Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRozengracht 24-187 4-190 H-072H-079


Naastliggers vanRozengracht 2
ten oostenRozengracht 4
ten zuidenSteenhouwersstraat 1
ten westende Steenhouwersstraat
ten noordende Rozengracht


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het nieuw verlaat]00‑00‑00 cghof of ledige plaats en twee kamers ten zuiden daarvan
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirck Masen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curator te Franeker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075r van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]937‑10‑00 CGdrie ledige plaatsen of huissteden aan elkaar gelegen
koperAnne Thomas
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Willems de Graeff
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Pieter Robijns
verkoper van 1/3Cornelis Sioerdts Boncq
verkoper van 1/3Haentie Hessels, en zijn broer
verkoper van 1/3Jacob Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Thomas koopt drie ledige plaatsen offe huyssteeden in de suyder nieuwe stadt. Ten O. Jacob Willems de Graeff, ten W. de straat. Iedere plaats belast met 4 cg. aan Stadt. Verkocht door de erfgenamen van wl. Pieter Robijns die het per decreet verkregen hebben van Haentie en Jacob Hessels, gebroeders, voor 937 cg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328v van 7 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2[staat: in de zuider nieuwe stad ten ZO van het swart verlaat]1800‑00‑00 GGhoekhuis met plaats daar achter
koper van 1/2Ruierd Jurians, gehuwd met te Kimswerd
koper van 1/2Aeff Sytses te Kimswerd
koper van 1/2Claes Feddes, gehuwd met
koper van 1/2Eedske Ruierdts
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
protesteert vanwege grondheerschapCornelis Siuerdts Bonck
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Hilbrant Dircks
protesteert vanwege een hypotheekT. Laurentiussecretaris
protesteert q.q.Hendrick Bentis c.soc., curators over
protesteert vanwege een hypotheekde kinderen van wijlen Lijsbet Wolters
protesteert vanwege een hypotheekoud burgemeester Pier Foeckes
naastligger ten oosten*Anne Tomas
naastligger ten zuiden*kamers
naastligger ten westen*Steenhouwersstraat [staat: brede straat]
naastligger ten westen*het huis van wijlen Jacob Lous
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperHaentie Hessels, broeder van
verkoperJacob Hessels


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0171r van 30 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]212‑00‑00 GG1/2 hof of tuin
koperoud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostengemeensman Sioerdt Tiebbes Popta
naastligger ten zuidende verkoper dr. Martinus Blocklant c.u.
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: haven of diept]
verkoperdr. Martinus Blocklant, gehuwd met te Amsterdam
verkoperGeertie Gerkes Siccama te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, knoopmaker x Doedtie Tierx? koopt een hoekhuis oz. Schritsen. Ten O. en N. het diept, ten Z. Pyter Clasen, ten W. de camer van Pyter Ipes. Gekocht van Yb Ybes? x Rint Lolkes, voor 600 cg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0196r van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Baucke Fedrickx


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0163v van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: Zuidersluis]902‑00‑00 GGhuis
koperAyse Arjens Mahui houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Augustynus Pyters brouwer
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten zuidenGeertie
verkoper van 1/2Bauckjen Anskes
verkoper van 1/2Feddrick Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAise Reyers Mahui, burgemeester en houtkoper, koopt een deftig huis en een hof met vruchtbomen, zz. v.d. Zuidersluis. Ten O. de mouterij en hof van burgemeester Augustinus Pieters, brouwer, ten W. en N. de straten, ten Z. een verhuurd huis. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Houkje (Boukje?) Anskes (Aises?), voor 1/2 en Feddrick Aises, voor 1/2, voor 902 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2huis en hoff
eigenaarwed. Esge Lieuwes
gebruikerwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2huis
eigenaarwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2huis en hoff
eigenaarwed. Edsge Lieuwes
gebruikerDirk Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2huis
eigenaarAyse Arjens
gebruikerGerryt Edsgers
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-187 Rozengracht 2Jacob Tjallings, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-187Rozengracht 2huis
eigenaarAyse Arjens erv.
gebruikerJacob Tjallings
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0119r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Verlaat op de hoek t.o. de heer Wijdenburg]834‑07‑00 GGhuis, pakhuis en tuin
koperJacob Tjallings, gehuwd metwinkelier
koperTrijntie Jacobs winkelier
naastligger ten oostenHeidkamp bode
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Verlaat]
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis te Amsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
verkoper q.q.dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
verkoper q.q.Sybrand Feitema, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Nynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus Hesseling, allen erfgenamen van te Leeuwarden
erflaterwijlen Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjallings, winkelier x Trijntje Jacobs koopt huis en pakhuis, tuin met vruchtbomen en een woning erachter, bij het Klein Vallaat op de hoek tegenover de heer Wijdenbrug. Ten O. de bode Heidkamp, ten W. de straat, ten Z. de stadsvesten, ten N. het vallaat. Gekocht van erven Feddrick Aises Mahui nl. Tjerk-, Evert- en Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters voor 1/2 en Trijntje Willems-, Nynke Willems-, Antje Willems- x Goytie Stinstra en Jetske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesseling voor de andere helft.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0106r van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jacob Tjallings


