Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 67-0487-0487-051C-103C-097


Naastliggers vanRommelhaven 6
ten oostenRommelhaven 8
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 4
ten noordende Rommelhaven
ten oostenRommelhaven 8
ten zuidende Voorstraat
ten westenRommelhaven 4
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 6naamloze steeg ten westen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]110‑00‑00 gghuis met plaats
koperPyeter Wybrandt, gehuwd met
koperMaertien Gijsberts
naastligger ten oostenAlbert Jansen moutmaker
naastligger ten zuiden*Pyer Gerloffs
naastligger ten westenFrans Jansen kuiper
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperLyuwe Hobbes, gehuwd met te bij Dokkum
verkoperAncke Annis te bij Dokkum


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]1000‑00‑00 cghuis
koperoud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn, gehuwd met
koperMaertie Willems
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperWybrant Pyters te Hoorn


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de kolk tussen de twee verlaten]950‑00‑00 gghuis, loods en een ledige plaats
koperSierck Feddes, gehuwd met
koperBotie Reyns
naastligger ten oostenJochum Dirxen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTierck Bouues
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkopergezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0173r van 16 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6vier_achterstrekkende tot de schuur van apotheker Abraham Pytters69‑00‑00 ggledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huis
kopermr. Atse Harmens mr. chirurgijn
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oosten*Abraham Pytters apotheker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Atse Harmens mr. chirurgijn
naastligger ten noorden*Sierck Feddes wagenmaker
verkoperSierck Feddes c.u.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de Vallaten]250‑00‑00 ggtwee kamers, daar een slijpmolen in de erve is
koper door niaarSierck Feddes
koper door niaarGreolt Agges
koper door niaarDouwe Oenes
geniaarde koperAnekramer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperFeickebakker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021ra van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6drie_achterKatterug, bij de677‑14‑00 gg1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendom
koper provisioneel en finaalJan Pieters wagenmaker
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx
naastligger ten zuidenBottje Reins
naastligger ten westende weduwe van wijlen Greolt Ages
naastligger ten noordensteeg
verkoperBottje Reins mede als moeder van hun kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Feddes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: bij de Katterug]677‑14‑00 gg1/2 huis
koperJan Pieters wagenmaker
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx
naastligger ten zuidenBottje Reins
naastligger ten westen*steeg en plaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Greolt Ages
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperBottje Reins, weduwe van
verkoperwijlen Sierk Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters, wagenmaker, koopt 1/2 huis omtrent de Katterug. Ten O. Jochum Dircx nagelaten huis, ten Z. Bottje Reins, ten W. wd. Greolt Ages. Ten W. een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Bottje Reins wv Sierk Feddes, voor 677 gg 14 st.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: Grote nieuwe sluis, achter Jacob wagenmaker]478‑00‑00 ggvier kamers met put, bak en loods
koperGerrit Willems timmerman
naastligger ten oostenhet achterhuis van Claas Fransen Visscher
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFeite Tjeerds
naastligger ten noordenJan Pieters wagenmaker
verkoperJacob Zierkswagenmaker
verkoper q.q.Bauke Reins, curator over
verkoperReyn Zierx


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de grote nieuwe sluis achter Jan wagenmaker]110‑19‑00 ggvier kamers
koper door niaarJan Pieters wagenmaker
geniaarde koperHidde Claessen c.u.
naastligger ten oostenhet achterhuis van Hylck Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFeyte Appelman
naastligger ten noordenJan Pieters* wagenmaker
verkoperGerryt Willems


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Hendriks
gebruikerAlbert Hendriks
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerMeyer Markus
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarWouter Arents
gebruikerwed. Hessel Sytses
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarGerben Janzen
gebruikerPyter Aukes
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
gebruikerRitske Oenes
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-048Rommelhaven 6huis
eigenaarGerben Jansen
gebruikerPyter Aukes
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
gebruikerRitske Oenes
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]191‑00‑00 gg1/3 huis en tuin
koper provisioneelArent Wouters
huurder voorBroer Bouwes c.u.mr. kuiper47‑00‑00 cg
huurder achter en tuinWouter Gerbens van der Veen 23‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWaling Jans Faber
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat en straat]
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperde goederen van Wouter Gerbens van der Veen


