Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Noordijs 4,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 4 7-037 7-037 C-084 C-079


Huisnaam in: 1693
Gebruik: brouwerij en mouterij
Naam: de oliphant
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: calff, wybe feddrix
Naastliggers vanNoordijs 4
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 6
ten noordenNoordijs 2


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 4naamloze steeg ten zuiden


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 21r van okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 4Coenraad Abbes koopt een huis in de Gortmakerssteeg dat door mr. Hendrick, extra ordinair schoolmeester wordt gebruikt. Ten O. een steeg, ten Z. Hendrick Swaechman?, ten W. mr. Romcke Hylckes, ten N. Feycke Muncks? Gekocht van metselaar Meynert Feyes x Tijamke Johannes, voor 636 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147r van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van Hendrick Willems


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130r van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Pyter Huiberts


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal, strekkende van voren de straat tot achter aan de Gortmakerssteeg]huis
 
koperPytter Aebes, enkoopmanGG 3100:00:00
Aebe Pytterskoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:10:00
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Lubberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van Marten Tiepkes
verkoperLysbet Pytters


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085v van 27 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAebe Pieters


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis
 
koper provisioneelSybren Martens GG 2322:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:15:00
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westende erven van Bente Jelles
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van Vlie
naastligger ten noordende erven van Bente Jelles
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen
naastligger ten noordenMintie Ypes
naastligger ten noordende erven van Claes Sytses
heeft opslag van gereedschappen aldaarSybren Martens
Freerck Jacobs, curator van ontvanger der 5 delen buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
Jan Pieters Oldaens, curator van
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
Seerp Gatties, gelastigden van
de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
Lammert Claessenboormaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis annex brouwerij en mouterij
 
koperWybe Feddrix Calff burger c.u.GG 3295:27:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:15:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erven van Abe Pyters koopman
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenGatse Seerps
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordenGatse Seerps
naastligger ten noordenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten noordende erven van Claes Sytses
naastligger ten noordenClaeske Claesses
verkoper van 1/2Tjitske Pytters, weduwe van
wijlen Joost Abbeskoopman
verkoper van 1/8Sytske Abbes, erfgenaam, weduwe van
wijlen Theunis Claessen
verkoper van 1/8bejaarde dochter Grietie Abbes, erfgenaam
verkoper van 1/8bejaarde dochter Sjouckjen Abbes, erfgenaam
Simon Grettinga, weduwnaar van
wijlen Dina Abbes, en als voogd van hun dochtertje en erfgenaam
verkoper van 1/8Dina Grettinga, erfgenamen van
wijlen Joost Abbeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddrix Calff koopt een mooi, wel ter nering staand huis met brouwerij en mouterij, 'de Oliphant', wz. Noordijs. (Met vermelding van de indeling). O.a. grote kelder en 2 grote graanzolders. Vrij op- en afslag langs de trap en door de deur op het erf van Claeske Claesses. De brouwerij heeft een groot bierhuis, diverse grote graanzolders en 2 turfzolders. De mouterij heeft een paardenstal en 2 grote graanzolders. Op de zolders van het gehele perceel kunnen ca. 200 lasten graan worden opgeslagen. Ten Z. is een steeg, strekkende van de Gortmakerssteeg ten W. tot het Noordijs ten O., met veel bedingen. Ten O. de straat, ten W. de Gortmakerssteeg, Gatse Seerps en de vroedsman Harmen Jansen van `t Vlie, ten Z. erven Abe Pyters, ten N. de huizen van Gatse Seerps, van `t Vlie en erven Claes Sytses en Claeske Claesses. De brouwerij heeft een aandeel in de 'verse wateren', land en huizinge tot Ludinga Kerk, welke de kopers kunnen overnemen. De verkopers zijn Tjitske Pytters wv Joost Abbes voor 1/2 en Sytske Abbes wv Theunis Claessen, en Grietie- en Sjouckjen Abbes, bejaarde dochters, en Simon Grettinga als vader van Dina Grettinga bij zijn wl. vrouw Dina Abbes, als erfgenamen van Joost Abbes, elk voor 1/4 van de andere helft, voor 3295 gg. en 27 stuivers.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal op de of de westkant van het Noordijs]huis, brouwerij en mouterij
 
