Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 104-067 4-064 H-042H-050
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 104-067 4-064 H-043H-305


Naastliggers vanRapenburg 10
ten oostenRapenburg 12
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 8
ten noordenhet Rapenburg


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0182r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10oostRapenburg ZZ35‑00‑00 GGkamer
koper door niaarGrytie Jacobs de Lange, gehuwd met
koper door niaarDoede Sipkes Hoytama
geniaarde koperNanne Claessen
huurderClaes Hansen 10‑00‑00 GG
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenGouke Braem
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperGouke Braem


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0202v van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0261r van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 CGhuis
koperBeernt Janses, gehuwd metmr. timmerman
koperAntie Jacobs
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten westenJacob Brughman
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperTjallingh Louwrensmr. dopjeswever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Jansen, mr. linnenwever x Antje Jacobs koopt een huis met plaets erachter, op De Rapenburgh. Ten O. en Z. erven de vroedsman Jacob Jurjens de Lange, ten W. Jan Brughman, ten N. die straat. De verkoop is incl. alle goederen. Gekocht van Tjallingh Louwrens, mr. dopjeswever, voor 120 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0193r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet zesde perceel in deze akte


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10oostRapenburg ZZ100‑00‑00 GGhuis en hof daaragter
koper provisioneelWillem Jansen
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte
naastligger ten oostenEvert Claessen Oosterbaen koopman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenBeern Jansen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0244v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ86‑14‑00 CG2/3 woning
koperHendrick Jansen, gehuwd met
koperJanke Beerns
eigenaar van 1/3Hendrick Jansen, gehuwd met
eigenaar van 1/3Janke Beerns
naastligger ten oostenNanningh sleefmaker
naastligger ten zuidenNanningh sleefmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJacob Beerns
verkoperYffke Beerns


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 10
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 10
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 10
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0289v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Rienks


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0255v van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Gerryts, gehuwd met
koperElske Jans
naastligger ten oostenHendrik Rienkx
naastligger ten zuidenHendrik Rienkx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperHarmen Douwesmr. blauwverver


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0274v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Rienx


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 10huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 10huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0189v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ207‑00‑00 GGdeftig huis met daarin een weefwinkel
kopervrijgezel Beernd Jansen Soek bontwever
naastligger ten oostenHein Wytzes n.u.
naastligger ten zuidenHein Wytzes n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
crediteur q.q.Claes Willems Hoogstraten, administrator
crediteur q.q.Robijn Arjens, administratoren over
crediteurde boedel van Rimmert Luitjens, gehuwd met
crediteurTrijntje Ypkes
verkoper q.q.Beernt Jansen gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatormr. bontwever
verkoper q.q.Wessels Gerryts gecommitteerde uit de roomse weversstand, alimentatores vanmr. bontwever
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerrytsbontwever


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0084v van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoort360‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Verbruggen bontwever
naastligger ten oostenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten zuidenBeernd Jans Westendorp n.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Blom
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperBeernd Jans Soekbontwever


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRapenburg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10achterRapenburg ZZ375‑00‑00 GGhuis, weefwinkel en hof
koperjuffrouw Anna Mouter, weduwe van
koperwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenAnna Mouter, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Goytjen Stinstra medicinae doctor
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Pieter Wytses Blok, curatormr. schilder en koopman
verkoper q.q.Tiete Scheltes, curatoren overbootsman Admiraliteit
verkoper van 1/4Rigtje Heins
verkoper van 1/4Wytze Heins
verkoper van 1/4Beerent Westendorp, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen Lijsbeth Hendriks, en vader en voorstander van zoon
verkoper van 1/4de minderjarige Jan Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Mouter wv Goytien Stinstra, med. dr. koopt voor zich en haar kinderen, een deftig huis met weefwinkel en een hof erachter, op Rapenburg. Het huis wordt bewoond door de mede-verkoper Beerent Westendorp. Ten O. de koper, ten W. Anthoni van Bruggen, ten Z. het Bolwerk, ten N. de straat Rapenburg. Gekocht van de curatoren over Rigtje- en Wytze Heins, voor 1/2, Beerent Westendorp, mr. bontwever, voor 1/4, en als vader van Jan Westendorp bij zijn wl. vrouw Lijsbeth Sends?, voor 1/4, voor 375 gg.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0149v van 20 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 GGhuis
koper door niaarBeerend Jansen Soek mr. bontwever
geniaarde koperHein Gerritsmr. brouwer
huurderBeernd Zoek 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van dr. G. Stinstra
naastligger ten westenGerrit Nijweert
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperAnthoni Verbruggenbontwever te Leeuwarden


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0147v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 10westRapenburg ZZ120‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHendrik Harmens bontwever
geniaarde koperAntje Willems, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein G. Brouwerkoopman
naastligger ten oostende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten zuidende weduwe van G. Stinstra
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Nij
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/2Antje Willems, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Beernd Jans Soekmr. bontwever
verkoper q.q.Sjoerd Schrik, curatorkoopman
verkoper q.q.Hein Brouwer, curatoren overkoopman
verkoperJan B. Soek


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-058, pag. 54Rapenburg 10Symon Tjerks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064, pag. 80Rapenburg 10Pieter Geert0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Anthony Bruins Westerhof... wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker Berent Jans Bettels, wewer, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Berent Jans Bettels... kind: Marijke Berends B., geb 1797 HarlBS huw 1821 1827 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk H-042, wewer; eigenaar is A.B. Westerhof c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Jelle Wildschut... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-043; gebruiker Simon Tjerks van der Burg, hovenier 1814. (GAH204); id. van wijk H-044, tuin & zomerhuis; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-043Rapenburg 10Simon Tjerks van der Burggebruiker van wijk H-043, hovenier; eigenaar is J. Wildschut, 1814. (B2 04)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-042Rapenburg 10A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
H-043Rapenburg 10J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1806Rapenburg 10Lambertus RimkemasocieteithouderHarlingenplaisiertuin (690 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Maaike de Boer... Hinke Hendriks Lammersma; BS huw 1835, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Hinke Posthuma... huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Jacob Plekkergeb okt 1800 Midlum, ovl 11 aug 1859 HRL, huwt met Klaaske Annes Kingma, melktapper in 1849, koemelker in 1851, N.H., zv Job P, en Jaaike ... ; BS ovl 1849, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-042


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Marten Jelles Hibma... Kerk HRL 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-042Rapenburg 10Monse Jacobs Weyer... 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 10 (H-050)Vereeniging Verplegingsgesticht (Oprichting en Instandhouding van het)verplegingsgesticht
  terug