Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 92-128 2-171 B-005B-008
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 92-129 2-171 B-005B-008


Naastliggers vanRommelhaven 9
ten oostenRommelhaven 11
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 7
ten noordenHoogstraat 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 9naamloze steeg ten oosten


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 9Rommelhaven NZ [staat: oosterlijke verlaet]1655‑00‑00 GGhuis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]
koperEnne Tyaardts, gehuwd methoutkoper
koperAnna Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van Sipcke slotmaker
naastligger ten oostenPieter Eelckes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMelis Pybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntie Pieters met advies van haar dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fecke Dircks


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Tieerdsen houtkoper
naastligger ten oostenInne Tieerdsen houtkoper


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Tiaerdts houtkapper


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Tierds


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 9Rommelhaven NZ [staat: bij de nieuwe sluis]2760‑14‑00 GGhuis en houtstek met de wal ten zuiden tot aan de Nieuwe Sluis
koperYnse Jeltes
naastligger ten oostenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten oostenJacob IJsbrants
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: nieuwe sluis]
naastligger ten westenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten westenLaes Pyters
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperInne Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander en Ynse Jeltes kopen elk voor de 1/2 een huis en stalling 'de Rode Leeuw' en een huis en houtstek met de wal ten Z. tot aan de nieuwe sluis toe, strekkende noordwaarts tot de Hoogstraat. Ten O. Jan Sybes, pottebakker en Jacob IJsbrants, ten W. Jacob Hendrix (Hollander) en Laes Pyters, ten Z. de nieuwe sluis, ten N. de Hoogstraat en 'het Vergulde Schepel'. Gekocht van Inne Tjeerdsen.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 106r van 28 feb 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rommelhaven 9
overledeneYnse Jelteshoutkoper
Claes Andries, geauthoriseerde curator overkoopman
aangeverTrijntje Ynses oud omtrent 21 jaren
hopman Marnstra, geauthoriseerde curator over
Jelte Ynses oud 19 jaren
Jacob Ynses oud in 't 15e jaar
aangeverTrijntie Fridsesdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0106r] Ontzegelinge van slotten ende respectievelyck inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Theodorus Stansius ende Dirck Kievit als commisarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Ynse Jeltes in leven burger ende holtcooper binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende credyten, sampt in- ende uitschulden, als bij den overledenen metter doodt ontruympt ende naegelaten ende ten voort sterfhuyse bevonden sijnen dat ter instantie van Claes Andries burger ende coopman alhier als geautoriseerde curator over Trijntie Ynses, old ontrent 21 jaer ende van de hopman Marnstra als geauthoriseerde curator over Jeltie ende Jacob Ynses des overledens naegelaten sonen respectievelijck old 19 jaren ende in 't 15e jaer, alles op 't aengeven van bovengeseyde dochter Trijntie Ynses ende de dienstmaeght Trijntie Fridses, beyden den sterffhuyse gefrequenteert hebbende, die oock om alles nae hun beste weten ende kennisse getrouwelijk te [106v] sullen aengeven den behoorlijke eede hebben gepraesteert in handen van welgedachte heer commissaris Theodorus Stansius waer op dan also tot beschrievinge is geprocedeert so volght. Actum Harlingen 28e february 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Ynses koopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelte Ynses


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0244r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Ynses


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelte Ynses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Ynses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128Rommelhaven 9huis
eigenaarwed. Jelte Ynses
gebruikerwed. Jelte Ynses cum soc.
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129Rommelhaven 9huis
eigenaarHartman Feyes
gebruikerHartman Feyes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128Rommelhaven 9huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde70‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑13‑06 CG
opmerkingop versoek van de eigenaar opnieuw getauxeert door de stads boumr. En metselaar en gestelt op
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129Rommelhaven 9huis
eigenaarOkke Bouwes cum soc.
gebruikerJan Ydes de Groot
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-128 Rommelhaven 9Yde Pieters, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-128Rommelhaven 9huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-129Rommelhaven 9cementmakerij
eigenaarYde Pyters
gebruiker
opmerkingleedigh


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman S. Hoornstra


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibout Hoornstra c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Hoornstra


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSibout Hoornstra


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybout Hoornstra


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Hoornstra


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bouwknegt


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-171, pag. 43Rommelhaven 9Jurjen Jelles4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Jurjen Jelles van der Wal... ovl 1840, ovl 1851, ovl 1860; eigenaar en gebuiker wijk B-004, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-005Rommelhaven 9Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 468Rommelhaven 9Jurjen Jelles van der WaltimmermanHarlingenschuur (84 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 98 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-005Rommelhaven 9Serina Roelofs van Wijk, overleden op 11 november 1833vrouw van Jurjen Jelles van der Wal, timmerman Noordkant bij Grote Sluis B 4/5, moeder van Trijntje, dienstmeid en minderjarige Aafke Jurjens van der Wal. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 45 en 49 van 14 nov 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-005Rommelhaven 9provisionele en finale toewijzingfl. 736a. huis bij de Grote Sluis B-004, b. pakhuis of timmerwinkel B-005
 
verkoperJelle Harings van der Wal
koperJouke Douwes van der Mei
koperJelle Jans Horjus


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Hieke/Yda Terpstrageb 12 sep 1800 Lemmer/Drachten, ovl 10 aug 1883 HRL, huwt met Sweitse vd Zwaag, dv Henne vdZ (Zwaag ?), en Christina Jochems Affringa; BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-005


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-005Rommelhaven 9Sweitse van der Zwaaggeb 1800 Drachten, huwt met Hieke Terpstra, zeeman; bev.reg. HRL 1851 wijk B-005


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 468Rommelhaven B-005Jouke D. van der Meijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 468Rommelhaven B-008Wed. Jelle Horjus en dochterwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 468Rommelhaven 9 (B-008)Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)pakhuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 9J. Spaanderman481Timmerman, aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Spaanderman481Timmerman, aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Spaanderman481Timmerman, aann.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenTj. IJntema408Boekhouder Fa. B.C. Algra


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenT. IJntema2408Boekhouder Fa. B.C. Algra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 9J.M. (Jan) Bergman
  terug