Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noordijs 272-157 2-189 D-024D-019


Naastliggers vanNoordijs 27
ten oostenFranekereind 1
ten zuidenhet Franekereind
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 25


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs OZ [staat: op de hoek van de Noordees]290‑00‑00 GG1/2 huis
koperGerryt Diercx, gehuwd met te Leeuwarden
koperEeme Diercx te Leeuwarden
naastligger ten oostende weduwe van Edder Feddes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenAleff Janssen smid
erflaterde kinderen van wijlen Trijn Diercx, gehuwd met
erflaterwijlen Ryurdt Ryuerdts
erflaterde kinderen van wijlen Trijn Diercx, gehuwd met
erflaterwijlen Jacob Bartels
verkoperTrijn Diercx, gehuwd met
verkoperJan Gerryts te Menaldum


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27op de hoek van de Noordees bij de houten brug1087‑14‑00 GG1/2 huis
koper door niaar ratione proximitatisburgerhopman Fedde Edgers
verpachter grondN. N. 0‑07‑00 CG
geniaarde koperSiuerd Wybes, gehuwd met
geniaarde koperTrijn Claesen
naastligger ten oostende proclamant Fedde Edgers
naastligger ten zuiden
naastligger ten westen
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen
verkoperFolckert Jacobs van Pomeren


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0091v van 10 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Edger Banga


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 340r van 23 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noordijs 27
inventarisantHylck Aates, weduwe vankapitein van de turfmeetsters
wijlen Edger Feddes Banga
requirantoud burgemeester Buwe Thomas, geauthoriseerde curator over
aangeverFedde Edgers oud 23 jaren, en over
aangeverFeickien Edgers oud 21 jaren, en over
Aate Edgers oud 17 jaren, en over
Martien Edgers oud 11 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0340r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de praesiderende burgemeester Evert Ruierds gedaen ten sterfhuise van wilen Hylck Aates weduwe van Edger Feddes Banga, in leven capitainske van de turfme[e]tsters alhier, van alle de goederen in- ende uitschulden aldaar bevonden, ende haer metter doot ontruimd ende nagelaten in versoecke van d'olde burgemeester Buwe Thomas als geauthoriseerde curator over Fedde oud 23 jaren, Feickien oud 21 jaren, Aate oud 17 jaren ende Martien Edgers oud 11 jaren, alle nagelatene weeskinderen van de voorschreven Hylk Edgers, doch niet wijders dan tot het maken ende sluiten deeses sonder sich den boedel directe nochte indrirecte te muscheren veel min die te [0340v] adieren, zijnde d'aengevinge bij Fedde ende Feiken Edgers, naa gedane beloften daer toe staende gedaen de mobilen en inboelen soo volcht. Actum den 23 januari 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs OZ bij de Zakkendragersbrug, op de hoek van het1400‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrick Hendrix glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga de Groene Molen
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenSioerd Ages smid
verkoperde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van de wd. Edger Feddes Banga, een huis hoek Noordijs, bij de Sackedragersbrugge, waar wd. Edger Feddes Banga heeft gewoond. Ten O. de verkopers (in het huis 'de Groene Molen'), ten N. Sioerd Ages, ten W. en Z. de straat. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van erven wd. Edger Feddes Banga. Geboden door glazenmaker Hendrick Hendrix 1400 GG.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirxen bakker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051r van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dirxen Kuyck


1693 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 18 jan 1693
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Livius Ripema, wonende te Harlingen
Trijntie Kuyk, wonende te Harlingen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Bierma


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Dirx Cuik


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarvroedsman Ripema
gebruikerWopke Gatzes
huurwaarde67‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarvroedsman Ripema
gebruikerWopke Gatses
huurwaarde67‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑8‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Ripema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarburgemeester Rypema
gebruikerWopke Gadtses
huurwaarde67‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑03‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerFoppe Foppes
huurwaarde73‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑03‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs OZ op de hoek bij de Sakkendragersbrug2050‑00‑00 CGhuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd met
koperGepke Jans
huurderFoppe Foppes mr. hoedenmaker
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma de Groene Molen
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperTrijntie Jans Kuik, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Livius Rypema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands x Gepke Jans koopt huis hoek Noordijs bij de Sakkedragersbrug. Ten O. het huis 'de Groene Molen' van Cornelis Veersma, ten Z. en W. de straat en diept. Gekocht van Trijntje Jans Kuik wv burgemeester Livius Rijpema.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-157 Noordijs 27Sipke Dirks, bestaande uit 7 personen20‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-157Noordijs 27huis
eigenaarDirk IJsbrands
gebruikerSipke Dirks
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑12‑12 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkind van Hendrik Heerman