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0124v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [niet vermeld]1700‑00‑00 CGhuis, 2 woningen, tuin, en weefwinkel
koperAndrys Martin Jordan bode Admiraliteit in Friesland
huurder woningDirk Hayes c.u.
huurder hofAlbertus Wiersma
huurder woning en weefwinkelDirk Johannus c.u.
naastligger ten oostenTjalle Bosscha
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Klein Vallaat]
verkoper van 1/2Trijntje Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Tjallings
verkoper van 1/6Teuntje Jacobs meerderjarige vrijster
verkoper van 1/6Gryttje Jacobs minderjarig kind
verkoper van 1/6Janke Jacobs minderjarig kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Marten Jordan, bode v.d. Admiraliteit van Friesland koopt huis en woning met tuin en een woning met weefwinkel erachter. Ten O. Tjalling Bosscha, ten W. de (Steenhouwers)straat, ten Z. de Stadsvesten, ten N. het Klein Vallaat. Gekocht van Trijntje Jacobs wv Jacob Tjallings voor 1/2 en haar dochter Teuntje Jacobs e.a. ook voor 1/2.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0179r van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: op de hoek bij het Klein Vallaat]1430‑07‑00 GGhuis, tuin en achterwoning
koperHenrie Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
huurderAnna Sjoerds
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Tj. Bosscha
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Klein Vallaat]
verkoper q.q.Thomas Paludanus, geauthoriseerde curator overklerk Admiraliteit
verkoperAndries Jordan
verkoperAnna Sophia D. Jordan
verkoperJan Gregorius Jordan, kinderen van
erflaterwijlen Andries Martin Jordankamerbewaarder Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Henric Philip Stambke, advocaat bij het Hof van Friesland, koopt groot huis, tuin en achterwoning, hoek Klein Vallaat. Ten O. wd. Tj. Bosscha, ten W. de straat, ten Z. de Stadsvesten, ten N. het Klein Vallaat. Gekocht van de kinderen van wl. Adrian Martin Jordan, kamerbewaarder bij het College ter Admiraliteit.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0159r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 2Rozengracht ZZ [staat: op de hoek van de Steenhouwersstraat]1900‑00‑00 CGhuis, tuin en achterwoning
koperSjoerd Feenstra, gehuwd met te Kimswerd
koperBerbera Horreus te Kimswerd
voormalig bewonerH. P. Stambke
naastligger ten oostende weduwe van T. Bosscha
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenSteenhouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Barends Embdenaar, redder van
verkoperde boedel van Henri Philip Stambkeadvocaat


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-187 , pag. 64Rozengracht 2J. Feenstra


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0277r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Feenstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-190, pag. 93Rozengracht 2S Veenstra5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-072Rozengracht 2Sjoerd Veenstra... 187, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-072Rozengracht 2Sjoerd Veenstra H Stroband commissaris van politie


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 23 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-072Rozengracht 2Philippus Henricus Stroband, overleden op 7 januari 1824enkele uren, zoon van Henricus Stroband, politiecommissaris (Kleine Sluis H 72) en Ida-Jacoba Saal, broer van minderjarige Willem-Bernardus-Johannes, Henricus-Jacobus, Jan-Adriaan, Jacoba-Wilhelmina, Johannes, Barend-Fredrik en Lubertus Henricus Stroband. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1896Rozengracht 2Hendrikus Strobandcommissaris van politieHarlingenhuis en tuin (440 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-072Rozengracht 2Ida Jacobs Zaal... genoegzaam bewijs, 18 apr 1807; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-072; VT1839; kind: Henricus Jacobus Stroband, geb 12 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-072Bij de Kleine SluisHenricus Stroband61 jcommissaris van policieHarlingenm, protestant, gehuwd
H-072Bij de Kleine SluisIda Jacoba Zaal57 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-072Bij de Kleine SluisHenricus Jac. Stroband27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisJan Zaal Stroband25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisBarend Fredrik Stroband20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisLubertus Stroband18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisJacobus Stroband13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisJacoba Wilhelm. Stroband24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-072Bij de Kleine SluisAnna Schaafsma21 jturftonsterHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-072Rozengracht 2Hendrik(Us) Stroband... huw 1817 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, wijk H-162, supp wijk D-185; gebruiker wijk H-072, commissaris van politie; eigenaar is Sjoerd Veenstra, 1814. (GAH204); Henricus S. van HRL. en IJda Jacoba ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-072Rozengracht 2Hiltje van der Steeg... 1841, en van Klaaske Engberts, ovl voor 1841; BS huw 1840, ovl 1859, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-072Rozengracht 2Jan Pieters Wever... W, en Trijntje Jans; BS huw 1820, ovl 1822, huw 1840, ovl 1859, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1896bij de Kleine Sluis H-072Michiel A. Jentinkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1896Rozengracht H-079Sijbrand van Hulstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5283Rozengracht 2 (H-079)Germen Beidschat (en Cons.)woonhuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 2H. de Windt69Handelsagent


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 2Hein de Windt69steenkolen, machineoliën, drijfriemen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 2 Hendrik Johannes de Windtreizigerf. 5900f. 6300


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2155
Rozengracht 2H.J. de Windt


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2Hein de Windt69Steenkolen, machineoliën, drijfriemen


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4849
Rozengracht 2aJan Visser


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2Hein de Windt69Steenkolen, machineoliën, drijfriemen


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2H. de Windt69Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2H. de Windt69Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2H. de Windt69Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2H. de Windt69Steenkolen, mach.oliën, drijfriemen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 2H. de Windtkoopman


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2155
Rozengracht 2Firma Hein de Windt


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 2, HarlingenRozengracht 2Hein de Windtimport engelsche steenkolen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 2H. de Windt69Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24H. de Windt523Steenkolen, oliën en vetten, drijfriemen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.T. de Windt-de Vries556


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.T. de Windt-de Vries556


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.T. de Windt-de Vries556


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 2R.U. (Robert) van Arum


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 2beeldbepalend pand6 van 10
  terug