Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 27(niet bekend)(niet bekend)H-034H-034


Naastliggers vanRozengracht 27
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 25


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148v van 6 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Siercx


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0010v van 14 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]435‑00‑00 GGhuis
koperIsbrant Annii Vos
koperGeert Jans bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aebe Astyes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Haeye Laesen
verkoperJacob Jansen Engelsman, gehuwd met
verkoperGriet Jacobs


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0178r van 22 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Bij de Kerkpoort615‑00‑00 GGhuis met hof
koperTiberius Templair
koperArien Cornelis Oliphier
huurderTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenplaats en kamer van Gerben Douues
naastligger ten westende hof van Pyter Hendrickx bode
naastligger ten noordenschuur en ledige plaats van Harmen Harmens
naastligger ten noorden2 kamers van Harmen Harmens
verkoperPieter Fransengrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templair x Arie Cornelis Oliphier kopen een huis en hof bij de kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hof van bode Pyter Hendrickx, ten N. de schuur en ledige plaats van van Harmen Harmens en twee kamers. Het huis is nu bewoond door Trijn Jansen en de hof wordt gebruikt door de verkoper. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van grootschipper Pieter Fransen voor 615 GG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0187r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Bij de Kerkpoort476‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koper van 1/2Griet Jansen, weduwe van
koper van 1/2wijlen Wigbolt Freerx
koper van 1/4Hendrick Wigbolt, gehuwd met
koper van 1/4Trijntie Cornelis
koper van 1/4Jan Jochums, gehuwd met
koper van 1/4Antie Wigbolt
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende hof van Cornelis Ebbes
naastligger ten noordende schuur van Ebbe Asties
verkoperGeert Jansen, gehuwd met
verkoperAntie Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriet Jans wv Wigbolt Freerx voor 1/2 en Hendrick Wigbolts x Trijntie Cornelis en Jan Jochums en Antie Wigbolts voor 1/2, kopen een huis en ledige plaats bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. de hof van Cornelis Ebbes, ten N. de schuur van Ebbe Assies. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van Geert Jans x Antie Gijsberts voor 476 GG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0143v van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Kerkpoort]400‑00‑00 GGhuis
koperHaye Dirx te Makkum
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Kerkpoort]
naastligger ten westende hof van de verkoper Douue Merx
naastligger ten noordenGerben Douues
verkoperDouue Merx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]700‑00‑00 GGhuis waar de Jaeger uithangt, met een ledige plaats
koperTierck Lous, gehuwd metde Jager
koperJouck Ipckes
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenLambertus Theodori
naastligger ten noordende weduwe Geertie Gerbens
verkoperHaye Durx te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Lous x Jouck Ipckes kopen een huis omtrent de kerkpoort aldaer de jaeger wthangt, met de ledige plaats. Ten O. en Z. de straat, ten W. Lambertus Theodori, ten N. wd. Geertie Gerbrens. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Haye Durx te Makkum, voor 700 GG en een rosenobel tot een verering.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]580‑00‑00 GGhuis met plaats ten noorden
koperEelck Eelckes c.soc., weduwe van
koperwijlen Cornelis Sybes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen bleker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerbrant Douwes
verkoperAntie Ipes, universele erfgenaam ab intestato van haar zuster
erflaterwijlen Jouck Ipes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelck Eelckes wv Cornelis Sybes c.s. koopt een huis en plaats ten noorden daaraan, bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bleker Marten Jansen, ten N. erven Gerbrant Douwes. Grondpacht 6 cg. Gekocht van Antie Ipes als universeel erfgenaam van haar zuster Joucke Ipes voor 580 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoort, bij de400‑00‑00 GGhuis en hof
koperJacob Isbrants koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Popta
naastligger ten westende hof van Hilbrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen T. Templar
verkoperGeertie Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Souuesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Isbrants, koopman, koopt een huis en hof bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hoven van de heren Popta en Hilbrants, ten N. erven T. Templar. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Geertie Dircx wv Gerben Douues schoenmaker voor 400 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0212v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de Wasbleek]572‑00‑00 GGhof met bomen, planten en prieel
koperJan Jansen Fijselar c.u.kapitein ter zee
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Yde Winia
naastligger ten zuiden3 kamers van Pals Bauckes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Claas Jansen Faber
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPals Bauckes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0342v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoort, bij de0‑00‑00 CGhof, twee zomerhuizen en stal of wagenhuis
kopervrijgezel Robijn Arjens
naastligger ten oostende stad Harlingen: baarhuis en de straat
naastligger ten zuidenJan Rienx
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperSierk Taekles Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 242v maar verkeerd genummerd in het origineel] Robijn Arjens vraagt wederkoop of redemptie van een mooie hof met 2 zomerhuizen en een stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat en het Stadsbaarhuis, ten W. Arjen Teunis Blok, ten Z. en N. Jan Rienx. Gekocht van Sierk Taekeles Tolsma, voor 720 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0147v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoort, bij de122‑00‑00 GG1/2 huis en smederij
koperhuisman Jan Rienks te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder benedenEvert Jans mr. ijzersmid40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Cornelis Gerbens te Pietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rienks, huisman onder Almenum, koopt 1/2 huis en smederij bij de Kerkpoort. Beneden bewoond door Evert Jans, mr. ijsersmid, voor 40 cg. Beide bovenkamers worden ook verhuurd. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 122 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0005v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]305‑00‑00 GGhuis en smederij
koperJacob Tjerks zoutdrager
koperYpe Feikes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderFokke Jans mr. ijzersmid42‑00‑00 CG
huurderJan Huiselaar 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordende tuin van Claas Willems Hoogstraten
verkoperhuisman Jan Rienks te Almenum


