Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Raamstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRaamstraat 68-153 8-176 F-067F-064


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074r van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6noordRaamstraat WZ250‑00‑00 CGhof met bomen
koperReyner Claessen Fonteyn koopman
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenN. N. trompetter op het Prinsenjacht
naastligger ten westeneen pottenbakkerij of ledige plaats
naastligger ten noordende verkoper Yffke Jelles Jeddema
verkoper van 1/2Yffke Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2dr. Theotardus van der Sluys, enadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Romckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Claessen Fontein koopt een mooie hof met bomen etc. ten W. v.d. Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. een pottenbakkerij of ledige plaets, ten Z. de trompetter van het vorstelijke jacht, ten N. de camer van verkoper. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x dr. Theotardus v.d. Sluys, advocaat bij het Hof van Friesland, te Leeuwarden, voor 1/2, en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romckes (Braam), voor 1/2, voor 250 cg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078r van 1 feb 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6noordRaamstraat WZ230‑00‑00 CG1/2 hof
koperburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten oosten*Raamstraat
naastligger ten zuiden*N. N. trompetter vh Furstelijke Jacht
verkoperReyner Clasen Fontein


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0173v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6zuidRaamstraat WZ294‑14‑00 GGhof met zomerhuis
koperoud burgemeester Jacob Croese c.u.
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenJan van Seyst
naastligger ten zuidenhet pakhuis van J. Popta
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van Reiner Claessen Fontein
verkopergeregisteerde crediteuren van Wildschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Croese, old-burgemeester koopt hof met zomerhuis in de Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. Jan van Seyst en Popta, ten N. de hof van Reiner Claessen Fontein. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 6huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300v van 4 jul 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6zuidRaamstraat WZ143‑00‑00 GGhof met bomen, planten en somerhuis
koperSalomon Stapert
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Popta koopman
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van Reiner Claessen Fontein
verkoperFroukjen Wilhelmi, weduwe van
verkoperwijlen de olde burgemr. Jacob Croese


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 6huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 6huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0149v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6noordRaamstraat WZ155‑00‑00 GGhuis en kamerhuis
koperSalomon Stapert
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende koper Salomon Stapert
naastligger ten westenN. N. mr. pottenbakker
naastligger ten noordenkind van Jacob Jansens
naastligger ten noordende koper Salomon Stapert
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0332r van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6zuidRaamstraat WZ321‑00‑00 GGhof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuis
koper door niaarGerben Ates, gehuwd met
koper door niaarFongerke Arjens de Adam
geniaarde koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metsubstituut ontvanger van Franekeradeel
geniaarde koperAntie Gardingius
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenMaria Fontein c.soc., weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten westenPieter de Adam
naastligger ten noordende verkoper Trijntie Heins, gehuwd met
naastligger ten noordende verkoper Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Ket x Antje Gardingius WIL KOPEN een tuin met vruchtbomen, bloemen, plan ten en een zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten W. Pieter de Adam, ten Z. Maria Fontein wv Gillis Vermeersch, ten N. de verkopers. De hovinge is 80 voeten lang en 70 voeten breed. Er is vrij in- en uitgang in de Raamstraat. Gekocht van Trijntie Heins wv Philippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij. Er wordt echter geniaard wegens naastliggerschap, door Fongerke Arjens de Adam x Gerben Ates en de verkoop gaat niet door.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0336v van 26 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6zuidRaamstraat WZ590‑00‑00 CGtuin en zomerhuis
koperGijsbertus Koen commissaris op de Abt
huurdergemeensman Swerms 17‑10‑00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenMaria Fontein, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gillis Vermeersch
naastliggerPieter de Adam
naastligger ten westenFongerke Arjens de Adam
naastligger ten noordenPhilippus Swart voorzanger
verkoperFongerke Arjens de Adam, gehuwd met
verkoperGerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt een voortreffelijke hof met bomen, bloemen, zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. die straat, ten Z. Maria Fontein wv Gilles Vermeersch, ten W. Pieter d`Adam en de verkoper, ten N. Philippus Swart, voorzanger. Gekocht van Fongerke Arjens d`Adam x Gerben Ates, voor 599 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 62 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart 30-00-00
gebruikerjuffrouw van der Wolt 60-00-00
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde15‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-153 Raamstraat 6juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153Raamstraat 62 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer 40-00-00
gebruikerjuffrouw van der Wolt 60-00-00
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6zuidRaamstraat1825‑00‑00 GGtuin met zomerhuis
koperGijsbertus Wildeman predikant
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
gebruikerGijsbertus Wildemanpredikant
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenIde Floris
naastligger ten zuidenJurjen Okkes
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende pottenbakkerij van Evert Wijnalda
naastligger ten noordenvrouw Swart
verkoperBartha Coen, gehuwd met te Heerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van Steeding te Heerda
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(de tuin noord van 8) ds. Gijsbertus Wildeman en Everhardus Deketh, vendumeester bij de Admiraliteit, koopt (b) een mooie en grote tuin met zomerhuis en diverse vruchtbomen, schuin achter (a) aan de RAAMSTRAAT. Ten O. die straat, ten Z. Yde Floris en het pakhuis van Jurjen Okkes, ten W. perceel (a) en de pottenbakkerij, ten N. Johannes Zwart?. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding, wonende te Heerde