koperPieter Jansen Oldaans burgerCG 2250:00:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidendr. Sibeda c.s.
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Jansen van 't Vlie
de weduwe en erven van Gatse Seerps
naastligger ten noordende erven van Dirk Claessen
verkoperWybe Feddrix Kalff, gehuwd met
Trijntie Sioerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. 'het Kalff', op de OOSTERWAL of wz. NOORDIJS. Ten O. het Noordijs, ten W. de Gortmakerssteeg en erven Harmen Jansen van `t Vlie en erven Gatse Seerps, ten Z. dr. Sibeda, ten N. erven Dirk Claessen. Met recht van vrij op- en afslag langs de trap en deur over het erf van erven Dirk Claessen en langs de steeg ten Z., van de Gortmakerssteeg naar het Noordijs. Gekocht van Wybe Feddrix Kalff x Trijntie Sioerds Schiere, voor 2250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 4huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
grondpacht aan Gouke Suringar
grondpachtCG 01:15:00
aanslag grondpachtCG 00:08:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 4huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 4huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:08


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZ [staat: Oosterwal of de Noordijs]huis en zeepziederij
 
koper van 1/2Jan Symons olieslagerCG 6300:00:00
koper van 1/4Gerlof Ymes
koper van 1/4Joseph Salomons
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erven van Sydske Ebbes
naastligger ten westenFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
Jan Annes Huidekoper, en
wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
naastligger ten noordenMeile Ruurds
verkoperFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
Jan Annes Huidekoper, en
wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons (Simons), olieslager, voor 1/2, Gerlof Ymes, voor 1/4 en Joseph Salomons, voor 1/4, kopen een huis en zeepziederij c.a. op de Oosterwal of wz. van het Noordijs. Ten O. die straat, ten W. de verkopers, ten Z. erven Jijdske Ebbes, ten N. Meile Ruurds. Met mede-gebruik en vrij op- en afslag van de trap en deur over het erf van Meile Ruurds en ook van de steeg oostwaarts naar het Noordijs, evenals de eigenaren van het huis ten Z. Dit steegje komt westwaarts uit in de Gortmakerssteeg. Gekocht van deels Foekje Pieters Oldaens, als erfgenaam van haar wl. moeder Rijkjen Jacobs Tjesma en deels Foekje en haar man Jan Annes Huidekoper, voor 6300 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 4huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:10


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis en zeepziederij
 
koperGeertje Wybes Hanekuik, gehuwd metGG 4427:00:00
Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurdermedeverkoopster Grietje F. Scheltinga
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidensteeg naar oosten naar het Noordijs en niet naar het westen naar de Gortmakerssteeg
naastligger ten zuidenSjoukjen Abes
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten noordende weduwe van Meile Ruirds
verkoper van 1/4Grytje Freerks Scheltinga wegens absentie van haar man, gehuwd met
Gerlof Yemes
Hendrik Pesma, curator van de boedel vanprocureur postulant
verkoper van 1/4Gerlof Yemes
verkoper van 3/8Jacob Josephs de Fries, en curator van zijn minderjarige broer
verkoper van 1/8Benjamin Josephs de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, koopt een huis en zeepziederij wz. Noordijs. Het huis wordt bewoond door de verkoper Grietje Scheltinga. Ten O. de straat en diept, ten W. Jan Annes Huidekoper, ten Z. Sjoukjen Abes, ten N. wd. Meile Ruerds. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur, over het erf van wd. Meile Ruerds. De steeg ten W. heet Gortmakerssteeg. (Slecht leesbare lange acte) Gekocht van Grietje Freerks Scheltinga x Gerlof Yemes, voor 1/4, en de curator over de boedel van Gerlof Yemes, voor 1/4, Jacob Josephs de Fries, voor 3/8, en zijn broer Benjamin Josephs de Fries, voor 1/8, voor 4427 gg. (etc. etc..).


