Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 3 4-045 4-046 F-063 F-059
Naastliggers vanRaamstraat 3
ten oostende Raamstraat
ten zuidenRaamstraat 5
ten westende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 1


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184r van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Jaytie Romckes
1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZ 1/3looierij of perk
 
koper door niaarIpe Meinerts timmerman224-00-00 CG
geniaarde koperPyter Hendrickx c.u.zeemtouwer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Pyters
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ipe Meinerts, timmerman, koopt na niaar ratione vicinitatis, een looierij of perk, zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg (Leerlooierssteeg of Perksteeg), ten Z. Biene Wybrants, ten N. Fedde Pyters en erven Maycke v.d. Laan. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld], voor 224 CG.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0180v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZ [niet vermeld]huis, loods, plaats met een houtstek daarachter
 
koperTimen Pytters c.u.commissaris Admiraliteit in Friesland1003-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenBienne Wybrens
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenFedde Pytters
naastligger ten noordenhet huis van Ipe Meinerts
verkoperIpe Meinerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen Pytters [Steur], commissaris bij de Admiraliteit, c.u., kopen een huis, loods, plaats en houtstek erachter. Ten O. een openbare steeg, ten Z. de verkoper en Bienne Wybrens, ten W. de Raamstraat, ten N. Fedde Pytters en de verkoper. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Ipe Meinerts, voor 1003 GG.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTymen Pytters kapitein
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020r van 3 feb 1655 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTymen Pieters commissaris
1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis genaamd de Steur
 
koperSymon Groenwolt, gehuwd metprocureur postulant1051-00-00 GG
koperGrietie Bentes
bewonerds. Daniel Renemanpredikant
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJouck Jaities
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Jurrien Groenwoldt kapitein
verkoperde boedelredders van Tymen Pytters Steur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Groenwolt, proc. post. x Grietie Bentes koopt mooi huis c.o.a. oz. Raamstraat, waar 'de Steur' in de gevel staat, strekkende achterwaarts tot aan de Perksteeg. Ten Z. Joucke Jayties, ten N. de capitein Jurrien Groenewolt. Gekocht van de commissarissen over de boedel van Tymen Pieters Steur.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenals huurder Tjeerd Hoitema
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymen Groenewolt n.f.
1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis
 
koperHendriekien Isack Groenewolt, gehuwd met425-00-00 GG
koperSchelte Pieters mr. timmerman
toehaakeen ducaat
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg] waarlangs vrij in en uitgang
naastligger ten zuidenJan Tjerx
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendriekien Isack Groenewolt c.u.
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekveerschipper op Dokkum-Stroobos
verkoperGrietie Symons Groenewolt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrickjen Ysacks Groenewolt x Schelte Piers, mr. timmerman, koopt een fraai huis oz. Raamstraat, waar 'De Steur' in de gevel is uitgehouwen., met vrij in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Tjerx, ten W. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Romke Gerx, trekschipper van Dokkum op Stroobos x Grietje Symens Groenewolt, voor 425 gg. en 1 zilveren ducaton 'tot toehaak'.


1703 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 206r van 20 apr 1703 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Raamstraat 3
 
