Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rozengracht 23,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 23 (niet bekend) (niet bekend) H-032 H-033
Naastliggers vanRozengracht 23
ten oostenRozengracht 25
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 21


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 351r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rozengracht 23Seerp Tiercks, brouwer x Sibbel Jacobs kopen een huis, mouterij en brouwerij op de zuidooster hoek van St. Jansstraat. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. het diept, ten W. de St. Jansstraat. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van tichelaar Baucke Siercks x Jelcke Taekes ten oosten van Harlingen voor 1590 gg.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSint Jansstraat


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht NZ [niet vermeld]huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaats
 
koperPyter Martens Moyman, gehuwd metschipper1301-00-00 GG
Antie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Baucke Sierckx
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noorden
verkoperClaes Willems, gehuwd met
Jantien Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Martens Moyman, schipper x Antie Jacobs


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0258r van 16 dec 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 23Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 huis
 
koperburgemeester en oud raad der admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans, namens zijn dochter160-00-00 GG
Grietje Pytters Oldaans, en namens zijn vrouw
Dieucke Pytters Oldaans, weduwe van
wijlen Freerck Claasen Braam, en
Reyner Claasen Fontein, namens zijn kinderen bijkoopman
wijlen Ybeltje Pytters
allen erven van Auck Reyners, bestemoeder en moeder
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Pyter Joris Piphron
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erven van Emo Luytjens Aaldricks rector der Latijnse school
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Saake Romckes Gaasma, als boedelhouder over de goederen van zijn overleden vrouw
Hylck Willems


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23C. W Bakker... (GAH204); id. van wijk H-021; gebruiker Johannes van der Elst, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-032; gebruiker Pietje Tammes, 1814. (GAH204); id. van wijk I-010; gebruiker Barend A. van Kampen, keetknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Keimpe Tjeerds Dijkstra... koemelker, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses; BS huw 1817, ovl 1820 1829 overlijdens; eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-032Rozengracht 23Keimpe T Dijkstra Carel Wijga vrouw


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-032Rozengracht 23Klaas Sjoukes Roodtje, overleden op 15 april 1826karreman Wasbleek H 32, man van Aaltje Paulus, vader van minderjarige Sjouke en Foekje Klazes Roodtje. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1840Rozengracht 23Bauke Walles BergsmaHarlingenmelktapperhuis en erf (230 m²)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-032Rozengracht 23koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-032Rozengracht 23Enne Wijga... wijk E-274; eigenaar en gebruiker van wijk E-240, kleermaker, 1814. (GAH204); vrouw E.W. gebruiker wijk H-032; eigenaar is Keimpe T. Dijkstra, 1814. (GAH204); E.W. en Trijntje IJsbrands Wielsma, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2623H-032 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2623H-033 (Rozengracht)Job S. van der Schaaf c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4131H-033 (Rozengracht)Job van der Schaafwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Rozengracht 23Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Engelina van der Wal, weduwe van Job van der Schaaf een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 33 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4821Rozengracht 23 (H-036)Sytze Beidschat


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 23 Willem S. de jongzonder
vorige grondslagf. 3200
huidige grondslagf. 3500
Rozengracht 23wed W.J. Wijnands geb. De Jongzonder
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 23H.Leijdesdorftaxateur


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 23beeldbepalend pand9 van 10
  terug