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis en pakhuis, voormalige zeepziederij
 
koper door niaarSybrand Feitama, gehuwd metkoopmanCG 3500:00:00
Martjen Jeltes Nauta
geniaarde koperWybe Lolles Steensmasteenbakker / mederechteronder Midlum
Ybeltie Pyters Hilarides
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderGrytje Talma
huurderFedde Minnes CG 140:00:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende erven van vroedsman Rein Sibada
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenMartien Meyles Nauta
verkoperGeertie Wybes Hanekuik, gesterkt met
Douwe Hylkes Hanekuikkoopman en zeepzieder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feitema x Martje Jeltes Nauta koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wybe Lolkes Steensma, steenbakker en mede-rechter van Franekera deel x Ybeltje Pyters Hilarides, wonende onder Midlum, een mooi huis en pakhuis c.a. dat ooit een zeepziederij was geweest, wz. Noordijs. Vrij op- en afslag langs de trap en de deur over het erf van Martjen Meiles Nauta, en de eigendom van de steeg ten O. De eigenaars van het huis ten Z. hebben ook dat recht, maar alleen oostwaarts naar het Noordijs, maar NIET westwaarts naar de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten W. wd. Jan Annes Huidekoper, ten Z. erven Rein Sibeda, ten N. Martjen Meiles Nauta. Gekocht van Geertje Wybes Hanekuik x Douwe Hylkes Hanekuik, zeepzieder, voor 3500 cg. Zie de acte voor meer gegevens.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 4Noordijs WZhuis en pakhuis, voormalige zeepziederij
 
koper door niaarPieter Huidekooper koopmanCG 3600:00:00
geniaarde kopervroedsman Hotze Romkes Binxma, gehuwd met
Janke Rasschen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
huurderSeerp IJsbrandi koopmanCG 80:00:00
de erven van Martjen Meiles Nauta, Koper heeft gebruik van een vrije op-en afslag langs de trappen en deur van
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenburgerhopman Spannenburg
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenMartjen Meiles
verkoperMartie J. Nauta, weduwe van
wijlen Sybrand Feitama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binxma, mede raad in de vroedschap x Janke Rasschen kopen huis en pakhuis voormaals tot een seepsiederij gebruikt, Wz. Noordijs. Het huis wordt gehuurd en bewoond door coopman Seerp IJsbrands voor 80 cg. Grondpacht 3 cg. Een steeg ten Z. mag alleen oostwaarts gebruikt worden, niet westwaarts richting de Gortmakerssteeg. Ten O. het Noordijs, ten Z. de burgerhopman Spannenburg, ten W. P. Huidekoper, ten N. Martje Meiles (Nauta). Gekocht van Martje J. Nauta wv coopman Sybrand Feitama, voor 3600 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 28v van sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 4Baudina Stinstra x Jelle Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pieter Huidekoper, een mooi koopmanshuis wz. Noordijs. Het huis heeft voor de helft recht van eigendom op de steeg die tussen dit huis en dat van Jelle Wildschut loopt. Veel voorwaarden. Ten O. en W.? de straten, ten Z. dr. Hanekuik, ten N. Jelle Wildschut. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jarig Annes v.d. Ley, voor 1280 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 29r van sep 1788 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noordijs 4Baudina Stinstra x Jelle Wildschut koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pieter Huidekoper, een mooi koopmanshuis wz. Noordijs. Het huis heeft voor de helft recht van eigendom op de steeg die tussen dit huis en dat van Jelle Wildschut loopt. Veel voorwaarden. Ten O. en W.? de straten, ten Z. dr. Hanekuik, ten N. Jelle Wildschut. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Jarig Annes v.d. Ley, voor 1280 gg.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0193v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Huidekooper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 Noordijs 4P HuidekoperCG 9:00:00huis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Pieter Huidecoper... 1774 HRL, Anna H, geb 1776 HRL; BS ovl 1819; 1826 overlijdens, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-084Noordijs 4Willem Pieters Nauta... van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-084Noordijs 4P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
C-084Noordijs 4W P Nauta graanzolders


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 692Noordijs 4erven Pieter HuidekoperHarlingenpakhuis (167 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
adressoortbedraggebruik
C-084Noordijs 4provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
C-084Noordijs 4Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 692C-084 (Oosterwal)Johanna P. Knorrepakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3876C-079 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3876Noordijs 4 (C-079)Albert van Bruggen (te Groningen)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 4K. van Stellingwerfmelktapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsAlgra & Ypey461Pakhuis Het Kalf, peulvruchten


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra461Pakhuis Het Kalf, peulvr.


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsB.C. Algra2461Pakh Het Kalf Peulvr


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 4rijksmonument 20609


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3876Noordijs 4
  terug