overledeneHendrickjen Ysaax Groenwolt, gehuwd met
aangevervroedsman Schelte Pyttersmr. timmerman
geauthoriseerde curatords. Fredericus Botterwegh
geauthoriseerde curatoren over de kinderenJan Groenwoldt, gehuwd met
aangeverHillegonda Sanstra
aangever, de kinderen moeySaapke Ysaax Groenwoldt
inleiding bij de boedelinventarisatie[00206r] Inventarisatie en beschrijving gedaen bij en ten overstaen van de Heeren Presiderend Burgemeester Sierk Hylaarda als commissaris, geadsocieert met de secretaris Idsinga, ten huise van Schelte Pytters, mr. timmerman en mede vroedschap der Stadt Harlingen, van alle de goederen, actien en credytten bij wijlen Hendrickjen Ysaax Groenwolt, in leven huisvrouw van ged. Schelte Pytters metter dood ontruimt en nagelaten en ten voorschreven huise bevonden, en sulx ten verzoeke van dominee Fredericus Botterwegh Bedienaar des H. Evangeliums ter voorschreven stede en de Capitein Jan Groenwoldt als geauthoriseerde curatoren over de kinderen van ged. Hendrikjen Groenwoldt bij meerged. Schelte Pytters in echte getogen, voor soo veel de derselver moederlijke goederen en de administratie van dien aengaet, alles op aengevinge van Schelte Pytters, als mede van de kinderen moey Saapke Ysaax Groenwoldt en aenbehouwde moey [00206v] Hillegonda Sanstra huisvrouw van de mede curator Groenwoldt. Actum den 20e April 1703 ten voorschreven huise.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerTeunis Jilderts cum soc.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerJetske Jochems cum soc.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerW. B. Deersma cum soc.
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat NZhuis genaamd de Steur
 
koperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd met399-00-00 GG
koperAeltje Andries
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters n.u.schipper
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerd Cornelis brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende verkoper Antje Scheltes
naastligger ten noordende verkoper Pieter Scheltema
verkoper van 1/2Antje Scheltes, kind
verkoper van 1/2Pieter Scheltema, kinderen vangerechtsbode
erflaterwijlen Schelte Pietersbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jarigs v.d. Ley x Aaltje Andries koopt huis oz. Raamstraat, waar 'de Steur' uithangt, met in- en uitgang in de Perksteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. schipper Pier Wouters en vroedsman Tjeerd Cornelis Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. de verkopers. Gekocht van Antje Scheltes en gerechtsbode Pieter Scheltema, elk voor 1/2, met toestemming van hun vader bouwmeester Schelte Pieters.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0103v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob van der Ley koopman
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarPyter Scheltema c.s.
gebruikerPyter Scheltema c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
 
koper door niaarJan Jarigs van der Ley meerderjarig vrijgezel570-14-00 GG
geniaarde koperJan Ewerts, gehuwd met
geniaarde koperAntie Dirks
huurderJacob Clasen
huurderUilke Melis
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen
verkoperJacob Jarigs van der Ley, gehuwd metkoopman
verkoperAaltie Anderies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jarigs v.d. Ley koopt, na niaar, stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met tuintje, tussen Raamstraat en Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Jan Wouters en burgemeester Tjeerd Brouwer, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jacob Jarigs v.d. Ley x Aaltie Andries. (Zie ook ZH 73).


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-045 Raamstraat 3wed. Gosse Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 Raamstraat 3huis
eigenaarwed. Gosse Jans
gebruikerwed. Gosse Jans cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot in de Perksteegstalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje
 
koperWilhelmus van Kastel herbergier935-00-00 CG
huurder voor 10 jarende weduwe van Uilke Meelis 45-00-00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gosse Jansen
verkoperJan Jaerigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelmus van Kassel, herbergier onder Almenum, koopt stalling, wagenhuis en twee aparte woningen met een tuintje, strekkende van de Raamstraat tot in de Perksteeg. Bewoond door Uilke Meelis wd. voor 45 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Perksteeg, ten Z. erven burgemeester Tjeerd Brouwer en Pier Wouters, ten W. de Raamstraat, ten N. wd. Gosse Jansen. Gekocht van Jan Jaerigs v.d. Ley, koopman, voor 935 cg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Leerlooierssteeg [staat: Perksteeg]huis, stalling, wagenhuis en tuintje
 
koper provisioneelDirk Christiaans mr. ijzersmid326-14-00 GG
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoper q.q.burgemeester Taeke Stephani, curator over
verkoperde minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castelherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De kinderen van wl. herbergier Wilhelmus van Cassel, laten verkopen een huis stalling, wagenhuis en tuin, strekkende van de Raamstraat af tot aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Cornelis Brouwer en Wouter Piers, ten W. de Raamstraat, ten N. Pier Rutgers. Er is geboden door mr. ijsersmid Dirk Christiaens.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat tot aan de Perksteeghuis, stalling, wagenhuis en tuintje
 
