Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 184-1824-1804-183H-280H-071


Naastliggers vanRozengracht 18
ten oostenRozengracht 20
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 16
ten noordende Rozengracht


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de zuidkant van de vaart]505‑00‑00 gghuis en plaats
koperAbbe Coenraeds, gehuwd met
koperTrijntie Feddes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAbbe Coenraeds, gehuwd met
naastligger ten oostenTrijntie Feddes
naastligger ten oostenJohannes Douues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelle Pieters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperTyepcke Sjoerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbe Coenraets x Trijntje Feddes koopt een huis en ledige plaets omtrent de Kimswerderpijp, aan de Z. kant, aan de Westzijde. Ten O. de koper en de hof van Jelle Pieters, ten N. de straat. (Steenhouwersstraat.?). Gekocht van Tjepke Syoerdts, voor 505 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042r van 24 sep 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]293‑00‑00 gghuis
koperWillem Beerns, gehuwd met
koperJel Lamberts
naastligger ten oostenJochum Piters wagenmaker
naastligger ten zuidenburgemeester Abbe Coenraadts
naastligger ten westenJelle Piters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperTiepke Sierts, gehuwd met
verkoperJantjen Elings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Beerns x Jel Lamberts wandelkopen een huis omtrent de kerkpoort. Ten O. wagenmaker Jochum Piters, ten Z. burgemeester Abbe Coenraadts, ten W. Jelle Piters. Geen grondpacht genoemd. Met een toeake van 293 GG.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de Kerkpoort]310‑00‑00 gghuis strekkend zuidwaarts tot aan de plaats van Paulus Jans
koperGosse Lamberts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRoeloff Claesen timmerman
naastligger ten zuidende heer Paulus Jans
naastligger ten westenJelle Piters
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperWillem Beerns c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: op de zuider nieuwe stad]430‑00‑00 gghuis
koperLuytjen Lamberts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRoeliff Claessen timmerman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnne Jeltes
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperGosse Lamberts c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: op de nieuwe stad tussen het Swart Vallaat en Kerkpoort aan de zuidzijde van het diept]575‑00‑00 gghuis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorende
koperWytse Michiels koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Jeltes c.soc.
naastligger ten zuidenburgemeester Pauwels Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelle Pytters
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperLuytien Lammerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Michiels koopt een huis met een tuin erachter en een steeg ten O., op de Z. nieuwe stad, tussen Swart Vallaat en Kerkpoort, aan de zz. van het diept. Ten O. Cornelis Jeltes, ten W. wd. Jelle Pytters, ten Z. de burgemeester Pouwel Jansen. Gekocht van Luytien Lammerts, voor 575 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0064v van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterWasbleek aan het lange lijnbaanspad, tegenover de120‑00‑00 cgtuin
koperWytse Michiels grootschipper en pannenbakker
niaarnemer ratione sanguinisAbraham Bontekoe, voorstander van zijn kinderen bij
niaarnemer ratione sanguinisAntie Ennema
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende koper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWijnolt sergeant
naastligger ten noordende koper
verkoperwijlen Pouwels Jansen Ennema, gehuwd met
verkoperAecht Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Michiels, grootschipper en pannebakker, koopt een tuin tegenover de Wasbleek, aan het Lange Lijnbaanspad. Ten O. en N. de koper, ten W. Wijnolt Sergeant. Gekocht van Pouwel Jansen Innema x Aecht Wytses, voor 120 cg.


