fontein... 18; (geen boeknr. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3515D-013 (Noordijs)Jan Jonkmanwoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs D 13J. van Hulst14


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3515Noordijs 15 (D-013)Catharina van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst)


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. van Hulst14Fabrikant


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. van Hulst14Fabrikant


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14kantoor, fabrikant


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 15, HarlingenNoordijs 15J. van Hulstbrnadverzekeringen, hypotheken


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14kantoor, fabrikant


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 15wed S. van Hulst geb. van Schouwenburgzonder
vorige grondslagf. 9900
huidige grondslagf. 10100
Noordijs 15 Jan van Hulst Szn.fabrikant
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 7100
Noordijs 15 Jacob van Hulstzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Noordijs 15 Johanna Gerhard Coopsjuffr. v. gezelschap
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 15H.A.Plemper van Balencomm. van politie


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente550Bur. v. Pol.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente900Bur. v. Pol.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-550Bur. v. pol.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-900Bur. v. pol.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-550Bur. v. pol.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-900Bur. v. pol.


1962 - variaadresbronbericht
Noordijs 15Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Politiebureau


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 15rijksmonument 20612


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9322Noordijs 15
  terug