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0203r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]325‑14‑00 GGhuis en smederij
koperBeert Brouwer koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder deelFocke Jans mr. ijzersmid51‑00‑00 CG
huurder vooropkamerJan Willems 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Talma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claas Hoogstraten
verkoper van 1/2Claas Tjerks, erfgenaam van zijn broerarbeider te Makkum
erflaterwijlen Jacob Tjerkszoutdrager
verkoper van 1/2Ype Feykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Brouwer, koopman, koopt een deftig huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort. Het is deels verhuurd aan Focke Jans, mr. ijsersmid. Ten O. en Z. de straten, ten W. erven S. Talma, ten N. erven Claas Hoogstraaten. Gekocht van Claas Tjerks te Makkum, als erfgenaam van zijn broer Jacob Tjerks, zoutdrager, voor 1/2, en Ype Feykes, voor 1/2, voor 325 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0028r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]254‑14‑00 GGdwarshuis
koperCornelis Hendriks sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderGeorg Boer e.a.
naastligger ten oostenBeert Brouwer
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenAndries Wybinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Elsje Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talma, en voogd van hun minderjarige dochtertjes
verkoperGeertje Sybrands Talma, en haar zusje
verkoperAafke Sybrands Talma


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165r van 17 jun 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]450‑00‑00 CGhuis en smederij
koperFocke Jans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAurelia van Arssen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Hoogstraten
verkoperBeert Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber, mr. smid x Aurelia van Arssen koopt huis en smederij bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straten, ten W.?, ten N. Claas Hoogstraeten. Gekocht van Beert Brouwer.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0131r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]350‑00‑00 GGtuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis
koperClaas Jans mr. bakker
huurder stal en wagenhuisGeert Jans
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten zuidenFokke Jans Faber c.soc.
naastligger ten westenAndries Wybinga koopman
naastligger ten noordende stad Harlingen: baarhuis
verkoperSjoukjen Clases Hoogstraaten, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Jeltes Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jans, mr. bakker, koopt een deftige hof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten Z. Focke Jans Faber, ten N. het Stadsbaarhuis. Gekocht van Sjoukje Clases Hoogstraaten wv Tjeerd Jeltes Nauta, voor 350 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0182r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: aan de Kerkpoort]825‑00‑00 CGhuis en smederij
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Hendriks
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperFokke J. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijsersmid, koopt een huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort, met de voorraad en gereedschappen op taxatie. Ten O. en Z. de straten, ten W. Cornelis Hendriks, ten N. Claas Jans. Gekocht van Fokke J. Faber, mr. ijsersmid, voor 825 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0180r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]300‑00‑00 CGhuis
koperMeyle Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenMeyle Dirks Faber
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Wybenga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hendriksmr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Dirks Faber, mr. ijsersmid, koopt huis c.a. bij de Kerkpoort. Ten O. de koper, ten Z. de straat, ten W. de tuin van Wybenga, ten N. N.N. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Gekocht van Cornelis Hendriks, mr. sleefmaker, voor 300 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125r van 14 dec 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]1000‑00‑00 CGtuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten noordende stad Harlingen: baarhuis
