Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 52-1312-1322-144B-011B-014


Naastliggers vanScheerstraat 5
ten oostenScheerstraat 7
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 3
ten noordenHoogstraat 26


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0447r van 17 feb 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0134v van 14 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beernt Jans portier


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0136v van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAeltie Jans


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Beerns


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028v van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwer


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0031v van 5 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Beerns


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0062v van 26 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: straat van de Noordijs naar de Lombartspijp]225‑00‑00 gghuis
koperPyter Jansen, gehuwd metwaagmeester
koperImpck Ulckes
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sytse Foppes
naastligger ten noordenJacob Auckes
verkoperBarber Jacobs Forsenburgh


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pothuis van Jan Sybes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]925‑07‑08 cghuis
koperHein Oenes c.u.
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten oostenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet kind van Jacob Roepers
naastligger ten westenN. N.
verkoperPiter Jansen c.u.stadsmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Oenes koopt huis om de hoek van `t Noordijs. Ten O. Beatrix Lammerts, ten W. Jacob Roeper`s kind. Gekocht van Piter Jansen, stads-makelaar.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036v van 21 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHein Oenes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeyn Oenes zeeman


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 12rScheerstraat 5Hein Oenes Zeeman, wijdschipperf. 2000-00-00 (1200+800)


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 404r van 14 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Scheerstraat 5
inventarisantHeyn Oenes Zeemansmalschipper
requirant q.q.Ynse Jeltes, geauthoriseerde curator over
requirantOene Heynes oud in 't 27e jaar doch innocent zijnde
requirant en aangeverTrijntie Heyns oud in 't 20e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0404r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de vice prasiderende burgemeester Folkert Lammerts Nijkerk als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Heyn Oenes Zeeman in leven burger ende smalschipper alhier, van alle sodanige goederen actien en credyten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Ynse Jeltes burger en holtcoper binnen onse stadt als geauthoriseerde curator over Oene Heynes old uit 27 jaer doch innocent zijnde, ende Trijntie Heyns old in't 20e jaer, beyde nagelatene kinderen van de overleden Heyn Oenes voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door gedachte Trijntie Heyns als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die ook den behoorlijken eede daertoe staende heeft gepraesteert in handen van boven gemelte commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum de 14 may 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0023ra van 15 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]300‑00‑00 gghuis
koper provisioneelvroedsman Harmen Jansen
huurderSytse Heins wijdschipper30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenThijs timmerman
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Noordijs]
naastligger ten westen[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaakster
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Ynse Ieetes, curator overkoopman
verkoperde kindere van wijlen Hein Oenes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0175v van 26 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Heyn Oenes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaem Cornelis


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0098v van 4 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]395‑00‑00 cghuis
koper door niaarSytske Pyters, gehuwd met
koper door niaarSybe Tjebbes nu ter zee uitlandigvarenspersoon
geniaarde koperSymen Feickes c.u.schuitschipper
huurderAnne van der Molen koopman
naastligger ten oostende moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrick Hendricks*
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Hiddes
verkoperDaam Cornelis Gelder, gehuwd met te Vrouwenparochie ?
verkoperTrijntie Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytske Pyters x Sybe Tjebbes, zeevarende, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen schuitschipper Symen Feikes, een huis om de hoek van de Noordijs. Ten O. de moeder van Johannes glasemakers erven, ten Z. de straat, ten W. Hendrick Hendrix, ten N. wd. Jacob Hiddes. Gekocht van Trijntie Heins x Daam Cornelis Gelder, voor 395 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0110v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: om de hoek van het Noordijs]314‑08‑00 gghuis
koperHans Arents Finck, gehuwd met
koperBerber Hendrix
bewonerAnne Hendrixkoopman
naastligger ten oostenGeertie Berents
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob Hiddes
verkoperSytske Pieters, gehuwd met
verkoperSybe Tjebbesbootsgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Arents Finck x Berber Hendrix koopt huis om de hoek van de Noordijs. Ten O. Geertie Beerents, ten Z. de straat, ten W. erven Hendrick Hendrix, ten N. Jacob Hiddes. Gekocht van Sytske Pieters x Sybe Tjebbes.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Aens


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDaem Cornelis


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025r van 27 mrt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Anes Vink schipper


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190v van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: straat om de hoek van de Noordijs naar de Lombardspijp toe lopende]554‑00‑00 cghuis
koperJan Arjens de Wilde c.u.
naastligger ten oostenSimen Feickes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTijs Ypes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Arents Fink onder de klokslag van Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Arjens de Wilde koopt huis nz. van de straat, om de hoek van de Noordijs naar de Lombartspijp lopende. Ten O. Simen Feickes, ten W. Thijs Ypes. Gekocht van Hans Arents Fink.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131 , folio 35Scheerstraat 5huis
eigenaarJan Arjens
gebruikerJan Arjens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131 , folio 21vScheerstraat 5huis
eigenaarJan de Wilde
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
opmerkingde executeur heeft verclaerd dese post aen hem
opmerkingbetaald te sijn, wordende derhalve gelaten tot
opmerkingsijn verantwoordinge, utsupra
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-131 , folio Scheerstraat 5huis
eigenaarJan de Wilde
gebruikerJan de Wilde
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1723 insolvent verklaard