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 367r van 11 jul 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 18
requireerdevroedsman Wytse Machiels, gehuwd (2) met
aangeverGertie Wybes
requirant q.q.burgervaandrig Jelle Vetzensius, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
requireerdede twee voorkinderen van Wytse Machiels, weduwnaar (1) van
wijlen Tietske Hessels
inleiding bij de boedelinventarisatie[0367r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge gedaen ten huise van Wytse Machiels mede vroedschap binnen Harlingen sich in ad secunda vota begeven hebbende met Gertie Wybes ende dat van alle de goederen inschulden ende uitschulden ten huise bevonden alles ten overstaen van de praesiderende burgemeester Joost van de Voorda tot desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, alles ten versoecke van Jelle Vetzensius burger faendrich als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over twe voorkinderen van requireerde Wytse Machiels bij de selve ende sijn overledene huisvrouue bij Tietske Hessels in echte verweckt dat opt aengeven van Gertie Wybes voornoemd na dat en den belofte van getrouue aengevinge in handen van gedachte commissaris hadde gepresteert waer op tot de beschrivinge ende warderinge is geprocedeert op tauxatie van onse stads geedigde wardeersters Geert Willems en His Rompkes desen 11de july 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ [staat: zuidoostzijde zwart vallaat of kleine sluis]1000‑00‑00 cghuis en tuintje
koperWytse Pybes van Tallum, gehuwd met
koperAechien Gerlofs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRombartus Drost hypodidascalus
naastligger ten zuidenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Rijx
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkopergemeensman Thomas Huyberts, gehuwd met
verkoperLieske Wytses
verkoperHessel Wytses Wassenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes van Tallum x Aechien Gerlofs koopt een huis c.o.a. met mooie tuin erachter, zuidoostzijde Swart Vallaat of Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost..?, ten W. erven Willem Rijx, ten Z. de mede-verkoper Hessel Wytses Wassenaar, ten N. de straat. Ook de steeg ten O. van het huis wordt meeverkocht. Gekocht van Thomas Huberts als man en voogd over zijn vrouw Liefke Wytses, en Hessel Wytses Wassenaar, voor 1000 cg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ bij de kleine sluis131‑10‑00 gghuis
koper van 1/2 door niaar ratione sanguinisDominicus Walrich notaris
eigenaar van 1/2Trijntje Wytses, gehuwd met
eigenaar van 1/2Andries Simens Koekman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koper van 1/2Tieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager
naastligger ten oosten[burger]vaandrig Mockema
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaer
naastligger ten westenburgemeester Wassenaer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperde crediteuren van Wytse Piebes


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]130‑00‑00 gghof met zomerhuis
koperHylkjen Hennes, weduwe van
koperwijlen Geert Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende weduwe de Vries
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Take Sydses
verkoperoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195r van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht75‑00‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
koperJacob Douwes mr. schoenmaker
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof vroeger van burgemeester Wassenaer
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof nu van de weduwe van wijlen Geert Jansen2‑00‑00 cg
eigenaar perceelFrans Pieters wonende op de Suipmerkt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArjaantie Arents Koedijk Amsterdam, gehuwd met
verkoperMichiel Brouwer Amsterdammr. smid