koper door niaarPaulus Dirks mr. timmerman345-07-00 GG
geniaarde koperSchelte Sipkesmr. huistimmerman
huurderLieuwe Tjerks
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWouter Piers
naastligger ten westenJan Paulus koopman
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0132r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3achterLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]twee kamers
 
koperSiberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland350-00-00 CG
huurder woning 1Bouwe Jacobs
huurder woning 2N. N. pannenbakker
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenSiberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenWouter Piers
naastligger ten westenJan Paulus koopman
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pauluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Lambergen koopt 2 camers in de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. Schelte Piers? en de verkoper, ten Z. de koper, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van Jan Paulus [Lansenberg].


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZhuis en wagenhuis
 
koperJelle Jacobs, gehuwd metmr. timmerman310-00-00 CG
koperJoukje IJsbrandi
huurderJelle Jacobs mr. timmerman20-00-00 CG
naastligger ten oostenSibrandus Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPier Rutgers
verkoperJan Pouluskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jacobs, stadsbouwmeester x Joukje IJsbrandi koopt huis en wagenhuis. Ten O. Sibrandus Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. Pier Rutgers. Gekocht van koopman Jan Poulus [Lansenberg].


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraattimmerwinkel
 
koperSchelte Sipkes mr. timmerman400-00-00 CG
naastligger ten oostenS. Lambergen
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPier Akkringa
verkoperJelle Jacobsstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. timmerman koopt timmerwinkel. Ten O. S. Lambergen, ten Z. Wouter Piers, ten W. de straat, ten N. B.? Akkringa. Gekocht van Jelle Jacobs, stadsbouwmeester


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0161r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 Raamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-045 Raamstraat 3timmerwinkel
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0163v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 3Raamstraat OZpakhuis
 
koperPieter Tetrode koopman365-00-00 CG
huurderF. van der Plaats 28-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Lambergen
naastligger ten zuidends. Mentes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
verkoperTjepke Saakesmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
verkoperPier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Lolkesvarenspersoon
verkoperPieter Minnes, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Aukje Scheltes, zijn eerste vrouw
verkoperMinne Pieters*
verkoperHiltje Pieters*
verkoperYzaak Jans Faber, voor zijn dochtermr. kuiper
verkoperGeertruid Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt pakhuis oz. Raamstraat. Ten O. Lambergen, ten Z. ds. Mentes, ten W. die straat, ten N. Hendrik Jansen. Gekocht van Dieuke Scheltes x mr. blokmaker Tjepke Saakes, Antje Scheltes x huistimmerman Pier Freerks, Tjitske Scheltes wv Sybren Lolkes, mr. huistimmerman Pieter Minnes, wednr. van Aukje Scheltes en mr. kuiper Yzaac Jans Faber voor zijn dochter Geertruid Scheltes.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0300v van 3 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-046 Raamstraat 3P Tetrode2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-063Raamstraat 3Saartje IJsaksgebruiker wijk F-063; medegebruiker Levij de Vries, koopman; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-063Raamstraat 3Israel Cats Levy de Vries koopman
F-063Raamstraat 3Saartje Ysaks


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1512Raamstraat 3Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarhuis en erf (78 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-063Raamstraat 3Catharina Berends Vogelzang, overleden op 17 november 183974 jr, overleden Ossenmarkt F 63, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-063Raamstraat 3Levij Liepman de Vries... 263; eigenaar van wijk A-068; gebruiker Salomon Wolf Blauw, koopman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-063, koopman; medegebruiker Saartje IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512F-063 (Raamstraat)Sjoerd Rodenhuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512F-059 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1512Raamstraat 3 (F-059)Israël. Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 3 Leonard GoldsmidIsr. Godsdienst
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 3H.M.Trompetterisraelisch godsdienst-onderwijzer
  terug