verkoperClaas Jansmr. bakker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0235r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]1005‑07‑00 GGherberg, hof en ledige smederij
koperBartle Tuininga procureur postulantde Arend
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
huurder herbergSimon van der Ley 100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Wybenga
naastligger ten noordendiverse woningen
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, proc. postulant, koopt een groot huis en hof bij de Kerkpoort, gedeeltelijk geschikt tot een ijzersmederij en verder tot een herberg, 'de Arend' genaamd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. diverse woningen. De smederij staat leeg en de herberg wordt gebruikt door Simon v.d. Ley. Gekocht van de curatoren over de boedel van Meile Dirks Faber x Janke Sybes.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0162v van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]1641‑08‑00 CGhuis, hof en smederij
koperMeyle Dirks Faber mr. ijzersmid te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van A. Wiebinga
naastligger ten noordende weduwe van Auke Andries e.a.
verkoperBartle Tuyningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Dirks Faber, mr. ijzersmid te Leeuwarden, koopt huis, tuin en smederij bij de Kerkpoort, met overname v.d. gereedschappen. Er is quoteel onderhoud van de modderbak (zie daarvoor onder Kleine Bredeplaats 24.) Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. wd. Anske Andries en anderen. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0021v van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij de Kerkpoort gequoteerd met 4-070 en 4-0711010‑00‑00 GGherberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij
koperFrans Baukes Fopma, gehuwd metde Gekroonde Zeevaart
koperDieuwke Jacobus Greidanus
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
huurderLouw Pieters Louw c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Wybenga
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoper q.q.Luitje Pieters, curatormr. grofsmid
verkoper q.q.Albert Bolman, curatoren overmr. verver en glasmaker
verkoperde boedel van wijlen Janke Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Meile Dirks Fabermr. grofsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Baukes Fopma x Dieuwke Jacobus Greidanus kopen (a) een voortreffelijke, florisante en wel ter nering staande herberg 'de Gekroonde Zeevaart', met hof en nieuwe overdekte kolfbaan, bestaande uit diverse boven- en benedenvertrekken, grote tuin en bleek, een prieel en twee zomerhuizen waarvan het ene hoog uit de grond is, en op het Bolwerk zowel als op de tuin uitziet, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort. Grondpacht 4 cg 10 st. St. Jacobischatting 1 cg onder nummer 4-070. De huurder (tot 1797) wil zijn rechten wel overdoen aan de koper tegen 300 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. mej. wd. Wybenga, ten N. Frans Galenkamp n.u. e.a. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van wl.) Meile Dirks Faber, mr. grofsmid x Janke Sybes, voor 1010 gg (voor a en b).


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0150r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: oosteinde]1200‑00‑00 CGherberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij
gestuite koperJurjen Harkes van der Stok, gehuwd metmetselaarhet Hof van Friesland
gestuite koperAntie Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
protesteert omdat hij geen consent geeftFrans Baukes Fopma, gehuwd metkastelein
protesteert omdat hij geen consent geeftDieuwke Jacobus Gerydanus
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenFrans Galenkamp c.u.
verkoper en reversaalhouderHenricus Julius van Alberdaoud secretaris van Ferwerderadeel te Ferwerd


