Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 114-1694-1694-165H-012H-027


Naastliggers vanRozengracht 11
ten oostenRozengracht 13
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 9


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Burger


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043r van 26 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Willems Burger


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017va van 16 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claes Willems


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Burger


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019r van 17 nov 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Burger


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 11Rozengracht NZ tussen de Kimswerderpijp en de Kerkpoort1000‑00‑00 cgnieuw huis, tuin en zomerhuis
koperDoedtie Hessels, gehuwd met te Franeker
koperDouwe Haanties te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: wal tot aan het diept toe]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperReyner Jansen, gehuwd met
verkoperTrijntie Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoedtie Hessels x Douwe Haanties, die thans incompetent en buiten zinnen is en binnen Franeker woont, koopt een nieuwgebouwd huis en hof met bomen etc., en prieel of zomerhuis, nz. Rozengracht tussen de Kimswerderpijp en Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept die ook de koper toekomen, ten N. de hoven van erven Claes Burgers en Bavius Ziricus. Lees vooral de voorwaarden. Gekocht van Reyner Jansen x Trijntje Hedserts, voor 1000 cg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0112r van 17 okt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 11Rozengracht NZ350‑00‑00 gghof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerie
koperburgemeester Theodorus Stansius
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk van Joannes Jansen
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende hof van Claes Burgers
naastligger ten noordenSimon Beeltsma conrector
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stantius, burgemeester, koopt een hof met groot zomerhuis met een kamertje erboven, en een lange galerij er tussen etc. etc. nz. Rozengracht. Ten O. het panwerk van Joannes Jansen, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat, ten N. de conrector Simon Beelsma. Voorwaarde is dat de koper de plaets in de noordwesthoek van de hof tot 42,5 voet O. en W. en 10,5 voet Z. en N. strekkende, onbebouwd zal laten. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier, voor 350 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099v van 18 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 11Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]100‑00‑00 cggrondpacht van 4-00-00 cg voor een hof
koperburgemeester Theodorus Stansius
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansius4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk van Johannes Jansen
protesteert met sententie HvF 23 maart 1697Pieter Sioerds Bierma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende hof en ingang van de erfgenamen van wijlen Claes Rutgers
naastligger ten noordende hof van de conrector Simon Beeltsma
verkoperde stad Harlingen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 11Hofstraat ZZ450‑00‑00 cghof met prieel en kamer
koper door niaarburgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansius, gehuwd met
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
geniaarde koperJan Pieters Oldaens, gehuwd met
geniaarde koperTrijntie Cornelis
naastligger ten oostende conrector van de Latijnse scholen
naastligger ten zuidende hof van de heer Stansius
naastligger ten zuidende hof van de heer Zeestra
naastligger ten westende hof van de heer Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperWillem Douwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 80Rozengracht 11huis
eigenaarjuffrouw Maria van Heerma
gebruikerschoutbijnacht Middagten
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 52rRozengracht 11huis
eigenaarjuffer Heerman
gebruikerds. Reddingius
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio Rozengracht 11huis
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317v van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Kramer koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 52vRozengracht 11hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikerTrijntie Jans
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0141r van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Scheltema


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 52vRozengracht 11hof en kamer
eigenaarPytter Scheltema
gebruiker
opmerkingleedigh


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntoni Vink


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 53rRozengracht 11hof en kamer
eigenaarPieter Scheltema
gebruikerPieter Scheltema
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vink


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169 , folio 53rRozengracht 11hof en kamer
eigenaarP. Scheltama
gebruikerP. Scheltama
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 11salpeterbranderij
eigenaarJ. Mecima
eigenaarM. Vink
gebruikerJ. Mecima
gebruikerM. Vink
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 11woning
eigenaarM. Vink
gebruikerAlb. Floris
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑04‑00 cg
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0081v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMenno Vink


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 93rRozengracht 11woning
eigenaarMenno Vink
gebruikerHarm. Anthony
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal17‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑02‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-133, pag. 59Rozengracht 11M. Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-165 , pag. 90Rozengracht 11M. Vink 1‑00‑00 cgwoning


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Geertje Hendriks Zwaalgeb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Minne Vink... (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-012Rozengracht 11M VinkM Vinktuinier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733Rozengracht 11Jochem Oolgaard guardenierHarlingenplaisiertuin (744 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733aRozengracht 11Jochem Oolgaard guardenierHarlingenpakhuisje (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Jochum Oolgaard... zie echter hieronder (gdat !!); oud 40 jaar, (vnm: Joachim), geb en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Johan Hendrikus Neyssel... 1874; oud 38 jaar, (vnm: Hendrikus), geb Leer, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-012; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-012Rozengracht 11J Oolgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-012HofstraatHendrikus Neysel38 jschoenmakerLeer in Oostvr.gezin 1, m, protestant, gehuwd
H-012HofstraatKlaaske Akkerboom37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-012HofstraatJohannes Neysel14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatCoenraad Neysel9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatRinse Neysel5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatGrietje Neysel12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatAnna Neysel1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatJoachim Oolgaard40 jtuinmanHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatChristina Oolgaard45 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatDurkje Faber22 jAlmenumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-012Rozengracht 11Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Christina Magdalena Oolgaard... HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Houkje Ulbes Strikwerda... 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Klaaske Eeltjes Akkerboom... BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1733aRozengracht H-244Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat pakhuis


1870 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 11, HarlingenRozengracht 11Schaafsma, Antje Elisabeth'Op den 31 Oct.
1870 is door
ANTJE ELISABETH
SCHAAFSMA
den eersten
steen gelegd.'
In 1990 verwijderd wegens beschadiging


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11 (H-027)Jan P. Schaafsmawoonhuis


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2829
Rozengracht 11H. Smit


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 11E. Dijkstraklerk n.t.m.
Rozengracht 11W. Lubachklerk posterijen
Rozengracht 11aA. van Ringelestijnmachinist groote vaart


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 11T.B. (Theodorus) Jorna


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11


2023
0.06005597114563


  terug