Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rommelhaven 15 2-131 2-174 B-008 B-011


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de roode leeuw
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRommelhaven 15
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 13
ten noordenHoogstraat 20


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 15 (zuidgevel), HarlingenRommelhaven 15 (zuidgevel)in de rode leeu [verdwenen]liggende leeuw, in 2003 helaas al jaren geel in plaats van rood (het pand heet de Rode Leeuw), maar later gelukkig weer in de juiste kleur.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030r van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het voorste verlaat]huis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw
 
koperJeldert Dircks, gehuwd met880-00-00 GG
koperTrijntie Bartels
protesteert vanwege een hypotheekHoratius Bonga
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenHoyte Seerps Bonga
verkoperJosias van Aersen, gehuwd metArum
verkoperHack UpkesArum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeldert Dircks x Trijntie Bartels koopt huis met het houtstek, bij het voorste verlaat, genaamd 'de Rode Leeuw', met de wal die erbij hoort. Ten O. en Z. de straat en diept, ten W. erven Fedde Claesen, ten N. Hoyte Seerps Bonga? Gekocht van Johan van Aerts, voor 888 gg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Jelmer Ariens


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0108v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: tegenover het Noordijs]huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voor
 
koperIeme Dirx, gehuwd met1306-10-08 GG
koperTettie Sydses
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoyte Bonga
verkoperBuue Johannes, gehuwd met
verkoperJouck Wopkes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Dirckx


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0122r van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de twee vallaten]hoekhuis genaamd de Rode Leeuw
 
koperInne Tiaerds c.u.1510-00-00 GG
koperSyne Willems c.u.
toehaakeen rosenobel tot een vereringe van de verkopers en drie rijksdaalders voor de kinderen
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sibes pottenbakker
naastligger ten noordenJohannis Jansen c.soc.
verkoperIeme Dirx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Tiaerds c.u. en Sijne Willems c.u. kopen het hoekhuis genaempt d'Rode Leuw met de walling, omtrent de twee vallaten. Ten O. en Z. de straten, ten W. Jan Sibes, pottenbakker, ten N. Johannis Jansen c.s. Geen grondpacht. Gekocht van Ieme Dirx c.u. voor 1510 gg. en 1 rosenobel tot verering van de verkoper en 3 rijksdaalders voor hun kinderen.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de nieuwe sluis]huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoor
 
koper van 1/2Jacob Hendrix Hollander 2760-14-00 GG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten noordenhet huis waar de Vergulde Schepel uithangt
verkoperInne Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander en Ynse Jeltes kopen elk voor de 1/2 een huis en stalling 'de Rode Leeuw' en een huis en houtstek met de wal ten Z. tot aan de nieuwe sluis toe, strekkende noordwaarts tot de Hoogstraat. Ten O. Jan Sybes, pottebakker en Jacob IJsbrants, ten W. Jacob Hendrix (Hollander) en Laes Pyters, ten Z. de nieuwe sluis, ten N. de Hoogstraat en 'het Vergulde Schepel'. Gekocht van Inne Tjeerdsen.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 317r van 27 feb 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rommelhaven 15
 
overledeneJacob Hendricks Hollander
dr. Bechius, ter assistentie vanadvocaat
Jense Jeltes, weduwnaar van
wijlen Murckjen Jacobs Hollander
Antje Hendrix, weduwe (x) van
aangeverwijlen Hendrick Jacobs Hollander kind van de overledene
Petrus Sierksma te Groningen, curator ex testamento overcontrarolleur
Hendrik Hendricks Hollander kind uit (x)
Petrus Sierksma te Groningen, gehuwd metcontrarolleur
aangeverTrijntie Hendriks Hollander kind van de overledene
burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander veniam aetatis
dr. Philippus Belidaadvocaat
inleiding bij de boedelinventarisatie[0317r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Jacob Hendricks Hollander in leven burger ende holtcoper alhier, ten overstaen van de burgemeesteren Theodorus Stansius ende Dirck Kievyt in desen verordineerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ende dat van alle de goederen, uyt- ende inschulden geen exempt aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jense Jeltes als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Murckjen Jacobs Hollander in echte verweckt, in desen mede soo veele nodigh geadsisteert met sijn advocaat doctor Bechius in dier qualiteit requirerent ende Antje Hendrix naegelatene weduwe van wijlen Hendrick Jacobs Hollander als moeder ende wettige voorstanderse over Hendrick Hendricks Hollander haer soon, sampt Petrus Sierksma contrarolleur der convoyen ende licenten tot Groningen als man ende vooghd over Trijntie Hendriks Hollander, ende curator ex testamento over Hendrik Hendricks Hollander voornoemt ende Jacob Henderix Hollander burger faendrix alhier, veniam aetatis voor den Hove van Frieslandt becomen hebbende,[0317v] alle erfgenaemen beneffens de requirant van wijlen bestevader Jacob Hendrix Hollander voornoemt, in dier qualiteit requireerden, geadsisteert soo veel nodigh met hun advocaat dr. Philippus Belida ende hebbende requireerden aen welgedachte mede commissaris Theodorus Stansius belooft om alles getrouwelycken te zullen aengeven nae haer beste kennisse, seggende een yeder van haer daer op, soo waerlijk helpe mij godt almachtigh, waer op tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght, desen 27e february 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jansen Reyers