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [niet vermeld]50‑00‑00 cgkoolstekplaats of oude huisstede
koper door niaarburgervaandrig Dominicus Walrich notaris
geniaarde koperRintie Claessenkoopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
floreenrente0‑10‑00 floreen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dominicus Walrich*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hidde de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Neeltie Dircks, weduwe van te Terschelling
verkoper van 1/2wijlen Jan Reiners te Terschelling
verkoper van 1/2Neeltie Jans, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/2Jan Ymessmalschipper te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Walrich, not. publ. en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een koolstek, plaets of oude huisstede. Ten O. wd. wl. Dominicus?, ten W. wd. en erven Hidde de Vries. Gekocht van Neeltie Dircks wv Jan Reiners, op der Schelling, voor 1/2 en Neeltie Jans x Jan Ymes, smalschipper te Franeker, voor 1/2.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 18huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat neer te gaan]240‑00‑00 cghof met zomerhuis, bomen, bloemen en planten
koperArjen Taevis c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten en straat]
naastligger ten westende hof van Lijsbet de Vries
naastligger ten noordenhet houtstek van Rintie Blokmaker
verkoperHylkjen Hennes, gehuwd met
verkoperFrans Pieters Huidekoper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ bij de kleine sluis200‑00‑00 cghuis en tuin
koper van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrigh notaris
eigenaar van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrighnotaris
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes Mockema
naastligger ten zuidenoud burgemeester Wassenaar
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTrijntie Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Andries Symens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 18huis
eigenaarde not. Walrich
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079r van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ [staat: Wasbleek]180‑00‑00 cghof en zomerhuis
koperBartoldus Lantingh c.u.rentenier
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhof en panwerk van oud burgemeester Wassenaar
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Baukje de Vries
naastligger ten noordenWalrick notaris
verkoper q.q.oud burgemeester Harmen Sopingius c.s., gecommitteerde uit
verkoperde crediteuren van wijlen Arjan Taevis, gehuwd met
verkoperAefke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarteldus Lantingh, rentmeester van Harlingen, koopt een hof met een mooi zomerhuis etc., schuin t/o de Wasbleek. Ten O. de hof en het panwerk van de oude Wytze Wassenaar, ten Z. de straat, ten W. de hof van Baukje de Vries, ten N. de notaris Walrich. Gekocht van Harmen Sopingius namens de crediteuren van wl. Arjen Taeckes? x Aeffke Jacobs, voor 180 cg.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht NZ bij het Klein Vallaet675‑00‑00 cghuis en tuin erachter
koperArjen Teunis Block, gehuwd met
koperFelkje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
bewonerDominicus Walrignotaris
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten zuidenJacob de Bruin
naastligger ten zuidengemeensman Lolke Jarigs Westra
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDominicus Walrignotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blok x Eelkjen Cornelis koopt een huis met een tuin erachter en bezijden [de tuinbezijden is nu Rozengracht 18], omtrent het Klein Vallaat. Ten O. erven Johs. Mockema, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, oud-burgemeester, ten Z. de gemeensman Lolke Jarigs Westra en Jacob de Bruin, ten N. de straat. Gekocht van Dominicus Walrich, not. publ., voor 675 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 18huis
eigenaarnotaris Walrig
gebruikernotaris Walrig
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZhof
aanhandelaarvroedsman Lolke Jarigs Westra, gehuwd met
aanhandelaarMaertje Jans Bijlaen
verpachter grondde stad Harlingen4‑15‑00 cg
naastligger ten oostende hof van Gerrit uitdrager
naastligger ten zuidende nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra c.u.
naastligger ten westenhet panwerk
naastligger ten noordenRozengracht
naastligger ten noordende leerlooierij van Wytze Talma koopman
verwandelaarRuyrd Alberts, gehuwd metmr. blauwverver
verwandelaarSydske Pyters


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ tegenover stadsvesten, achter detuin met zomerhuis en twee prieelen
aanhandelaarRuyrd Alberts, gehuwd metmr. blauwverver
aanhandelaarSydske Pyters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk en tuintje van de verwandelaars Lolke Jarigs Westra c.u.
naastligger ten zuidenstraat en stadsvesten
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenArjen Theunis Blok
verwandelaarvroedsman Lolke Jarigs Westra, gehuwd met
verwandelaarMaertje Jans Bijlaen


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ0‑00‑00 cghof
aanhandelaar van 1/2Yda van Quiklenborg, weduwe van
aanhandelaar van 1/2wijlen oud burgemeester Laes Haselaer
aanhandelaar van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
aanhandelaar van 1/2vroedsman J. Donker
naastligger ten oostende verwandelaar Arjen Teunis Block
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ruerd Alberts verver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verwandelaarArjen Teunis Block


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ350‑00‑00 cghof
koperArjen Tuenis Block koopman
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ruerd Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, weduwe van
verkoper q.q.de weduwe van wijlen oud burgemeester Laes Haselaer
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, voorstanderse over haar zoon
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
verkoper van 1/2vroedsman Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een hof, zz. Rozengracht. Ten O. de koper, ten W. erven burgemeester Sioerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van IJda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaer, voor 1/2, en Catharina Haselaer x Pieter Donker, mede-vroedschap, voor 1/2, voor 350 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0212v van 26 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ en bij de Wasbleek130‑00‑00 cgtuin
kopervroedsman Age Hoogeboom, gehuwd metmr. bakker
koperSijke Johannes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenvroedsman Schaaff
naastligger ten noordenArjen Theunis Block koopman
verkoperSytske Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Albertsmr. blauwverver


