Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 5 4-044 4-045 F-064 F-059
Naastliggers vanRaamstraat 5
ten zuidenRaamstraat 7
ten westende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 3


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018r van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5achterzuider nieuwe stad (Zuiderhaven NZ)schoenmakersperk
 
koperSteffen Abbes c.u.100-00-00 CG
naastligger ten oostenhet perk van Piter Jansen
naastligger ten zuidende hof van Sibrant Hessels
naastligger ten westenBiene Wibrants
naastligger ten noordenhet perk van Jan Jacobs
verkoperAtte Teekes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Steffen Abbes c.u. kopen een schoenmakersperk in de zuider nieuwe stad. Ten O. het perk van Piter Jansen, ten Z. de hof van Sibrant Hessels, ten W. Biene Wybrants, ten N. het perk van Jan Jacobs. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Atte Teeckes c.u., voor 100 CG.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0180v van 6 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBienne Wybrens


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0010v van 20 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5achterRaamstraat OZ [staat: Schritsen ZZ in een steeg]schoenmakersperk
 
koper door niaarTymen Peters 252-00-00 GG
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisburgemeester Jan Rioerdts Sanstra
geniaarde koperFrans Jacobs de Adam
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende retrahent Jan Rioerdts Sanstra
naastligger ten westenTymen Peters
naastligger ten westenJouck Janties
naastligger ten noordenTymen Peters
verkoperde crediteuren van het sterfhuis van Bieue Wybrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rioerdts Sanstra, mede burgemeester, verzoekt niaar ratione proximitatis en vervolgens bode en consent op de koop van een schoenmakersperk met kuipen, kalkdobben, eekhuisje en verdere gereedschappen op de Schritsen in de steeg aldaar in te gaan, zoals het door Frans Jacobs d'Adam van burgemeester Wringer als commissaris over het sterfhuis van Bieuwe Wybrnats ten profijte van zijn crediteuren was gekocht. . Ten O. die steeg, ten Z. de retrahent, ten W. Tymen Pieters en Joucke Impties, ten N. Tymen Pieters en de retrahent. Geen grondpacht.Gekocht voor 252 GG.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Zuiderhaven in Jacob Tobessteegledige plaats of schoenmakersperk
 
kopergezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher c.u.300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
toehaakeen halve ducaton voor de zoon van de verkoper
naastligger ten oostenJacob Tobessteeg
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westengezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten noordenTymen Pieters commissaris
verkoperDirk Jacobs c.u.schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Fransen Visscher, gezworen gemeensman, koopt een ledige plaets of schoenmakersperk nz. Zuiderhaven, in de Jacob Tobessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. de koper, ten N. de commissaris Tymen Pieters. Gekocht van schoenmaker Dirk Jacobs, voor 300 CG en een 1/2 gouden ducaton voor zijn zoon tot een geschenk.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0093v van 3 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJouck Jaities


1677 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 84r van 10 jan 1677 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Raamstraat 5
 
overledeneJouck Jayties, weduwe van
wijlen Joost Fijckes
Pytter Jacobs, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overmr. huistimmerman
Romcke Joostes zoon van de overledene, innocent
aangeverJacobus Joostes zoon van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0084r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybraents Jellama als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Jouck Jayties in leven burgerse alhier nagelaten wedue van wijlen Joost Fijckes van de goederen actien ende credyten uyt- en inschulden bij de selve met ter doodt ontruymt ende nagelaten, ten versoecke van Pytter Jacobs mr. huystimmerman alhier als geauthoriseerde curtor ad actum divisionis over haer nagelatene innocente soon Romcke Joostes, sijnde de aengevinge geschiet bij Jacob Joostes, des nagelatene mede soon die alles getrouwelyck heeft aengegeven onder solemnelen eede gepraesenteert in handen van de mede commissaris Brouwer, waerop dan tot de beschrijvinge geprocedeert is als volght. Actum den 10e january 1677.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0279r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Raamstraat OZhuis met een ledige plaats of tuintje
 
koperJan Tierx, gehuwd met320-00-00 GG
koperTettie Andries
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenSymen Groenewolt n.f.
naastligger ten oostenTyttie Sanstra
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSymen Groenewolt n.f.
verkoperJacob Joosten, en namens zijn broermr. huistimmerman
verkoperRomke Joostes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tjerx x Tettie Andries koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. Tyttie Sanstra en Symen Groenwolt, ten W. die straat, ten Z. Reiner Claasen Fontein, ten N. Symen Groenwolt. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Gekocht van Jacob Joosten, mr. huistimmerman, en zijn broer Romke Joosten, voor 320 gg.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0058v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Tjerx


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-044Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tierks
gebruikerwed. Jan Tierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-044Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tierx
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-044 Raamstraat 5huis
eigenaarwed. Jan Tjerks
gebruikerwed. Jan Tjerks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0210r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPier Wouters n.u.schipper
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerd Cornelis brouwer


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-044 Raamstraat 5huis en stal
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerWillem Deersma
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0033v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPier Wouters
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Brouwer


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-044 Raamstraat 5Uilke Melis, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-044 Raamstraat 5huis en stal
eigenaarTeunis Jarigs
gebruikerUilke Meelis
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0173r van 21 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer
naastligger ten zuidenPier Wouters


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenWouter Piers


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0252r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWouter Piers
naastligger ten zuidenCornelis Brouwer


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0264r van 29 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0065r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWouter Piers


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0296v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWouter Piers


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0053r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 5Raamstraat OZhuis
 
koperWillem Ypey contrarolleur convooien en licenten435-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten zuidende koper Willem Ypey c.s.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchelte Sipkes
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, curator
verkoper q.q.Pieter Hannema, curatoren over
verkoperWouter Piers, gehuwd metschuitschipper
verkoperAntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Ypey, contrarolleur der convooyen en licenten, koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de Roomsche Kerk, ten Z. de koper, ten W. die straat, ten N. Schelte Sipkes. Vorige eigenaar was Wouter Piers, schuitschipper. Gekocht van de curatoren over de boedel van Wouter Piers x Antje Jans, voor 435 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-044 Raamstraat 5
eigenaar
gebruiker
opmerkingweggebroken


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-044 Raamstraat 5
eigenaar
gebruiker
opmerkingweggebroken


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0292r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidends. Mentes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-045 Raamstraat 5P Tetrode1-05-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Albert Jans Bolman... (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-064; stal en wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-002, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-064Raamstraat 5A Bolman stal en wagenhuis ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1511Raamstraat 5Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarstal en wagenhuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Styntje Geerts van der Woude... N.H., dv Geert vdW en Aaltje Hendriks (Hoffinga); BS huw 1819, ovl 1849, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-064; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-071; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Ulbe Ruurds Visser... 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1833, huw 1834; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk F-064; VT1839; U.R.V. eigenaar van perceel nr. 1900 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 724, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-064Raamstraat 5Willemke Tjebbes Deinumgeb 1811 Workum, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 22 mei 1834 HRL, wonende te HRL, dv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1834; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-064; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-064RaamstraatUlbe P Visser43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, grofsmid
F-064RaamstraatWillemke Deinum29 jWorkumv, protestant, gehuwd
F-064RaamstraatMatthijs Visser16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatEelke Visser9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-064RaamstraatTjebbe Visser4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511F-064 (Raamstraat)Sjoerd Rodenhuistimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511F-059 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentebad


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1511Raamstraat 5 (F-059)Israël. Gemeentebadhuis
  terug