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]100‑00‑00 cg1/3 huis en tuin
aanhandelaarJan Gerbens van der Veen vrijgezel
huurderMarten Clases mr. varkensslager73‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Janzen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verwandelaarArent Wouters Baksmamr. bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]329‑14‑00 gg2/3 huis en tuin
koper door niaarAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
koper door niaarAntje Taekes
geniaarde koperBartle Tuiningaprocureur postulant voor het gerecht van Harlingen
eigenaar van 1/3 huis en tuinGeert Olthof
huurderMarten Claazen 73‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenAlbert Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Gerbens van der Veen meerderjarig vrijgezel


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0221r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: grote sluis], in een steeg aan de44‑00‑00 cgkamer
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid
medeverkoper en bewonerJan Gerbens van der Veen
naastligger ten oostenAlbert Dirks
naastligger ten zuidenArent Baksma
naastligger ten zuidenYtie Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber
eigenaar van en bewoner van de opkamerWouter Gerbens van der Veen
verkoper van 1/3Arent Wouters Baksmamr. bakker
verkoper van 1/3Ytje G. van der Veen, gehuwd met
verkoper van 1/3Geert Olthof
verkopers van 1/3Jan Gerbens van der Veen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-051Rommelhaven 6huis
eigenaarAlbert Dirks c.s.
gebruikerMarten Claasen
huurwaarde47‑00‑00 cg
gebruikerAlbert Claasen vrouw
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal67‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0246v van 21 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6een_achterRommelhaven ZZ [staat: grote sluis] in het zogenaamd Klooster44‑00‑00 cgbovenkamer van een huis
koperWaling Jansen Faber mr. ijzersmid
eigenaar benedenwoningWaling Jansen Fabermr. ijzersmid
bewonerWouter Gerbens
naastligger ten oostenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten zuidenYtje Gerbens van der Veen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jansen Faber mr. ijzersmid
verkoper van 2/3Wouter Gerbens van der Veen, voor 30-00-00 CGarbeider
verkopers van 1/3Ytje Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkopers van 1/3Geert Olthof
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWaling Jansen Faber, mr. ijzersmid