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0247r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij de Kerkpoort1091‑00‑00 CGhuis en herberg met kolfbaan, stal en zomerhuis
koperH. J. Albarda oud secretaris te Ferwerd het Hof van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoperFrans Baukes Fopma, gehuwd met
verkoperDieuke Jacobus Greidanus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.J. Albarda, old-secretaris te Ferwert, koopt huis en herberg 'het Hof van Friesland' met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, bij de Kerkpoort. Met twee uitgangen aan de zijkant en onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Frans Galenkamp. Gekocht van Frans Baukes Fopma x Dieuke Jacobus Greidanus.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0235v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: Rozengracht OZ bij de Kerkpoort]951‑00‑00 CGhuis, herberg, hof, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis
koperHubert Jans koopmanhet Hof van Friesland
koperWopke Djoerds koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
huurderP. Z. de Jong
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoperoud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius Albarda te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Djoerds, kooplieden, kopen huis en herberg enz. enz. 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Henricus Julius Albarda, secretaris van Ferwerderadeel.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0289v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ951‑00‑00 CGhuis, herberg en overdekte kolfbaan
koperThomas Jacobs Bijlsma, gehuwd methet Hof van Friesland
koperAntje Reinders
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
huurderP. Z. de Jong c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager e.a.
verkoperHubert Jansz, gehuwd met
verkoperWopke Djoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jacobs Bijlsma x Antje Reinders koopt huis en herberg 'Hof van Friesland met overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis. Met verplicht onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Hubert Jans en Wopke Djoerds.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0099v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: aan de oostkant van de Rozengracht bij de Kerkpoort]1400‑00‑00 CGhuis en herberg met overdekte kolfbaan
koperHendrik Dane het Hof van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
gebruikerP. de Jong100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager c.s.
verkoperT. Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Dane koopt huis en herberg 'Hof van Friesland', met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-001 en H-002. Het is verhuurd aan P. de Jong. Ten O. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten Z. de Rozengracht, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Thomas Bijlsma. Er mag nimmer een houtstek of houtnegotie worden gevestigd.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0236v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij Kerkpoort wijk F-001 en F-0021205‑00‑00 CGhuis, herberg en kolfbaan
koperRemke Komst, gehuwd methet Hof van Friesland
koperJanke Hilbrand
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
eigenaarwijlen Hendrik Danekastelein
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte de Jager
verkoper q.q.Jelle Claases, curator over
verkoperThomas Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Komst x Janke Hilbrands koopt een hecht huis en herberg c.a., 'het Hof van Friesland' met de hof en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, aan de O. kant van de Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-1 en wijk H-2, zoals het bij Hendrik Dane als eigenaar werd bewoond en onlangs metterdood is ontruimd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte de Jager en anderen. Het huis heeft 2 uitgangen aan de zijkant, 3 regenwatersbakken, en 2 putten, waarvan de ene massaal is met de naastligger ten N. Het perceel wordt verkocht als bezwaard met het quoteel onderhoud van een modderbak, en de kopers of hun opvolgers mogen van dit perceel NIMMER een houtstek maken of laten maken, of de houthandel uitoefenen of laten uitoefenen. Alles volgens de koopbrief van 9 mei 1808. De koper moet alle losse goederen, ook die van de kolfbaan, overnemen tegen taxatie. Lees de acte. Gekocht van Thomas Bijlsma, onder de jurisdictie van Harlingen, en Jelle Claases onder Almenum, in qlt. als curatoren over de minderjarige zoon van wl. Hendrik Dane, castelein, voor 1205 cg., en 69 cg. voor de losse goederen.


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-034Rozengracht 27Keimpe Tjeerds Dijkstra... vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-034Rozengracht 27Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1839Rozengracht 27Bauke Walles BergsmamelktapperHarlingenplaisiertuin (310 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-034Rozengracht 27Bauke Walles Bergsma... B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen ... (alles)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2600Rozengracht H-034de Firma B. van Loon en zoonplek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3730Rozengracht H-034Johan Hendrik Wilhelm van Loonplek grond


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 16-04-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 27, HarlingenRozengracht 27Johannes Bauritiusverkoop van sterke drank in wijk H-001


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4972Rozengracht 27 (H-001)Georga J. Zwagerwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Rozengracht 27Vergunning tot het houden van een tapperij (oude schouwburg)


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 27, HarlingenRozengracht 27G.I. ZwagaRozenburgstations-hotel


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27G.I. Zwaga35Hôtelh.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 27 Gregorius J. Zwagacaféhouderf. 1600f. 1600


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest. "Rozenburg"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest. "Rozenburg"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 27H.W. Geesinktandarts


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27H.W. Geesink64Tandarts
Rozengr.J.H. Cornelis178Adv. en proc.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27859
Rozengracht 27Willem Jochum de Vries


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.D. v. Drooge & Zn.833(na 18 u. en b.g.g.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 27L. (Leendert) van Drooge
  terug