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw aan de gevel
 
koperJan Arjens de Wilde, gehuwd metsmalschipper1050-00-00 CG
koperBatie Poppes
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperJacob YnsesFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens (de Wilde) x Bottie Poppes koopt het huis 'de Rode Leeuw', met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten N. Pieter Ackersloot, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven]. Gekocht van Jacob Ynses uit Franeker.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hollander waar de roo leeuw in de gevel staat


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0194r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat
 
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakker701-15-00 GG
koperJancke Pieters
huurderJan Arriens de Wilde c.u.
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenNoordijs
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyer
naastligger ten noordenPieter Ackersloot c.s.
verkoperde crediteuren van Jan Arriens de Wilde, gehuwd met
verkoperBatie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpke Rinses, mr. bakker x Jancke Pieters koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wallen ten Z. en O., omtrent het Noordijs, op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Jansen Reyers, gortmaker, ten N. Pieter Ackersloot. Met indeling van het huis. Gekocht van de crediteuren van Jan Arjens de Wilde x Bottie Poppes, voor 701 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379v van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw in de gevel
 
koperSiouke Eelkes, gehuwd metkoopman1210-00-00 CG
koperWietske Thomas Tzummarum
naastligger ten oostenHerewaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westende gortmakerij van Jan Jansen Reyers
naastligger ten noordenPytter Akkersloot c.s.
verkoperUpke Rinses, gehuwd metkoopman
verkoperJanke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoucke Eelkes te Tzummarum x Wietske Thomas koopt het huis 'de Roode Leeuw ' op het Noordijs [Rommelhaven], met de wallen ten Z. en O., op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. de gortmakerij van Jan Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. Pytter Akkersloot. Het huis heeft een voorhuis, voorkamer, een kelder om te bewonen en kelderkamers, opkamer en mooie zolders. Jelte Ynses heeft voor zijn huis het recht om het stuk wal vanaf waar de boom gestaan heeft, zuidwaarts tot aan het houten brugje te gebruiken zolang zijn huis als houtkoperij gebruikt wordt. Gekocht van Upke Rinses x Janke Pytters, voor 1210 cg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0198r van 25 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
 
koperRinke Heeres c.u.koopman810-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen Rejers
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot
verkoper van 1/2Eelcke Sjoukes GerlsmakoopmanTzummarum
verkoper van 1/2Jicke Isaacks, gehuwd metOosterbierum
verkoper van 1/2Jan Jansen Asperenmr. bakkerOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinke Heeres koopt 'de Rode Leeuw' met de wal ten Z. en O. Ten O. het diept, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten W. Sybe Jansen Reyers, ten N. erven Pieter Ackersloot. Verkopers zijn, elk voor 1/2, Eelcke Sjoukes Gerlsma van Tzummarum en Jiske Isaacs x Jan Jansen Reyers te Oosterbierum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan Arjens
gebruikerJan Arjens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-131Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkingde executeur heeft verclaerd dese post aen hem betaald te sijn,
opmerkingwordende derhalve gelaten tot sijn verantwoordinge, utsupra
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilde
gebruikerJan de Wilde
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1723 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0241v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: hoek Noordijs bij het houten brugje]huis met de Rode Leeuw in de gevel
 