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]938‑00‑00 gghuis en ijzersmederij
koper provisioneelPieter Minnes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks
naastligger ten zuidenArent W. Baksma c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.Pieter Minnes, curator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]810‑14‑00 gghuis en ijzersmederij
koperYege Fokkes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperDouwtje Abes
bewonerwijlen Carst Dooytzes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks
naastligger ten zuidenArend W. Baksma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoper q.q.vroedsman Rein Hendriks Faber, curator
verkoper q.q.Lieuwe Douwes, curatoren overmr. wagenmaker
erflaterde boedel van wijlen Carst Dooytzes, weduwnaar vanmr. ijzersmid
erflaterwijlen Pyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Fokkes, mr. ijsersmid x Douwtje Abes kopen huis en ijsersmederije Zz. Grote Sluis, metterdood ontruimd door Carst Dooytzes. Geen grondpacht. Ten O. wd. Albert Dirks, ten Z. Arend W. Baksma c.s., ten W. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van (de redders en curatoren over de boedel van) Carst Dooytzes, mr. ijsersmid x Pyttje Jans, voor 810 gg. 14 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 6Rommelhaven ZZ [staat: ten zuiden van de grote sluis]570‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Douwes mr. wagenmaker
huurder achterwoningMichiel Fonk
naastligger ten oostenAntje Taekes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten oostenJarig van der Ley
naastligger ten zuidenA. Heeres
naastligger ten westenArend Wouters
naastligger ten westenYge Fokkes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis en straat]
verkoperAntje Taekes voor zich, en als moeder en wettige voorstander over
verkoperhaar dochter Dirkjen Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Douwes, mr. wagenmaker, koopt huis Zz. Grote Sluis, thans bewoond door de verkoperse. Met een achterwoning thans gehuurd en bewoond door Michiel Fonk c.u. Geen grondpacht. Ten O. de verkopers en Jarig van der Ley, ten Z. A. Heeres c.s., ten W. Arend Wouters en Yge Fokkes, ten N. de straat en grote sluis. Ten westen een vrije steeg voor aan de straat ingaande. Gekocht van Antje Taekes wd. Albert Dirks, voor zichzelf en haar dochter Dirkje Alberts, voor 570 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-051Rommelhaven 6huis
eigenaarLieuwe Douwes
gebruikerDouwe Atses
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerRinse Gerryts
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerLieuwe Douwes
huurwaarde12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-051 , pag. 147Rommelhaven 6Lieuwe Douwes erven3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anth Bekkergebruiker van wijk C-103, gegagimenteerd, medegebruiker is Jan Roelofs van der Zee; eigenaar is Jan Zuiderma, pakhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Anthoon Bakkergeb 1733 ... , ovl 26 nov 1814 HRL; wijk C-103; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Gerardus van Kempen... HRL, komt van HRL, laatste afk. 23 aug 1795, stadsassistent in 1812, gerechtsdienaar 1801-1810, ovl wijk C-103, kinderen: Geertje vK, geb ... , Grietje Gerardus vK, geb 1798 HRL, zv Willem vK, en Geertje Jans; huw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Roelofs van der Zee... Dijk en H. vd Laan, 1818; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1844; gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jan Tjerks Zuiderma... en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 feb 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk C-103; gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-103Rommelhaven 6Jan ZuidermaJan Roelofs van der Zeepakhuis
C-103Rommelhaven 6Jan ZuidermaAnthonie Bakkergegagimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 647Rommelhaven 6wed. en kind. Simon Hingst fabrikeurHarlingenpakhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Jacob Pronkgeb 1790 Ameland, ovl 25 jul 1845 HRL, werkman, ongehuwd, zv Nanning P, en Antje Foppes Vlieger; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronkgeb 1787 Ameland, ovl 3 feb 1847 HRL, huwt met Trijntje vd Weide, pakhuisknecht, zv Nanning P, en Antje Vlieger; BS ovl 1847; oud 32 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-103; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Trijntje van der Weidehuwt met Pieter Pronk; BS ovl 1847; oud 50 jaar, geb Krimpen aan den Lek en wonende te HRL. 1839, wijk C-103; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-103Bij de Grote SluisPieter N Pronk32 jpakhuisknegtAmelandgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-103Bij de Grote SluisTrijntie van der Weide50 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-103Bij de Grote SluisNanning P Pronk25 jscheepstimmerknegtKrimpen aan de Lekgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-103Bij de Grote SluisAntie P Pronk22 jKrimpen aan de Lekgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-103Bij de Grote SluisJacob N Pronk50 jpakhuisknegtAmelandgezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-103Bij de Grote SluisN.N...gezin 2, v, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 650 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-103Rommelhaven 6Pieter Pronk, overleden op 3 februari 184760 jr, geboren Ameland 30/4/1780, overleden Rommelhaven C 103, pakhuisknecht, gehuwd, vader van Nanning, scheepstimmerman Almenum en wijlen Antje Pieters Pronk (vrouw van Klaas Jacobs de Vries, schipper, moeder van minderjarige Trijntje Klazes de Vries). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Coenraad Meeth... huisknecht, zv Lodewijk M, en Froukje Appelhof; BS ovl 1849, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-103, wijk F-240, 261, wijk G-334; oud 29 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk A-074; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-103Rommelhaven 6Hielkje Pieters Joris... dv Pieter Joris en Atje Anskes; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 647bij de Grote Sluis C-103Foekje J. Hiddema en zusterwagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3540Rommelhaven C-097 Sijbrand Hingst koetshuis
Sectie A nr. 3540Rommelhaven C-097 Sijbrand Hingst woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blok Jzn.slagerij, rund- en kalfsvleesch


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6R. WijnaldaAmsterdamsche Vleeschhouwerijslagerij, vleeschhouwerij en varkens-


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3540Rommelhaven 6 (C-097)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 6H. de Witsigarenmaker


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6W.R. van der Meerslagerij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij, rund- en vetgemest blank kalfsvleesch


1936 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Rommelhaven 6mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.
Gr. Sluisv. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant.791


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.
Gr. Sluisv. Nimwegen's Nationaal Verkoopkant.791


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.
Gr. SluisJac. v. Nimwegen791Petroleumh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.
Gr. SluisJac. v. Nimwegen791Petroleumh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote SluisH. Weitenberg416Slag.


2000 - advertentiebron: Oud Harlingen, Vijftiende jaargang (Ver. Oud Harlingen en Werkgroep Stadshistorie)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 6, HarlingenRommelhaven 6A. Blokslagerij  terug