Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Rozenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRozenstraat 14-0814-0834-078H-030H-031


Naastliggers vanRozenstraat 1
ten oostenHofstraat 18
ten zuidenRozenstraat 3
ten westende Rozenstraat
ten noordende Hofstraat


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: ten zuiden van de grote kerk, waar Almenum uithangt]650‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd met Almenum
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenViseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Harmen Synes Nauta, gehuwd met
verkoperHesseltie Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap x Antie Hendriks koopt een huis ten Z. v.d. Grote Kerk, waar 'Almenum' uithangt. Ten O. de ingang van de hof van Pyter Piphron, ten Z. capitein Vijselaar, ten W. en N. de straten. Gekocht van burgemeester Harmen Sijnes Nauta x Hesseltie Doeckes, voor 650 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: zuid van de grote kerk]681‑07‑00 gghuis
koperRijckert Gerryts c.u. Almenum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek nevens de Leertouwersbrug, met Almenum in de gevel400‑08‑08 cghuis
koperWyger Alberts, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperSytske Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willem Vosma
naastligger ten oostenOede Sapes
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperYpe Sentsmr. haarwever
verkoperHendrik Rychers c.s.schipper
verkoperAntie Rychers, gehuwd met
verkoperDoecke Jansen
verkoperUlbe Rychersmr. haarwever te Groningen
verkoperFeye Rychersmr. haarwever te Groningen


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens het Leertouwersbrugje]250‑00‑00 gghuis genaamd Almenum
koperJohannis Jansen Ouwerkerk, gehuwd metmr. bakker Almenum
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Hidde Yges Baars, gelastigde vangrootschipper en koopman
verkoperWyger Albertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Ouwerkerk, mr. bakker x Antie Clases koopt een mooi huis te zuiden van de Kerk, op de hoek v.d. Hofstraat, responderende nevens het Leertouwersbrugje. Op de gevel van het huis staat 'Almenum'. Het erf heeft ten O. ds. Botterweg en de ingang van de hof van Jan Willems Vosma, ten Z. de rentmeester Hessel Wytses Wassenaar, ten W. de Wasblekerstraat [Rozenstraat], ten N. de Hofstraat. Met beschrijving van het huis, dat bewoond wordt door Harmen Jansen, brouwer?. Gekocht van (grootschipper Hidde Yges Baars, als gelastigde van) mr. bakker Wyger Alberts, die nu naar Oost-Indie is, voor 250 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ ten zuiden van de grote kerk, alwaar Almenum in de gevel staat, op de hoek van de700‑00‑00 cghuis, bakkerij en tuintje
koperTomas Fransen, gehuwd met Almenum
koperMartien IJsbrandts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Vosma
naastligger ten oostends. Botterwegh q.q.
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasbleekstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Ouwerkerk c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081 , folio 70Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPyter Lykles wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081 , folio 45vRozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaar
gebruikerPieter Lykles wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081 , folio Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: hoek Sint Jansstraat]150‑07‑00 gghuis alwaer Almenum in de gevel staet en tuin
koper provisioneelprocureur Tuininga Almenum
huurder voorste deelGerrit Jacobs
bewoner achterste deelwijlen Tomas Fransen c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.huisman Pyter Jacobs, curator te Reitsum
verkoper q.q.huisman Romke Fransen, curatoren over te Genum
verkoperJetske Tomas, nagelaten kind
verkoperAntie Tomas, nagelaten kind
verkoperFrans Tomas, nagelaten kind
verkoperIJsbrand Tomas, nagelaten kind
verkoperDouwe Tomas, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Tomas Fransen, gehuwd met
erflaterwijlen Maertie IJsbrands


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: Sint Jansstraat OZ]800‑00‑00 cghuis en tuin
koperHarmen Borcherts, gehuwd metmr. bontwever Almenum
koperCatharina Ludsing
huurderHendrik Symons c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Borcherts, mr. bontwever x Catharina Ludsing, koopt huis met tuin ten Z. in de Sint Jansstraat, waar 'Almenum' in de gevel staat. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de drie huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083 , folio 46rRozenstraat 1huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-083Rozenstraat 1Teunis Wesling, bestaande uit 6 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cgheeft 5 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083 , folio 46rRozenstraat 1huis
eigenaarTeunis Wesling
gebruikerTeunis Wesling
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-083, fol. 63vRozenstraat 1Theunis Weslingh cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 1 kindbontreeder, mr. en winkelier50:0:00 cg8:6:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083 , folio 46vRozenstraat 1huis
eigenaarTeunes Wesling
gebruikerTeunes Wesling
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat] achter de grote kerk1029‑00‑00 cghuis
koperCornelis Aardenburg lid van de gemeente, ook namens zijn medeparticipanten Almenum
huurder woning en weefwinkelDirk
naastligger ten oostende weduwe van wijlen vroedsman W. Baard
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Engbert Burgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en zijn mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop' kopen het huis 'Almenum' in de Sint Jansstraat en de Hofstraat, achter de Grote Kerk. (Zie omschrijving). Ten O. Willem Baard, ten Z. de kopers, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-083 , folio 46vRozenstraat 1huis
eigenaarTeunis Wesling wed.
gebruikerTeunis Wesling wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078 , folio 83rRozenstraat 1huis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikermilitairen
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten01‑05‑00 cg
huurwaarde totaal38‑15‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑14 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078 , folio 83rRozenstraat 1huis
eigenaarCornelis Aardenburg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]321‑21‑00 gghuis
koperCornelis Baukes schuitschipper te Eernewoude Almenum
huurderAebele Uiltjes c.u.45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van Idsingaraadsheer te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Baukes, schuitschipper te Eernewoude koopt het huis 'Almenum' met bijbehorend stuk grond, hoek Sint Jansstraat/Hofstraat. Ten O. en Z. de grond van de afgebroken suikerraffinaderij, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Naastliggers van de grond zijn ten O. wd. en erven Wybenga, ten W. de Sint Jansstraat en het huis 'Almenum', ten N. de Hofstraat. Gekocht van de executeur test. van de boedel van Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontvanger der boelgoederen van Harlingen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-078 , folio 83rRozenstraat 1huis
eigenaarCornelis Baukes
gebruikerCornelis Baukes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-079


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Cornelis Schuiteboer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 , pag. 81Rozenstraat 1Cornelis Baukes erven4‑05‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-030Rozenstraat 1erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 109 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit van der Tol melktapperHarlingenhuis en tuin (630 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-030Gerryt van der Tol53 jmelktapperSurichm, protestant, weduwnaar
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit Tjeerds van der Tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1841 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-030Rozenstraat 1koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 543 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4629Rozenstraat 1 (H-031)Freerk Anemawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rozenstraat Fr. Anemajongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4526
Rozenstraat 1Gerke Anema


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozenstraat 1F. Anemaaannemer
Rozenstraat 1G. Anematimmerman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozenstraat 1G. (Gerke) Anema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1


2023
0.1264750957489






  terug