koperLolkjen Rinkes, gehuwd met800-00-00 CG
koperCornelis Fockes mr. koekbakker
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs]
naastligger ten westenSybe Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Akersloot
verkoperTaetske Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Rinke Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes x Cornelis Fockes, mr. koekebakker, koopt het huis 'de Rode Leeuw' aan de Rommelhaven, met de wallen ten O. en Z., op `t Noordijs [Rommelhaven] op de hoek van `t houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, gortmaker, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven], ten N. erven Pieter Ackersloot. Gekocht van Taetske Heeres wv Rinke Heeres.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op het hoek bij het houten brugje]huis
 
koperSchelte Arjens, gehuwd metkofschipper856-00-00 GG
koperSijke Jans
huurder woningde weduwe van Rinke Heres
huurder kelderJohannes Cornelis 12-00-00 GG
huurder 2e graanzolder van bovenGerryt Tjallings mr. gortmaker12-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenSybe Jansen Reyer
naastligger ten noordenSymon Stinstra koopman
verkoperLolkjen Rinkes, laatst weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fokkesmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Arjens, kofschipper x Sijke Jans koopt een huis waar 'de Rode Leeuw' in de gevel staat, met de wal ten O. en Z., en staande op de hoek van `t Noordijs [Rommelhaven] bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Sybe Jansen Reyers, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Symon Stinstra. Het is bewoond door meerdere huurders. Gekocht van Lolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fockes, mr. koekebakker, voor 856 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarJan de Wilda
gebruikerFedde Jans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-131 Rommelhaven 15Schelte Arjens, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
2-131 /2Rommelhaven 15IJsbrand Thomas, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-131 Rommelhaven 15huis
eigenaarSchelte Arjens
gebruikerSchelte Arjens
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG
2-131 /2Rommelhaven 15huis
eigenaarIJsbrand Thomas
gebruikerIJsbrand Thomas
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0182r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: Noordijs op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperJan Aukes, gehuwd metmetselaar600-00-00 GG
koperKunskjen Teunis
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenRomelhaven [staat: Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenAlbert Yeps
verkoperSchelte Arjens, gehuwd metschipper op Bremen
verkoperSijke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes, metselaar x Kunskjen? Teunis koopt een huis c.a. op het Noordijs [Rommelhaven], op de hoek bij het houten brugje. Ten O. het diept, ten W. Jan Sybes, ten Z. het Noordijs [Rommelhaven] of Kolk, ten N. Albert Yeps. N.B. Yede Pieters huis heeft het recht om het stuk wal waar de boom ten O. van het huis gestaan heeft zuidwaarts tot aan het houten brugje, te gebruiken (beleggen) met hout als vanouds. Gekocht van Schelte Arjens, Bremer vaarder x Sijke Jans, voor 600 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0010r van 11 dec 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 15Rommelhaven NZ [staat: bij de Roode Leeuwsbrug nevens de grote sluis]huis de Roode Leeuw genaamd
 
