Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 12(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)C-100(niet bekend)


Naastliggers vanRommelhaven 12
ten oosten Vioolsteeg
ten zuidenRommelhaven 14
ten westenRommelhaven 8
ten noordenRommelhaven 10


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjessteeg] in het wijdste stuk280‑00‑00 ggdwarshuis bestaande uit 5 kamers
koperSioerd Hylckes c.u.
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Foppes
naastligger ten westengemeensman Jochum Dircxen
naastligger ten noordenSioerdt Hylckes* houtstapelaar
verkoperCornelis Jetsesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[174v komt tweemaal voor.] Sioerd Hylckes c.u. koopt een dwarshuis van 5 camers in het wyde stuk van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Jochum Dircx, gemeensman, ten Z. erven Sytse Foppes, ten N. Sioerdt, houtstapelaar. Gekocht van Cornelis Jetses, mr. metselaar, voor 280 gg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjessteeg]80‑00‑00 cgwoning
koperCornelis Annes, gehuwd metmr. stadstimmerman
koperYtje Sybrens
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]
naastligger ten zuidenFroukjen Symons
naastligger ten westenGrietje Johannis
naastligger ten noordenYtje wasster
verkoperFroukjen Symons, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Jacobs


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 12Rommelhaven ZZ [staat: Vooltiesteeg] bij het groot vallaat190‑00‑00 gghuis
koperTieerdt Gerryts, gehuwd metestrikbakker
koperBarber Jacobs
huurderJetske Rinses
huurderwijlen Jacob Willems
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenAugustinus de Graff mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenTrijntie Hanses
naastligger ten noordenAcke Melles
verkoper van 2/6Claas Pyttersmr. ijzersmid
verkoper van 1/6Dirk Cornelismr. timmerman
verkoper q.q.Claas Pytters, curatormr. ijzersmid
verkoper q.q.Dirk Cornelis, curatoren overmr. timmerman
verkoper van 1/6Pieter Cornelis
verkoper van 1/6Jochum Cornelismr. timmerman
verkoper van 1/6Anne Cornelisherbergier te het Bildt


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 12Vioolsteeg WZ [staat: Fooltjesteeg] bij het groot vallaat in het wijdeinde van de140‑07‑00 gghuis
koperPyter Pytters, gehuwd metmr. kompasmaker
koperHiltie
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten zuidenJohannes Spannenburg n.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAkke Melles
verkoperTieerd Gerryts, gehuwd metsleper
verkoperBerber Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pytters [Visser], mr. kompasmaker x Hiltie Douwes (aanname afgeleid uit huwelijken Harlingen NH 19 mei 1737) koopt een groot huis in `t wijdeinde van de Fooltiessteeg, bij het Groot Vallaat. Geen grondpacht. Ten O. die steeg, ten W. n.n., ten Z. Johannes Spannenburg nom. ux., ten N. Akke Melles. Gekocht van Tjeerd Gerryts, sleper x Berber Jacobs, voor 140 gg. 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 12Rommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]91‑14‑00 gghuis
koperJarig van der Ley, gehuwd metkoopman
koperGrietje Schonebeek
huurder 1e benedenkamerJohannes wever0‑08‑00 cg
huurder 2e benedenkamermilitairen 0‑08‑00 cg
huurder 1e bovenkamermilitairen 0‑08‑00 cg
huurder 2e bovenkamermilitairen 0‑07‑00 cg
huurder 3e bovenkamerBeernt wever0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer
verkoperHiltie Douwes Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Vissermr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig van der Ley, coopman x Grietje Schonebeek kopen huis c.a. in de Vooltje steeg, over het achterste gedeelte van het door de verkoperse bewoonde huis, bestaande uit twee bendeden- en drie bovenkamers. Geen grondpacht. Ten O. de Vooltjesteeg, ten Z. de kopers, ten W. erven Albert timmerman, ten N. erven Hylke Dreyer. Gekocht van Hiltje Douwes Backer wv Pieter [Pieters] Visser, in leven mr. compasmaker, voor 91 gg. 14 st.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-100Rommelhaven 12Jan Lodewijks Groen... 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk B-085, gebruiker is Berend Hendriks Wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-100, gebruiker is Rimmert Gerrijts wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-112, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-100Rommelhaven 12Rimmert Gerrijts... op den Raadhuize binnen HRL den 2 May ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-100Rommelhaven 12Jan Groenwed Rimmert Gerryts


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 en 138 van 21 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-100Rommelhaven 12provisionele en finale toewijzingfl. 173huis C-073 en woning C-100
 
verkoperAlbert van Eeken
verkoperPietje van Eeken
verkoperJapikje van Eeken (te Franeker)
koperHendrik Witte


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 60 van 13 nov 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-100Rommelhaven 12koopaktefl. 70woning C-100
 
verkoperHendrik Witte
koperPieter Ouendag


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 661Rommelhaven 12 Sjoerd Veen winkelierHarlingenpakhuis of bergplaats (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-100Rommelhaven 12Pieter Martens van Vliet... in 1851, visser in 1872, zv Marten vV, en Tettje (Pieters); BS huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-234; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-100Rommelhaven 12Trijntje Jacobs Blaauw... op 10 jun 1830 HRL, dv Jacob Cornelis B., en Anskje Jans; BS huw 1830, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-234; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 661Vioolsteeg C-100Evert Tuinhout woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 661Rommelhaven C-096 Gerrit Jans de Jong pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 661Rommelhaven 12 (C-093)Gerrit J. de Jongpakhuis  terug