Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 87-0357-0357-035C-082C-077


Naastliggers vanNoordijs 8
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 10
ten westenSchoolsteeg 1
ten noordenNoordijs 6


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]798‑14‑00 gghuis
koperTziebbe Heyns, gehuwd met
koperBauck Joannis
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJantgien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dircx Wolffs*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenOutger Romckes
verkoperJan Pyters, gehuwd met
verkoperAmmerens Sweerts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]900‑00‑00 gghuis met loods en ledige plaats
koperPyter Jacobs, gehuwd met
koperPytrick Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenOutger Rompckes
verkoperTiebbe Heynsen, gehuwd met
verkoperBauck Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jacobs x Pytrick Jans kopen een huis met loods en ledige plaats daar achter, op de Oosterwal.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023r van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]800‑00‑00 gghuis met een loods en ledige plaats
koperGerryt Bennyers, gehuwd met
koperGriettie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenOutger Rompckes
verkoperPieter Jacobs, gehuwd metkoopman
verkoperPietrick Jans


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]0‑00‑00 cghuis
koper provisioneelburgemeester N. N.
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende brouwerij van Gerryt Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Outger Rompckes
verkoper q.q.Everdt Janssenbrouwer
verkoper q.q.Jacob Pyters
verkoper q.q.Stoffell Baniers


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]700‑00‑00 gghuis met loods en ledige plaats
koperInske Sybrens, weduwe van
koperwijlen Stoffel Baniers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenGerryt Wouters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Sicke Lubberts
verkoper van 1/3Wytse Michiels
verkoper van 1/3Jelle Cornelis Vetzens, gehuwd met
verkoper van 1/3Neeltie Michiels
verkoper q.q.de heer Gerryt Keth, curator over
verkoper van 1/3Dirck Michiels


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]800‑00‑00 gghuis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen
koperFreerck Claassen Braam koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.
naastligger ten westenGerryt Gouckes
naastligger ten noordenGerryt Gouckes
verkoperWouter Cornelis
verkoperBeert Gerryts
verkoperDirck Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Claassen Braam, koopman, koopt een huis en brouwerij behalve de gereedschappen daarin en het recht op het water te Ludingakerk, wz. Oosterwal [Noordijs]. Ten O. de straat, ten Z. Rimmert Eelckes c.s., ten W. en N. Gerrit Gouckes. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Wouter Cornelis, Beert en Dirck Gerryts, voor 800 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJoh. van Bemen
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerJ. van Bemen
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarFreerk Tijssen
gebruikerWillem Hayes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]315‑00‑00 gghuis
koperoud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 cg
huurderPieter Jansen
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen gemeensman Dirk Siderius
naastligger ten westenTjebbe Johannis mr. gortmaker
naastligger ten noordenSjoukien Abes
verkoper q.q.Ypke Dirks, bestevaeder over de nagelaten dochter van wijlenlichterman
verkoper van 1/3Bente Freerkssmakschipper
verkoper van 1/3Trijntie Freerks, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Anne Jetsesbeurtschipper op het Vliet te Leeuwarden
verkoper van 1/3Gatske Allards, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/3Anne Doedesschuitschipper te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schoonebeek, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig, koopt een huis (met beschrijving) op de Oosterwal (wz. Noordijs). Ten O. de straat en diept, ten W. Tjebbe Johannes (v.d. Meulen), mr. gortmaker, ten Z. wd. Dirk Siderius, gemeensman, ten N. Sjoukien Abes. Gekocht van Ypke Dirks, als bestevader over het dochtertje van wl. Bente? Freerks, smakschipper voor 1/3, Trijntje Freerks x Anne Jetses, schuitschipper op `t Vliet te Leeuwarden, voor 1/3 en Gatske Allards x Anne Doedes, schuitschipper te Makkum, voor 1/3.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerPyter Jansen
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0118r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]500‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Jansen Sanstra, gehuwd metblauwverver
koperPytie Jans Schonebeek
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenLaes Spannenburgh
naastligger ten westenTjebbe Johannes mr. gortmaker
naastligger ten noordenSjoukjen Abes
verkoperJan Jansen Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperAefke Huyberts


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]0‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJohannes Dirks, gehuwd metzoutdrager
aanhandelaarTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
toehaak300-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
bewonerTjeerd Jans Sanstra c.u.blauwverver
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenTjebbe Johannis
naastligger ten noordenSjoukjen Ebbes
verwandelaarTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwverver
verwandelaarPytje Jans Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks, zoutdrager x Trijntje Jans wandelen een huis zz. Weverstraat, bewoond door de verwandelaars. Ten O. de hof van de convooimeester Sloterdijk, ten W. de hof van wd. burgemeester Jarig Weima, ten N. de Weverstraat. In wandel verkregen van blauwverver Tjeerd Jans Sanstra x Pytje Jans Schoonebeek, met bijbetaling van 300 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarJohannis Dirks
gebruikerJohannis Dirks
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]500‑00‑00 cghuis
koperJan Sybrens, gehuwd metmr. schoenmaker
koperTrijntje Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjebbe Johannes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Sibeda
verkoperTrijntie Jans, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Johannes Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybrens, mr. schoenmaker x Trijntie Sybrens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarJan Sybrens
gebruikerJan Sybrens
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]725‑00‑00 cghuis
koperhuisman Abe Hyltjes onder Almenum
bewonerde verkoper Jan Sybrens
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westenJohannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperJan Sybrensmr. schoenmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarJan Sybrens
gebruikerJan Sybrens
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8huis
eigenaarHyltje Abes wed.
gebruikerHyltje Abes wed.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 8Noordijs WZ [staat: Oosterwal]735‑00‑00 cghuis
koper door niaarMinne Blok, gehuwd metkoopman
koper door niaarJanneke Schaaff
geniaarde koperJan Douwesschuitschipper
huurderde weduwe van wijlen Hyltie Abes 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Tjebbes
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperhuisman Abe Hyltjes te Almenum


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-035Noordijs 8stal en wagenhuis
eigenaarM. Blok
gebruikerM. Blok
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-035 , pag. 145Noordijs 8C. Blok 3‑10‑00 cgstokerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-082Noordijs 8Klaas Minnes Blok... re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-082, stokerij, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-082Noordijs 8Klaas Blokstokerij ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 685Noordijs 8 Johannus Heijde Jansz.schilderHarlingenpakhuis (60 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 288 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-082Noordijs 8Johannes Jans van der Heide, overleden op 22 mei 183232 jr, verver Noordijs C 82/83, man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-082Noordijs 8Grietje Wijgersoud 65 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-082; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-082NoordijsGeertje Wygers65 jDokkumv, protestant, weduwe


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685Oosterwal C-082Harmen Keijzer c.u.verfwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 685Noordijs C-077wed. en erven Jan Kisjes werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4938Noordijs 8 (C-077)fa. Jan van Hulstpakhuis  terug