koperJan Dirks, gehuwd mettimmerknecht451-00-00 GG
koperDoetje Beernds
huurderAuk Jans Meyer
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: het diept tusschen het Noordijs en Zoutsloot]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: het Noordijs of Kolk]
naastligger ten westenFrans Tjallingij
naastligger ten noordenSipke Houtsma
verkoper q.q.Okke van der Stok, curatorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks, timmerman x Doetje Beernds koopt huis 'de Rode Leeuw' bij de Rode Leeuwsbrug, naast de Groote Sluis, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. het diept tussen Noordijs en Zoutsloot, ten W. Frans Tjallingii, ten Z. de Kolk of Noordijs, ten N. Sipke Houtsma. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Auke Jans Meyer x Wytske Jacobs. Prijs 451 gg of 631 Caroliguldens en 8 stuivers van 20 stuivers ieder.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-174 Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks nom ux3-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Trijntje Jans Posthumageb 1783 ... , ovl 28 okt 1812 HRL, huwt met Jacob Harmens Bootsma, ovl wijk B-008; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Hendrik Johannes Holsderber... Rooda en S.S. Molenaar, 1819, pakhuisknecht in 1826, kind: Johan, geb 3 jan 1811 HRL; gebruiker van wijk B-008, sjouwer, medegebruiker is Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, eigenaar en medegebruiker Lodewijk L. van der ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jacob Harmens Bootsma... huwt met Trijntje Jans Posthuma, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; 1816 overlijdens; gebruiker van wijk B-008, gealimenteert; medegebruiker Hendrik Holsderver, sjouwer; eigenaar is Lodew. L. vd Sluis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis... huw Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1823, huw 1830, ovl 1836, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk B-008; medegebruikers Jacob H. Bootsma, gealimenteerd, Hendrik Holsderver, sjouwer, 1814. (GAH204); wed. L.L. v. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-008Rommelhaven 15Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
B-008Rommelhaven 15Jacob H Bootsma gealimenteerd
B-008Rommelhaven 15Hendrik Holsderver sjouwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Lodewijk Lodewijks van der Sluis, overleden op 21 maart 1823korendrager, vader van Lodewijk Lodewijks van der Sluis, soldaat Groningen. ten huize van zijn stiefmoeder Doedtje Berends (Grote Sluis B 8). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 461Rommelhaven 15wed. Lodewijk Lodewijks van der SluisHarlingenwinkelierschehuis (96 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-008Rommelhaven 15Doetje Berends, overleden op 29 juli 1836winkeliersche huize 'Roode Leeuw' bij Grote Sluis B 8, laatst wed. Lodewijk van der Sluis, moeder van Eeke (vrouw van Jacob de Boer, justitiedienaar), Yttje (vrouw van Otte Jans van der Heide) en Akke Jans Postema (wed. Halbe Taekes Kuipers), winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke J Postemaoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Antje Harda... Bauke Postuma, N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Eke Dijkstraoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Geertje Sybesgeb 1789, doet overlijdensaangifte van Jacobus Hessels; BS ovl 1811; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Jetske J Postemaoud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Otte Jans van der Heide... en Grietje Ottes; BS huw 1823, huw 1842, ovl 1843; oud 45 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-008bij de Grote SluisOtto J van der Heide45 jSneekm, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJetske J Postema47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJan van der Heide15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisTaeke van der Heide9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisDoetje van der Heide13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisAkke J Postema40 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisTaeke H Kuipers11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJan H Kuipers8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisHalbe H Kuipers5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisJohannes Bader25 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, gleybakker
B-008bij de Grote SluisCornelis Nak23 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
B-008bij de Grote SluisJohanna Bader1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
B-008bij de Grote SluisGeertje Sybes50 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
B-008bij de Grote SluisEke Dirks56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 van 2 okt 1849
adressoortbedraggebruik
B-008Rommelhaven 15koopaktefl. 600huis genaamd de Roode Leeuw B-008
 
verkoperAkke Jans Postma (wv halbe taekes kuiper)
koperHylke Hendriks de Vries (gehuwd met janke Jacobs de boer)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-008Rommelhaven 15Akke Jans Postmageb 1798 HRL, ovl 26 mrt 1853 HRL, huwt met Halbe Takes Kuipers op 26 mei 1825 HRL, huw.afk. 15 en 22 mei 1825, N.H., dv Jan Dirks P, en Doetje Berends; BS huw 1825, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-168


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 461B-008 (Rommelhaven)Hijlke H. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 461B-011 (Rommelhaven)Hijlke de Vries en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 461Rommelhaven 15 (B-011)A. van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkantoor, vertegenw. K. de Vries Jr.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. K. de Vries jr.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 15Scheepvaart Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vertegenw. J. Fekkes


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Scheepv. Mij. Holland-Friesland96Bijkant., Vert. J. Fekkes


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15 Holland-Frieslandscheepvaart-maatschappij op amsterdam-rotterdam


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 15P.Fekkeskantoorbediende


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 15, HarlingenRommelhaven 15Th. Steensma & zoonagente reederij stânfries, dagelijksche sneldienst


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij96Kant. dagel. beurtdiensten, vert. P. Fekkes


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 15Stanfries, N.V. Reederij923Kant. dagel. beurtdiensten, vert. A. Gräffner


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. A. Gräffuer


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenStanfries, N.V. Reederij923Kant., beurtd., vert. D. Jilderda


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 15D. (Dietrich) Jilderda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 15beeldbepalend pand9 van 10
  terug