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ900‑00‑00 cghuis, tuin en ververij
koperPieter Gelinda, gehuwd met
koperPietie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJarig Westra
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ruird Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper van hemzelf en zijn kinderenArien Theunis Blocq, weduwnaar vankoopman
verkoper van hemzelf en zijn kinderenwijlen Eelkien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gelinde x Pietie Jans koopt een huis, hof en ververij zz. Rozengracht [nu nrs. 16 (huis) en 18 (was een tuin)]. Ten O. Jarig Westra, ten W. erven Sjoerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruird Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Arjen Theunis Blocq voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Eelkien Cornelis, voor 900 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180Rozengracht 18huis
eigenaarPieter Gelinde
gebruikerPieter Gelinde
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0349r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht ZZ schuin over de Wasbleek, achter de333‑00‑00 cgtuin en zomerhuis
koperAntie Scheltes, gehuwd met
koperHarmanus Siccama mr. tingieter
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. Gonggrijp koopman
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenburgemeester H. Schaaff
naastligger ten noordenP. Gelinde koopman
verkopervroedsman Age Hogeboom, gehuwd metmr. bakker
verkoperSijke Johannis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 249r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0030v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht schuin over de Wasbleek, achter de233‑00‑00 cghof en zomerhuis met 2 prieelen
koperFrans Jans de Gaever, gehuwd met
koperMarijke Leenerts Klok
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenburgemeester Hendrik Schaeff
naastligger ten noordenPieter Gelinde koopman
verkoperAntie Scheltes, gehuwd met
verkopervroedsman Harmanus Siccamamr. tingieter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180Rozengracht 18huis
eigenaarPieter Glinda
gebruikerWillem Ploegh
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180Rozengracht 18huis
eigenaarPyter Gelinde
gebruikerWillem Ploeg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0206r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18achterRozengracht schuin tegenover de wasbleek240‑00‑00 cgtuin of hof met zomerhuis
koperWybren Bartels mr. horlogemaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad]
naastligger ten westenoud burgemeester H. Schaaf
naastligger ten noordenJan Gelinde [staat: Glinde]
verkoper van 1/2Marijke Leenerds Klok, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Frans Jans de Gaver, en zijn erfgename en dochterijzerkramer
verkoper van 1/2Susanna de Gaver, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerardus Westendorp


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-180Rozengracht 18huis
eigenaarPyter Gelinda
gebruikerWillem Ploeg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 18huis
eigenaarJan Gelinde
gebruikerOege Jansz
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑12‑00 cg
gebruikerJetze Poulus wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerJan Hindriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑14‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18voorRozengracht ZZ543‑00‑00 gghuis en tuintje
koper door niaarP. Tetrode koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperWillem Douweskoopman
huurder voorhuis en voorkamerAge Jans 26‑00‑00 cg
huurder bovenkamerElle Claasen 0‑08‑00 cg
huurder portaal, kamer en weefwinkelJan Hendriks 26‑00‑00 cg
huurder kamerAlbert Pieters 20‑00‑00 cg
huurder kamerBauke Jarigs 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Bruinings
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (a) een groot huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht, verhuurd aan 5 huisgezinnen (met name genoemd). Ten O. de vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruins?, ten W. perceel b), ten Z. Jarig Westra, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-183Rozengracht 18huis
eigenaarAne Yeves
gebruikerEgbert Beernds
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerAne Yeves
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ72‑21‑00 ggboomgaard en zomerhuisje
koperTeunis Norbruis mr. koperslager
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.
naastligger ten zuidende heer Gonggrijp
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen een tuin met vruchtbomen en zomerhuisje, zz. Rozengracht. Ten O. het pakhuis van verkoper, dat nu is gekocht door Jacob Wassenaar, ten W. het huis van verkoper, dat bij de looierij behoort, ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 71 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 18Rozengracht ZZ125‑00‑00 cgtuin en erf
koperHubert Jans, gehuwd metbalkvlotter
koperAntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurder voor 10 jarenHubert Jans c.u.balkvlotter12‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Feenstra distillateur
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp stadssecretaris
naastligger ten westende Haas leerlooier
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunes Norbruismr. koperslager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-183 , pag. 92Rozengracht 18S. Veenstra 2‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1881Rozengracht 18 Frans Tjallingii fabrikeurHarlingenplaisiertuintje (147 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1881Rozengracht H-064Haije H. Tigchelaar tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3973Rozengracht 18 (H-071)Jelle Dijk (te Amersfoort)pakhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 18W.C. Postma50Koopman


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 18W.C. Postma50koopman


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rozengracht 18A.a. Hoek50houtconserveerbedrijf


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6768
Rozengracht 18Roelof Adrianus Feenstra  terug