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0273v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jarigs de Wilde


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132 , folio 22rScheerstraat 5huis
eigenaarJan de Wilda
gebruikerFedde Jans
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0279r van 2 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: in de straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombartspijp]370‑14‑00 ggblauwpand dwarshuis
koperDirk Gerrits, gehuwd metmr. damastwever
koperAntie Arjens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper
naastligger ten westenIJsbrand Thomas
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombartspijp]
naastligger ten noordenClaas Wopkes
verkoperJan Arjens de Wilde, weduwnaar van
verkoperwijlen Baatie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Gerrits x Antie Arjens koopt een blauwgepand dwarshuis nz. in de straat, om de hoek van `t Noordijs naar de Lombartspijp streckende. Ten O. erven Simen Feykes, ten Z. de straat, ten W. IJsbrand Thomas, ten N. Claas Wopkes. Gekocht van Jan Arjens de Wilde, tot betaling van zijn en zijn wl. vrouws schulden.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-132Scheerstraat 5wed. Dirk Gerrits, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132 , folio 22rScheerstraat 5huis
eigenaarDirk Gerrits wed.
gebruikerDirk Gerrits wed. cum soc.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0159r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Gerrits


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-132, fol. 31vScheerstraat 5Dirk Gerrits weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderennayster6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet seer geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132 , folio 22rScheerstraat 5huis
eigenaarDirk Gerryts wed.
gebruikerDirk Gerryts wed. c.s.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0130r van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0233v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 5Scheerstraat NZ [staat: Midlumerstraat] naast de Scheer358‑00‑00 ggblauwpand dwarshuis
koperMelle Ynses oud schipper
huurder benedenEdsger Tyttes 28‑00‑00 cg
huurder bovenN. N. 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAntje Fokkes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
naastligger ten westenMinne Ruirds
naastligger ten noordenClaas Joosten
verkoper van 1/2Antje Arjens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Gerryts
verkoper van 1/2Gerryt Dirks, erfgenaam van zijn vaderbontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-132 , folio 22rScheerstraat 5huis
eigenaarDirk Gerryts wed.
gebruikerDirk Gerryts wed. c.s.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144 , folio 40rScheerstraat 5huis
eigenaarDieuwke Melles
gebruikerJan Scheltes
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0253v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelle Ynses


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDieuwke Melles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0010v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0092r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Douwe Simons


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144 , folio 40rScheerstraat 5huis
eigenaarDieuwke Melles
gebruikerJan Hettes
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Simons


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Boomsma


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144 , folio 40rScheerstraat 5huis
eigenaarBouwe Boomsma nom.ux.
gebruikerDirk Wytzes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-137, pag. 28Scheerstraat 5Claas Jacobs


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBouwe Boomsma


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174v van 6 okt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaas Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-144 , pag. 40Scheerstraat 5B. 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Bouwe Jetzes Boomsma... geb 1775 HRL, Jetze Bouwes B., geb 1775 HRL; BS ovl 1831; 1849 overlijdens; wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Jan Jansen de Groot... BS huw 1812, huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1855; gebruiker van wijk B-011, kuipersknegt, eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-011Scheerstraat 5wed B BoomsmaJan J de Grootkuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 452Scheerstraat 5wed. Bouwe Boomsma Harlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Anthonia Kwaadoud 37 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk B-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Gerryt van Veldenoud 41 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, tabakswerker, wijk B-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-011Scheerstraat 5Roelofke Wybes de Vries... (gk), dv Wiebe Pieters dV, en Iemkje Wobbes Harkema; BS huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-011; oud 32 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, wijk G-157; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-011Scheerstraat41 jtabakswerkerEnkhuizenm, protestant, gehuwd
B-011Scheerstraat37 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd
B-011Scheerstraat7 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
B-011Scheerstraat3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2668 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-011Scheerstraat 5Anne Jentjes Blauw, overleden op 13 september 1852zoon van Jentje Annes Blauw, zilversmidsknecht (Scheerstraat B 11) en Antje Aukes Kappenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 452Scheerstraat B-011Dirk J. Wiersma c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 452Scheerstraat B-014 Willem Hilarius woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
B-011Scheerstraat 5Huis in de Scheerstraat, in eigen gebruik bij j.j., wilkeshuis. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4551Scheerstraat 5 (B-014)Klaas de Vries (Kzn.)pakhuis en keuken


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 5R. Posthumaschipper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.C. Hobma441Veehouder, handel en landb.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 5K. (Klaas) van Wier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 5rijksmonument 20647


2023
0.10258007049561


  terug