Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 23 2-154 2-187 1/2 D-022 D-017
Naastliggers vanNoordijs 23
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenNoordijs 25
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 21


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079v van 16 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Peter Reyns
1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZ5/6 huis en hof
 
koperde weduwe van Jacob Pytters 2500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-16-02 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Hans smid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenEelcke Rinnerts koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Reins


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0091v van 10 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Pytters
1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis
 
koperBroer Jansen mr. chirurgijn1205-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopman
naastligger ten zuidenSjoerd Ages smid
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenEelco Rinnerts
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Claases, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Pytterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Broer Jansen, Stadschirurgijn, koopt een huis, keuken en plaets, oz. Noordijs. Ten O. de hof v.d. verkoper, ten Z. smid Sjoerd Ages, ten W. de straat en diept, ten N. de koopman Eelco Rinnerts. Gekocht van de gezamenlijke erfgenamen van Trijntje Claases (Braam?) wv koopman Jacob Pytters.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051r van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Broer Jans
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-154Noordijs 23huis
eigenaarcoopman Suringar erven
gebruikercoopman Suringar erven
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-154Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Suringar
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-7-1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Broers
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. Eelco Zuringar
gebruikerdr. Eelco Zuringar
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis en tuin erachter
 
koperDirk Huigens winkelier1100-00-00 GG
koperFrans Pyters Huidekoper winkelier
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFokeltje Jans, weduwe van0-18-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelwijlen Cornelis Janzengleibakker
bewonerJan de Groot
naastligger ten oostenweduwe v wijlen Tjepke Zeerps Gratema
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenvroedsman van der Form
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordendr. Eelco Zuringar
verkoper q.q.Jacob Velthuis, gecommitteerdemr. brouwer
verkoper q.q.Willem Bouwes Westerhoff, gecommitteerden uitwinkelier
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Jan de Grootmr. chirurgijn en havencherger
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens en Frans Pyters Huidekoper, winkeliers, kopen huis en tuin op het Noordijs. Ten O. wd. Tjepke Seerps Gratama, ten Z. mr. ijzersmid Jan Hendriks, vroedsman v.d. Form en convooymeester Symon Sloterdijk, ten W. de straat en diept, ten N. dr. Eelco Suringar. Gekocht van de voogden van het Stadsweeshuis en van de Huiszittende Armen, als alimentatoren van de kinderen van wl. mr. chirurgijn en havencherger Jan de Groot, ter aflossing van de schulden van de boedel, voor 1100 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0037r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23[niet vermeld]huis met tuintje daarachter
 
koperSymen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1910-00-00 CG
huurderDoecke Symons c.u.mr. bakker75-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjepke Seerps Gratema
naastligger ten zuidenJan Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenstraat en diept
naastligger ten noordenRomulus Backer secretaris
verkoper van 1/2vroedsman Frans Pyters Huidecoperwinkelier
verkoper van 1/4Dirk Huigenskoopman
verkoper van 1/4Aukje Rintjes, gehuwd met
verkoper van 1/4Johannes Teeckeskoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. R. Bakker
gebruikerdr. R. Bakker
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-154 Noordijs 23Harmanus Portier, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal80-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-154 Noordijs 23huis
eigenaardr. R. Bakker
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde195-00-00 CG
aanslag huurwaarde35-09-00 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0002v van 5 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Portier
naastligger ten zuidenTjepke Gratema
1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga c.s.
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0146r van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. Scheltinga
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0092r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga koopman
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis
 
koperSeerp IJsbrandy, gehuwd met1524-00-00 GG
koperSaske Persijn
naastligger ten oostenGouke Hingst koopman
naastligger ten oostendr. G. Andrea
naastligger ten zuidendr. G. Andrea
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenGouke Hingst koopman
verkoperPieter Tjallingiikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi x Saske Persijn kopen een huis oz. Noordijs. Ten O. en N. Gouke Hingst, ten O. en Z. dr. G. Andreae, ten W. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Pieter Tjallingii, voor 1524 GG.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0125r van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAllard Scheltinga
1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0056v van 9 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 23Noordijs OZhuis
 
koperSybrand Hingst, gehuwd met2000-00-00 CG
koperElisabeth Stijl
huurderdr. Evert Oosterbaan
naastligger ten oostenW. Sandt van Nooten
naastligger ten zuidenSybrand Hingst
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenW. Sandt van Nooten
verkoperAllard ScheltingaArum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-187 1/2Noordijs 23H Winnekes3-00-00 CGwagenhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-022Noordijs 23Harm Wennekes... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-022Noordijs 23H Wennekes H Wennekes stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 735Noordijs 23Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanpakhuis of stal (94 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-022 (Noordijs)Jelle J. Horjuspakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735D-017 (Noordijs)Wed. Jelle Horjus en dochterpakhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23N, W A18 W A N 93'baksteeninscriptie (beschadigd)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 735Noordijs 23 (D-017)Otte Feenstrawoonhuis en pakhuis


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 23aJ. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 23aJ.Bruinsmareiziger


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23R. SipmaCombinatie Harlingentransportbedrijf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsR. Sipma423Firm. exped.bedr. W. Roersma & R. Sipma


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 23, HarlingenNoordijs 23 SipmaRoersma & Sipmavrachtautodienst
  terug