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0305v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Raamstraat 6Raamstraat WZ190‑00‑00 CGplek grond of tuintje met huisjes
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd metschipper
koperPietje Jans Schaafsma
naastligger ten zuidenP. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten noordenBetting Alberts de Boer
verkoperAndries van Hoek, gehuwd met
verkoperAtje J. van der Meulen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-176, pag. 176Raamstraat 6Betting Alberts2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Betting Alberts de Boer... HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1861; eigenaar en gebruiker van wijk F-067, schipper, 1814. (GAH204); B.A. dB. ende Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Raamstraat 6 Betting A. de Boerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-067Raamstraat 6Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 93 van 17 feb 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6koopaktefl. 800huis op de Schritsen F-067
 
verkoperBetting Alberts de Boer
koperJane Wybrens Bakker


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 226 van 31 mei 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6koopaktefl. 700huis aan de zuidkant van de Schritsen F-067
 
verkoperJan Wybrands Bakker
koperJeltje Arends Baksma (wv Klaas Lourens Koster)


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 139 van 4 jun 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Raamstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 653huis met achterwoning aan de Schritsen F-067
 
verkoperWigle de Vries
koperMinse Rengers


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-067Raamstraat 6Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Raamstraat 6 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-067Raamstraat 6M J Ringers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-067SchritzenMenso Johs. Ringers38 jonderwijzerFranekerm, protestant, gehuwd
F-067SchritzenMaayke Atsma34 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-067SchritzenDaniel Ringers14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenRienk Ringers12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenKeimpe Ringers10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenHein Ringers6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenJohannes Ringers2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenTrientie Ringers7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenDoetje Posthumus5 jItensv, protestant, ongehuwd
F-067SchritzenGeertje ..22 jFranekerv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Raamstraat 6 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Raamstraat 6 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 55 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-067Raamstraat 6Jouwert Minzes Ringers, overleden op 25 mei 18422 jr, overleden Schritzen F 67, zoon van Minse Johannes Ringers en Maaike Rienks Atsma, broer van minderjarige Daniel, Rienk, Keimpe, Trientje, Hein en Johannes Minzes Ringers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Raamstraat 6 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Jan Harents van der Sluis... N.H., zv Harent Pieters vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Jouwkje Oebles Platje... Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Maaike Atsma... 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Raamstraat 6Minze Johannes Ringers... E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
F-067Raamstraat 6Eene huizinge of twee woningen aan de Scritsen, in huur bij, Zaagsma. Publiek verkocht op 15 dec 1858 in Benthem bij Jan in de Groot door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3559Raamstraat F-064Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3559Raamstraat 6 (F-064)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis
  terug