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkind van Hendrik Heermans


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. D. IJsbrands


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenG. Cloppenburg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs OZ300‑00‑00 GGgroot huis
koper provisioneelN. N.
huurderP. Hulzenbeek c.u.knoopmaker80‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Simon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenLautenbach mr. schoenmaker
verkoperN. N.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. S. IJsbrandy


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandy


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs OZ bij de Zakkendragersbrug1225‑00‑00 CGhuis
koperYede Jurjens, gehuwd met
koperRinske Willems
huurderBroer Yemes c.u.
naastligger ten oosten [staat: noorden]S. Hingst
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: oosten]C. Lautenbach
verkoper van 1/2Saske Jans Perzijn, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Seerp IJsbrandykoopman
verkoper van 1/2Janna Geertrui IJsbrandy, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Janna Brouwerdoopsgezind predikant te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Jurjens x Reinke Willems koopt huis Noordijs bij de Zakkendragersbrug. Ten O. Cornelis Lautenbach, ten Z. en W. de straat, ten N. S. Hingst. Gekocht van Janke Jans Persijn wv Seerp IJsbrandi voor 1/2, en Janna Geertrui IJsbrandi x doopsgezinde ds. te Leeuwarden Jan Brouwer voor 1/2.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-189, pag. 45Noordijs 27Yede Jurjens4‑00‑00 cg


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 18 jan 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27koopaktefl. 1038huis D-024
 
verkoperRinske Willems (wv Yde Jurjens)
koperJan Bettels (gehuwd met Grietie Tinges)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 27Noordijs wijk D-024 bij de Zakkedragersbrug1038‑00‑00 CGhuis
koperJan Bertels, gehuwd met
koperGritje Tinges
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinske Willems, weduwe van
verkoperwijlen Yede Jurjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bettels x Grietje Tinges kopen een huis aan het Noordijs bij de Zakkedragersbrug, wijk D-024. [Ook bij notaris Jacob Hanekuyk: toegang 26, inv.nr. 51003, rep.nr. 7 d.d. 18 jan 1811]. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Rinske Willems wv Yede Jurjens, voor 1038 CG.


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Trijntje Volbringgeb 1789 HRL, ovl 13 jul 1812 HRL; wijk D-024, dv Jan Hendriks V, en Trijntje (Waanders); BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Jan Bettels... . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Johan Willem Petreus... BS huw 1821, huw 1823, ovl 1831 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 27 J. Bettelsfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-024Noordijs 27Jan Bettels Jan Bettels winkelier


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 32 van 27 feb 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27provisionele en finale toewijzingfl. 1417winkelhuis D-024
 
verkoperBernardus Drost
verkoperJohannes Drost
verkoperPieter Drost
verkoperGeertruida Harmens
verkoperHendrik Feikes de Boer
verkoperPetrus Rosinga
koperJan Jans van Glinstra


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 42 van 15 mei 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-024Noordijs 27obligatiefl. 2500huis op het Noordijs D-024
 
schuldenaarJan Jans van Glinstra (gehuwd met Elisabeth Magdalena Gebel)
schuldeiserAlbert van Eeken


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 186 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-024Noordijs 27Aukje Hendriks Hobma, overleden op 25 april 18311 dag, dochter van Hendrik J. Hobma, koopman Voorstraat D 24 en Froukje Broers. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 737Noordijs 27Jan Jans van GlinstraschipperHarlingenhuis (91 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-024Noordijs 27F Rikkers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-024NoorderhavenFrans Rikkers27 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
D-024NoorderhavenAntie van Glinstra26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-024NoorderhavenSijke Rikkers2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 25-04-1851
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 27, HarlingenNoordijs 27Jan van der Schootmatten- en vloerkleeden koopman


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Klaaske Harmens Steinfort... 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-024Noordijs 27Luytje Roelofs van Dijk... zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2771Noordijs D-024de Stad Harlingenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3302Noordijs D-019Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3302Noordijs 27 (D-019)Gemeente Harlingenwoning


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noordijs 27 Wijbren Bruinsmabrugwachterf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 27W. Bruinsmabrugwachter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 27Z. (Zacheus) v.d. Zee


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 27beeldbepalend pand5 van 10
  terug